Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ

Το ΕΚΚΕΕ  ΚΕΘΕΑ Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων πρόκειται να υλοποιήσει στην περιφέρεια Αττικής και στην περίοδο Δεκέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013, τρία (3) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής  400 ωρών/έκαστο για συνολικά 40 απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση ανέργους στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην  κοινωνική επανένταξη και προώθηση στην αγορά εργασίας των απεξαρτημένων ατόμων.
Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής εντάσσονται στο Υποέργο [1] της Πράξης «ΚΕΘΕΑ-Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Τα επιδοτούμενα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Αττική στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι τα ακόλουθα:
Τεχνικός Κατασκευής Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.
Τηλεοπτικός Παραγωγός
Τεχνικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων/2.
Δείτε όλες τις λεπτομέρειές, καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, 
μεταβείτε : www.kethea.gr


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Επίδομα Μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες

Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχόλουμενες εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από τα τέλη Απριλίου του 2013. Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την οδηγία 2010/41/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα χορηγείται επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες για χρονικό διάστημα 14 τουλάχιστον εβδομάδων. Δε διευκρινίζεται ακόμα όμως το ύψος του επιδόματος και η διαδικασία χορήγησης.

Ειδικό Βοήθημα Μετά τη Λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).
Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία  υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2012 το ποσό αυτό ανέρχεται στα   9.684,52 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•    παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
•    Υ.Α. 30659/31-3-1989
•    Υ.Α. 33988/4-12-1991
Πηγή: www.oaed.gr

Επίδομα του ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους μαθητές ή φοιτητές

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. (άρθρο2 του Ν.1346/83, ΚΥΑ 31930 /14-7-1983, ΚΥΑ 33894/7-12-1998)

Κάθε εργαζόμενος μαθητής – σπουδαστής – φοιτητής δικαιούται πλην της κανονικής του άδειας επιπλέον 30 εργάσιμες ημέρες άδεια κατ΄έτος άνευ αποδοχών (άρα και άνευ ενσήμων) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις της σχολής που σπουδάζει.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται 10 ημέρες κατ΄ έτος άδεια.
Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οιουδήποτε τύπου και οιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο (ΙΕΚ Δημοσίου, ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ)  που εργάζονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και όσων βάσει νομοθεσίας έχουν εξέλθει του Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Τράπεζες, κλπ), προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των σχολών τους, δίνοντας τους ποσό ίσο με το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (έως 30 ημέρες).
Ο μαθητής – σπουδαστής ή φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά όπως την βεβαίωση εργοδότη που αναφέρει τις ημέρες άδειας που του χορηγεί, τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα το χρονικό διάστημα που έκανε χρήση της άδειας που του έχει χορηγηθεί από τον εργοδότη και τις σχετικές βεβαιώσεις από την σχολή του ότι έδωσε εξετάσεις και σε ποιες ημερομηνίες , έως και τον Μάρτιο του επόμενου έτους από την λήψη της άνευ αποδοχών άδειας στις κατά τόπου Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου ανήκει η εταιρεία τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στο τόπο κατοικίας τους ή εργασίας τους.
Πηγή: www.oaed.gr

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης σε 360 ανέργους


Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για πέμπτη συνεχή χρονιά υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης «δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης» σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και προσφέρει σε 360 ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, προπληρωμένες κάρτες ΕΚΟ για πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 500 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και είναι μόνιμοι κάτοικοι:
- Για το Θριάσιο, των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Ν. Περάμου και Μεγάρων,
- Για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, των περιοχών Δέλτα (Διαβατά, Καλοχώρι, Μαγνησία) και Κορδελιού-Ευόσμου.
Για την επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Σε περίπτωση που σε μια οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός άνεργοι, ένας εξ’ αυτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση.
 

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα κατά της ΦτώχειαςΗ διεύρυνση της φτώχειας -σχετικής και απόλυτης- καταφέρει γερά χτυπήματα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, προειδοποιούν οι ειδικοί για κοινωνικά θέματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συνδικάτων και επιστημονικών φορέων. Μιλούν για «τέλος εποχής», δημιουργία «ιδιόμορφου τρίτου κόσμου» και «νέας τάξης νεόπτωχων».
Ομοφώνως υποστηρίζουν ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, οι κοινωνικές συγκρούσεις θα είναι αναπόφευκτες και ότι τα μέτρα της πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας, κινούνται στη λογική της «φιλανθρωπίας» και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αποτελεσματική αντιμετώπιση.
Το 1/3 των Ελλήνων ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το 20% των παιδιών στην Ελλάδα βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 18.000 άνθρωποι στην χώρα μας, σιτίζονται από την εκκλησία, τους Δήμους και διάφορους φορείς.
Το 60% σχεδόν των Ελλήνων φοβούνται ότι μπορούν τα επόμενα χρόνια να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Ανασφάλεια, που συνδέεται άμεσα με το ότι το 50% πιστεύει ότι φτωχός μπορεί κανείς να γίνει από κάποιο τυχαίο γεγονός.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ο ΟΑΕΔ ανέλαβε πρωτοβουλία υλοποίησης προγράμματος που αφορά ανέργους. Σε αυτό συμμετέχουν επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, σε μειωμένες τιμές για τους άνεργους πολίτες.
Οι επιχειρήσεις, οι οποίες έως τώρα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες :Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, μπορείτε να δείτε τα κατά τόπους καταστήματα, τη διεύθυνσή τους και το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Πηγή: www.oaed.gr

Οικογενειακά Επιδόματα ΟΓΑ

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν σε 418.279 οικογένειες τα οικογενειακά επιδόματα του Ε΄διμήνου του 2012, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφλίσεων (ΟΓΑ).
Πρόκειται για το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, την εφάπαξ παροχή και την ισόβια σύνταξη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, οι πληρωμές θα καταβληθούν με πίστωση λογαριασμού τράπεζας ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ).


Πηγή: Newsit.gr

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Κινδυνεύουν με οριστικό κλείσιμο 216 «Μονάδες Ψυχικής Υγείας»Παραιτούνται καθημερινά κατά ομάδες και εγκαταλείπουν την εργασία τους οι ως τώρα εργαζόμενοι στις 216 μονάδες ψυχικής υγείας, επειδή έχουν μείνει απλήρωτοι από 4 έως 6 μήνες!

Οι υπεύθυνοι των Μονάδων οδηγούνται συνέχεια στα δικαστήρια, εξ αιτίας της αδυναμίας πληρωμών και η όλη κατάσταση οδηγεί τις «Μονάδες Ψυχικής Υγείας» -αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα αποασυλοποίησης των ασθενών, που τόσο επαινέθηκε και λειτούργησε για αρκετά χρόνια με επιτυχία, αρχικά με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στη συνέχεια από τον προϋπολογισμό- να κινδυνεύει να «τιναχθεί στον αέρα»!
Οι συνέπειες για τους ασθενείς ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται, καθώς απειλούνται να βρεθούν χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα με την υγεία τους και δημιουργεί άμεσους κινδύνους ακόμα και για τη ζωή τους.
Η «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση», κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της ακύρωσης όλων των επιτευγμάτων της.
Αιτία, η εγκατάλειψη από την Πολιτεία των δομών, για την ψυχική υγεία, μέσα από τη δραματική μείωση της χρηματοδότησης, σε ποσά ιδιαίτερα ανεπαρκή ακόμα και για τη στοιχειώδη λειτουργία, για έξοδα προσωπικού, ενοίκια, ρεύμα, νερό κλπ.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Καταγραφή Συνταξιούχων ΟΓΑ

Γνωστοποιείται ότι από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ' όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το οικογενειακό επίδομα.
Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Παράλληλα με την καταγραφή θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των Μητρώων των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα αποσταλεί από τον ΟΓΑ σε όλους τους συνταξιούχους και δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία:
α) της καταγραφής και β) του ελέγχου του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους.

Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που θα λάβουν την ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.)
από το οποίο εισπράττουν τη σύνταξή τους, προκειμένου να καταγραφούν, επιδεικνύοντας:

α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους και
β) Τη σχετική ενημερωτική επιστολή.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...