Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Μονογονεϊκή οικογένεια

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 3% περίπου όλων των ευρωπαϊκών οικογενειών και το 9% των οικογενειών με παιδιά. Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μονογονέων τόσο στην Ευρώπη γενικά όσο και στην Ελλάδα ειδικά, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 91%.
Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat το 2001 στην ΕΕ των 15 υπήρχαν 4,3 εκατ. μονογονεϊκές οικογένειες. Ο αριθμός αυτής της μορφής οικογενειών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά ανά κράτος μέλος.
Στη Σουηδία ή στην Αγγλία οι μονογονεϊκές οικογένειες αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το 22 και 17% στο σύνολο των οικογενειών, ενώ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το 4 και 3%. Τα νέα κράτη μέλη επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά την αύξηση του φαινομένου: Εσθονία το 17%, στην Τσεχία το 13%, Λεττονία το 15% των οικογενειών.

Μονογονεϊκή χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς
σύζυγο, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έχει μείνει μόνος/-η και
ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια,
ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν/-η
(άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας, χήρος/-α, διαζευγμένος/-η).

Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια κατεξοχήν «ευπαθή» ομάδα του
πληθυσμού,  αφού αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις σε δύο μέτωπα:
οικογενειακές ευθύνες και εργασιακή ζωή. Οι επιπτώσεις των πιέσεων αυτών
εξαρτώνται τόσο από τη «συνεισφορά» του πρώην συντρόφου αλλά και
των οικογενειακών και άλλων κοινωνικών δικτύων βοήθειας,  όσο και από
τις προνοιακές ρυθμίσεις και τις δυνατότητες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παροχών για την προστασία των
εργαζομένων και στη χώρα μας, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την πολιτεία
για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί στοχεύουν στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς
επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών αυτών και περιλαμβάνουν:
• επιδόματα
• στεγαστικά δάνεια
• προτεραιότητα στους παιδικούς σταθμούς
• προγράμματα κατάρτισης, ένταξης και επανένταξης στην παραγωγή
• ψυχολογική υποστήριξη και επιχορήγηση επαγγελματικών πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων  κ.ά.

H αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου εξομοιώνει νομικά την άγαμη
μητέρα ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα
(ν. 1329/83, ΦΕΚ Α’ 25/18-2-1983).
Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών
που γεννιούνται εκτός γάμου και προβλέπεται η πλήρης εξομοίωση με τα παιδιά
που γεννιούνται από γάμο.
Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα»)
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με περισσότερο ουδέτερη («τέκνα
γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»).
Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των
γονέων απαιτείται και η συμφωνία της μητέρας του. Η καινοτομία της
συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δυο
φύλων.
Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης, το παιδί αποκτά
απέναντι και στους δυο γονείς του και τους συγγενείς τους όλα τα
δικαιώματα του τέκνου γεννημένου από γάμο (πλήρες κληρονομικό
δικαίωμα, αξίωση διατροφής, κτλ.)

Είσαι άγαμη μητέρα;
Ποια είναι τα δικαιώματά σου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία;
Γονική άδεια (άνευ αποδοχών) για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας
έως 7 μήνες στους μονογονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μέχρι
το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των τρεισήμισι (3,5) ετών
(άρθρο 5 του ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε
και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998).
Επίδομα γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα
(άρθρο 20 του ν. 1849/89, ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989).
Επίδομα γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ και στο δημόσιο τομέα, εφόσον
τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού (άρθρο 11 του ν. 3205/03,
ΦΕΚ 297Α/23-12-2003).
• Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003
ο εργαζόμενος άγαμος/-η, χήρος/-α γονέας στον ιδιωτικό τομέα που έχει
την επιμέλεια του παιδιού, δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων
ημερών το χρόνο, πέραν u945 αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων
ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών
ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή
τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες
του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της
ετήσιας κανονικής άδειας.
• Σύμφωνα με το Νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53, Ν. 3528/07,
ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07), για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος
ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο
ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή
ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή
γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την
ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
• Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους
Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ,
του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και
Θεσσαλονίκης (με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών, αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4-2002).

Ποιες είναι οι διευκολύνσεις/ άδειες που δικαιούσαι ως εργαζόμενη-ος
μονογονέας;

Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει
τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή
τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’75/7-4-2006).
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται στη μητέρα χωρίς σύζυγο (άγαμη, χήρα,
διαζευγμένη) εφόσον έχει την επιμέλεια τριών (3) τουλάχιστον άγαμων παιδιών
ηλικίας μέχρι 23 ετών και είναι η μόνη υπόχρεος για τη διατροφή τους
(το επίδομα χορηγείται από u964 τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 - άρθρο 63,
ν. 2459/97 - άρθρο 39, ν. 2972/01 - άρθρο 50 & ν. 3454/06 - άρθρο 6).
Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται και στο χήρο πατέρα ο οποίος έχει
την επιμέλεια τουλάχιστον τριών (3) άγαμων παιδιών μέχρι 23 ετών.
Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα μονογονέα με τρία παιδιά η οποία
δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο
τέκνο συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.
Παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επεκτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά
δικαιώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά (ν.3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006).
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται (α) η καταβολή από το Δημόσιο εφάπαξ παροχής
ύψους 2.000ευρώ στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί από 1.1.2006 και μετά,
(β) η υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα να προσλαμβάνουν σε
καθορισμένο ποσοστό γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών,
(γ) η χορήγηση «Κάρτας πολιτισμού» σε γονείς και τα τέκνα οικογενειών
με τρία παιδιά, κ.λπ.

Πώς σου αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πολύτεκνου μονογονέα;
Ποια οφέλη προκύπτουν;
Δικαιούσαι άλλες παροχές;
Από ποιους φορείς;

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:
• Δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και
υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων
και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν σε ορεινές ή
μειονεκτικές περιοχές (Ν. 3016/2002, άρθρο 27, παρ.2).
• Ισχύουν αυξημένα όρια κάλυψης στεγαστικών αναγκών για το διαζευγμένο,
χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων.
Οι παραπάνω δικαιούχοι τυγχάνουν της εκάστοτε ισχύουσας προσαυξημένης
απαλλαγής του εγγάμου.
• Κατά την απόκτηση περιουσίας μετά από γονική παροχή, στην περίπτωση
που ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, η αξία της περιουσίας που
υπόκειται στο μισό του φόρου δωρεάς ανέρχεται στις 130.000 ευρώ.
Στην περίπτωση δηλαδή των μονογονεϊκών οικογενειών τα τέκνα
υπόκεινται σε μειωμένη φορολογία (Ν. 3427/05).
• Στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση θανάτου
ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγμένου συζύγου
προσαυξάνεται κατά εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για
καθένα από τα δύο u960 πρώτα ανήλικα παιδιά του, και κατά εβδομήντα τρεις
χιλιάδες
τετρακόσια (3.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του,
των οποίων έχει τη γονική μέριμνα (Ν. 2459/97, άρθρο 25, παρ. 20).
Όταν έχουμε τη γέννηση τέκνου εκτός γάμου, η γονική μέριμνα ασκείται μόνο
από τον ένα γονιό και στην περίπτωση αυτή το συνολικό αφορολόγητο του
τέκνου του προστίθεται σε εκείνο του άγαμου γονέα.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

Από το Γραφείο Στρατολογικής Πολιτικής έχουν καθιερωθεί (Ν. 3421/05) τα εξής:
• Ο γιος άγαμης μητέρας υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή ο μεγαλύτερος).
• Ο γιος ορφανός από τον ένα γονέα υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος).

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
• Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των μονογονέων .
• Οι Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταβάλλουν
μηνιαίο επίδομα 44 ευρώ σε παιδιά που στερούνται της πατρικής προστασίας
για οποιοδήποτε λόγο μέχρι συμπληρώσεως του 16ου έτους της ηλικίας τους,
με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει
(για διμελή οικογένεια) τα 235 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 20 ευρώ για κάθε
επιπλέον μέλος, αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο)
(Επίδομα απροστάτευτου παιδιού, Ν. 4051/60).
• Χορηγείται σχολικό επίδομα σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών
που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 3,
του ν. 3016/02, ΦΕΚ Α’ 110/17-5-2002). Απευθύνεται σε οικογένειες,
συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ετήσιο εισόδημα που δεν
υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως για
κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται
εφάπαξ με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται
από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του τόπου διαμονής
του δικαιούχου.
• Το Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το
άρθρο 4, παρ. 5, του ν. 1302/82 (ΦΕΚ Α’ 133/29-10-1982) σε εργαζόμενες
γυναίκες που δεν δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό
φορέα ή είναι ανασφάλιστες.
Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440 ευρώ εφάπαξ. Αρμόδια υπηρεσία
για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας
των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.
• Επίδομα τρίτου παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90
(άρθρο 63), ν. 2459/97 (άρθρο 39) & ν. 2972/01 (άρθρο 50).
Το επίδομα είναι μηνιαίο, ανέρχεται σε 164 ευρώ και καταβάλλεται μέχρι
τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού.

Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων :
Οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, αποτελούν ειδική κατηγορία
δανειοληπτών με ευνοϊκότερο επιτόκιο δανεισμού οι εργαζόμενοι
που είναι ανάπηροι, πολύτεκνοι και προστάτες τέκνων που πάσχουν
από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.


Ποια είναι τα επιδόματα και οι οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούσαι
και από ποιους φορείς;
Γονείς με τρία παιδιά που έχουν τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια και είναι οι
μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών (Ν. 3454/06, άρθρο 6, παρ. 2), διορίζονται
σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
(Ν. 3255/04, άρθρο 6, παρ. 3, ΦΕΚ Α’ 138). Εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες
και μετατίθενται στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης προτίμησής τους
(Π.Δ. 50/1996 άρθρο 13, παρ. 1β, ΦΕΚ Α’ 45).
• Όσον αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι μονογονείς (με επιμέλεια
άγαμων, ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών) λαμβάνουν τα μόρια του γάμου
(Π.Δ. 39/1998 άρθρο 1, παρ. 1, ΦΕΚ Α’ 43, όπως διορθώθηκε και ισχύει,
ΦΕΚ Α’ 262/1998).
• Επιτρέπεται η χωρίς ποσοτικό περιορισμό μετεγγραφή των ορφανών
σπουδαστών, και συγκεκριμένα «επιτρέπονται οι μετεγγραφές των ορφανών
από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν
υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ» (Ν. 3282/04 που αφορά στις
μετεγγραφές σπουδαστών εσωτερικού, ΦΕΚ Α’ 208/1-11-04, σχετική
ενημερωτική εγκύκλιος Φ.1/84811/Β3/ 24-8-06).

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας :

Οι γυναίκες οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι άνδρες, με την
επιπρόσθετη προϋπόθεση για αυτούς, να είναι χήροι ή διαζευγμένοι και να
έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική
απόφαση εφόσον είναι ασφαλισμένες-οι στα Ταμεία Συντάξεως του
προσωπικού των τραπεζών, το Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., το Τ.Σ.Π. - Η.Σ.Α.Π.,
τον Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η., το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και το Τ.Α.Π. - « Η ΕΘΝΙΚΗ »
(υπαγόμενες-οι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, για πρώτη
φορά πριν την 01.01.1993), θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους.
(Ν. 1902/90 άρθρο 10, παρ. 8, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
με το άρθρο 9, παρ. 1, του ν. 1976/91, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 48, παρ. 3, του ν. 2084/92).

Οργανισμός Εργατικής Εστίας:

• Οι άγαμες μητέρες και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται κάθε έτος
Δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή κατά
το προηγούμενο έτος. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν πραγματοποιήσει κατά
το προηγούμενο έτος 50 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.
• Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του οργανισμού.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ):

• Απαιτούνται μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των
μονογονεϊκών οικογενειών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά του.
Συγκεκριμένα:
- 700 ένσημα για τις ανύπαντρες μητέρες και τους χήρους/ες
- και μόλις 500 ένσημα για τις ίδιες κατηγορίες αν υπάρχει αναπηρία 67% και
άνω στην οικογένεια.
• Υπάρχει ειδικό διαρκές πρόγραμμα για τη στεγαστική συνδρομή σε άγαμες
μητέρες σύμφωνα με το οποίο: ή παραχωρούνται έτοιμες κατοικίες σε άγαμες
μητέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες, ή παραχωρούνται στεγαστικά
δικαιώματα για την εξεύρεση κατοικίας στην ελεύθερη αγορά, απόκτησή της
από τον ΟΕΚ και παραχώρηση στη δικαιούχο, ή χορηγείται άτοκο δάνειο από
κεφάλαια του ΟΕΚ με περίοδο αποπληρωμής τα 25 χρόνια.

ΟΑΕΔ:

Ένταξη των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην αγορά εργασίας
με την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας,
επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων και επιδότησης Εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :

• Χορηγείται στους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους γονείς βιβλιάριο
δωρεάν χορήγησης φαρμάκων και νοσοκομειακής περίθαλψης στα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα του ΕΣΥ τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα από
αυτούς παιδιά τους.
• Λειτουργούν σε όλη τη χώρα Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε κάθε μονογονεϊκή οικογένεια
όταν τους ζητηθεί.

Κέντρο Βρεφών Μητέρα :

• Περίθαλψη της μόνης γυναίκας που κυοφορεί εντός του Κέντρου Βρεφών
«Η ΜΗΤΕΡΑ» σε ειδικό Τμήμα στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν έως 20
μητέρες.
• Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψη του τοκετού.
• Ενίσχυσή της σε χρήμα ή είδη.
• Συνεργασία με το οικογενειακό της περιβάλλον και επανένταξή της σ’ αυτό.
• Φιλοξενία του βρέφους της μετά τον τοκετό στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»
και περίθαλψη της ίδιας για όσο διάστημα επιβάλλεται από την υγεία της και
τις συνθήκες αποκατάστασής της.
• Προστασία του παιδιού της μέχρι να είναι έτοιμη να το αναλάβει ή τοποθέτησή
του σε ανάδοχη οικογένειΈντοναα ή υιοθεσία.
Στις μονογονεϊκές οικογένειες που αναλαμβάνουν το παιδί τους, το Κέντρο
Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, βοήθεια σε είδος,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οικονομική ενίσχυση, τοποθέτηση σε διαμέρισμα.


Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) :
Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και προσωρινή φιλοξενία στις μονογονεϊκές
οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση 20η Προϋπολογισμού
Πανεπιστημίου 37, 10165 Αθήνα,
Τηλ.: 210-3338397

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενικής Διεύθυνση Φορολογίας
Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου
Τμήματα Ά,΄Β, Φ.Μ.Α.Π. Ερμού 23-25,
10184 Αθήνα
Τηλ.: 210-3375230

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και περιβάλλοντος
www.stratologia.gr
Τηλ.: 210-6598296
(ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί
στο στρατολογικό γραφείο στο οποίο ανήκει)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γεν. Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Τηλ.: 210-3442000
Τμήμα Δ ΄Διοικ. Υποστήριξης και
Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 210-3442754 / 3443470 / 3443447

Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τηλ.: 210-3368124

Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Διεύθυνση Μετεργασιακής Μέριμνας Φυσικής Αγωγής
Αγησιλάου 10, Αθήνα
Δελτία κοινωνικού τουρισμού Τηλ.: 210-5245024
Βρεφονηπιακοί σταθμοί Τηλ.: 210-5286535

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
Πατησίων & Σολωμού 60
104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210-5281100 / 5281600

ΟΓΑ
Κλάδος Οικογενειακών Επιδομάτων
Αβέρωφ 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-5212503

ΟΑΕΔ
Διοίκηση Τηλ.: 210-9989183
(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί
στον εκάστοτε προσωπικό εργασιακό σύμβουλο)

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
Τηλ.: 210-5223619

Κέντρο Βρεφών Μητέρα
Λεωφόρος Δημοκρατίας 65
Τηλ.: 210-2627155

Αναρρωτήριο Πεντέλης
Τέρμα Ιπποκράτους, 15 236 Π. Πεντέλη
Τηλ.: 210-8109941

Ίδρυμα Πρόνοιας Παιδιού
Θουκυδίδου 82, Καλαμάκι
Τηλ.: 210-9811067

Νομαρχία Πειραιά
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18532 Πειραιάς
(επίδομα απροστάτευτου τέκνου)
Τηλ.: 210-4119994
(επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων)
Τηλ.: 210-4116196

Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196
Τηλ.: 210-6452145

Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Μαρμαρά 26 Αιγάλεω
Τηλ.: 210-5319056

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210-6087057

Σε ποιους φορείς μπορείς να απευθυνθείς για πληροφορίες;
Χρήσιμα τηλέφωνα & διευθύνσεις
Γενική Γραμματεία Ισότητας: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, Τηλ.: 210 33 15 291-5, φαξ: 210 33 15 276
e-mail: info.isotita@isotita.gr, www.isotita.gr
Το Σχέδιο Δράσης « ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ » συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Ίσων Ευκαιριών & Κοινωνικών Υποθέσεων – και το Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους, 2007».

110 σχόλια:

 1. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την
  ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
  αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
  περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά
  την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
  τους.

  http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c427455/fa.file/1/parartima_eyrwpaika_5_el_GR.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεί κάποιος, στην συγκεκριμένη περίπτωση μια γυναίκα, να υιοθετήσει παιδί; Δίνει το δικαίωμα η πολιτεία για την ανάπτυξη μονογονεϊκής οικογένειας;

  Αφροδίτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα παιδιά δεν είναι κατοικίδιας. Λάθος καταλάβατε.


  "ανάπτυξη μονογονεϊκής οικογένειας"
  Το άκουσα(διάβασα) και αυτό!
  Μπήκε στην λίστα των πιο σύντομων ανεκδότων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τι συμβαίνει με νέους διαζευγμένων οικογενειών που χάνουν τον γονέα με τον οποίο ζούσαν; Δικαιούνται κάποιο επίδομα ή ευνοϊκότερους όρους στην απόκτηση στεγαστικού δανείου από τον οεκ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απαντώντας στον ανώνυμο σχολιασμό σας: "Τα παιδιά δεν είναι κατοικίδιας. Λάθος καταλάβατε."ανάπτυξη μονογονεϊκής οικογένειας".Το άκουσα(διάβασα) και αυτό!Μπήκε στην λίστα των πιο σύντομων ανεκδότων.",
  το οποίο με προσβάλλει κιόλας και θα παρακαλούσα να το ανακαλέσετε, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε από που καταλάβατε πως αναφέρομαι στο παιδί σαν να είναι κατοικίδιο. Νομίζω πως νοώ πολύ περισσότερο από εσάς τι είναι το παιδί και πως πρέπει να του συμπεριφέρεσαι.

  Επιπλέον, θα επιθυμούσα μια επίσημη απάντηση σχετικά με την από 25/4/2010 ανάρτησή μου.

  Ευχαριστώ,

  Αφροδίτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λάβαμε το ερώτημά σας και η απάντηση είναι ναι μπορεί ένας μόνο ενήληκας να υιοθετήσει ένα ή και περισσότερα παιδιά, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές αναλύονται στο νόμο 2447/96,τον οποίο μπορούμε να σας στείλουμε, εφ' όσον έχουμε το e-mail σας. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε.

  Με εκτίμηση
  Για την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιατί το απίστευτο επίδομα απροστατεύτου χορηγείται μέχρι τα 16? Μετά από αυτήν την ηλικία τα παιδιά μπορούν να βγούν στην αγορά εργασίας και να υποστηρίξουν οικονομικά τον εαυτό τους???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Επικοινωνήσαμε με την Πρόνοια Αθηνών και η απάντηση που λάβαμε είναι ότι έτσι ορίζει ο νόμος, δεν το αποφασίζει η εκάστοτε Κοινωνική Πρόνοια.
  Δηλαδή τα παιδιά έως 16 ετών παίρνουν το επίδομα απροστάτευτων τέκνων, μετά την ηλικία αυτή, δυστυχώς διακόπτεται...
  Αντιλαμβανόμαστε την εύλογη απορία και αγανάκτησή σας, αλλά εφ' όσον έτσι ορίζεται από το νόμο, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, εκτός και τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΙΜΑΙ ΧΗΡΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΙΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΠΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΕΧΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θα μπορούσα να σας πω, αν γνώριζα τί επιδόματα παίρνετε από την πρόνοια και τί είδους σύνταξη σας δίνει ο ΟΓΑ.
  Μπορείτε είτε να μας ξαναγράψετε, με περισσότερες πληροφορίες, είτε να μας τηλεφωνήσετε στο 210 3417160 και να ζητήσετε να μιλήσετε με την κοινωνική μας υπηρεσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλησπερα.
  Ειμαι μια ανυπαντρη μελλουσα μητερα.Αυτη τη στιγμη δεν εργαζομαι καθως ημουν στο εξωτερικο τα τελευταια 2 χρονια. Για το 2011, ομως, εχω 60 ενσυμα ( δεν ξερω αν εχει καποια σημασια).
  Εχω ξεκινησει να ψαχνω στο internet εαν δικαιουμαι καποιο επιδομα η κατι αντιστοιχο απο τον ΟΑΕΔ, ΙΚΑ η αλλου, αλλα εχω μπερδευτει περισσοτερο. Πριν, λοιπον ξεκινησω να ρωταω καθε οργανισμο ξεχωριστα, θα ηθελα να ρωτησω κι εσας εαν μπορειτε να με βοηθησετε στο εαν δικαιουμαι κατι η οχι?Κι αν ναι, που θα πρεπει να απευθυνθω? Οποιαδηποτε βοηθεια θα ηταν παρα πολυ χρησιμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είχατε εργαστεί το 2010, και αν αυτή τη στιγμή παίρνετε επίδομα ανεργίας.Οι περισσότερες διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ανάρτηση, αφορούν εργαζόμενες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  Αν δεν έχετε εισοδήματα, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε γραφεία της Πρόνοιας, απ' όπου μπορείτε να ασφαλιστείτε και να λαμβάνετε κάποιο πολύ μικρό επίδομα για το παιδί σας όταν γεννηθεί. Υπάρχουν κάποιοι φορείς, όπως αναφέρεται πιο πάνω που θα μπορούσαν να σας δώσουν κάποιο μικρό επίδομα, αλλά δεν επαρκεί για να συντηρηθείτε εσείς και το παιδί σας.
  Όσον αφορά τον ΟΑΕΔ, δεν δίνει επιδόματα, αλλά μπορεί να σας εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης για δημιουργία επιχείρησης, ή επιμόρφωσης, ώστε να βρείτε εργασία.
  Αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις,ή έχετε κάποιες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα από το blog, είτε τηλεφωνικά (210 3417160).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημέρα,
  θα ζητήσω την βοήθεια σας για την κόρη μου που έχει ενα κοριτσακι 3 ετων και ειναι αγάμη μητέρα.Τό παιδί είναι αναγνωρισμένο και βλέπει τον πατέρα του.Το πρόβλημα μας το μεγάλο είναι, ο πατέρας είναι χρήστης πολλών ουσιών,παρακαλουθεί πρόγραμμα στον ΟΚΑΝΑ και απαιτεί να παίρνει το παιδί να το βλέπει,να κοιμάται στο σπίτι του και βεβαίως η μεταφορά του παιδιού γίνεται με το αυτοκίνητο του.Θέλουμε να έχουν καλές σχέσεις το παιδί με τον πατέρα,αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ επικίνδυνο γιά το παιδί, διότι κάποιες φορές είναι καλά όταν το παίρνει αλλά όταν το επιστρέφει δεν φαίνεται καλά κάποιες φορές.Νομικά δεν έχει κινηθεί η κόρη μου γιατί φοβάται ότι δεν θα βλέπει το παιδί τον πατέρα.Θέλουμε να βοηθηθούμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τό παιδί και που πρέπει να απευθυνθούμε.Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορεί με δικαστική απόφαση να έχει η κόρη σας την αποκλειστική γονική μεριμνά του ανήλικου και να οριστεί δικαστικά το πως (ίσως να βρίσκεται και εκείνη παρόν να πηγαίνει εκείνη το παιδί ή κάποιος άλλος ενήλικας από το περιβάλλον )θα υπάρχει εποικινωνια με το παιδί και και τον πάτερα .Εγώ προσωπικά έχω πάρει με δικαστική απόφαση την αποκλειστική γονική μεριμνά τον ανηλίκων τεκνών μου.

   Διαγραφή
 14. Αν η κόρη σας έχει μια καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού, μπορεί να του μιλήσει για τις ανησυχίες της σε σχέση με το παιδί τους, χωρίς να είναι επικριτική. Αν δεν έχουν τέτοια σχέση που να της επιτρέπει να του μιλήσει, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί διατρέχει κίνδυνο, πριν κάνουμε οτιδήποτε και να μην αφήνουμε τους φόβους μας να υπερισχύουν της λογικής και της πραγματικότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ειμαι 32 χρονων χωρισμενη με ενα παιδι 9 χρονων ανεργη 5 χρονια ανασφαλιστη εγω και το παιδι και φιλοξενουμαι στους γονεις μου ...τι δικαιουμαι και τι πρεπει να κανω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάρτηση "Επιδόματα πρόνοιας" και να δείτε αν έχετε τις προϋποθέσεις να πάρετε για το παιδί το επίδομα απροστάτευτου παιδιού, καθώς επίσης και στην ανάρτηση "Επιδόματα Ανεργίας και Ασφάλιση Ανέργων", για να δείτε αν μπορείτε να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μετά την κατάργηση του ΟΕΚ εισητηρια για κοινονικο τουρισμό ή το στεγαστικό δικαίωμα που είχαμε ως αγαμες μητέρες με παραχώρηση κατοικίας από τον συγκεκριμένο οργανισμό τι γίνονται; που πρέπει να αποτανθουμε; Είμαι άγαμη μητέρα ενός μικρού 15 μηνων, εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου με 850 το μήνα νοικιαζω σπίτι με 300ευρω και φιλοξενώ -βοηθώ και τους ανέργους εδώ και 2χρονια γονείς μου χωρίς να παίρνω ούτε ευρώ διατροφή από τον πατέρα του αναγνωρισμένου μου τέκνου. Δυσκολεύομαι απιστευτα αλλα απ ότι βλέπω δεν δικαιούμαι κάποιο βοήθημα. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω; γνωρίζετε; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΟΕΚ συγχωνεύτηκε με τον ΟΑΕΔ. Δεν έχει γίνει γνωστή η νέα πολιτική που θα ακολουθηθεί.
   Ως άγαμη μητέρα μπορείτε να πάρετε το επίδομα απροστάτευτου παιδιού και το επίδομα ενοικίου, από την πρόνοια.
   Απευθυνθείτε στα γραφεία της πρόνοιας του δήμου που ανήκετε και ζητήστε να μιλήσετε με κοινωνική λειτουργό, προκειμένου να σας ενημερώσει και να σας κατευθύνει, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 18. Καλησπέρα.
  Είμαι χωρισμένος πατέρας 6 ανήλικων παιδιών, των οποίων έχω την επιμέλεια, και άνεργος από της 25/1/2012. Επίδομα ανεργίας δεν παίρνω ενώ το 2011 εργάστηκα στο δημόσιο για 5,5 μήνες - σύμβαση ορισμένου χρόνου (13/8/2011 – 25/1/2012) -. Τον Μάρτιο πληροφορήθηκα για το επίδομα προστασίας παιδιών και έκανα αίτηση στην Πρόνοια για την χορήγηση του αλλά απορριφθει βάση του νόμου 4051/60.
  Παρόλο που κατοικώ σε τουριστική περιοχή δεν μπορώ να βρω δουλεία και δεν βλέπω να γίνετε κάτι άμεσα γιατί ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα περισσότερα, για να μην πω όλα, ξενοδοχεία του νησιού μου έχουν αλλοδαπούς υπαλλήλους. Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει «φως στο τούνελ» και στον ιδιωτικό τομέα κυριαρχούν και εκεί οι αλλοδαποί.
  Θέλω με την σειρά μου να ζητήσω την βοήθεια σας καθοδηγώντας με στο που να απευθυνθώ για ότι δικαιούμαι και αν υπάρχει κάποια άμεση λύση στο οικονομικό γιατί είναι θέμα ημερών το να μην έχω να προσφέρω στα παιδιά μου ούτε ψωμί.
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε αν δικαιούστε κάποια βοήθεια από την πολιτεία.
   Θα θέλαμε να μας πείτε το λόγο που δεν πήρατε ταμείο ανεργίας όταν τελείωσε η σύμβασή σας, την ηλικία σας, την ηλικία των παιδιών σας, το συνολικό εισόδημα του 2010 και 2011, αν έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, πόσα περίπου έτη ασφάλισης έχετε έως τώρα, αν μένετε σε ιδιόκτητο σπίτι ή αν ενοικιάζετε και αν έχετε γραφεί ως πολύτεκνος.

   Διαγραφή
 19. Καλημερα.
  Ανεργια δεν πηρα διοτι μας ειχαν δηλωσει στην προσληψη που μας εκανε ο δημος ως βοηθητικο προσωπικο και μας ειπαν, σε μενα και αλλα 99 ατομα που αποληθηκαμε την ιδια χρονικη περιοδο, οτι ο 1ος μηνας και ο 12ος αφαιρουνται απο την μετρηση των ενσημων γιαυτο το λογο δεν συμπληρωνουμε τα απαραιτητα ενσημα. Η χρονικη περιοδος της συμβασης ηταν απο 13/8/2011 εως 25/1/2012 οπως σας ειπα.
  Ασφαλισμενος στο ΙΚΑ ειμαι απο το 1992 με μια παυση απο το 1996 εως το 1999 που ειχα δικη μου επηχειρηση, απο τοτε εως και σημερα ασφαλιζομαι στο ΙΚΑ. Εδω και 4 - 5 χρονια η δουλεια μου ειναι εποχιακη ειτε σε ιδιωτες ειτε στο δημοσιο με διαφορες συμβασεις ορισμενου χρονου.
  Το ετησιο εισοδημα μου μεχρι και το 2011 δεν ξεπερνουσε τα 9,500 ευρω μαζι με της πρωην συζηγου η οποια το μονο που δηλωνε ηταν το επιδομα πολυτεκνων (520 ευρω το διμηνο) για το οποιο εχω κανει αιτηση απο τον Απριλιο του 2011 για να το περνω εγω και ακομα περιμενω να εγκριθει, απο τοτε δεν το περνει ουτε η πρωην συζηγος.
  Η ηλικια μου ειναι 36 ετων και τα παιδια μου, 3 γιοι και 3 κορες, ειναι 9, 11, 12, 13, 14, 16.
  Μενουμε σε ενοικιο (350 ευρω) δεν ξερω ομως για ποσο ακομα γιατι χρωσταω αρκετα ενοικια και υπολογιζοντας το επιδομα ενοικιου, το οποιο δεν πηρα ποτε λογο διαλυσης του ΟΕΚ, καληψα αλλες υποχρεωσεις με αποτελεσμα ο ιδιοκτητης να απειλη με εξωση.
  Ευχαριστω για το ενδιαφερον και τον χρονο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά να σας ενημερώσω ότι ο Ν.4051/60 αναφέρει ότι μέχρι την ηλικία των 16 ετών τα παιδιά σας δικαιούνται να παίρνουν επίδομα απροστάτευτων παιδιών. Δεν έχω καταλάβει το λόγο που σας το αρνήθηκαν στην πρόνοια.
   Από την πρόνοια μπορείτε να πάρετε επίσης στεγαστικό επίδομα. Αν απευθυνθείτε σε κάποια Κοινωνική Λειτουργό της πρόνοιας και αιτηθείτε επίδομα οικονομικής αδυναμίας, εκείνη μπορεί να συντάξει κοινωνική έκθεση και να το διεκδικήσετε από την πρόνοια (καταθέτοντας κ άλλα δικαιολογητικά).
   Μπορείτε επίσης να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά εσείς και τα παιδιά σας, ως μακροχρόνια άνεργος, όταν συμπληρώσετε 12 μήνες άνεργος, με ενεργή κάρτα ανεργίας. Αν σας δώσει η πρόνοια επίδομα οικονομικής αδυναμίας, τότε μπορείτε να έχετε και βιβλιάριο υγείας της πρόνοιας.
   Τα χρήματα παρ' όλα αυτά είναι λίγα, όπως ίσως γνωρίζετε. Το καλύτερο θα ήταν να βρεθεί κάποια εργασία για σας, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Κάποια προγράμματα 5/μηνης απασχόλησης,για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, πρόκειται να εξαγγείλουν κάποιοι δήμοι. Ρωτήστε το δήμο σας γι' αυτό.
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 20. Καλημέρα σας,
  Είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός 3 χρόνου αγοριού, με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 9,000 ευρώ. Δουλεύω 9 μήνες το χρόνο και τους άλλους 3 παίρνω ανεργία, φέτος 396.
  Ο γιος μου έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα του,και να σας πω πως δεν δίνει φράγκο, δεν παίρνω διατροφή.
  Το οικογενειακό επίδομα που παίρνω από τον ΟΑΕΔ είναι 96 ευρώ περίπου, σαν ανύπαντρη μητέρα πίστευα πως θα ήταν περισσότερο από ότι μια μητέρα έγγαμη με ένα παιδί. Μου είπαν από τον ΟΑΕΔ πως αν το παιδί δεν είχε αναγνωριστεί θα έπαιρνα παραπάνω χρήματα. Δεν μπορώ δηλαδή να δηλώσω με κάποιο τρόπο ότι δεν παίρνω διατροφή από τον πατέρα; Θεωρώ ότι είναι αρκετά άδικο.
  Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν μεγάλο βοήθημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαιούστε να πάρετε από την πρόνοια επίδομα απροστάτευτου παιδιού. Δείτε πιο πάνω για τα δικαιολογητικά.
   Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο νομικό, ώστε να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τη διατροφή και πώς να αποδείξετε ότι δεν τη λαμβάνετε.

   Διαγραφή
 21. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Μια ερώτηση ακόμη διάβασα λίγο παραπάνω το εξής, Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του οργανισμού, τώρα όμως που έχει καταργηθεί ο οργανισμός τι γίνεται;Που μπορούμε να απευθυνθούμε; Θα ισχύσει το πρόγραμμα;
  Σας ευχαριστώ και πάλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής:
  " Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρισας και
  Θεσσαλονίκης (με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4-2002)."

  Ποίος οργανισμός έκλεισε; Οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν.Ο ΕΟΠ δε λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΕΙΜΑΙ 44 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 14 ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΑΚΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 2012 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ? ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΩ ΑΠΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Το μόνο επίδομα που μπορείτε να διεκδικήσετε από την πρόνοια, είναι το επίδομα απροστάτευτων παιδιών.
  Δείτε στο link που σας παραθέτουμε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά :
  http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2010/07/blog-post_27.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. thelo na kano mia erotisi.ime anipantri mitera..to pedi mou ine 6 xronon,i paterastou anagnorise otan itane 4xronon.ime alodapi omos o paterastou ne elinas.dikioume kati voithia apo to kratos i oxi??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα στοιχεία που μας δίνετε είναι πολύ λίγα.
   Χρειάζεται να γνωρίζουμε αν παίρνετε διατροφή, ποιά υπηκοότητα έχει το παιδί σας και πόσων ετών είναι, το ετήσιο δηλωμένο εισόδημά σας, αν μένετε σε σπίτι που το ενοικιάζετε και ότι άλλο αφορά την οικονομική σας κατάσταση και τη σχέση σας με τον πατέρα του παιδιού.

   Διαγραφή
 26. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ 20 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Βεβαίως δικαιούται μειωμένη θητεία στο στρατό.
  Επικοινωνήστε με το γραφείο της Στρατολογίας, προκειμένου να σας ενημερώσουν για τα δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλημέρα σας. Είμαι 45 ετών μητέρα δυο παιδιών 14 και 6 ετών. Εργάζομαι σε φροντιστήριο 8 μήνες τον χρόνο και παίρνω επίδομα ανεργίας τους 4. Βρίσκομαι σε διάσταση και η βοήθεια που μου έδινε ο πατέρας μου απο την σύνταξή του, κόπηκε εφ'όσον μπήκε σε οίκο ευγηρείας και πάει όλη (και δεν φτάνει) εκεί. Το ετήσιο εισόδημά μου είναι γύρω στα 5000 ευρώ. Υπάρχει κάποιο βοήθημα για μένα? Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας δόθηκε απάντηση στα σχόλια της ανάρτησης "Παροχές ΟΓΑ". Ανατρέξτε εκεί για την απάντηση στα ερωτήματά σας.

   Διαγραφή
 29. Καλησπερα και Χρονια Πολλα. Ειμαι χωρισμενη απο γαμο με ενα γιο 15 στα 16 εχω την επιμελεια του και θελω να μαθω η θητεια του στο στρατο ποσο θα ειναι, κανονικη η μειωμενη; ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Εάν έχετε επίσημα εσείς την επιμέλεια του παιδιου, τότε θεωρείται προστάτης οικογένειας και θα υπηρετήσει μειωμένη θητεία. Μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στη Στατολογία, για περεταίρω διευκρυνίσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. καλημέρα...
  είμαι συνταξιούχος αναπηρίας με 67% και άνω, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από καρδιολογικά και το υπόλοιπο από ψυχιατρικά προβλήματα και η μηνιαία σύνταξη είναι 574 ευρώ. Το εισόδημα του 2011 ήταν 7.664 ευρώ. Επίσης είμαι μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας με ένα ανήλικο παιδί 14 χρόνων, με αναγνωρισμένη δυσλεξία από το ΚΔΑΥ.
  θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα...όπως προνοιακό, έκτακτη ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει για την περίπτωσή μου.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας και συγχαρητήρια για την υπέροχη προσπάθειά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ' όσον ήδη λαμβάνετε σύνταξη, δεν μπορείτε να αιτηθείτε προνοιακό επίδομα. Αν δεν σας δίνουν ήδη το ΕΚΑΣ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα και εάν έχετε τις άλλες προϋποθέσεις, θα σας το δώσουν.

   Διαγραφή
 32. Καλησπέρα είμαι άγαμη μέλλουσα μητέρα ο πρωην σύντροφος δεν με βοηθάει πουθενά έβγαλα βιβλιάριο πρόνοιας, είμαι άνεργη αυτήν την περίοδο και είμαι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση που αλλού μπορώ να απευθυνθώ? Τι δικαιούμαι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρόνοια για το επίδομα απροστάτευτου παιδιού.
  Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, έχετε προτεραιότητα σε προσλήψεις, διότι έχετε πολλά μόρια.
  Αυτή την περίοδο υπάρχουν αρκετές "ανοικτές" προσλήψεις. Ψάξτε στο διαδύκτιο, προσεκτικά και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Εάν δεν έχετε, να εκδόσετε κάρτα ανεργίας, οπωσδήποτε. Το 90% των προσλήψεων αφορούν άνεργους.
  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλημέρα σας, Είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός μικρού αγοριού, ο πατέρας τον έχει αναγνωρίσει. Το ερώτημα μου είναι το εξής, υπάρχει τρόπος να αποδείξω ότι ο πατέρας δεν συμβάλει καθόλου στην ανατροφή- διατροφή του παιδιού; Με άλλα λόγια δεν παίρνω διατροφή.Δεν έχω κινηθεί δικαστικά για να πάρω για διάφορους λόγους.
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Τώρα που ξαναβλέπω τα σχόλια ΄σας έχω ξαναρωτήσει και μου έχετε απαντήσει, Ευχαριστώ και πάλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ...ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΜΩΡΟΥ 5 ΜΗΝΩΝ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 11000 ΕΥΡΩ.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΩΣ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ Η' ΕΠΕΙΔΗ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΠΤ?Κ ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΓΙΑ ΜΕΝΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ΄όσον εργάζεστε δεν μπορείτε να πάρετε άλλο βοήθημα, διότι έχετε εισοδήματα τα οποία σας επιτρέπουν να επιβιώνετε εσείς και το παιδί σας, έναντι άλλων μονογονεϊκών οικογενειών που δεν έχουν κανένα εισόδημα.

   Διαγραφή
 37. Geia sas eimai mhtera enos agoriou 8 mhnon.. Den exei anagnwristh. Apo ton patera.. Douleua to 2011 olo k 3 mhnes tou 2012 ta ensima mou einai 200 k kati.. Autoi thn stigmh eimai anergi... Mporeite na mou Peite ti dikaioume? K apo poious foris?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την πρόνοια δικαιούστε το επίδομα απροστάτευτου παιδιού, το οποίο είναι πενιχρό.
   Επίσης μπορείτε να επικοινωνήστε με το σύλλογο "Φίλοι για το παιδί", στο τηλ: 210 7215901, 210 7293404

   Διαγραφή
 38. Καλησπερα. Ειμαι εδω και ενα χρονο σε διασταση και ο σύζυγός μου με το που υπογράψαμε τα συμφωνητικα δεν τηρεί καθολου το θέμα της διατροφής, ενω εγω αντίθετα τηρώ οσα συμφωνήσαμε για την επικοινωνία η οποία μάλιστα με επιβαρύνει οικονομικά, αφου συμφώνησα να του πηγαίνω εγω τα παιδια στο σπίτι το οποίο διαμένει (45 χιλιόμετρα απόσταση). Επίσης ενω ειχε οριστεί δικάσιμος για το διαζυγιο εκεινος ειπε οτι δεν θέλει τελικα να γινει το δικαστήριο και οτι προτιμάει να είμαστε σε διασταση. Αυτη τη στιγμη μου δίνει διατροφή 50€ για δύο παιδια και εγω δεν μπορω να τα βγάλω πέρα. Ειμαι άνεργη και ο δικηγόρος μου μου λέει συνέχεια να το πάμε δικαστικά και οτι δεν μπορω να κανω κατι αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση διατροφής. Εγω δεν θελω να πάω δικαστικά το θέμα του διαζυγίου και δεν εχω και τα χρήματα να το κανω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οριστεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια και η διατροφή; Νομιζω οτι ο δικηγόρος μου δεν μου λέει όλες τις επιλογές που έχω και δείχνει αδιαφορία ενω προσπαθεί να ξεκινήσει δικαστήρια για να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Εχει παρει μεχρι τωρα 1000€ και το μόνο που εκανε ηταν να συντάξει το συμφωνητικό. Όπως σας ειπα ειμαι άνεργη και δεν εχω χρήματα για δικαστήρια και δικηγόρους. Ειμαι σε απόγνωση, τι επιλογες εχω; Συγνωμη αν σας κούρασα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν πιστεύετε ότι ο δικηγόρος σας δεν σας καλύπτει, μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλον, μέσω της Νομικής Βοήθειας που παρέχεται δωρεάν, σε πολίτες οικονομικά αδύναμους.Πρέπει να πάτε στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, στο κτίριο 5 και να υποβάλλετε αίτηση, έχοντας το εκκαθαριστικό της εφορίας σας (κάτω των 6.000€) και την ταυτότητά σας.Ζητήστε να σας δώσει ο δικηγόρος σας απόδειξη για τα χρήματα που έχει πάρει, καθώς και τον φάκελό σας. Αν αρνηθεί, απευθυνθείτε στο Δικηγορικό Σύλλογο.

   Διαγραφή
 39. Είμαι ανύπαντρη μητέρα 52 χρονών με ανήλικο παιδί.Έχω ασφάλεια ΟΑΕΕ τα τελευταία 11 χρόνια και πρίν είχα ΙΚΑ για περίπου 20 χρόνια.Θέλω να ρωτήσω αν δικαιούμε πλήρη σύνταξη.
  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να μας πείτε πότε είχατε το πρώτο σας ένσημο.

   Διαγραφή
 40. καλημερα ειμαι αγαμη,ανεργη μητερα με 2 ανηλικα παιδια το ενα ειναι 11ετων και το αλλο 11μηνων.που πρεπει να παω για να παρω καποιο βοηθημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Δείτε αν έχετε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για το επίδομα απροστάτευτων παιδίων, που δίδεται από την πρόνοια.
  Ταυτόχρονα να έχετε σε ισχύ την κάρτα ανεργίας σας και να αναζητάτε εργασία σε διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ που είναι τώρα ανοιχτά, μέσω του ΟΑΕΔ.
  Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ ή από το διαδύκτιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. KALISPERA SAS.EIMAI 60 ETVN KAI O ANTRAS MOU UELEI NA PAREI DIAZYGIO.DEN EXW ERGASTEI POTE STH ZWH MOU KAI DEN EXW TIPOTA AKINHTO STO ONOMA MOU.DEN EXW OUTE ENA EURW SE TRAPEZA!EJALLOU DEN EIXA ANOIKSEI POTE LOGARIASMO TRAPEZHS.KAI ENTELLEI TO ERVTHMA MOU EINAI TO EKSEIS: DIKAIOUMAI KAPOIO EPIDOMA PRONOIAS?EGW TI THA APOGINW?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία, ότι αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της συζυγικής σας ζωής, ανήκει και σε σας κατά 50%. Επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε διατροφή από το σύζυγό σας. Ακόμη κι αν πεθάνει (κάτι που απευχόμαστε), δικαιούστε σύνταξη και ας έχετε χωρίσει. Επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε να μένετε εσείς στο σπίτι και να φύγει εκείνος, όπως πολλά άλλα.Χρειάζεστε έναν καλό δικηγόρο, που να έχει εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο.
   Παλέψτε το, αφορά τη ζωή σας όλη!!!!

   Διαγραφή
 43. Καλημέρα σας. Είμαι 31 ετών, έγκυος, άνεργη, άγαμη και ανασφάλιστη, έχοντας ως μοναδικά ένσημα στη ζωή μου 11 μήνες απο τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) την περιόδο 2011-2012. (δυστυχώς πιο πριν δούλευα 3 χρόνια στο δημόσιο με τα προγράμματα stage χωρίς ένσημα). Έχω κάρτα ανεργίας 15 μηνών και δεν έχω πάρει ποτέ κάποιο επίδομα απο τον ΟΑΕΔ γιατί δεν το δικαιούμαι. Εσείς γνωρίζετε αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα απο κάποιον οργανισμό, που μπορώ να γεννήσω χωρις να πληρώσω, και πως θα εξασφαλίσω ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη του μωρού; Επιπλέον να σας ενημερώσω -αν αυτό βοηθάει- πως ο πατέρας θα αναγνωρίσει το παιδί. Θα μπορούσε εκείνος να το βάλει στο δικό του βιβλιάριο ως προστατευόμενο μέλος ή για να γίνει αυτό θα έπρεπε να ήμασταν παντρεμένοι; Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τις τόσες ερωτήσεις. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία, αρχικά να σας πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγνώμη, επειδή έχετε απορίες και αγωνία για το πώς θα παρέχετε στο μωρό σας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη....
   Λοιπόν : Αν το παιδί αναγμωριστεί από τον πατέρα του, τότε μετά την αναγνώριση, μπορεί να το ασφαλίσει στο δικό του βιβλιάριο.
   Εσείς, βάσει όσων μας λέτε, μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας και να πάρετε βιβλιάριο από την πρόνοια. Σε αυτό θα ασφαλίσετε και το μωρό σας, όταν με το καλό γεννήσετε. Επίσης, μετά τον τοκετό θα μπορείτε να πάρετε από τον ΟΓΑ επίδομα για το παιδί σας, ως μονογονεϊκή οικογένεια. Τα επιδόματα ενοικίου, θέρμανσης, κλπ, είναι διεκδικήσιμα.
   Δωρεάν μπορείτε να γεννήσετε σε δημόσιο νοσοκομείο, με το βιβλιάριο της πρόνοιας, εφ΄σον έχει μαιευτικό τμήμα.

   Διαγραφή
 44. Γεια σας, ειμαι μητερα με ανηλικο τεκνο 3 ετων , στην εργασια μου παρολο που εχω θποβαλει την αιτηση διαζυγιου μου και οτι κανω ξεχωρα φορολογικη δηλωση πλεον απο περσι το 2013 και δικασιμο τον Μαιο του 2014 δεν μου αποδειδουν της 6 μερες μονογονεικης αδειας διοτι επικαλουντε οτι δεν εχει γινει το δικαστηριο . Ερωτημα πρεπει να γινει το δικαστηριο για να την δικαιουμε την μονογονεικη αδεια ή αιτηση διαζυγιου που ειδη εχω υποβαλει αρκει? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αν έχετε απόφαση δικαστηρίου που σας δίνει τη γονική μέριμνα του παιδιού σας, κατ' αποκλειστικότητα, τότε θεωρείστε μονογονέας, διότι έμμεσα αναγνωρίζεται η διάσταση του γάμου σας. Διαφορετικά, έχουν δίκιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. σας ευχαριστω , δεν εχω δικαστικη αποφαση αλλα ιδιωτικο συμφωνιτικο οπου αναφερετε οτι εχω την αποκλιστικη επιμελεια του τεκνου, με αυτο την δικαιουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά όχι, αλλά δε χάνετε τίποτα να το προσπαθήσετε.

   Διαγραφή
 47. Kαλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν μονογονέας θεωρείται αυτός που έχειι τη γονική μέριμνα ή και αυτός που έχει την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων με δικαστική απόφαση; Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν ο γονιός έχει απόφαση δικαστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επισημο έγγραφο, με το οποίο ορίζεται υπεύθυνος για τη φροντίδα, επιμέλεια, κλπ του παιδιού (του), θεωρείται μονογονέας. Δεν είναι ξεκάθαρο σε μας, τί ακριβώς ζητάτε να μάθετε. Αν δεν καλύπτεστε από αυτή την απάντηση, θα χρειαστεί να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για να απαντήσουμε ακριβώς σε αυτό που σας ενδιαφέρει.

   Διαγραφή
 48. καλησπέρα είμαι άγαμη,άνεργη μητερα με 1 ανήλικο παιδί που είναι 14χρονών,από που μπορώ να παρώ βοήθεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως από τον ΟΑΕΔ (οικογενειακό επίδομα, αν είχατε 50 ημερομίσθια το προηγούμενο έτος) και από τον ΟΓΑ, το επίδομα παιδιού, εφόσον είχατε συμπληρώσει το έντυπο Α21, όταν υποβάλλατε τη φορολογική σας δήλωση.

   Διαγραφή
 49. Καλησπέρα ειμαι αγαμη,ανεργη,ανασφαλστη μητερα ενος παιδιού 8 μηνων.Ο πατερας του το εχει αναγνωρίσει. Δεν εχουμε συμφωνητικό για διατροφή. Το παιδι μετα την αναγνώριση ανηκει στην οικογενειακη μεριδα του πατερα του. Τι δικαιούμαι κ πως μπορω να αποδείξω οτι εχω την επιμελεια; Δεν εχουμε παει δικαστικά. Τι χρειαζεται για να ειμαι επισημα ο μονογονεας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Γεια σας αγαμος με αλοδαπη εε τσεχιας με αδεια εργασιας χωρις αδεια διαμονης κ αφμ,με1 τεκνο 2χ.Ανεργος 6μ με φ εισοδημα 8250,
  δικαιουμαι το α21 ???
  Σας ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν έχετε στη μερίδα σας το παιδί, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση και μετά το Α21. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορείτε να πάρετε το επίδομα του παιδιου, ούτε εσείς, ούτε η μητέρα του, επειδή είναι αλλοδαπή.

   Διαγραφή
  2. Συγνωμη το παιδι αναγνωρισμενο με ελλ ιθαγενεια το ασφαλ στ ικα..
   Φ δηλωση υπεβαλα 8250,κατοπιν εκανα τροποποιητικη εβαλα κ το παιδι,
   κ κανοντας την αιτηση α21,μου ζητουνται βεβαιωσεις παραμονης επειδη δεν υπεβαλα το 2010 το Ε1 νομιζω, δν καταλαβαινω ακριβως τον αριθμο κτ περιεχομενο τους,
   που να απευθυνθω σε λογιστη η ΔΟΥ??

   Διαγραφή
  3. Ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο ΟΓΑ, είναι η βεβαίωση ότι διαμένετε στη χώρα τουλαχιστον μια δεκαετία. Αν δεν μπορείτε να έχετε αυτό το έγγραφο, δεν μπορείτε να πάρετε το επίδομα του παιδιού.

   Διαγραφή
 51. GEIA SAS. EIMAI 27 ETWN EIMAI XWRISMENH EPISIMA 3 XRONIA ME XARTI KAI EXW ENA PAIDI 11 ETWN APO TON PRWTO MOY GAMO. EPISHS EXV KANEI KAI ALLO ENA MWRO ENOS ETOYS TWRA ALLA EKTOS GAMOU. DEN DIKAIAOUME EGW KATI ? XWRISMENH ME 2 PAIDIA?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Δεν υπάρχουν επιδόματα για διαζευγμένες γυναίκες. Μόνο οι παροχές που αναφέρονται στην ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. καλησπερα,
  θα ηθελα να κανω καποιες ερωτησεις.ειμαι αγαμη μητερα ενος μωρου 10 μηνων.ημουνα ανεργη για ενα χρονο και προσφατα επιασα δουλεια με ημιαπασχοληση 250 ευρω τον μηνα αρχικα.το παιδι εχει αναγνωριστει απο τον πατερα του με πραξη εκουσιας αναγνωρησης τεκνου .Η συμβολαιογραφος που συνεταξε την πραξη συμπεριελαβε αλλαγη στην οικογενειακη μεριδα του παιδιου απο την δικια μου σε αυτη του πατερα του λεγοντας οτι ετσι γινετε.ειπε οτι την επιμελεια την εχω εγω.θα ηθελα αρχικα να μαθω αν αυτο υσχιει και πως αποδικνυεται η που φαινεται και να μαθω αν δικαιουμε καπιο επιδομα εκτος προνοιας διοτι υπαρχουν αλλοι που χρειαζονται περισσοτερο τα επιδοματα προνοιας. ευαχριστω πολυ και συγνωμη για τις τοσες ερωτησεις απλα η ολη διαδικασια ειναι μεγαλη και με εχει μπερδεψει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά μπορείτε να πάρετε επίδομα από την πρόνοια, εφόσον έχετε χαμηλά εισοδήματα. καταθέστε τα δικαιολογητικά του παιδιού, άμεσα.

   Διαγραφή
 54. Εχω διδυμα κοριτσακια εχουν ψυχοκινιτικη καθυστερηση ειναι 6.5 ετων. Εχουμε κανει το τεστ νοημοσυνης 2 φορες αλλα δεν ολοκληροθηκε, γιατι δεν συνεργαστηκαν, μπωρο να παρω ποσοστο αναπηριας για τις μικρες αξιζει ο κοπος να καταθεσω τα χαρτια μου γιατι γνωριζω οτι πληρωνο παραβολο αν δεν αξιζει να μην τα καταθεσω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας έχουμε απαντήσει ήδη και στις άλλες αναρτήσεις που έχετε υποβάλει το ερώτημά σας και σας ξαναλέμε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στα ΚΕΠΑ, εφόσον έχετε τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
   Παρακαλούμε πολύ να υποβάλετε το ερώτημά σας σε μια ανάρτηση και όχι σε 3-4. Να παρακολουθείτε τις απαντήσεις μας στο τέλος της ανάρτησης, πατώντας στο "Φόρτωση Περισσότερων", όταν υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Έτσι θα βλέπετε τις πρόσφατες απαντήσεις μας.

   Διαγραφή
 55. Εχω μια φιλη μου που πασχει απο ψωριαση και ψωρισιακη αρθριτιδα και υποβαλεται σε βιολογικο παραγοντα ρεμιγκειτ καθε δυο μηνες ενδοφλεβια δικαιουται ποσοστο αναπηριας ανω 67% για προνιακο επιδομα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σας επαναλάβουμε ότι δε χρειάζεται να γράφετε το ίδιο ερώτημα, σε διαφορετικές αναρτήσεις.
   Για να δείτε αν η ασθένεια της φίλης σας παίρνει ποσοστό αναπηρίας, ανατρέξτε στην ανάρτησή μας με τίτλο: Πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας.

   Διαγραφή
 56. Ειμαι μια γυναικα διαζευμενη με 2 ανηλικα τεκνα (6 ετων και 4 ετων). Ασκω την πληρη επιμελεια των παιδιων, αλλα η γονικη μεριμνα ειναι απο κοινου. Θεωρουμε μονογονεικη οικογενεια;
  Γιατι θελω να καταθεσω τα χαρτια μου στον Δημο για 8μηνο και μου λεν οτι δεν ειμαι μονογονεικη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Έχω χωρισει συναινετικα και πλήρωνα κανονικα την διατροφη παιδιων μεχρι την στιγμη που μου παρουσιαστηκαν προβληματα υγειας και εχασα την δουλεια μου. Κρίθηκα ανάπηρος απο τα κεπα με ποσοστο αναπηρίας 80% και μου εγκρίθηκε η κατώτατη σύνταξη(λογω λιγων ενσημων) η οποία δεν μου φτάνει ούτε καν να ζήσω όχι να πληρώσω διατροφη παιδιων. Απαλάσομαι λόγω αναπηρίας απο την πληρωμη διατροφής ή οχι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε νομικό. Η διατροφή είναι συνάρτηση των εσόδων σας και των αναγκών των παιδιών σας.

   Διαγραφή
 58. Αν είμαι ανασφάλιστη(μονογενιακη οικογένεια) μπορώ να κάνω μαγνητική τομογραφία με λιγότερο κόστος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον είναι δύσκολο. Φροντίστε να πάρετε βιβλιάριο υγείας, είτε από την πρόνοια, είτε από το ΙΚΑ, ως μακροχρόνια άνεργη.

   Διαγραφή
 59. Giasas,eimai anergi mitera(sto tameio anergias),anasfalisti,xorismeni..exo tin epimelia tou pediou opio einai 5 eton.Meno se enikeo.Iparxi kapio voitima.Euxaristo protitera.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα το εκτιμούσαμε αν χρησιμοποιούσατε την Ελληνική γλώσσα.....
   Επειδή τα στοιχεία που μας δίνετε, είναι ελάχιστα, θα ήταν καλό να μας καλέσετε στο τηλέφωνο που αναγράφεται πάνω αριστερά και να ζητήσετε να συνομιλήσετε με μία κοινωνική λειτουργό. Μας βρίσκετε καθημερινά, 09.00-17.00.

   Διαγραφή
 60. Καλησπέρα σας.Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:Μια φίλη μου δικαιούται το επίδομα τριτεκνίας αλλά καταχρηστικά το παίρνει ο σύζυγός της,λόγω που όταν είχανε καλές σχέσεις δήλωσε στην φορολογική τους δικό του λογαριασμό τραπέζης.Ο λογιστής μετά απο επίμονες οχλήσεις της φίλης μου δεν αλλάζει τον λογαριασμό γιατί εξακολουθούν να κάνουν κοινή φορολογική.Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η φίλη μου γιατί είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση,άνεργη,χωρίς άλλους οικονομικούς πόρους και καθημερινό ψυχολογικό εκβιασμό απο το σύζυγο.Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μπορούσε ίσως να αποδείξει με κάποιο τρόπο στην εφορία ότι είναι σε διάσταση, ή να καταθέσει την αίτηση διαζυγίου, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση. Αν το καταφέρει, τότε θα δηλώσει νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και διαφορετικό λογαριασμό τραπέζης.

   Διαγραφή
  2. Συγνώμη που ενοχλώ και πάλι,αλλά δεν υπάρχει διαζύγιο πάρα μόνο συμφωνία προφορική μεταξύ τους.Από ότι κατάλαβα συμφώνησαν να μένουνε κάτω απο την ίδια στέγη για μερικά χρόνια μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά.Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει κάτι;

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς όχι. Δεν μπορεί να αποδειχτεί η διάσταση του ζευγαριού.

   Διαγραφή
 61. Ειμαι σε διασταση απο το 2010 και εχω την επιμελεια των δυο παιδιων μου θεωρουμε μονογονεικη οικογενεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. na rwtisw ki egw...eimai 25 xronon k i mana m einai xwrismeni polla xronia k ksana padremeni 6 xronia twra k den menoune mazi egw legome oti eimai monogoneiki oikogenia? *o pragmatikos pateras m exei pethani.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι, δε θεωρείστε μονογονεϊκή οικογένεια. Διαβάστε προσεκτικά την ανάρτηση και θα κατανοήσετε τον όρο.

   Διαγραφή
 63. καλημερα, ειμαι μητερα διαζευγμενη με ενα παιδι, ο πρωην συζυγος, δινει διατροφη οση θελει αν θελει και οποτε θυμαται, εργαζομαι εδω και 8 χρονια σε μια εταιρια, το παιδι μου ειναι 7 ετων, αναγκαζεται και το προσεχει η μητερα μου η οποια ειναι αρρωστη ομως... εδω και ενα μηνα στην εργασια μου με εχουν επιβαλλει να εργαζομαι συνεχως απογευμα απο δευτερα εως σαββατο και χωρις ρεπο, το παιδι παει πρωτη δημοτικου, χρειαζεται βοηθεια στο σχολειο, εκτος των αλλων ως παιδι χωρισμενων γονιων δε βλεπει συχνα τον πατερα της, τωρα σχεδον δε βλεπει ουτε εμενα με αυτο το αλλοπροσαλλο προγραμμα που μου επεβαλαν.... εχω καποιο δικαιωμα νομικο να προσπαθησω να μου αλλαξουν ωραριο? η θα αναγκαστω να παραιτηθω στο τελος γιατι το παιδι μου καθε μερα ειναι σε ασχημη κατασταση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να ορίζει ότι ο εργοδότης υποχρεούται να σας δώσει το ωράριο που σας εξυπηρετεί.
   Με καλή πίστη, συζητώντας με τους προϊσταμένους σας, ίσως να βρεθεί μια καλύτερη ρύθμιση του ωραρίου σας.

   Διαγραφή
 64. Είμαι χωρισμένη 18 χρόνια με μειωμένη σύνταξη. Μπορώ να εργαστώ νόμιμα ως μονογονεικη οικογένεια χωρίς να μου κοπεί η σύνταξη των 800 ε για να βοηθήσω τον γιο μου να συνεχίσει τις σπουδές του, διότι ως γνωστό δεν φτάνει μια σύνταξη αλλά 2 μισθοί για να στηρίξουμε τα παιδιά μας η είναι καταδικασμένο να δουλέψει και να μην έχει την ευκαιρία να σπουδάσει . Ο πατέρας του είναι εξαφανισμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες σας, αλλά αν εργαστείτε επίσημα, θα μειωθεί η σύνταξή σας.

   Διαγραφή
 65. παιρνω συνταξη απο τον πατερα μου ως ανυπαντρη μητερα δυο παιδιων ειναι αναγνωρισμενα τα τεκνα αλλα ο πατερας τους και συζυγος μου δολοφονηθηκε,δεν εχουν τα παιδια ασφαλεια υγειας. Ειναι 6 και 12 περιπου κοριτσακια. μπορω να δουλεψω χωρις να χασω την συνταξη του πατερα μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να μας δώσετε επιπλέον πληροφορίες, όπως από ποιό ταμείο παίρνετε σύνταξη και πώς γίνεται να είστε ανύπαντρη, εφόσον αποκαλείτε τον πατέρα των παιδιών σας "σύζυγο"...

   Διαγραφή
 66. ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕ. ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ 650 ΕΥΡΩ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ. Η ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΤΩΝ, ΗΤΑΝ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ 480 ΕΥΡΩ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, η πρώτη σύζυγος δικαιούται καποιο ποσό της σύνταξής του, το οποίο διαμορφώνεται από τον ασφαλιστικό του φορέα και εξαρτάται από τα έτη που ήταν παντρεμένη μαζί του.

   Διαγραφή
 67. Γεια σας.ειμαι χωρισμενη μητερα ανηλικου 5 χρ. Εχω την επιμελεια.τι επιδοματα δικαιουμαι κ απο που.? Καρτα αληλλεγγυης δεν δικαιουμαι?? Εχω εισοδημα 6.500ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαιούστε το επίδομα του παιδιού, αφού συμπληρώσει ο/λογιστής/στρια το έντυπο Α21. Για να πάρετε την κάρτα σίτισης, θα έπρεπε να έχετε υποβάλλει αίτηση έως 30-5-2015. Επίσης, αν έχετε πολύ χαμηλό εισόδημα, πιθανόν να δικαιούστε και το επίδομα απροστάτευτου παιδιού από την πρόνοια. Ρωτείστε στα γραφεία του Δήμου που ανήκετε.

   Διαγραφή
 68. Γειά σας, είμαι ανύπαντρη μητέρα τριών ανηλίκων αγοριών (τριδύμων), ηλικίας 5 ετών. Ο πατέρας των παιδιών δεν είναι Ελληνας. Ζει και εργάζεται σε άλλη Ευρωπαική χώρα. Ωστόσο τα παιδιά τα αναγνώρισε με συμβολαιογραφική πράξη μόλις γεννήθηκαν και έκτοτε δεν ασχολήθηκε μαζί μας. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος με εισόδημα κόντα στα 13,000 ευρώ και ζω με τα παιδιά στο πατρικό μου οπου εξ ολοκλήρου εγώ τα φροντίζω μαζι με την βοήθεια της μητέρας μου - όσο μπορεί. Επιπλέον, τα παιδιά φαίνονται στην οικογενειακή μου μερίδα.
  Το ερώτημα μου είναι: λογικά δεν θα μπορούσα να χαρακτηριστώ πολύτεκνη μονογονέας, αφου συμφωνα με τον νόμο 3454/2006 αρθρο 6 παρ.2:: << Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα....>>. Το γεγονός οτι τα παιδά ζουν μαζι μου και φροντιζω εγώ για αυτά δεν αρκεί να αποδειχτεί οτι έχω την επιμέλεια, την γονική μέριμνα και είμαι η μόνη υπόχρεη για την διατροφή τους? Τι άλλο χρειάζεται?
  Σε τηλεφωνική επικοινωνια που είχα με την συνομοσπονδια πολυτέκνων μου είπαν οτι δεν γίνεται γιατι τα παιδιά είναι ανγνωρισμένα...ωστόσο ο νόμος το λεει ξεκάθαρα οτι αυτό δεν παίζει ρόλο... Διαφωτίστε με σας παρακαλώ και πείτε μου τι δικαιολογητικά θα μπορουσα να προσκομίσω προκειμένου στην περιπτωσή μου να αποδείξω οτι είμαι μονογονέας και η αντροφή των παιδιών βαρύναι εξ ολοκλήρου εμένα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δείτε αν στην πράξη αναγνώρισης, αναφέρετε ότι έχετε την πλήρη ευθύνη και επιμέλεια των παιδιών. Δείξτε τους το νόμο στον οποίο αναφέρεστε και αν τηρήσουν την ίδια στάση, ζητείστε τους να σας δείξουν το έγγραφο (νόμο ή εγκύκλιο) που στηρίζουν την άποψή τους.

   Διαγραφή
 69. Θεσσαλονικη ψαχνουμε για αγορακι 7 ετων, επιπλα για παιδικο δωματιο κ μονο κρεβατι .Οποιος εχει κατι που δεν το χρειαζεται να επικοινωνησει me μυνημα in box η στο τηλεφωνο 6906963317

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Μπορειτε να μου πειτε πως θα λαβω το βιβλιαριο αποριας? Εχω ασφαλεια ικα η οποια ληγει αυτες τις μερες και χρειαζομαι οπωσδηποτε ιατρικη καλυψη λογω των εμβολιων των παιδιων μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Σε απάντηση του ερωτήματός που μας θέσατε σας ενημερώνουμε πως με απόφαση του Υπουργείου Υγείας όλοι ανασφάλιστοι πολίτες με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς άλλη διαδικασία (έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίου πρόνοιας) δικαιούνται πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όπως και οι ασφαλισμένοι και θα λέγονται Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 43/68.
  Ποιοί συνταγογραφούν για τους ανασφάλιστους:
  • Συνταγογραφούν μόνο οι ιατροί δημόσιων μονάδων υγείας (Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ)
  Τί δίνουν τα ιδιωτικά φαρμακεία:
  • Εκτελούνται οι συνταγές όλων των φαρμάκων της Θετικής Λίστας
  • Όχι τα παραπεμπτικά (αναλώσιμα, ιατρικά βοηθήματα), τα οποία εκτελούνται μόνο στα Νοσοκομεία.
  • Δεν εκτελούνται συνταγές με ΦΥΚ (δίνονται μόνο από Νοσοκομεία-φαρμακεία ΕΟΠΥΥ)
  • Δεν εκτελούνται συνταγές με φάρμακα που δίνει μόνο ο ΕΟΠΥΥ (π.χ. τα γνωστά φάρμακα εξωσωματικής)
  Με τί συμμετοχή:
  • Οι συμμετοχές είναι κανονικά 0-10-25% για τους ανασφάλιστους
  • από 1/8/2016 θα είναι 0% οι ανασφάλιστοι που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ορίζει ο νόμος και οι δικαιούχοι της Πρόνοιας, οι οποίοι μέσα στο σύστημα θα είναι κλειδωμένοι μόνο στο 0%
  • Οι συνταγές έχουν κανονικά το 1€ για τους ανασφάλιστους με συμμετοχή, αλλά όχι για Πρόνοια-ευπαθείς ομάδες που θα είναι χωρίς συμμετοχή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...