Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Επίδομα μακροχρόνια ανέργων 2014

Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων 2014 ύψους 200 ευρώ το μήνα .Η απόφαση όμως προβλέπει ότι μόνο όσοι έχουν πάρει επίδομα ανεργίας για 12 συνεχόμενους μήνες και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για το ίδιο διάστημα θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το επίδομα .
Με κοινή υπουργική απόφαση  καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για επίδομα μακροχρόνια ανέργων για το 2014 . Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ισχύει για ανέργους ηλικίας από 20 ετών έως 65 ετών.
Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων 2014 έχει στόχο την υποβοήθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όπως αναφέρει :
Άρθρο 1
Δικαιούχοι επιδότησης Δικαιούχοι του επιδόματος είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Το όριο του εισοδήματος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08 €) για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Ως ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.
Για ενήλικους άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό. Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
 Ως μακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι κατά την πρώτη παράγραφο, θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας. Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι μπορεί να είναι και περισσότερα μέλη της οικογένειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
 Άρθρο 2
 Άσκηση του δικαιώματος
Το ύψος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι και ουδέποτε πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
 Το δικαίωμα ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα του άρθρου 1 της παρούσας αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
 Η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται όταν ο άνεργος συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή είναι ασθενής και για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης ή η ασθένειά του αντιστοίχως. Οι ημέρες ασθενείας λαμβάνονται από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 Ο άνεργος υποχρεούται να προσέλθει ο ίδιος στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας επιδότησής του, προκειμένου να υποβάλλει αίτηση και να αξιώσει απαίτηση για τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης επιδότησης και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, στο οποίο θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση με υπογραφή του, της υποχρέωσής του για ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης.
 Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου, μετά τη λήξη της επιδότησης ως μακροχρονίως άνεργος, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφόσον ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος της παρούσας απόφασης δεν δικαιούνται το ειδικό βοήθημα που προβλέπεται από την παρ. 6 του αρθρ. 22 ν. 1836/89.
Άρθρο 3
Διακοπή επιδότησης
 Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:
α) αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα,
β) δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του,
γ) απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο,
δ) δεν εμφανισθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα,
ε) συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
Άρθρο 4
Αναστολή επιδότησης
 Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.
Άρθρο 5
Συνέχιση επιδότησης
Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά
Ο δικαιούχος για να λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργου υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
γ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).
δ) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτών:
i. Ελαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.
 ii. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
 iii. Ελαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
 iv. Υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.
v. Υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.
vi. Όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
Άρθρο 7
Αρμόδιο όργανο Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος για την επιδότηση μακροχρονίως ανέργων, την ανάκληση, τη διακοπή ή αναστολή της επιδότησης, τη συνέχιση της επιδότησης, καθώς και για την έκδοση κάθε σχετικής με την επιδότηση βεβαίωσης είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ανέργου ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
Άρθρο 8
 Διαδικασία καταβολή επιδομάτων Απαραίτητο στοιχείο για την έναρξη καταβολής του επιδόματος αποτελεί η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 αυτής.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο με τη συμπλήρωση ενός μήνα ανεργίας μετά την υποβολή της αίτησης.
Η προσέλευση, η περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 9, 10 και 11 της υπ. αριθμ. 3701/55/22-11-2011 (ΦΕΚ Β 3018) Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α), όπως ισχύει.
Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις Οι δικαιούχοι των οποίων η επιδότηση λήγει από 1.1.2013 έως 31.12.2013 εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρούσας, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμά τους μέχρι την 28.2.2014.
 Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του αιτούντος θα επιλύεται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επιλύσεως Ασφαλιστικών Διαφορών της Διεύθυνσης Ασφάλισης και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.
Άρθρο 11
Δαπάνη Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επιπλέον δαπάνη ύψους 35.000.000 ευρώ.

Πηγή:  www.dikaiologitika.gr


4 σχόλια:

 1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

  Έχω μια παρατήρηση και ένα ερώτημα να κάνω για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας ,και το επίδομα άνω τον 45 ετών! Στην παράγραφο που λέει για τους δικαιούχους (Δικαιούχοι του επιδόματος είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θέλω να κάνω μια παρατήρηση γιατί δηλαδή να μην έχουν το δικαίωμα να το πάρουν και η άνεργη με Δελτίο Άδειας Διαμονής από μη ευρωπαϊκή ένωση? Και το ρωτώ αυτό γιατί ο μπαμπάς μου είναι από την Ρωσία και έχει Δελτίο Άδειας Διαμονής εδώ και 15 χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα πήρε ταμείο ανεργίας για 12 μήνες ,και γιατί να μην δικαιούται να πάρει και το επίδομα για άνεργους εφόσον είναι άνεργος εδώ και 3 χρόνια και παραμένει γραμμένος στα μητρώου του Ο.Α.Ε.Δ! Έχω αυτήν την απορία γιατί εγώ και η μαμά μου όταν εργαζόμασταν μας έκαναν κρατήσεις από της αποδοχές μας για το επίδομα αλληλεγγύες για ανέργους και ρωτώ αφού και ο μπαμπάς μου είναι άνεργος γιατί δεν δικαιούται να τα πάρει! Μόνο και μόνο επειδή είναι από την ΡΩΣΙΑ????????? Ε δεν είναι άδικο?????????????????θέλω μια απάντηση από κάποιον!(e-mail-asmazova@mail.ru)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία,

   Έχετε απόλυτο δίκιο να αγανακτείτε με άδικους νόμους και διατάξεις, όπως αυτός που αποκλείει από το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, ανθρώπους όπως ο πατέρας σας.
   Δεν ξέρουμε αν αυτό σας παρηγορεί, αλλά και για τους Έλληνες δεν είναι όλοι οι νόμοι δίκαιοι και σωστοί. Για πολλά χρόνια ένας Έλληνας με κομμένο χέρι ή πόδι, ήταν υποχρεωμένος να εξετάζεται από επιτροπή κάθε 2-3 χρόνια για να του δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ώστε να πάρει το επίδομα της πρόνοιας ή σύνταξη αναπηρίας. Δίκαια αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν για ποιό λόγο έπρεπε να εξετάζονται συνεχώς, αφού δεν επρόκειτο να "φυτρώσει" το χέρι ή πόδι....
   Με αυτό το παράδειγμα, θα θέλαμε να σας πούμε ότι συμφωνούμε μαζί σας και με την αγανάκτησή σας, αλλά δεν αφορούν οι αδικίες αυτές μόνο τους αλλοδαπούς, αλλά όλους τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Άλλωστε όπως ήδη έχετε ακούσει ή βιώσει: "Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη"!!!
   Καλή συνέχεια!

   Διαγραφή
 2. Έχω μια απορία και θα ήθελα αν σας είναι εύκολο να μου απαντήσετε, είμαι 42 χρόνων από την Αλβανία κι κατοικώ στην Ελλάδα 23 χρόνια τώρα και είμαι παντρεμένη με Έλληνα. Έχω μαζί του δύο παιδιά που σπουδάζουν, ηλικίας 20 και 18. Ο άνδρας μου είναι βαριά άρρωστος και έπαιρνε επίδομα αναπηρίας αλλά πρόσφατα του το έκοψαν. Παντρευτήκαμε πριν 5 χρόνια και απο τότε που πήρα άδεια παραμονής πήρα και την κάρτα ανεργίας. Δεν έχω βρεί κάποια δουλειά απο τοτε και δεν έχω ένσημα. Επειδή δεν ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχω δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας; Περιμένω την απάντηση σας, ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, κυρία, αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείτε να πάρετε το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, όπως και ο κύριος που είναι από τη Ρωσία και για τον οποίο μας έγραψε η κόρη του, λίγο πιό πάνω..
   Δε γνωρίζουμε για ποιούς λόγους διεκόπη το επίδομα του συζύγου σας, αλλά ίσως να είχε αξία για σας, να δείτε μήπως μπορείτε να κάνετε ενέργειες να συνεχιστεί.
   Καλή δύναμη.

   Διαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...