Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Συντάξεις ΟΑΕΕΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί ασφαλισμένοι

1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 35 ετών.

γ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον 11 ½ έτη υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, μέχρι τις 31.12.2009 και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.


ε) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν. Επίσης με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος και οι ασφαλισμένοι: (1) που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με την παρ. 3 αρθ. 16 του ν.2227/1994, 129 Α΄, (2) που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄, καθώς και οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά − πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 5 ν. 3232/2004 (3) που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (48 Α΄)και (4) που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή , σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% .

Ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης του Οργανισμού για τη συμπλήρωση των 35 ετών, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης όλων των ανωτέρω, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία .

στ) Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του αρ.61 του Ν.3518/06.

ζ) Πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/03-04-08 τ.Α)


Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι ασφαλισμένοι

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος εφόσον

α) Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας και έχει 15 χρόνια (4500 ημέρες) ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) ή

β) Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας και έχει 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία τότε δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά το 1/267 (από 01/01/2009 η μείωση γίνεται 1/200) της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη) ή

γ) Είναι μητέρα με ανήλικα τέκνα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρη σύνταξη) ή έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση, οπότε δικαιούται μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

(από 01/01/2009 το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος φθάνοντας το 2013 το 55ο έτος οπότε χορηγείται πλήρης σύνταξη).

δ) Είναι μητέρα με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση, οπότε δικαιούται μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

ε) Είναι μητέρα με 3 παιδιά και έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 59ο έτος).

στ) Είναι μητέρα με 4 παιδιά και έχει συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας της και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 57ο έτος).

ζ) Είναι μητέρα με 5 και άνω παιδιά και έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες. ( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο έτος).

η) Η παράγραφος ε) της (1) περίπτωσης στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις των παλαιών ασφαλισμένων (τυφλοί , παραπληγικοί κ.τ.λ. ) ισχύει και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά.

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται εφόσον ο συνταξιούχος έχει παιδιά, τα οποία είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς, εφόσον η κατάστασή τους απαιτεί συμπαράσταση ετέρου προσώπου παίρνουν προσαύξηση στη βασική σύνταξη, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.


ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:

Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που είναι συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται πλήρη σύνταξη, εφόσον έχει 20 έτη ασφάλισης (6000 ημερομίσθια) ή το 50% της πλήρους σύνταξης, εφόσον έχει 16 έτη ασφάλισης (4800 ημερομίσθια). Σε περίπτωση όμως που υπάρχει ταυτόχρονη θεμελίωση και σε άλλο φορέα ή μέσα σε έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης από τον πρώτο φορέα, στην ηλικία των 65 ετών απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη ( Ν. 2150/93 αρ.19 παρ.6).


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)


1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.

3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητάει την προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.

4. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:

α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.

β) Επιπλέον, για τα κράτη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.

5. Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας Δ.Ο.Υ.

β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή.

γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
ε) Αν ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

ζ) Αν ήταν μέλος Ο.Ε., ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).

η)Αν ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

7. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.

Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.

γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών, (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.

8. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου Εθνικής Αντίστασης, Δημοσίου κ.λ.π. υποβάλλονται αντίστοιχα μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από τη στρατολογία(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών), πιστοποιητικό αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου κ.λ.π.

9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).

10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της .

11. Εφόσον πρόκειται για νέους ασφαλισμένους (για προσαύξηση της σύνταξης λόγω παιδιών, για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο ανίκανο και 3 ή περισσότερα τέκνα) απαιτείται επιπλέον κατά περίπτωση: (α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών)., (β) γνωμάτευση γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, για έκδοση σχετικής γνωμάτευσης και (γ) πιστοποιητικό σπουδών (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη).

12. Αν ο υποψήφιος συντ/χος είναι τυφλός ή πάσχει από παρά-τετραπληγία ή από άλλες ασθένειες που προβλέπονται από την παρ.2 του αρθ.5 του Ν.3232/2004 απαιτείται επιπλέον ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό από το οποίο να προκύπτει : ολική τύφλωση , όταν πρόκειται για τυφλό ή ότι πάσχει από παρά-τετραπληγία ή τις άλλες ασθένειες του αρθ. 5 ν.3232/2004. Αν ο ενδιαφερόμενος παίρνει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Ε. αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί ασφαλισμένοι

1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε., μετά την διακοπή του επαγγέλματος λόγω νόσου, δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.

2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

3. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε θεωρείται ανάπηρος για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων σε περίπτωση πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής για εξάμηνη διάρκεια τουλάχιστον, κατά ιατρική πρόβλεψη, εφόσον καταστεί ανίκανος με ποσοστό 67% και άνω, για το επάγγελμα που ασκούσε προ της επέλευσης της αναπηρίας.

4. Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ’ αφορμής αυτής, για την χορήγηση σύνταξης δεν απαιτείται η πραγματοποίηση του καθοριζόμενου στην παρ. 1 χρόνου ασφάλισης.

5. Εάν η ανικανότητα προς εργασία οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που δεν επήλθε όμως κατά την εκτέλεση ή εξ’ αφορμής της εργασίας, για την χορήγηση σύνταξης αρκεί η πραγματοποίηση του μισού χρόνου ασφάλισης, που καθορίζεται στις παρ. 1 & 2, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση και του κατά την τελευταία προ της επέλευσης της αναπηρίας ή της διακοπής της ασφάλισης πενταετία απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης. Η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας από βίαιο συμβάν εκτός εργασίας, με βάση τη διάταξη της παρ. 2, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος μετά την διακοπή της ασφάλισης δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

6. Εάν ο ασφαλισμένος κατέστη ανάπηρος εκ προθέσεως ή συνεπεία κακουργήματος παρ’ αυτού διαπραχθέντος, αποδεικνύεται δε η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, δεν δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εάν όμως υπάρχουν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 23 του Π.Δ. 258/2005, αυτοί δικαιούνται τη σύνταξη, την οποία θα εδικαιούντο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 258/2005.


Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 – Νέοι ασφαλισμένοι

Ο Νέος ασφ/νος Ο.Α.Ε.Ε δικαιούται σύνταξη Αναπηρίας.

α) Αν κατέστη ανάπηρος από κοινή νόσο εφόσον:

1. Έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση 1 έτος εργασίας ή 300 ημέρες και δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι πιο πάνω 300 ημέρες ή 1 έτος προσαυξάνονται κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου και μέχρι να φτάσουν 1500 ή 5 έτη εργασίας, ή

2. Έχει 1500 ημέρες ή 5 έτη στην ασφάλιση από τα οποία τα 2 έτη ή 600 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία από το έτος, που έγινε ανάπηρος (συνταξιοδότηση κατά τη διάρκεια της πενταετίας επεκτείνει την πενταετία για τον αντίστοιχο προς συνταξιοδότηση χρόνο), ή

3. Έχει 4500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη.

β) Λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας.

1. Για το εργατικό ατύχημα απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός (αρκεί μία ημέρα ασφάλισης).

2. Για ατύχημα εκτός εργασίας απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) Τα ποσοστά αναπηρίας είναι : 80%για πλήρη ανικανότητα, 67% για συνήθη ανικανότητα και 50% για μερική ανικανότητα. Η διαπίστωση της αναπηρίας γίνεται από τις Υγειον. Επιτροπές Ο.Α.Ε.Ε. Βαριά ανάπηρος, συνήθης ανάπηρος, μερικά ανάπηρος είναι εκείνος που λόγω της πάθησης ή βλάβης ή σωματικής ή πνευματικής εξασθένησης, μετά την υπαγωγή του στην ασφάλιση, ετήσιας διάρκειας κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί ένεκα αυτών να κερδίζει περισσότερα από το 1/5, 1/3, 1/2 αντίστοιχα του ποσού που κερδίζει υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. Αν η πάθηση κλπ προϋπήρχε της ασφάλισης (εκτός ψυχικών παθήσεων) θα πρέπει για να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης το ποσοστό επιδείνωσης να ανέρχεται στο μισό των ποσοστών αναπηρίας.


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)


α) Για σύνταξη αναπηρίας (ύστερα από διακοπή του επαγγέλματος):

1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας).

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.

3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητάει την προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.

4. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:

α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.

β) Επιπλέον, για τα κράτη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.

5. Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας ΔΟΥ .

β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη ΔΟΥ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία ΔΟΥ για τη διακοπή.

γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ) οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.

ε) Αν ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

ζ) Αν ήταν μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).

η) Αν ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

7. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.

Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.

γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.

8. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου Εθνικής Αντίστασης, Δημοσίου κ.λ.π. υποβάλλονται αντίστοιχα μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από τη στρατολογία (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών), πιστοποιητικό αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου κ.λ.π.

9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ).
10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της .

11.Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού, ειδικού στην πάθηση, από την οποία προκύπτει η πάθηση και η χρονολογία από την οποία πάσχει από την συγκεκριμένη νόσο.

12. Εφόσον πρόκειται για νέους ασφαλισμένους ( για προσαύξηση της σύνταξης λόγω παιδιών, για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο ανίκανο και 3 ή περισσότερα τέκνα) απαιτείται επιπλέον κατά περίπτωση: (α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ), (β) γνωμάτευση γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, για έκδοση σχετικής γνωμάτευσης και (γ) πιστοποιητικό σπουδών εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη ).

β)Για το βίαιο συμβάν απαιτούνται επί πλέον:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του υποψηφίου συντ/χου στην οποία να αναφέρονται οι ακριβείς συνθήκες του βίαιου συμβάντος.

2. Ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον αυτοπτών μαρτύρων (εφόσον υπάρχουν) για τις συνθήκες του συμβάντος.

3. Θεωρημένο απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της τροχαίας εφόσον πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.

4. Ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πάθηση που προκλήθηκε από το βίαιο συμβάν (εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό που εξέτασε τον παθόντα ή από Νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε).

5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο για την απόδειξη του βίαιου συμβάντος.

γ) Για παραπομπή στην ΑΥΕ (άνευ διακοπής επαγγέλματος ):

1. Αίτηση

2. Κατάθεση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ενσήμων Ο.Α.Ε.Ε ή και άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών

3. Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού ειδικού στην πάθηση, από την οποία να προκύπτει η πάθηση και η χρονολογία από την οποία πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο.

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του αιτούντα, στην οποία θα αναφέρεται η υποχρέωσή του να διακόψει το επάγγελμα εφόσον κριθεί ανίκανος με ποσοστό 67 % και άνω από την Υγειον. Επιτροπή.

77 σχόλια:

 1. χαιρεται!η μητερα μου ειναι γεννημενη 12-12-1948.απο το 1988 εως το 1997 ηταν ασφαλισμενη στον ΟΓΑ.απο το 1998 εως σημερα ειναι ασφαλισμενη στον ΟΑΕΕ.επειδη η επιχειρηση δεν παει καλα και προκειται να κλεισει,τι ισχυει στην περιπτωση της?πως μπορει να παρει συνταξη?θα παρει και απο τα δυο ταμεια?ευχαριστω εκ των προτερων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για να πάρετε υπεύθυνη απάντηση στην ερώτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον νομικό, ο οποίος να έχει ειδίκευση και εμπειρία στα συνταξιοδοτικά θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΧΑΙΡΕΤΕ!!!Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 12-5-1947 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ 65 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 12-5-2012.ΕΧΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1992.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο συγκεκριμένο blog ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων.
  Την συγκεκριμένη ερώτησή σας μπορεί να σας την απαντήσει ΜΟΝΟ ο Ο.Α.Ε.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. εχω ενα προβλημα η μαμα μου η οποια ειχε ψυχικη παθηση ελαφρας μορφης ητο ασφαλισμενη στον οαε απο το πατερα μου αποθανων δυστυχως την εχασα και αυτη το προβλημα ειναι οτι δε βρισκω το βιβλιαριο υγειας με αποτελεσμα να με εχουν κανει μπαλακι απο το ενα ικα στο αλλο και ακρη να μη βρισκω μου εχουν δοσει αυτο το χαρτι που λει οτι καταβληθηκαν εισφορες στο ικα απο το οαεε αλλα λενε οτι πρεπει να βρω το βιβλιαριο υγειας αλλιως τα εξοδα κηδειας δε μπορω να τα παρω αν μπορειτε να με διαφωτισετε τι να κανω θα σας ημουν υποχρεη.το ε μαιλ ειναι mirnaki65@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κατ' αρχήν να σας συλλυπηθούμε για την απώλειά σας.
  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λάβετε τα έξοδα κηδείας.
  Ίσως αν ψάξετε πιο προσεκτικά, να βρείτε το βιβλιάριο υγείας.
  Παρ' όλα αυτά, δεν χάνετε τίποτα να απευθυνθείτε στα κεντρικά του ΙΚΑ ή του ΟΑΕΕ, για να δείτε αν σας δώσουν την ίδια απάντηση.
  Αρκετοί οργανισμοί έχοντας νέους υπαλλήλους, ή υπαλλήλους από μετατάξεις, δεν γνωρίζουν πάντα όλα όσα χρειάζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Προκειται για τον αδερφο μου ο οποιος ειναι ασφαλισμενος στο τεβε περιπου 15 χρονια,πασχει απο εξαρθρωση ισχιων αμφω,και πρεπει κατ'επειγοντως να χειρουργηθει!! Λογο κρισης ομως εχει να πληρωσει τις εισφορες του στο ταμειο 3 χρονια!! Δικαιουται ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη??? Αν προβει σε ρυθμιση του χρεους μετα απο ποσο χρονικο διαστημα θα μπορει να χειρουργηθει?? Μπορει να βγει σε αναπηρικη συνταξη?? Ευχαριστω πολυ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εάν δεν πληρώσει ή δεν κάνει διακανονισμό, δεν θα μπορεί να θεωρείτε ασφαλισμένος, επομένως δεν θα έχει τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  Θα μπορεί να χειρουργηθεί μόλις του δώσουν ένα ανανεωμένο βιβλιάριο. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να ανανεώσουν το βιβλιάριο, είναι κάτι που θα σας το πει ο ΟΑΕΕ, αφού κάνει το διακανονισμό.
  Για να πάρει σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να περάσει από ΚΕΠΑ, να του δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και κατόπιν να καταθέσει τα δικαιολογητικά του στον ΟΑΕΕ.
  Πληροφορίες για τα ΚΕΠΑ θα δείτε σε σχετική μας ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπερα
  Η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ και η αδερφή μου ως προστευόμενο μέλος στο βιβλιάριο της. Λόγω της αναπηρίας της απο ατύχημα πριν 4 χρόνια, με ποσοστό 80% , παίρνει το επιδομα παραπληγίας απο την Πρόνοια μόνο. Δικαιουτε να πάρει το επίδομα συμπαράστασης έταιρου προσώπου απο τον ΟΑΕΕ; Έχει κάποιο άλλο δικαίωμα που μπορεί να ζητήσει η μητέρα μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η μητέρα σας μπορεί να πάρει ένα επιπλέον ποσό από τον ΟΑΕΕ, λόγω της αναπηρίας της αδελφής σας.
   Επίσης με αναπηρία άνω των 80%, έχετε φοροαπαλλαγές, δεν πληρώνετε τις έκτακτες εισφορές (εφ' όσον προσκομίσετε τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία), δικαιούται η αδελφή σας και άλλο ένα μέλος της οικογένειάς σας (ως συνοδός), κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς και έκπτωση 50% στα τρένα και πλοία.

   Διαγραφή
 10. ο πατερας μου ειναι 66 ετων ειχει πλειρωσει 26 χρονια συνταξημα στο τεβε χροσταει ομως πανω απο 15000 ευρω. δεν μπορει να κανει διακανονισμο διοτι δεν εχει κανενα εσωδο υπαρχει περιπτοση συνταξιοδοτησης απο το τεβε η απο αλλο ταμειο. Τι γινονται ολα αυτα τα χρηματα που εχει πλειρωσει χανονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τον Απρίλη ψηφίστηκε νόμος με τον οποίο πρόκειται να ρυθμιστούν όλες οι περιπτώσεις, σαν τη δική σας. Κάποια ποσά θα παραγραφούν και στο υπόλοιπο θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις.
  Η σχετική εγκύκλιος, όμως, δεν έχει αποσταλεί στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ. Αναμένεται να αποσταλεί σύντομα και να ξεκινήσει η εφαρμογή της.
  Έως τότε θα προτείναμε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια. Περιμένετε λίγο και μετά απευθυνθείτε στο παράρτημα του ΟΑΕΕ που ανήκει ο πατέρας σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη σχετική εγκύκλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η μητέρα μου περασε απο Πρωτοβαθμια του ΚΕ.Π.Α. με 87% αναπηρια (Λόγω άνιας)και χρηζει βοηθειας και συμπαραστασης εταιρου προσωπου απο 16/11/2011.
  Αυτο γραφει στην γνωματευση πιστοποιησης αναπηριας
  διοτι αυτη ήταν η ημερομηνια που έκανα τα χαρτια της για να περασει επιτροπη.
  Επιτροπη περασε τελικα τον Μαη, και στις 15/06/12 κατεθεσα τα δικαιολογητικα στον ΟΑΕΕ.
  Το επιδομα θα το λαβει αναδρομικα απο ποια ημερομηνια ?

  Επισης, η μητερα μου λαμβανει 2 συνταξεις.
  Χηρειας και γηρατος (επειδη μετα τον θανατο του πατερα μου ανελαβε εκεινη την επιχ/ση)
  Στον ΟΑΕΕ, μου ειπαν οτι θα παρει το επιδομα μονο απο την συνταξη της χηρειας, διοτι το αλλο ταμειο (ή το Τεβε ή το Εμπορων..δεν ξερω σε ποιο ήταν ασφαλισμενη)δεν το δινει στους ασφαλισμενους του.
  Δηλαδη οποιος παθει ανια και ειναι ασφαλισμενος στο προαναφερθεν ταμειο δεν δικαιουται επιδοματος. Σωστα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Είναι κάπως ασαφείς οι πληροφορίες που μας δίνετε.
  Κατ' αρχήν το ΤΕΒΕ και το Ταμείο Εμπόρων έχουν συγχωνευτεί στον ΟΑΕΕ, άρα αποτελούν πια έναν ασφαλιστικό φορέα.
  Από ποιο ταμείο λαμβάνει η μητέρα σας τη σύνταξη χηρείας και από ποιο τη γήρατος;
  Τα αναδρομικά ξεκινούν από την ημερομηνία που καταθέτετε τα δικαιολογητικά στον συνταξιοδοτικό σας φορέα και όχι από την ημερομηνία που καταθέτετε τα δικαιολογητικά για τα ΚΕΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα, επειδη δεν γνωριζω απο ποια ταμεια παιρνει η μητερα μου τις συνταξεις, θα σας πω το εξης:
  Είμαστε Χανιά, τα δικαιολογητικα για το επιδομα βοηθειας/συμπαραστασης εταιρου προσωπου, θα το πάρει απο την συνταξη, που τα χαρτια θα πανε στην υπηρεσια που είναι Ηρακλειο (και οχι Αθήνα).
  Ελπιζω αυτο να βοήθησε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε όλες τις πόλεις της χώρας υπάρχουν παραρτήματα όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Δείτε τα χαρτιά των συντάξεών της, στο πάνω αριστερό σημείο, αναφέρετε ο φορέας συνταξιοδότησης.
   Αν δυσκολεύεστε, καλέστε μας στο τηλέφωνο, έχοντας μαζί σας τα χαρτιά της μητέρας σας.

   Διαγραφή
 15. καλησπερα, ειμαι ασφαλισμενος στον οαεε απο το 1980, εχω κανει ολικη αρθροπλαστικη στο δεξιο ισχυο και πρεπει να κανω και στο αριστερο. Η εργασια μου απαιτει ορθοστασια -εχω ψητοπωλειο και πρεπει να ψηνω- γνωριζετε αν μπορω να βγω στην συνταξη λογω της παθησης μου, ειμαι γεννημενος το 1958

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Για να πάρετε σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας προκειμένου να περάσετε από ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Εάν σας δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε μπορείτε να καταθέσετε στον ΟΑΕΕ, τα δικαιολογητικά για σύνταξη αναπηρίας.
  Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ΚΕΠΑ και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, δείτε εδώ:
  http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2011/09/blog-post_12.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. σας ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ο πατέρας μου είναι 85 ετών με σύνταξη γήρατος απο ΤΕΒΕ.
  Αυτή τη στιγμή είναι κατάκοιτος και φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας λόγω της ασθένειας Παρκινσον. Πως μπορεί να μετατρέψει την σύνταξή του σε αναπηρίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει τρόπος, αλλά ούτε και λόγος, να προβείτε σε αυτή την αλλαγή.
   Οι συντάξεις γήρατος δεν μετατρέπονται σε αναπηρίας.
   Αλλά, από την άλλη μεριά, οι συντάξεις αναπηρίας είναι μικρότερες (σε χρήματα), από αυτές του γήρατος.
   Επομένως αφήνετε την κατάσταση ως έχει.

   Διαγραφή
 19. Ο πατερας μου ειναι 59 ετων ασφαλισμενος του ΟΑΕΕ εχει θεμελιωσει δικαιωμα συνταξης, και βγαινει κανονικα στη συνταξη τον ιουλιο του 2013 μπορει να επηρεστει απο τα νεα μετρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν ψηφιστούν τα νέα μέτρα από τη Βουλή των Ελλήνων, δεν ισχύει τίποτα.
   Θα δούμε τότε λοιπόν τι θα ισχύει και ποιους θα αφορά .

   Διαγραφή
 20. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΝΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ(ΔΙΠΛΟ ΜΠΑΙΜΠΑΣ) , ΕΧΩ ΓΕΝΗΘΕΙ ΤΟ 1958 , ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ(1+2)ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ , ΑΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΟ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ! ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΕΙ . ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΤ ??? ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως έχει εξαγγελθεί η παράταση καταβολής των επιδομάτων, αλλά ακόμη δεν έχει υπογραφεί κάποια εγκύκλιος, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες να σας καταβάλλουν το επίδομά σας.
   Να θυμάστε ότι από την εξαγγελία έως την υλοποίηση, μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα.

   Διαγραφή
  2. ΣΑΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 21. GIWRGOS krhth kalhmera sas eimai asfalismenos sto oaee apo 1-1-1975 ews 31-12-2012 katethesa ta hartia gia syntajiodwthsh 4-9-2013 poy ekleisa 60 xronia pote tha plhrothw ; sas eyxaristw ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτές τις πληροφορίες τις δίνει μόνο ο ΟΑΕΕ και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του, ή με οποιοδήποτε άλλο ταμείο.
   Επομένως θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΕ, προκειμένου να μάθετε το πότε θα πληρωθείτε.

   Διαγραφή
 22. Καλησπέρα σας. Η μητέρα μου,συνταξιούχος ΟΑΕΕ (λαμβάνει σύνταξη χηρείας) χρήζει επιδόματος συμπαράστασης και το λαμβάνει από τον Σεπτέμβριο του 2008.Έχουμε υποβάλλει αίτημα από τον Σεπτεμβριο του 2012 για ανανέωση του επιδόματος αλλά ακόμα δεν έχουμε λάβει καμμία απάντηση. Μήπως γνωρίζετε α):Σε πόσο διαστημα κατά προσέγγιση,θα περάσει από τηνεπιτροπή,β) Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να εκδοθούν από συγκεκριμένους μόνο ιατρούς που ορίζει η επιτροπή και γ)υπάρχει η δυνατότητα να προσέλθει η επιτροπή στο σπίτι λόγω αδυναμίας μετακίνησης.
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλέστε στα γραφεία του ΚΕΠΑ που καταθέσατε τα δικαιολογητικά και ρωτήστε για το πότε θα περάσει από επιτροπή. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν τις ημερομηνίες, αλλά δεν προλαβαίνουν να τις αποστείλουν.
   Οι επιτροπές αποτελούνται από διαφορετικούς γιατρούς κάθε φορά, χωρίς αυτό να επηρεάζει με οποινδήποτε τρόπο τις απόφάσεις τους.
   Θεωρητικά μπορεί η επιτροπή να κάνει κατ' οίκον επισκέψεις για άτομα που έχουν αδυναμία μετακίνησης (αποδεδειγμένα, με ιατρική γνωμάτευση), αλλά αν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο, τότε θα περιμένετε πολύ περισσότερο... Για το λόγο αυτό, πολλοί ασθενείς είτε μεταβαίνουν στα ΚΕΠΑ με αυτοκίνητο συγγενούς, είτε με ταξί, είτε με ιδιωτικό ασθενοφόρο, πληρώνοντας πολλά χρήματα.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 23. Καλημέρα σας,
  η μητέρα μου 76 ετών παίρνει σύνταξη γήρατος από το ΟΓΑ και σύνταξη χηρείας από το ΟΑΕΕ, το πρόβλημα είναι ότι της κόψανε την βασική σύνταξη του ΟΓΑ επειδή έπαιρνε σύνταξη και από άλλο ασφαλιστικό φορέα.....βασική σύνταξη ΟΓΑ 365 € και σύνταξη χηρείας από ΟΑΕΕ 330 € είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο? και με ποιά λογική ? θα με ειυπηρετούσε εάν μπορούσατε να μου απαντήσετε στο e-mail μου pappasgeorge@hol.gr
  ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. καλημέρα σας,
  έχω αναπηρία 85% λόγο πνευμωνικής ίνωσης,
  η σύνταξή μου από τον ΟΑΕΕ & ΙΚΑ είναι 633,04 € δικαιούμε άλλα επιδόματα? όπως ΕΚΑΣ
  επίδομα απόλυτης αναπηρίας, οξυγονοθεραπείας (χρησιμοποιώ 12 ώρες την ημέρα τουλάχιστον BPAP και 24 ώρες συμπηκνωτή οξυγόνου), ευχαριστώ περιμένω την απάντησή σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άλλο επίδομα, εφ' όσον συνταξιοδοτείστε από δύο ταμεία, δεν μπορείτε να πάρετε. Έχετε όμως όλα τα άλλα προνόμια των ΑμΕΑ (φοροαπαλλαγές, μειώσεις ΔΕΗ, κάρτα απεριορίστων διαδρομών, εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, κλπ).

   Διαγραφή
 25. καλησπέρα.Το πρόβλημα το δίκομου αίνε .από 16/10/2011εως 16/10/2013 μετά από εξέταση από τα ΚΕΠΑ με βγάλανε με ποσοστά αναπηρίας 68%.Ο ασφαλιστικός φορέας ήταν ο ΟΑΕΕ από 04/05/1997 έως 25/11/2012.Στης 28/02/2013 μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες η εταιρεία μπήκε σε ΚΑΘΑΡΊΣΕΙ και έτσι έκλεισα την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.τα δικαιολογητικά έφυγαν από το ΟΑΕΕ που ειμε 01/03/2013 και στις 07/06/2013 έλαβα ένα έγγραφό από των ΟΑΕΕ οτη η ωφελίμου αίνε 21.331ευρ και πρέπει σε διάστημα 2 μηνών να πληρώσω 18.400ευρ.διότι ο χρόνος διαρκείας τις αναπηρίας είναι μικρός,αμέσως επικοινώνησα τα κεντρικά ΟΑΕΕ και μου ήπιαν να τους αποστέλλω μια υπεύθυνη δήλωση που να γράφει ότι (επειδή ο χρόνος της αναπηρίας αίνε μικρός και δεν μπορώ να εργασθώ λόγους αναπηρίας και οτη θα ξαναπεράσω των Οκτώβριο από τα ΚΕΠΑ να περιμένουν ώστε να πέσουν κε αλο η οφειλές.στις 04/11/2013 βγήκα πάλη με αναπηρία 67% έως 04/11/2015 την απόφαση την έστειλα αμέσως στην Κεντρηκα,και τους πήρα τηλ με απαντήσαμε οτι την έστειλαν στην Αθήνα για ελέγχω και οτη είχαν μια παρόμοια υπόθεση και δεν έγινε δεκτή.θα σας παρακαλούσα αν μπορείτε να με απαντησετε για την υπόθεση διότι δεν έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με πολλές πάθησης .κε η πρωνια κ αυτη δεν με δεχεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απ΄ ότι καταλάβαμε, είχατε οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, πριν πάρετε το ποσοστό αναπηρίας. Αν όχι, πείτε μας για ποιό λόγο σας χρέωσαν με τόσο μεγάλο ποσό.
   Καλό θα ήταν να μιλήσετε με τα κεντρικά της Αθήνας, για το ζήτημά σας.
   Η πρόνοια δεν σας δέχετε, διότι μπορείτε να ασφαλιστείτε στον ΟΑΕΕ.
   Επίσης δείτε το ενδεχόμενο να πάρετε σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ.
   μέχρι να τελεσφορήσει η υπόθεσή σας, μπορείτε να μιλήσετε με τον διευθυντή του ΟΑΕΕ που ανήκετε, ώστε να σας ανανεωθεί το βιβλιάριο υγείας σας.
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 26. σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. επικοινώνησα με τα κεντρικά ΟΑΕΕ της Αθήνας και με απάντησαν οτη τα πρώτα 2 χρόνια της αναπηρίας λόγω οφειλών,23.331ευρ επειδή με στείλανε έγγραφό να πληρώσω 18400ευρ σε διάστημα 2μηνων,δεν τα πλήρωσα γιατί οικονομικά ει με χάλια για τον λόγω αυτό δεν ισχύει τίποτα .στην καινούρια αναπηρία που έχω τώρα απ 01/11/13 έως 1/11/15 με ζητούν να πληρώσω 15.000ευρ για να γήινη η ρύθμιση και να συνταξιοδοτηθώ με αναπηρία.για μένα το ποσό αίνε μεγάλο .μίλησα με των διευθυντή του ΟΑΕΕ της περιοχής μου για να θεωρήσουν έστω τω βιβλιάριο ασθενείας και με απάντησε οτη δεν γίνεται.μήπως γνωρίζεται σας παρακαλώ κάποιον αλο τρόπω ει μαι κατεστραμμένος οικονομικά και φυλακισμένος στο σώμα μου με πολα ιατρικά προβλήματα.ευχαριστώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. καλησπερα η μητερα μου συνταξιουχος τεβε παλια εχει ανοια τα κεπα εβγαλαν ποσοστο αναπηριας 85% χρειαζεται ατομο για συνοδο .πηγα στον οαεε την αποφαση και απερριφθη διοτι η συνταξη ειναι δικη της και οχι απο συζυγο [χηρειας] η συνταξη ειναι γηρατος 400 ευρω ειναι δικαιο αυτο εχω απορια μεγαλη εαν μου λενε αληθεια δεν το χωραει ο νους μου.σκεφτομαι να κανω μηνυση να βγει αποφαση δικαστικη διοτι θελει ανθρωπο 24 ωρες πολυ δυσκολες αυτες οι περιπτωσεις ευχαριστω πολυ εκ των προτερων΄..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λόγω της αργίας της Κ. Δευτέρας, δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τα κεντρικά του ΟΑΕΕ. Δώστε μας λίγο χρόνο και θα επανέλθουμε....

   Διαγραφή
 28. Καλημέρα! Ο πεθερός μου στα 63 του βγήκε στην σύνταξη (αναπηρίας) με 75% λόγω αλσχάιμερ (νεανικής μορφής), μετά από 18 μήνες που ξαναπέρασε επιτροπή του το έκαναν 67% και το ονόμασαν Άνοια. Δεν κάναμε ένσταση γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε πάλι 8 με 10 μήνες... Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι: έχει κλείσει πλέον τα 65 (γεννηθείς τον Ιούνιο 1948) δικαιούται να πάρει με την αναπηρική σύνταξη, που είναι 839 ευρώ, και σύνταξη γήρατος?? Επίσης εγώ που τον φροντίζω κάποιο επίδομα?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορεί να πάρει δύο συντάξεις από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Ίσως να του δοθεί κάποιο μικρό, επιπλέον ποσό, μαζί με την κύρια σύνταξή του, από το ταμείο του. Απευθυνθείτε εκεί για διευκρινίσεις.
   Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε επίδομαα επειδή τον φροντίζετε. Με τα χρήματα της σύνταξής του, θεωρούν ότι καλύπτονται τα έξοδα φροντίδας του. Τις περισσότερες φορές δεν ισχύει αυτό, αλλά σας δίνουμε το σκεπτικό τους.

   Διαγραφή
 29. Καλή σας μέρα. Ο πατέρας μου απεβίωσε τον Φεβρουάριο έχοντας αφήσει χρέη στον ΟΑΕΕ ύψους 20.000 ευρώ. Γνωρίζεται να μου πείτε εάν το χρέος αυτό μεταβιβαζεται τώρα σε όλους τους κληρονόμους ή μόνο σε αυτόν που θα διεκδικήσει την σύνταξη? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΛΙΜΑΜΑ Κοινωνική Υπηρεσία24 Ιουνίου 2014 - 11:08 π.μ.

   Το χρέος μεταβιβάζεται σε όποιους κληρονόμους κάνουν αποδοχή κληρονομιάς. Η σύνταξη του πατέρα σας δεν μεταβιβάζεται. Μόνο η μητέρα σας μπορεί να πάρει σύνταξη χηρείας.

   Διαγραφή
 30. Πεθτε μου πως μπορει να παρει καποιος συνταξη ενω συμμετεχει σε εταιρια ΕΠΕ χωρις να βγει απ το καταστατικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι ερωτήσεις για οικονομολόγους, αυτές που μας θέτετε.

   Διαγραφή
 31. ειμαι γεννημενη το 1953. εχω 2 χροονια ικα και 28 οαεε και παιδι με 67% αναπηρια ο οποιος ειναι παντρεμενος τωρα Βγαινω σε συνταξη?μπορω να κανω χρηση και το παιδι μου σαν αναπηρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον τελευταίο ασφαλιστικό σας φορέα, διότι από αυτόν θα συνταξιοδοτηθείτε, αν τηρείτε τις προϋποθέσεις, άσχετα με το πόσα ένσημα έχετε σε αυτόν.

   Διαγραφή
 32. Ειμαι στο ΙΚΑ ασφαλισμενος για 3 ετη απο το 1991 εως 1993 εχω ενσημα 250 .Στο ΤΕΒΕ ασφαλιστηκα Ιουλιο του 1996 εως την στιγμη που διαβαζετε την ερωτηση μου .Εχω βαρηκοια μεγαλου βαθμου μη αναστρεψιμη απο πολυ μικρος εχω και προβληματα καρδιακα και με τον θυροειδη μου.Δεν εχω περασει ακομα απο ΚΕΠΑ συντομα θα το κανω .Σε περιπτωση που βγαλω ποσοστο 67 % ΑΝΑΠΗΡΙΑ θα παρω αμεσως συνταξη κι οταν γινω 67 ετων μπορω να υποβαλλω και για συνταξη γηρατοςσας ερωτω.Τωρα ειμαι 48 ετων εχω δυο ανηλικα παιδια 17 5 ετων και 14 ετων η συζυγος δεν εργαζεται ειναι μεσω εμου ασφαλισμενη στο ΟΑΕΕ.Εχω εκπληρωσει 24 μηνες στρατο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν σας δώσουν στα ΚΕΠΑ 67% και άνω, τότε θα πάρετε σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ. Το τί θα γίνει και τί θα ισχύει μετά από τόσα χρόνια, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει ή να το προβλέψει.

   Διαγραφή
 33. καλησπερα ο μπαμπας μ πηρε ποσοστο αναπηριας 85% και εκανε τα χαρτια του για συνταξη στον οαεε ομως χρωστουσε λεφτα ειχε κανει ομως διακονονισμο.βγηκε η αποφαση και πρεπει να πληρωσει 27000 σε 2μηνες. αλλιως δεν μπορεί να παρει συνταξη κ να εχει ασφαλεια. ρωτησε η μαμα μ αν γινετε να συνεχιστει ο διακανονοσμος κ της ειπαν οχι. δεν ειναι λιγο παραλογο ολο αυτο? ξερετε μηπως καποιον νομο εστω για να εχει ασφαλεια στα νοσοκομεια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι όντως παράλογο και έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Με νέο νόμο, μπορεί να πάρει πρωτοβάθμια περίθαλψη, ΔΩΡΕΑΝ. Ισχύει για όλους τους ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες.

   Διαγραφή
 34. Γεια σας,
  ο γιος μου 9 ετων κρίθηκε απο τα ΚΕΠΑ με αναπηρια 94 % εφ'όρου ζωης , χρηζει βοηθειας ετερου προσωπου και ανικανος για βιοποριστική εργασία.
  Ξέρετε αν μπορει να πάρει κάποια σύνταξη ή κάποιο βοήθημα -επιδομα?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά μπορεί να πάρει κάτι από όλα αυτά που αναφέρετε. Ξεκινήστε με το Ταμείο στο οποίο είστε ασφαλισμένος-η και κατόπιν απευθυνθείτε στην πρόνοια.

   Διαγραφή
 35. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ? Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ, ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 1/2 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΠΙΤΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΣ.ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΕ ή ΕΟΠΠΥ, διότι με τη συγχώνευση των ταμείων, δεν είναι ξεκάθαρο τί ισχύει, στην παρούσα φάση.

   Διαγραφή
 36. η μητερα μου εχει κριθει αναπηρη με ποσοστο 80%. εχει εγκριθεί η συνταξη αλλα τους τελευταίους 14 μηνες λογω λαθους της υπηρεσίας δεν ειχε παρει συνταξη. τον προηγουμενο μηνα (1 δεκεμβριου) της κατατεθηκε η αναπηρικη συνταξη αλλα όχι τα αναδρομικα.. θα τα λαβει τα αναδρομικα αυτων των μηνων? κι αν ναι, πότε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δικαιούται επιπλέον χρήματα, θα τα πάρει. Το πότε δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε εμείς. Στον ασφαλιστικό της φορέα πρέπει να απευθυνθείτε.

   Διαγραφή
 37. Καλησπέρα, ο πατέρας μου παίρνει σύνταξη γήρατος από τον ΟΑΕΕ θέλω να σας ρωτήσω αν δικαιούται να λαβει από το ταμείο του κάποιο επίδομα ή προσαύξηση λόγω της αναπηρίας της μητέρας μου η οποία πέρασε ΚΕΠΑ και πήρε 55% αναπηρία. Ευχαριστώ και σας εύχομαι Καλή Χρονιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Αν η μητέρας σας έχει εργαστεί ώστε να έχει αρκετά ένσημα για συνταξιοδότησή της, μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά της. Αν όχι, θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να πάρει προσαύξηση ο πατέρας σας. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσατε να απευθύνατε και στον ΟΑΕΔ τις ερωτήσεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Γειά σας,
  η μητερα μου ειναι συνταξιούχος ΤΕΒΕ. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δικαούται και το 70% της συντάξεως γήρατος ΟΑΕΕ του πατερα μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Γεια σας ο πατέρας μου βγήκε με ποσοστό αναπηρίας 85%.γραφει το εξής:χρήζει συμπαράστασης και βοήθειας ετέρου προσώπου.αλλα δν δικαιούται εξωιδρυματικο επίδομα.μηπως να κάνω ένσταση?ο πατέρας μου είναι σε πλήρη αφασία.αλλωστε το είπαν και οι γιατροί που του έβγαλαν την αναπηρία.η μήπως έχει να κάνει με το γεγονός πως είναι συνταξιουχος(οχι αναπηρική σύνταξη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλησπερα εχω καταθεσει για συνταξη θανατου του πρωην συζηγου μου στον οαεε για τα δυο ανηλικα παιδια μου εγω νομιζω δεν δικαιουμαι διοτι ο γαμος ο οπιος διερκεσε 14 χρονια λυθηκε πνευματικως πριν λιγους μηνες. Καναμε δυο αιτησεις στον οαεε και ταε.ακαθαριστα επερνε απο οτι μου ειπαν 1660 ευρω.Αριθμο προτοκολου πηρα 9 ιανουαριου γνωριζετε τι ποσο δικαιουνται οι κορες μου και ποσο καιρο περιπου θα παρει να μας δοθει το οπιο ποσο μας αναλογει γιατι ως ανεργη εχουμε μεγαλο προβλημα επιβιωσης.απεβιωσε 25 νοεμβριου 2014. Ευχαρηστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Τί εννοείτε όταν λέτε ότι ο γάμος σας λύθηκε "πνευματικά"; Αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένμη διάσταση ή διαζύγιο, τότε θεωρητικά και νομικά θεωρείστε "σύζυγος", με ότι αυτό συνεπάγεται. Τις άλλες πληροφορίες δεν τις έχουμε, καθότι δεν είμαστε ο ΟΑΕΕ. Εκεί θα απευθυνθείτε τόσο για το ποσό, όσο και για το πότε θα πληρωθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. εχω παθει εμφραγμα ητανε δυο αρτηριες 80% βουλωμενες ειμαι 39 χρ.το επαγγελμα μου ειναι οδηγος νταλικας μου λενε να περασω επιτροπη να συνταξιοδοτηθω.γινετε αυτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν πάρετε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και δεν έχετε οφειλες προς τον ΟΑΕΕ, τότε μπορείτε να διεκδικήσετε σύνταξη αναπηρίας.

   Διαγραφή
 44. Καλησπέρα.....Η μητέρα μου ήταν μέλος μιας εταιρειας και εχει οφειλές στον ΟΑΕΕ..Είναι 88 χρόνων.....Τωρα που απεβίωσε ο σύζυγος της δικαιούται απο την σύνταξή του??..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά δικαιούται σύνταξη χηρείας, αλλά θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό φορέα του θανόντος.

   Διαγραφή
 45. Σας παρακαλώ να μου διευκρινισετε το εξης:Εχω αποφαση απο το ΚΕΠΑ για τη μητερα μου 87 ετων που αναφερει οτι δικαιουται επιδομα συμπαραστασης από 28/12/2013 και απορριπτει τη χορηγηση εξωιδρυματικου επιδοματος παραπληγιας.Η μητερα μου παιρνει δικη της συνταξη από το ΙΚΑ κ συνταξη λογω θανατου απο τον πατερα μου.
  Το θεμα ειναι οτι την αιτηση την εκανα στο ΙΚΑ κ τωρα μου λενε οτι πρεπει να αποτανθω στον ΟΑΕΕ για να πάρει το επιδομα συμπαραστασης.
  1)Μπορω να το παρω αναδρομικα με βαση την αποφαση του ΙΚΑ κ τις αιτησεις που εχουν γινει;
  2)Αν κανω αιτηση στον ΟΑΕΕ κ δωσω την αποφαση του ΚΕΠΑ θα χρειαστεί να περασει παλι από ΚΕΠΑ η αυτα ισχυουν για ολα τα Ταμεια;Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχήν σας ζητούμε συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησής μας. Λόγοι ανωτέρας βίας, δε μας επιτρέπουν εδώ και καιρό να ανταποκριθούμε άμεσα σε ρωτήματα μας μας θέτουν οι αναγνώστες του blog μας.
   Όσον αφορά το θέμα σας, ο κάθε οργανισμός πληρώνει αναδρομικά από τότε που υποβάλλεται η αίτηση στη γραμματεία τη δική του και όχι κάποιου άλλου οργανισμού. Επομένως τα αναδρομικά θα τα πάρετε από τότε που υποβάλατε την αίτηση στον ΟΑΕΕ.
   Οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ.

   Διαγραφή
 46. Νιόπαντρο ζευγάρι, άνεργοι με μεταπτυχιακές σπουδές και οι δυό, ο άντρας, άπορος, μακροχρόνια άνεργος με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, έχει βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου στον οποίο κατοικεί. Η κοπέλα, από άλλο Δήμο, που είναι έγκυος στον 4ο μήνα δεν έχει καμία ασφάλιση, γιατί δεν
  μπόρεσε να βρει δουλειά με ασφαλιστική κάλυψη, όπως και τόσες εκατοντάδες χιλιάδες, νέοι.
  Ερώτημα: Τι πρέπει να κάνει για να μπορεί να γεννήσει σε κρατικό νοσοκομείο με ποιούς όρους και ποιες διαδικασίες χρειάζονται, γιατί για ιδιωτικό δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά ούτε και η εμπιστοσύνη.
  Παράκληση για άμεση ενημέρωση, γιατί από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη, εξαιτίας των αντιφατικών πληροφοριών.
  Περικλής και Σπασία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχήν σας ζητούμε συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησής μας. Λόγοι ανωτέρας βίας, δε μας επιτρέπουν εδώ και καιρό να ανταποκριθούμε άμεσα σε ρωτήματα μας μας θέτουν οι αναγνώστες του blog μας.
   Εφόσον είστε παντρεμένοι, μπορεί ο σύζυγός σας να σας ασφαλίσει στην πρόνοια. Επίσης αν είστε έως 29 ετών, και έχετε καρτα ανεργίας σε ισχύ για δύο μήνες, μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ, ως άνεργη νέα.
   Σας ευχόμαστε να αποκτήσετε ένα υγιέστατο μωρό!

   Διαγραφή
 47. Γεια σας. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα, αν μπορείτε να μου δώσετε την απάντηση. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Σε τρία χρόνια συμπληρώνω 20ετία ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, οπότε θα δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ ως διπλοσυνταξιούχος όταν συμπληρώσω και την απαιτούμενη ηλικία (η πρώτη μου σύνταξη είναι από το δημόσιο). Θα ήθελα να κλείσω τα βιβλία μου και να φύγω στο εξωτερικό. Μπορώ να κλείσω τα βιβλία μου, αλλά να εξακολουθήσω να πληρώνω κανονικά εισφορές την επόμενη τριετία μέχρι να συμπληρώσω την 20ετία; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...