Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς επικύρωσηΜε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημερώνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς ότι πλέον θα πρέπει να γίνονται δεκτά από αυτές δικαιολογητικά χωρίς επικύρωση αλλά με την συνοδεία υπεύθυνης δήλωσης που θα βεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου
Ειδικότερα η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου παραθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία, δε χρειάζεται επικύρωση για τα αντίγραφα έγγραφα
 Ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων, προσδίδοντάς τους ισχύ ίση με το πρωτότυπο, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειστικά ή υποβολή πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, πρωτίστως, από δικηγόρο.
Σημειώνεται εδώ, ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να εφαρμόσει την πιο πάνω ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους, όπως τα πρωτότυπα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπεύθυνη δήλωση είναι :
Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος μπορεί με υπεύθυνη δήλωσή του (ν.1599/86), να βεβαιώσει αυτά τα γεγονότα ή στοιχεία, εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά. Όμοια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.
Με τις ως άνω διατάξεις, ουσιαστικά καθιερώνεται η ¨αυτοπιστοποίηση¨, η δυνατότητα δηλαδή, του πολίτη να βεβαιώνει ο ίδιος την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων που τον αφορούν, αντί να ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
Η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη των αληθινών γεγονότων στις υπεύθυνες δηλώσεις τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών έως  κάθειρξη μέχρι 10 ετών και η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...