Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Δικαιολογητικά για κοινωνικοπρονοιακά θέματα του Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Χορήγηση Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών

1. Αίτηση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).

4. Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών (αναζητούνται από την Υπηρεσία).

5. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει την έλλειψη πατρικής προστασίας, π.χ.


    • ληξιαρχική πράξη θανάτου πατρός

    • διαζευκτήριο με τη σχετική δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών

    • βεβαίωση διάστασης γονέων με τη σχετική δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ένορκη
      βεβαίωση διάστασΓΚ (κατά περίπτωση)

    • πιστοποιητικό αναπηρίας του πατέρα (πάνω από 67%)

    • εγκατάλειψη

    • στράτευση

    • φυλάκιση

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (σας την παραθέτουμε πιό κάτω) στην οποία θα δηλώνονται:
     • ότι το επίδομα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες των παιδιών,

     • οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της οικογένειας,

     • ότι θα ενημερωθεί αμέσως η Υπηρεσία μας σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των 
       δηλωθέντων στοιχείων (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, μεταβολή οικογενειακής ή οικονομικής
       κατάστασης κλπ),

     • τα συνοικούντα άτομα (για τον συνυπολογισμό του εισοδήματος).

7. Μισθωτήριο συμφωνητικό - απόδειξη ενοικίου αν κατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.

    Σε περίπτωση φιλοξενίας, Υπεύθυνη Δήλωση του φιλοξενούντος, επικυρωμένη για το γνήσιο της
    υπογραφής του.

8. Εκκαθαριστικό εφορίας και σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης σχετική Υπεύθυνη 
    Δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.

9. Αντίγραφο Ε9.
10. Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ή κάρτα ανεργίας.
11. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας.
Έκδοση ή Ανανέωση Βιβλιαρίων Υγείας Ανασφάλιστων 
Χορήγηση Πιστοποιητικού Κοινωνικής Προστασίας

1. Αίτηση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).
2. Αστυνομική ταυτότητα.
3. 2 πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Υπεύθυνη δήλωση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω) στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
    α) ότι αυτά τα οποία καταθέτει είναι αληθή,
    β) ότι είναι ανασφάλιστος /η και αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες της νοσοκομειακής και
        ιατροφαρμακευτικής του περίθαλψης με δικά του οικονομικά μέσα,
    γ) ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έμμεσης ασφάλισης του από κάποιο μέλος της οικογενείας του,
    δ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη από χώρα του εξωτερικού,
    ε) ότι για κάθε μεταβολή των στοιχείων του (αλλαγή διεύθυνσης, οικογενειακής ή οικονομικής  
        μεταβολής, ασφάλισης του κλπ) θα ενημερώσει την Υπηρεσία.
5. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και σε περίπτωση μη υποβολής, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
    θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
6. Αντίγραφο του Ε9 (ακίνητης περιουσίας)..
7. Μισθωτήριο συμφωνητικό - απόδειξη ενοικίου.
    (σε περίπτωση φιλοξενίας: υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντος).
8. Απόδειξη εξοφλημένου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ανεξάρτητα αν είναι στο όνομα του  
    ενδιαφερομένου ή του ιδιοκτήτη ή του φιλοξενούντος αυτόν.
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Ι.ΚΑ - Ο.Γ.Α. - Τ.Ε.Β.Ε. - κλπ), όπου πιθανόν να είχε ασφαλιστεί
    στο παρελθόν, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.
12. Για υπερήλικες, άνω των 65 ετών, βεβαίωση μη συνταξιοδότησης τους από τον
      Ο.Γ.Α.

— Για αλλοδαπούς:
• Διαβατήριο.
• Άδεια παραμονής.
• Βεβαίωση εισαγωγής σε νοσοκομείο ή εισιτήριο.Δικαιολογητικά Ένταξης στο πρόγραμμα Ανασφάλιστων και έμμεσα ασφαλισμένων Αναπήρων


1. Αίτηση  (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
4. Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.

 Η γνωμάτευση αυτή δεν απαιτείται για:

  • ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα όταν προσκομίσουν βεβαίωση της πάθησης τους από διαβητολογικό  
    ή ενδοκρινολογικό κέντρο Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του
    νοσοκομείου,
  • νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση όταν προσκομίσουν βεβαίωση Μονάδας
    Τεχνητού Νεφρού Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του
    νοσοκομείου,
5. Υπεύθυνη δήλωση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω), στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
    • η μόνιμη κατοικία του,
    • ότι τα στοιχεία που καταθέτει είναι αληθή,
    • αν είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος από μέλος της οικογένειας του,
    • ότι δεν λαμβάνει επίδομα για την πάθηση του από άλλη πηγή ή σύνταξη από χώρα του εξωτερικού
    • ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του,
    • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την Υπηρεσία μας για κάθε μεταβολή  
      (π.χ. εισαγωγή σε Ίδρυμα, αλλαγή διεύθυνσης, λήψη οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης από την  
      ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ασφάλισης του, θανάτου κλπ),
    • ποιος ορίζεται υπεύθυνος είσπραξης.
6. σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενός γονέα στην
    οποία να αναφέρει ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα ο άλλος γονέας, με επικυρωμένο
    το γνήσιο της υπογραφής του.
7. για έμμεσα ασφαλισμένους, επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας της φωτογραφίας και της  
    τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
8. για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, απόκομμα της σύνταξης.
9. σε περίπτωση παλαιότερης άμεσης ασφάλισης του αναπήρου, βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του  
    φορέα ότι δεν δικαιούται σύνταξης αναπηρίας.
10. σε περίπτωση που υπεύθυνος είσπραξης δεν είναι ο ανάπηρος, επικυρωμένη
      φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπευθύνου είσπραξης που έχει
      ορίσει ο ανάπηρος στην προαναφερθείσα (5) Υπεύθυνη Δήλωση.Χορήγηση Εφάπαξ Οικονομικού Βοηθήματος1. Αίτηση (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
4. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο να αποδεικνύεται το έκτακτο της συγκεκριμένης 
    περίπτωσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η κοινωνικό -οικονομική κατάσταση ή
    κατάσταση υγείας κλπ, σε σχέση με την αντιμετώπιση του έκτακτου συμβάντος.
6. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και σε περίπτωση μη υποβολής, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
    θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.
7. Αντίγραφο Ε9 (ακίνητης περιουσίας).
8. Από το Βιβλιάριο Τραπέζης φωτοτυπία της σελίδας που αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και
    το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
9. Μισθωτήριο συμφωνητικό - απόδειξη ενοικίου σε περίπτωση που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία.
    Σε περίπτωση φιλοξενίας, υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντος θεωρημένη για το γνήσιο της  
    υπογραφής του.
10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.Χορήγηση  Στεγαστικής Συνδρομής
(Επίδομα ενοικίου)


1. Αίτηση του ενδιαφερομένου  (σας την παραθέτουμε πιό κάτω).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ή του υπευθύνου είσπραξης στην οποία να 
    δηλώνονται τα εξής:
    • ότι είναι ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος ως υπερήλικας στον Ο.Γ.Α.,
    • ότι δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της
      ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
    • ότι στερείται εισοδήματος προερχόμενο από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή όπως ενοίκια 
       κ..λ.π.,
    • αν κατέχει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία,
    • ότι τα δύο τελευταία χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής όπου υποβάλλει την αίτηση
      επιδότησης,
    • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία από τη στιγμή που 
      εγκαταλείψει οριστικά και για οποιοδήποτε λόγο την κατοικία που νοικιάζει.
5. Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την
    Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτη.
6. Απόκομμα σύνταξης για τους Υπερηλίκους Ανασφαλίστους (Υ) του Ο.Γ.Α.
7. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και σε περίπτωση μη υποβολής, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
    θεωρημένη από την αρμόδια Εφορία.
8. Αντίγραφο Ε9 (ακίνητης περιουσίας).
9. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του υπευθύνου είσπραξης, αν είναι άλλο άτομο.
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να εισπράττει τα χρήματα από το Ταχυδρομείο, υπεύθυνος είσπραξης ορίζεται από τον ιδιοκτήτη (με μία υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα) κάποιο άλλο πρόσωπο ή ο ίδιος ο ενοικιαστής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...