Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Έξοδα Μετακίνησης


Γενικά, υπάρχει το επίδομα που δίδεται κάθε δύο μήνες σε παραπληγικούς και σε τετραπληγικούς. Αυτό έχει ως προϋπόθεση να υπάρχει αναπηρικό αυτοκίνητο. Για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος υπεύθυνη είναι η διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας της νομαρχίας που ανήκει ο δικαιούχος. Επίσης, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που συμμετέχουν οικονομικά στο κόστος μεταφοράς για την υποβολή σε διάφορες θεραπείες.


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ

Το ΙΚΑ καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του καθώς και των προστατευόμενων μελών τους με τα συνήθη μέσα μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο, πλοίο) στο κέντρο παροχών που μπορεί να τους παρασχεθεί η δέουσα περίθαλψη. Τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν:

1) Τα 4/5 των εξόδων μετάβασης και επιστροφής του ασφαλισμένου και του τυχόν αναγκαίου συνοδού με τα συνήθη μέσα συγκοινωνίας.

2) Ημερήσια αποζημίωση ίση με το 100% του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 3ης ασφαλιστικής κλάσης για μετακινούμενους Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και 80% για τις λοιπές πόλεις. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται από την ημέρα που αναχωρεί από τον τόπο κατοικίας ο ασφ/νος μέχρι την ημέρα ου θα εισαχθεί στο νοσοκομείο ή θα επιστρέψει, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τις 10 ημέρες για τον ασθενή. Για τυχόν αναγκαίο συνοδό, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 5 ημέρες.

Η δαπάνη των εξόδων μετακίνησης αποδίδεται από το Τμήμα Παροχών της Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφ/νου όπου προσκομίζονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά:

 Ατομικό βιβλιάριο υγείας ασφ/νου και οικογενειακό αν η παροχή αφορά προστατευόμενο μέλος.

 Δελτίο μετακίνησης υπογεγραμμένο από τον Υγειονομικό Δ/ντή και τον Διοικητικό Δ/ντή.

 Εισιτήρια

 Θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του κρατικού νοσοκομείου ή από το Δ/ντή της πλησιέστερης Μονάδας Ασφάλισης ΙΚΑ, εάν η περίθαλψη παρασχέθηκε σε συμβεβλημένο εργαστήριο.

Επείγουσες Περιπτώσεις Μετακίνησης

Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι λόγω κινδύνου ζωής ή ασφαλέστερης μεταφοράς λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας των ασφ/νων, μπορεί να εγκριθεί η χρησιμοποίηση ειδικών μεταφορικών μέσων (ασθενοφόρο, ταξί, αεροπλάνο) κατόπιν πλήρως δικαιολογημένης απόφασης των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ.

Στις 8 Ιουλίου 2009 κοινοποιήθηκε εγκύκλιος του ΙΚΑ (αρ. 53) με αριθ.πρωτ. Π04/783, που αφορούσε στην αύξηση του ποσού μετακίνησης των ασφαλισμένων νεφροπαθών και θαλασσαιμικών για την πραγματοποίηση αιμοκαθάρσεων και μεταγγίσεων αντιστοίχως.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:

Θέμα: «Αύξηση του ποσού εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών ασφ/νων για την πραγματοποίηση αιμοκαθάρσεων καθώς και των θαλασσαιμικών για πραγματοποίηση μεταγγίσεων»

Σχετ.: Οι εγκύκλιοι 71 και 86/03, 32/06, 21/08.
Σας κοινοποιούμε κατωτέρω για γνώση και εφαρμογή την με αρ.125/Συν.17/11-6-09 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία εγκρίνεται η αναπροσαρμογή των ποσών ως εξής:

Στους νεφροπαθείς που μετακινούνται για αιμοκάθαρση εντός των ορίων της πόλης (αστικού κέντρου) όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, θα καταβάλλονται, τα παρακάτω έξοδα μετακίνησης.

Α. Για Αθήνα–Πειραιά: 230€ μηνιαίως

Β. Για Θεσσαλονίκη: 220€ μηνιαίως

Γ. Για Ηράκλειο-Πάτρα: 140€ μηνιαίως

Δ. Για τους μετακινούμενους εντός των λοιπών αστικών κέντρων: 115€ μηνιαίως

Σας τονίζουμε ότι, στους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που μετακινούνται για μετάγγιση εντός αστικών κέντρων, θα καταβάλλεται το 1/6 των παραπάνω ποσών που ισχύουν για τους νεφροπαθείς, για δε τις λοιπές περιπτώσεις (από χωριά ή κωμοπόλεις εκτός των αστικών κέντρων, προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο) θα καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης με ταξί αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης.

Για την καταβολή των παραπάνω εξόδων μετακίνησης, οι μεταγγιζόμενοι θα προσκομίζουν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, βεβαίωση του νοσοκομείου που πραγματοποιούνται οι μεταγγίσεις καθώς και απόδειξη πληρωμής ταξί εφόσον μετακινούνται εκτός αστικών κέντρων. Η αύξηση αυτή θα ισχύει από την έκδοση της παρούσας απόφασης του Δ.Σ. μέχρι αναμόρφωσης των ποσών με νέα απόφασή του.

Επ’ ευκαιρία της εγκυκλίου, οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της σχετικής μας εγκυκλίου 86/03, στο εξής στη Νομαρχιακή Ζώνη Αθηνών-Πειραιώς θα περιλαμβάνονται και οι περιοχές Αχαρναί και Ίλιον, επομένως στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους και συνταξιούχους που διαμένουν στις παραπάνω περιοχές, θα καταβάλλεται το ειδικό μηνιαίο επίδομα των 230€ ως έξοδα μετακίνησης για πραγματοποίηση αιμοκαθάρσεων σε Μ.Τ.Ν.

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.Α 70480/6159/08/27-1-09 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι εκμεταλλευτές EΔX αυτοκινήτων και όλα τα αγοραία επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα υποχρεούνται να φέρουν ταξίμετρο. Ως εκ τούτου, οι αποδείξεις που θα προσκομίζονται για είσπραξη εξόδων μετακίνησης, πρέπει υποχρεωτικά να προέρχονται από Ταμειακή μηχανή.

Για πληροφορίες:

Γενική Δ/νση Ασφ. Υπηρεσιών

Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Παροχών Ασθενείας

Τηλ: 210-5215272, FAX: 210-5228747, email: diefpar@ika.grΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΓΑ

Δαπάνες μετακίνησης ασθενών:

Ο ΟΓΑ αποδίδει δαπάνες μετακίνησης ασθενών και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Έκτακτες μετακινήσεις.

2. Μεταφορά ασθενών με ειδική ναύλωση.

3. Μετακινήσεις χρονίως πασχόντων ασθενών.

4. Μετακινήσεις νεφροπαθών.


1.Έκτακτες Μετακινήσεις:

Αν στον τόπο διαμονής του ασθενή δεν είναι δυνατή η παροχή νοσηλείας και δεν μπορεί αυτός να μετακινηθεί με τα συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΟΓΑ αποδίδει τη δαπάνη μετακίνησης του ίδιου του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού του με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μεταφορικό μέσο (ταξί, πλοιάριο, ελικόπτερο κλπ).

Σε ειδικές περιπτώσεις αποδίδεται η δαπάνη μετακίνησης του ασθενή και του τυχόν συνοδού με αεροπλάνο ή πλοίο, εφόσον πρόκειται για επείγον περιστατικό και επιβάλλεται, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του ασθενή, η άμεση παροχή περίθαλψης σε Θεραπευτήριο.

Επίσης, αποδίδεται η δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, αν, κατά την έξοδο από Θεραπευτήριο, η επιστροφή του στον τόπο διαμονής του ή η μεταφορά του σε άλλο Θεραπευτήριο, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε φορείο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

- Γνωμάτευση του Θεραπευτηρίου από το οποίο γίνεται η μετακίνηση ή του Θεραπευτηρίου στο οποίο γίνεται η εισαγωγή, από την οποία να προκύπτει ότι στον τόπο διαμονής του ασθενή δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί το περιστατικό και ότι η μεταφορά του σε άλλο Θεραπευτήριο ή η επιστροφή του στον τόπο διαμονής του, επιβαλλόταν να γίνει με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο.

Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνει με αεροπλάνο ή πλοίο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το περιστατικό ήταν επείγον.

- Βεβαίωση του Νοσοκομείου και της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, όταν η μετακίνηση έγινε από έδρα νομού ή έδρα Νοσοκομείου, με ιδιωτικό ασθενοφόρο.

- Αποδείξεις εισιτήρια μεταφορικού μέσου.

- Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή σχετική βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ.

2. Ειδική Ναύλωση:

Η μεταφορά ασθενή με ειδική ναύλωση πλοίου, ελικόπτερου, αεροπλάνου, γίνεται μέσω του ΕΚΑΒ-166 και με τη διαδικασία που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Μετακινήσεις Χρονίως Πασχόντων Ασθενών:

Για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν ανάγκη περιοδικής μετακίνησης για την παροχή σ’ αυτούς της αναγκαίας νοσηλείας, στην οποία περιλαμβάνεται και η διενέργεια εξετάσεων, ο ΟΓΑ αποδίδει την καταβληθείσα δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη συνολικά για κάθε μήνα που πραγματοποιείται η μετακίνηση, από το ποσό των 310,00 €.

Σε περίπτωση μετακίνησης ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, αποδίδεται για κάθε μετακίνηση του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, ποσό ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής και με ανώτατο ποσό των 310, 00 € .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση των σχετικών δαπανών είναι:

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

- Βεβαίωση του Ελεγκτή Γιατρού ΟΓΑ του Νοσοκομείου στο οποίο παρακολουθείται ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης, η ανάγκη και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των περιοδικών μετακινήσεων για περίθαλψη, καθώς και η ανάγκη παρουσίας συνοδού.

- Αποδείξεις ονομαστικές ή εισιτήρια Ο.Α. ή βεβαίωση ΚΤΕΛ κλπ για το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου.

- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής, σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.

- Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή βεβαίωση Ανταποκριτή ΟΓΑ, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ και η ισχύς του.

4. Μετακινήσεις Νεφροπαθών:

Στους νεφροπαθείς οι οποίοι μετακινούνται περιοδικά για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων, ως εξωτερικοί ασθενείς, ο ΟΓΑ αποδίδει για κάθε μήνα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετακινήσεων:

α) Αν η μετακίνηση γίνεται εντός των ορίων του Νομού του τόπου κατοικίας τους το ποσό των 450,00 €.

β) Αν η μετακίνηση γίνεται εκτός των ορίων του Νομού του τόπου κατοικίας τους ή για τη μετακίνηση, γίνεται χρήση θαλασσίου μέσου μεταφοράς, το ποσό των 650,00 €.

ΝΟΜΟΣ 3627 , άρθρο 7 ΦΕΚ 292 τεύχος Α / 24-12-07ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3.1.9 Δαπάνες μετακίνησης ασθενών ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Θεσμικό πλαίσιο:

Άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΕΚ 213/Β΄).

Προϋποθέσεις – Διαδικασία:

- Νεφροπαθείς που υποβάλλονται περιοδικά σε αιμοκάθαρση, σε κάθε μορφής θεραπευτήρια, δικαιούνται εξόδων μετακίνησης για κάθε πράξη αιμοκάθαρσης, τα οποία ορίζονται στο ποσό των δεκατριών (13) ευρώ για όλη τη χώρα και για κάθε μετακίνηση. Αντί των εξόδων μετακίνησης της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η καταβολή της δαπάνης μετακίνησης νεφροπαθών με δημοσίας χρήσεως επιβατηγά αυτοκίνητα (ταξί, αγοραία), προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, στις περιπτώσεις που, λόγω της κατάστασής τους, η μετακίνησή τους με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα είναι αδύνατη. Η καταβολή της εν λόγω δαπάνης γίνεται με χιλιομετρική αποζημίωση του επιβατηγού αυτοκινήτου. Τούτο εγκρίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση (η ισχύς της οποίας είναι εξάμηνη) του Κέντρου Αιμοκάθαρσης ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά του με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα. Η απόδοση των εξόδων μετάβασης και επιστροφής ενεργείται στο τέλος κάθε μήνα με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μετακίνησης του νεφροπαθούς με δικό του μεταφορικό μέσο, παρέχεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ για κάθε πράξη αιμοκάθαρσης. Τη διαδικασία για την αναγνώριση των ανωτέρω δαπανών καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.

- Ασθενείς ασφαλισμένοι του Ο.Π.Α.Δ. που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με τη διαδικασία της ημερήσιας ή της βραχείας νοσηλείας σε νοσηλευτική μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας τους, δικαιούνται την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις (λεωφορείο, τρένο, πλοίο και αεροπλάνο), στις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται στο Κρατικό ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του τόπου κατοικίας τους. Καλύπτονται, επίσης, τα έξοδα μετακίνησης ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. για την εκτέλεση ειδικών ιατρικών πράξεων (π.χ. μαγνητική τομογραφία ή άλλες παρεμφερείς εξετάσεις), όταν αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν στον τόπο διαμονής τους. Για την καταβολή της δαπάνης αυτής, απαιτείται: α) αιτιολογημένη βεβαίωση του Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησής του στον τόπο κατοικίας του, β) απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων, γ) βεβαίωση της νοσηλευτικής μονάδας για τη νοσηλεία του ασθενούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...