Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Σύνταξη για 6 μήνες μέχρι την πιστοποίηση της αναπηρίαςΗ διάταξη που αφορά στην καταβολή χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας για 6 μήνες , εφόσον ο συνταξιούχος αναμένει να εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ για την ανανέωση του δικαιώματος χορήγησης της σύνταξης συμπεριλαμβάνεται στο ν. 4144/2013.

Η διάταξη για την χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας για 6 μήνες αποτελεί μερική ικανοποίηση του αιτήματος της Ε.Σ.ΑμεΑ. με το οποίο ζητούσε να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η οικονομική εξόντωση των αιτούντων στα ΚΕΠΑ την πιστοποίηση αναπηρίας τους, προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση σύνταξης ή πάση φύσεως αναπηρικού επιδόματος (προνοιακού, εξωϊδρυματικού, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.).

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για την εξάμηνη χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς επικύρωσηΜε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημερώνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς ότι πλέον θα πρέπει να γίνονται δεκτά από αυτές δικαιολογητικά χωρίς επικύρωση αλλά με την συνοδεία υπεύθυνης δήλωσης που θα βεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου
Ειδικότερα η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου παραθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία, δε χρειάζεται επικύρωση για τα αντίγραφα έγγραφα
 Ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων, προσδίδοντάς τους ισχύ ίση με το πρωτότυπο, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά ή υποβολή πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Απαλλαγή για τους άνεργους από χαράτσι 2013Το Πολυνομοσχέδιο προβλέπει την θέσπιση του ΕΕΤΑ όπως μετονομάζεται το χαράτσι για το 2013 .Στην διάταξη του Πολυνομοσχεδίου προβλέπεται απαλλαγή από το χαράτσι του 2013 για ανέργους με συγκεκριμένα κριτήρια .Ποια είναι όμως τα κριτήρια για την απαλλαγή από το χαράτσι το 2013  για τους άνεργους .
Δεν οφείλεται το ΕΕΤΑ για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:
α) σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ  εγγεγραμμένο στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α
Για την απαλλαγή του ακινήτου από το ΕΕΤΑ απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποκείμενος στο ΕΕΤΑ φορολογούμενος να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.
β) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
δ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Το ΚΕ.Π.Α. δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλα μβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι πλέον οι υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους αιτούντες πολίτες είτε για χορήγηση σύνταξης είτε για χορήγηση επιδόματος παρα-τετραπληγίας ή επιδόματος απόλυτης αναπηρίας είτε για το χαρακτηρισμό τους ως ΑμεΑ καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Ως ημερομηνία κατάργησης όλων των άλλων επιτροπών αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.3863/2010, ορίσθηκε η 01/09/2011.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Δωρεάν εξετάσεις για ανασφάλιστους από την Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου πρόγραμμα παροχής ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης ανασφάλιστων γυναικών, με ψηφιακή μαστογραφία, και ανασφάλιστων ανδρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία, βάσει προγραμματικής σύμβασης της με το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το εν λόγω πρόγραμμα εκτελείται από τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (Παπαδιαμαντοπούλου 20, 115 28 – ΑΘΗΝΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι -ες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας ή Οικονομικής Αδυναμίας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Δήμο και
3) Παραπεμπτικό ιατρού για την αιτούμενη εξέταση, μπορούν να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού, καλώντας στα: 210 7227488 και 210 7258550.


Πηγή: www.bankwars.gr

Βεβαίωση ΟΓΑ για φορολογική χρήση 2013.O ΟΓΑ ενεργοποίησε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για πρώτη φορά ώστε οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΓΑ να εκτυπώσουν τη βεβαίωση ΟΓΑ για φορολογική χρήση 2013 που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι στην φορολογική τους δήλωση του 2013 .Να σημειώσουμε ότι από φέτος δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και τα οικογενειακά επιδόματα άλλα δεν φορολογούνται.

Συγκεκριμένα η εκτύπωση για τη Βεβαίωση του ΟΓΑ Οικογενειακού Επιδόματος 2013 είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
Η εκτύπωση της βεβαίωσης ΟΓΑ  για φορολογική χρήση το 2013 γίνεται στο παρακάτω σύνδεσμο .

Πώς απαλλάσσονται οι ανάπηροι από το ΕΕΤΗΔΕ χαράτσι.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί για την απαλλαγή των αναπήρων από το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) προβλέπει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα, ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας.
Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές επιτροπές).
Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την 17-9-2011 ή 31-3-2012, αντίστοιχα και δεν συνδέεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΠΑ, και λόγω του ότι τα κέντρα αυτά λειτούργησαν και εξέδωσαν απόφαση από το έτος 2012, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός του ΕΕΤΗΔΕ με μειωμένο συντελεστή (0,5) λόγω αναπηρίας και για το έτος 2012, απαιτείται συμπληρωματικά γνωμάτευση γιατρού από δημόσιο νοσοκομείο, στην οποία να πιστοποιείται ότι η αναπηρία υφίσταται τουλάχιστον από την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2011.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Αλλαγές στις δόσεις και στους όρους για εξόφληση των οφειλών .

 Αφορά τους όρους εξόφλησης των οφειλών  και συγκεκριμένα όσοι  χρωστούν έως 5000 ή 10000 ευρώ θα πληρώσουν την οφειλή σε απεριόριστες δόσεις, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, χωρίς ελάχιστο ποσό καταβολής. 
Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τα μέσα να αποπληρώσουν την υποχρέωση, ενώ όσοι οφείλουν πάνω από 50.000 ευρώ μόνο με την υπογραφή λογιστή και συνεγγυητών θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Μάλιστα, για τους οφειλέτες ποσών άνω των 300.000 θα υπάρχει υποχρέωση να προσκομίζουν και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 
Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται και μείωση των προσαυξήσεων, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Θα ξεκινούν από 20% για όσους καταβάλλουν τα χρέη τους σε 48 δόσεις και θα κλιμακώνονται έως το 50%, για όσους πληρώσουν τα χρέη τους σε μία δόση.


Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Επίδομα Τέκνων 2013Κριτήρια Δικαιούχοι Αιτήσεις Δικαιολογητικά
Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το επίδομα τέκνων 2013 καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση:
Το επίδομα τέκνων που θα αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων και πολύτεκνων.
Το επίδομα τέκνων θα δίνεται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα τέκνων του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα.
Αυτό σημαίνει ότι το νέο επίδομα τέκνων θα δοθεί για πρώτη φορά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013.
Έτσι, όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου 2013 θα λάβουν το επίδομα τέκνων τον Σεπτέμβριο 2013.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ.

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και τη διακοπή τους από τα προνοιακά τμήματα των Δήμων.


ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.
Αρ.Πρωτ.: οικ. 521, 26/3/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τηλ: 2105231193, Fax: 2105235982, Πληροφορίες: Β. Παπασάββα
 
Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:
1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...