Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Επίδομα του ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους μαθητές ή φοιτητές

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. (άρθρο2 του Ν.1346/83, ΚΥΑ 31930 /14-7-1983, ΚΥΑ 33894/7-12-1998)

Κάθε εργαζόμενος μαθητής – σπουδαστής – φοιτητής δικαιούται πλην της κανονικής του άδειας επιπλέον 30 εργάσιμες ημέρες άδεια κατ΄έτος άνευ αποδοχών (άρα και άνευ ενσήμων) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις της σχολής που σπουδάζει.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται 10 ημέρες κατ΄ έτος άδεια.
Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οιουδήποτε τύπου και οιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο (ΙΕΚ Δημοσίου, ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ)  που εργάζονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και όσων βάσει νομοθεσίας έχουν εξέλθει του Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Τράπεζες, κλπ), προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των σχολών τους, δίνοντας τους ποσό ίσο με το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (έως 30 ημέρες).
Ο μαθητής – σπουδαστής ή φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά όπως την βεβαίωση εργοδότη που αναφέρει τις ημέρες άδειας που του χορηγεί, τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα το χρονικό διάστημα που έκανε χρήση της άδειας που του έχει χορηγηθεί από τον εργοδότη και τις σχετικές βεβαιώσεις από την σχολή του ότι έδωσε εξετάσεις και σε ποιες ημερομηνίες , έως και τον Μάρτιο του επόμενου έτους από την λήψη της άνευ αποδοχών άδειας στις κατά τόπου Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου ανήκει η εταιρεία τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στο τόπο κατοικίας τους ή εργασίας τους.
Πηγή: www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...