Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία

Ευμολπιδών 30-32, 118 54 Αθήνα

Τηλ: 210 3417160-2, fax: 210 3417164

Site: www.klimaka.org.gr

E-mail : http://www.Klimaka.socialservice@gmail.com/

Blog : http://www.klimaka-socialservice.blogspot.com/

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συσσωρευμένων κοινωνικών ζητημάτων, οδήγησε τη Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ στην υιοθέτηση οργανωμένων διαδικασιών παρέμβασης κοινωνικής πολιτικής, με σαφή προσανατολισμό τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των επωφελούμενων στην επίλυση ή στην άμβλυνση των θεμάτων που τους απασχολούν, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία αποτελεί μία από τις υπηρεσίες της ΚΛΙΜΑΚΑ, η οποία αφενός καλύπτει όλες τις κοινωνικοπρονοιακές ανάγκες των δομών του φορέα και αφετέρου συμβάλλει στην ευρύτερη δράση της ΚΛΙΜΑΚΑ με στόχο τη μείωση των διακρίσεων και ανισοτήτων και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Παρέχει πληροφόρηση και κατευθύνσεις για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί η ΚΛΙΜΑΚΑ και συνεργάζεται με άλλους δημόσιους (π.χ. Υπουργεία, Ο.Τ.Α.) και ιδιωτικούς φορείς, στα πλαίσια της διασύνδεσης, έρευνας, ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας, παραπομπής περιπτώσεων .

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ παρέχει πιο συγκεκριμένα:

  • Πληροφόρηση πολιτών, επαγγελματιών και φορέων για τις δομές και τα προγράμματα της ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • Ενδυνάμωση - Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων.
  • Στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσα από μια συστηματική και ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας.
  • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών και ερευνών σε τομείς και ομάδες πληθυσμού, με τις οποίες ασχολείται η ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • Ευαισθητοποίηση κοινού με επιμορφωτικά σεμινάρια σε ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
  • Εκπαίδευση και εποπτεία σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
  • Κοινωνικές παρεμβάσεις ή επιτόπια παρουσία και κοινωνική έρευνα με στοιχειοθέτηση κοινωνικού ιστορικού, όταν μας ζητηθεί από διάφορους φορείς και υπηρεσίες (Δήμοι, Αστυνομικά Τμήματα, κλπ).
  • Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (όπως Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων ή Δήμων κλπ) με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες δομές και προγράμματα της ΚΛΙΜΑΚΑ και προωθούν τις απαραίτητες παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. Προκειμένου να επιτελεί πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά το έργο της, η Κ.Κ.Υ. συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Το Γραφείο της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 17:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...