Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Χορήγηση δελτίων - κουπονιών μετακίνησης ΑΜΕΑ 2010.

Ξεκίνησε η χορήγηση δελτίων - κουπονιών μετακίνησης ΑμΕΑ 2010, αρχικά από τα ΚΕΠ, με ημερομηνία έναρξης  8/9/2010 και λήξης 30/9/2010.
Κατόπιν αυτής της ημερομηνίας, τα κουπόνια μετακίνησης θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Ν.Α. που ανήκουν οι δικαιούχοι.

Γενικά Δικαιολογητικά:


•Αίτηση χορήγησης δελτίων - κουπονιών μετακίνησης ΑΜΕΑ
  με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας για το έτος 2010
(Το έντυπο της αίτησης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1819)


•Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

•Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο αυτής
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης
  του τόπου διαμονής.

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα κατατίθεται
στην αρμόδια υπηρεσία των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας
των οικείων Ν. Α. ή στα ΚΕΠ έχει ως εξής: «δηλώνω ότι διαμένω
μόνιμα στην οδό…..αρ…. στο Δήμο..... του Νομού.....».
•2 πρόσφατες φωτογραφίες

Ειδικά οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με δείκτη
νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται Δελτίο Συνοδού,
πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίας από τις οποίες
η μία επικολλάται στο Δελτίο του Συνοδού.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:

•Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, συνυποβάλλουν
φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας
Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ στην
περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική
δήλωση, το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη
 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο.

Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ευρώ
 ατομικό και 29.000 ευρώ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται
με 5.600 ευρώ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου,
 που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο , εφόσον αυτό παρουσιάζει
αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση
50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ μόνο.
 Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν
 την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά
μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.


Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)
ή Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών,
αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου και
κοινοπραξιών (Έντυπο Ε5) ή Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τα ΚΕΠ

Ειδικά Δικαιολογητικά:

•Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας


Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις-Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας
των Ν.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας,
με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης εφόσον
 κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό
βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος
 που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία
παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση
πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

•Ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα
 βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα

Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι
για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.

•Όσοι προσέρχονται στις Δ/νσεις – Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας
 των Ν.Α Αθηνών – Πειραιώς (πλην νήσων), Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής
 και Θεσ/νικης, ή στα ΚΕΠ με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν
το Δελτίο Μετακίνησης – εφόσον κριθούν δικαιούχοι – απαραίτητο
είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω
εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το Δελτίο,
μονογράφει, σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει.
 Δικαιούχοι :Άτομα με αναπηρίες:

1.Ελληνικής υπηκοότητας,

2.Υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι
   Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

3.Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή
   Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246),

4.Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία
   μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

5.Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
   των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις
   διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων
   (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
   της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων
  (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην
   Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ,
   παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%
   στις εξής περιπτώσεις :

α) Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων
   των ΚΤΕΛ.

β) Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του Ο.Σ.Ε

•Άτομα με Αναπηρίες:

1.Ελληνικής υπηκοότητας,

2.Υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών
   του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

3.Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση
  που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246),

4.Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία
 μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως
 τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967
για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),
εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την
προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα
δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ
ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι
μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ
προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του
 δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον
αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα
δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α Αθηνών - Πειραιώς , Δυτικής Αττικής,
Ανατολικής Αττικής) , με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του
ΟΑΣΑ[ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)],

β) στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ

γ) και στις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου
του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή
 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων
σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και
λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

•Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία –
κουπόνια δωρεάν μετακίνησης θα προσέρχονται είτε στις Δ/νσεις –
Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του
τόπου διαμονής τους, στα οποία ανήκουν είτε στα ΚΕΠ της αντίστοιχης
οικείας Ν.Α. του τόπου διαμονής τους.

•Στις περιπτώσεις που απαιτείται και η υποβολή εκκαθαριστικού
σημειώματος προηγούμενου έτους, ως δικαιολογητικού για τη
χορήγηση των δελτίων, εννοείται το εκκαθαριστικό σημείωμα 2010,
που αφορά σε εισοδήματα του οικονομικού έτους 2009. Σύμφωνα,
όμως, με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
για διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις που δεν έχουν
αποσταλεί στους δικαιούχους εκκαθαριστικά του έτους αυτού, γίνονται
αποδεκτά και τα σημειώματα που αφορούν στο οικονομικό έτος 2008.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...