Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΑΕΔ : Οικογενειακό επίδομα 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3868/58 "Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ", το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών, από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος που υποβάλλονταο μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου, θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών.
Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2010, ορίζεται η 31-01-2011.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης, ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη ανικανότητα για εργασία.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β) να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
γ) να είναι άγαμα
δ) να διαμένουν στην Ελλάδα η σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, κατά περίπτωση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ : http://www.oaed.gr/

Εποχιακά επιδόματα έτους 2010, από τον ΟΑΕΔ
Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος
είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην
Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από
τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού,
αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους
του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού
ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών,
οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού
κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη
κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου
 και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α -
ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της
ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ,
όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και
δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνταξιούχοι την 10/9/2010, που κατά το έτος 2009 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2010, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και,
η οποία για το έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 €.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας Δ/νση Ασφάλισης
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:


• παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
• Υ.Α. 30659/31-3-1989
• Υ.Α. 32827/2-11-1993

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας τους.

Δεν είναι δικαιούχοι:

  • Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας 
          μικρότερη των δύο μηνών.
  • Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο 
          της καταβολής χρηματικής εγγύησης.
  • Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού
          των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές

          Κοινωνική Υπηρεσία.
  • Οι σύμφωνα με το άρθρο 88 και 90 του Ποινικού Κώδικα υπότροποι και 
          καθ’ έξιν εγκληματίες, αντίστοιχα.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας
Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου,
η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του,
μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της ποινής.

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-2011 "Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και θεραπευτικές προσεγγίσεις" - Από τη θεωρία στην πράξη

Περιγραφή-Στόχος

Η ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων,
 διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εμπέδωση
βασικών κλινικών γνώσεων και την ανάπτυξη βασικών κλινικών
δεξιοτήτων όπως: κλινική συνέντευξη, κλινική αξιολόγηση και
διαφορική διάγνωση, διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτική αξιοποίηση
της κλινικής πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να
υλοποιηθεί μέσω εισηγήσεων πρακτικά προσανατολισμένων,
με παρουσίαση της βασικής θεωρίας, ανάλυση κλινικών περιπτώσεων,
παρουσίαση βιντεοσκοπημένων συνεδριών και παιχνίδι ρόλων.
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
εκπονήσουν βιβλιογραφική ή ερευνητική εργασία η οποία θα αποτελέσει
και τμήμα της τελικής αξιολόγησης.

Οι βασικές ενότητες στις οποίες θα εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες είναι οι εξής:

· Βασικές αρχές κλινικής συνέντευξης και διατύπωση περίπτωσης.

· Σχιζοφρένεια και συναφείς ψυχώσεις

· Συναισθηματικές Διαταραχές

· Άγχος και Αγχώδεις Διαταραχές

· Σωματόμορφες Διαταραχές

· Διαταραχές Προσωπικότητας

· Αυτοκτονικός ασθενής


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Ημερίδα για την εξάρτηση από Αλκοόλ και Τζόγο


Χορήγηση δελτίων - κουπονιών μετακίνησης ΑΜΕΑ 2010.

Ξεκίνησε η χορήγηση δελτίων - κουπονιών μετακίνησης ΑμΕΑ 2010, αρχικά από τα ΚΕΠ, με ημερομηνία έναρξης  8/9/2010 και λήξης 30/9/2010.
Κατόπιν αυτής της ημερομηνίας, τα κουπόνια μετακίνησης θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. που ανήκουν οι δικαιούχοι.

Γενικά Δικαιολογητικά:

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας

 «Μια ημέρα αφιερωμένη στη ΖΩΗ»

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος της αυτοκτονίας αποτελεί μία από τις δράσεις της  Μ.Κ.Ο «ΚΛΙΜΑΚΑ», σε επίπεδο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας πρόληψης.
Ο φορέας, από το Μάιο του 2007, λειτουργεί τη μοναδική στην Ελλάδα τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (με τον αριθμό 1018), με την υποστήριξη και εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Γραμμή είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Η υπηρεσία στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους και ψυχολόγους) και παρέχεται δωρεάν στους εξυπηρετούμενους.

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο λειτουργίας της Γραμμής 1018 και λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος των αυτοκτονιών, πραγματοποιεί μια ευρύτερη προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου στη χώρα μας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ερευνητικό έργο και
επιστημονικές ανακοινώσεις, εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα από Ημερίδες, ραδιοφωνικά – τηλεοπτικά σποτ, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ,
έντυπο ενημερωτικό υλικό κ.λ.π. .

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Δώσε στη θλίψη λόγια....


Όμορφες λέξεις που ειπώθηκαν για να απαλύνουν άσχημες στιγμές.... Οι φράσεις που ακολουθούν αναφέρονται σε εμπειρίες πένθους και διαφόρων μορφών απώλειας που βιώνουν οι άνθρωποι στην πορεία ζωής τους...Αποτελούν μία προσπάθεια αναγέννησης της ελπίδας και συνέχισης της ζωής ....

«Δώσε στη θλίψη λόγια…Η θλίψη δε μιλά αλλά δουλεύει μέσα στην καρδιά και τη θρυμματίζει» (William Shakespeare)

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Ειδικό Βοήθημα Επίσχεσης ή Διακοπής Εργασιών


Βάσει του  άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89
και της  Υ.Α. 30659/89, δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής
των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.)

Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

Βάσει της : 1) παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
                   2) Υ.Α. 30659/31-3-1989
                   3) Υ.Α. 33988/4-12-1991
Οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, δικαιούνται  ειδικό βοήθημα, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί,
μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Επίδομα Διαθεσιμότητας από τον ΟΑΕΔ


Βάσει του άρθρο 20 του Ν.1836/89, όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Έναρξη Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων από τον ΟΓΑ για 200.000 δικαιούχους.

Ο ΟΓΑ με στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών
παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του,
ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής Εστίας,
 θα εφαρμόσει και για την φετινή περίοδο 2010,
 το Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων.

Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, ξεκινάει
 τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 και απευθύνεται σε
 200.000 άτομα, έναντι 140.000 ατόμων του προηγούμενου έτους.
Η χορήγηση των Δελτίων γίνεται κατά σειρά προσέλευσης
 των δικαιούχων και μέχρις εξαντλήσεως των δελτίων.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...