Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Οικογενειακά Επιδόματα ΟΓΑ

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:
- Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06
- Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 39 του Ν. 2459/97).
- Πολυτεκνικό επίδομα (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97).
- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) - Ισόβια σύνταξη (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97,άρθρο 11 Ν. 2819/2000).

Τα ποσά των παραπάνω επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αυξάνονται κατ΄ έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Δικαιούχοι είναι:
α) Έλληνες πολίτες
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες.
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν. 389/1968).
στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν. 139/1975).
ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).
η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
¬Εφάπαξ παροχή 2000 €
Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.

Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
¬Επίδομα τρίτου παιδιού
Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση
- Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγος του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.

Έναρξη καταβολής του επιδόματος
Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Λήξη καταβολής
Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:
α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.
¬Πολυτεκνικό επίδομα Χορηγείται:
- Στην μητέρα με τέσσερα παιδιά
- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή.
- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
- Στον πατέρα με τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς γάμους εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
- Στα απορφανισθέντα παιδιά και από τους δύο γονείς εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος
- Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών.
- Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής του επιδόματος
Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Λήξη καταβολής του επιδόματος
Η καταβολή του ανωτέρου επιδόματος διακόπτεται:
Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
-Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες

Χορηγείται:
- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί κάτω των 23 ετών.
- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά
- Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής του επιδόματος:
Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που γεννιέται το τρίτο παιδί, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το επίδομα καταβάλλεται από 01-01-2008, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έγκαιρα, στις μητέρες ή στους πατέρες που την 01-01-2008 είχαν τρία ζώντα τέκνα εκ των οποίων τουλάχιστο το ένα είναι άγαμο και κάτω των 23 ετών.

Λήξη καταβολής του επιδόματος:
Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:
Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
¬Ισόβια σύνταξη
Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα:
- Η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.
- Η οποία χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα.
- Η οποία είχε ή έχει τέσσερα (4) παιδιά εν ζωή αλλά δεν χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης
- Η δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Έναρξη καταβολής της ισόβιας σύνταξης
Η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται στην μητέρα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου που διακόπτεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, η σύνταξη καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Λήξη καταβολής
Η καταβολή της ισόβιας σύνταξης διακόπτεται:
- από την 1η του επόμενου μήνα που θα εγκατασταθεί μόνιμα σ΄ άλλη χώρα.

Παρατηρήσεις
Επισημαίνουμε τα εξής:
1.Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.
2.Τα επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο.

Βασικά δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα, το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη ΟΕ3)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
3. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας στη περίπτωση που χορηγείται πολυτεκνικό επίδομα ή ισόβια σύνταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 1892/90.
Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ατελώς από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας δια μέσω των οικείων Συλλόγων Πολυτέκνων.
4. Στην περίπτωση που η πολύτεκνη μητέρα ή ο πολύτεκνος πατέρας είναι υπήκοοι ενός εκ των κρατών -μελών της Ε.Ε. ή του Οικονομικού χώρου θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμα μεταφρασμένο.
5. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
6. Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.

Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.

Όργανο χορήγησης των επιδομάτων
Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση των επιδομάτων στους δικαιούχους είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.

Ένδικα μέσα
Κατά της απορριπτικής απόφασης έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ένσταση ενώπιον επιτροπής που εδρεύει στη διοίκηση του ΟΓΑ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...