Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Επιδόματα Ανεργίας & Ασφάλιση Ανέργων

Ο ΟΑΕΔ δεν καλύπτει τους ανέργους για κοινωνική πρόνοια. Ενδιαφέρει τους ανέργους: α) για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, β) για την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων και την επιδότησή τους με τα επιμέρους επιδόματα ανεργίας και γ) για την ένταξή τους σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης.
Τα επιμέρους επιδόματα ανεργίας που χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. είναι τα εξής:

1) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ / ΝΕΕΣ 20-29 ΕΤΩΝ

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για 1 χρόνο.

Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€, τον μήνα και καταβάλλεται για 5 μήνες.

Προϋποθέσεις:

Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

2) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ


Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι εξής:

• Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρο 11)

• Ν. 1545/85

• Ν. 1836/89 (άρθρο 15)

• Ν. 1892/1990 (άρθρο 37)

• Ν. 3552/4.4.07 (άρθρο 5)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης.

Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της εγγραφής στην Τοπική Υπηρεσία.

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία επιδοτούνται από την 7η ημέρα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

• Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του, χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυση του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α.) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο. Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.

Διάρκεια επιδότησης: Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο. 12μηνο ή διετία).

3) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με το άρθρο 27 του Ν.3016/2002 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους με δαπάνη που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω Νόμου εκδόθηκε η υπ’αριθμ.31092/4.7.03 ΚΫΑ και η υπ’ αριθμ. 31217/8.4.03 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/4/03. Η χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος έγινε προκείμενου να υποβοηθηθεί η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους, να προληφθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το άρθρο 27 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17/05.02).

2. Η υπ’ αριθμ. 31092/04.07.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Η υπ’ αριθμ. 31217/08.04.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι απόληψης του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Δ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ηλικία από 45 μέχρι 65 ετών.

Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 45ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης.

Δηλαδή για το έτος 2002 δικαιούχοι είναι όσοι γεννήθηκαν μέχρι και την 31/12/57 και δεν έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους. Η συμπλήρωση του 65ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των 12 μηνών.

3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση.

Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2003, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2002 έως 15/5/2003 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς (ανά μήνα) 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 5.000 ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.174 (5.000 + 587+ 587 = 6.174) ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων).

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για την χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ανήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Ε. ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αύξηση του ύψους του επιδόματος καταλαμβάνει όλους όσους λαμβάνουν το επίδομα αυτό, από 14/4/2003 (ημέρα δημοσίευσης της σχετικής Υ.Α) και εξής.

Έτσι π.χ. στον μακροχρόνιο άνεργο, του οποίου έχει εγκριθεί η χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου από 15/10/2002 έως 14/10/2003, θα αναπροσαρμοστεί αυξημένο επίδομα (200 ευρώ μηνιαίως) για το διάστημα από 14/4/2003 ως και το τέλος της επιδότησης.

Κατά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής θα ληφθεί υπόψη ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες (και όχι 25 όπως συμβαίνει στην τακτική επιδότηση ανεργίας.).ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - Ι.Κ.Α.

Το Ι.Κ.Α. ενδιαφέρει τους νέους ανέργους αφού σε αντίθεση με τον Ο.Α.Ε.Δ. τους καλύπτει για Κοινωνική Πρόνοια – Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσοκομειακή, Οδοντιατρική, πρόσθετη περίθαλψη, λουτροθεραπεία, νοσοκομεία στο εξωτερικό, προληπτική ιατρική κ.λπ. και γενικότερα για ό,τι εντάσσεται στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α.

Με εξαίρεση τους νέους ανέργους που είναι μέχρι και 29 ετών, οι υπόλοιπες 2 κατηγορίες δηλ. οι άνεργοι από 29 – 55 ετών και από 55 ετών και άνω, θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εργασθεί – απασχοληθεί κάπου, προκειμένου να ενταχθούν σε ένα από τα προγράμματα του Ι.Κ.Α. για την προστασία των ανέργων. Εάν προηγουμένως δεν έχουν εργασθεί κάπου δεν δικαιούνται να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα.

Τα αντίστοιχα 3 προγράμματα του Ι.Κ.Α. για την ασφαλιστική προστασία των ανέργων – κλάδος ασθενείας είναι τα εξής κάτωθι:

1) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών

Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις:

• Ηλικία άνω των 55ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας.
• 3.000 ήμερες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης.
• Εγγραφή ως ανέργων στον ΟΑΕΔ για 12μηνο τουλάχιστον.
• Κάρτα ανεργίας ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον ΟΑΕΔ.-
Νομικό πλαίσιο, άρθ. 10 § 1-3 ν. 2434/96, Υ.Π.Αποφ. παρ. Φ 21/ΟΙΚ/1804/97 ΦΕΚ 22/97.

2) Νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών


Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

Νέοι που δεν έχουν υπερβεί 29ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Εγγραφή επί ένα συνεχές δίμηνο στα μητρώα ΟΑΕΔ ως ανέργων.
• Κάρτα ανανεούμενη ανά μήνα από τον ΟΑΕΔ.
Νομικό πλαίσιο, άρθ. 18 ν. 2639/98, Υπ.Αποφ. Φ21/ΟΙΚ/ 2040, ΦΕΚ 1334/98

3) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών

Δικαιούχοι-Προΰποθέσεις:

• Ηλικία άνω των 29 ετών και μέχρι 55, κατά την ημε¬ρομηνία υποβολής της αίτησης.
• 600 μέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κυρίας ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 μέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.

• Εγγραφή ως ανέργων στο ΟΑΕΔ επί 12μηνο τουλάχιστον.
• Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον ΟΑΕΔ.
• Μη ασφάλιση για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Νομικό πλαίσιο, άρθ. 5§4 ν. 2768/99, Υπ.Αποφ. Φ7/ΟΙΚ/2145 της 7/01/2000.

Επίσης μία τέταρτη κατηγορία – πρόγραμμα του Ι.Κ.Α. είναι αυτή της προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για τη συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Ισχύον νομικό πλαίσιο αρθ. 10 ν. 2874/2000.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 δόθηκε η δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους-ασφαλισμένους του ΙΚΑ να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος.

Δικαιούχοι προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι α) του ΙΚΑ, β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι εί¬ναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

• Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άν¬δρες και το 50ο για τις γυναίκες.

• Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ασφαλιστικά ανάπη¬ροι σε ποσοστό 67% και άνω.

• Ο Υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλή¬ρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ημέρες.

Καταβολή των εισφορών

Οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον (Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

(Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)

Με το άρθρο 1 του ν. 3631/2008 ιδρύθηκε το «Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής» (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) σκοπός του οποίου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών που κατοικούν νόμιμα ή είναι νόμιμα εγκατεστημένα, αντιστοίχως στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Οι πόροι του ΕΤΑΚΣ προέρχονται κυρίως από ετήσιες εισφορές από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους.

Τα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΤΑ.Κ.Σ.

Η Αναφορά στο Ε.ΤΑ.Κ.Σ. είναι σημαντική καθ’ότι όπως προαναφέρθηκε ο ΟΑΕΔ δεν παρέχει κοινωνική πρόνοια αλλά μόνο επίδομα ανεργίας και αυτό για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ το Ι.Κ.Α. παρέχει μεν κοινωνική πρόνοια – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους αλλά μόνο εφόσον αυτοί έχουν ήδη εργασθεί κάπου αλλού με εξαίρεση τους νέους ανέργους μέχρι 29 ετών.

Το Ε.ΤΑ.Κ.Σ. λοιπόν με αυτήν την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση των φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών με εισόδημα χαμηλότερο από το ετήσιο εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, έρχεται εν μέρει να επιβοηθήσει και να καλύψει και τους νέους ανέργους πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να υπάγονται στην ως άνω κατηγορία. Ωστόσο δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά μόνο μιας μορφής χρηματική ενίσχυση, συνεπώς δεν επεκτείνεται και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Ακόμη ένα μειονέκτημα του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. είναι ότι δεν εξειδικεύει τις προϋποθέσεις – διαδικασίες συμβολής του στην καταπολέμηση της φτώχειας – ανεργίας ούτε καθορίζει με σαφήνεια τα επωφελούμενα από τις δράσεις του πρόσωπα. Επιπροσθέτως δεν έχει καθοριστεί και το φλέγον και ειδικότερο θέμα του εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι άνεργοι που, δε δικαιούνται πλέον επιδόματα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή που δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης και ασφάλισης ώστε να ενταχθούν σε μία από τις ως άνω ομάδες ασφάλισης ανέργων του Ι.Κ.Α., θα μπορούν να λάβουν εισοδηματικές ενισχύσεις μέσω του ΕΤΑΚΣ αλλά και ποιάς μορφής θα είναι σε αυτή την περίπτωση αυτές (αν π.χ. θα είναι όχι μόνο χρηματικές αλλά και σε είδος όπως παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).

348 σχόλια:

 1. eimai 50 etwn kai anergh 6 xronia. den exw katholoy ensima ika mono teve. exw dikeoma epidomatos oaed? exw karta anergias 6 xronia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για να δείτε αν δικαιούστε επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, μπορείτε να διαβάσετε προσεκτικά, όσα αναφέρονται πιό πάνω, στην παράγραφο για τους μακροχρόνια άνεργους.
  Όπως θα διαπιστώσετε, διαβάζοντάς, υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν, για να επιδοτηθείτε.Δείτε αν τις τηρείτε, βρείτε τα διακαιολογητικά σας και επισκεφθείτε το παράρτημα ΟΑΕΔ της περιοχής σας, προκειμένου να τα καταθέσετε ή να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΕΙΑ ΣΑΣ..ΕΙΜΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΗ..ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΣΟΔΑ..ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΗΜΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΚΑ..ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ..ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ..?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αρχικά θα σας πρότεινα να ανατρέξετε στην ανωτέρω ανάρτηση, προκειμένου να δείτε αν δικαιούστε επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Αν όχι, τότε επισκεφθείτε την Πρόνοια στην οποία ανήκετε και ρωτήστε αν δικαιούστε επίδομα οικονομικής αδυναμίας και ασφάλισης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χαιρετε, είμαι 53 χρονων μακροχρονια ανεργη και έχω 3.300 ένσημα του ΙΚΑ .Στά 60 μου δικαιούμαι νά πάρω μειομένη σύνταξη από τό ΙΚΑ αφού προηγουμένως μέ ασφαλίσει συνταξιοδοτικά τό ΙΚΑ γιά 5 χρονια [55-60]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν είναι σαφές το ερώτημά σας....
  Και θα θέλαμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα "σας ασφαλίσει το ΙΚΑ"; Εννοείτε αυτασφάλιση ή κάτι άλλο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χαιρετε κατ΄αρχας συγνώμη γιά τήν ασάφεια της ερωτήσεως μου.Εννοώ γιά τήν ηλικία [55-60]η ασφάλεια στό ΙΚΑ θά γίνει μέ την επιδότηση από τόν ΟΑΕΔ.Ισχύει ο νόμος ότι οί μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι έχουν 3000 ένσημα στά 55 μέσω του ΟΑΕΔ ασφάλιζονται γιά 5 χρόνια καί στά 60 παιρνουν μειωμένη σύνταξη από τό ΙΚΑ.Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημερα
  Δεν εχω ενσημα. Ειμαι ανεργος. 27 ετων.
  Ειχα μια καρτα ΟΑΕΔ αλλα δεν την εχω ανανεωση τον τελευταιο χρονο.
  Θελω να κανω καποιες εξετασεις υγειας δωρεαν. Τι πρεπει να κανω?
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα. Τον Ιανουάριο του 2012 θα θεωρούμαι πλέον μακροχρόνια άνεργος καθότι (αν δεν έχω προσληφθεί από κάποιον εργοδότη μέχρι τότε) θα είμαι 12 μήνες εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το βιβλιάριο υγείας μου λήγει στις 28/02/2012. Ανήκω την ηλικιακή κατηγορία 29-55 και με βάση τα παραπάνω πληρώ όλες τις προυποθέσεις έτσι ώστε να ασφαλισθώ ως άνεργος. Το ερωτημά μου είναι αν θα μπορεί να παραμείνει αφαλισμένη και η μητέρα μου η οποία μέχρι σήμερα είναι έμεσα ασφαλισμένη κάτω από το δικό μου μητρώο.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πληροφόρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για τον κο 27 ετών:
  Η περίπτωσή σας δεν εντάσσεται σε καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, διότι δεν έχετε ένσημα και δεν έχετε ανανεωμένη κάρτα ανεργίας.
  Η μόνη πιθανότητα να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, είναι να πάρετε βιβλιάριο πρόνοιας, εάν έχετε τις προϋποθέσεις. Δείτε την ανάρτηση που σας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε(Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Για τον κύριο που θέλει να ασφαλίσει τη μητέρα του:
  Γιατί δεν τηλεφωνείτε στον ΟΑΕΔ και στο ΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. "Για τον κο 27 ετών:
  Η περίπτωσή σας δεν εντάσσεται σε καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, διότι δεν έχετε ένσημα και δεν έχετε ανανεωμένη κάρτα ανεργίας.
  Η μόνη πιθανότητα να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, είναι να πάρετε βιβλιάριο πρόνοιας, εάν έχετε τις προϋποθέσεις. Δείτε την ανάρτηση που σας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε(Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας). "

  Εαν ανανεωσω τη καρτα ανεργιας υπαρχει δυνατοτητα για την ασφαλιση μου? (σχετικα με τα επιδοματα κοινωνικης προνοιας δεν βλεπω να ανηκω σε καποια κατηγορια)
  Ενα βιβλιαριο υγειας χρειαζομαι για να κανω καποιες βασικες εξετασεις δωρεαν. Δεν εντασσομαι σε καποιο επιδομα, με ενδιαφερει η ασφαλιση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Για να μπορέσετε να ασφαλιστείτε ως άνεργος, θα πρέπει να έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Θα έπρεπε δηλ να την ανανεώνατε ανελλιπώς για ένα χρόνο.
  Την πρόνοια σας τη συνέστησα όχι για να πάρετε κάποιο επίδομα, αλλά για να πάρετε βιβλιάριο υγείας. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να έχετε ετήσιο εισόδημα κάτω από 6.000€, να είστε Έλληνας πολίτης, να είστε άνεργος, κλπ. Καλό θα ήταν να επισκεπτόσασταν τα γραφεία της πρόνοιας που ανήκετε και να συζητούσατε το θέμα σας με μία Κοινωνική Λειτουργό της πρόνοιας.Θα σας κατευθύνει στο τί να κάνετε, ανάλογα με την περίπτωσή σας. Θα παίξει σημαντικό ρόλο η σπουδαιότητα των εξετάσεων που θέλετε να υποβληθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλημέρα σας.Ειμαι 54 ετων μακροχρονια ανεργη καί έχω 3200 ενσημα ΙΚΑ.Δικαιουμαι καποια σύνταξη μειωμένη τώρα η στο μέλλον.Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Για να απαντηθεί το ερώτημά σας, χρειάζονται κι άλλα στοιχεία(χρονιές που είχατε τα ένσημα, μέχρι πότε, ανήλικα παιδιά, κλπ). Όμως πιστεύουμε ότι ο καταλληλότερος φορέας που μπορεί να σας δώσει έγκυρη απάντηση είναι το ΙΚΑ.
  Μία επίσκεψη στο ΙΚΑ που ανήκετε, έχοντας μαζί σας τις καρτέλες των ενσήμων σας και μία αναλυτική κατάσταση ενσήμων, θα σας βοηθούσε να δείτε αν και πότε συνταξιοδοτήστε, αν όχι, τί πρέπει να κάνετε, κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Γειά σας,θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορω να βγάλω Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης καθώς προκειται να αναχωρήσω για εξωτερικό ψάχνωντας εργασία.Απο οτι εχω συμπεράνει η κάρτα είναι υποχρεωτική προκειμένου να εργαστείς οπουδήποτε στην Ε.Ε.
  Είμαι άνεργοσς τους τελευταίους 10 μήνες,δεν έχω βιβλιάριο ασθενείας,τελευταίος φορέας ασφάλισης ηταν ο ΟΑΕΕ προ διετίας,ενώ τα ένσημα μου στο ΙΚΑ πιθανολογώ οτι δεν ξεπερνούν τα 600.Η ηλικία μου ειναι 31 ετών.Απο οτι εχω ρωτήσει ουτε το ΙΚΑ ουτε ο ΟΑΕΕ μπορουν να μου εκδώσουν την κάρτα άλλα ειμαι σίγουρος οτι 1) αφενός δεν το πολυέψαξαν 2)αφετέρου πως καποιο παράθυρο θα υπάρχει,είναι κάπως τρελλό να μην μπορείς να εργαστείς στο εξωτερικό χωρις την κάρτα αυτη και για να την παρεις θα πρέπει να εισαι ασφαλισμένος=εργαζόμενος στην Ελλάδα...Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, είναι μία κάρτα που μπορεί να έχει κάποιος μαζί του ώστε να νοσηλευτεί, αν χρειαστεί, σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή εκεί δεν αναγνωρίζονται τα Ελληνικά βιβλιάρια υγείας (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,κλπ). Δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για να ταξιδέψει κάποιος σε χώρες της Ε.Ε..Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε καλέστε μας από Δευτέρα στο 210 3417160 Ζητήστε να μιλήσετε με την Κοινωνική Υπηρεσία, για να σας βοηθήσουμε. όσο μπορούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.Θα ήθελα ννα ρωτήσω το εξής είμαι εγεγραμένος στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ από 01/11/10 και έχω βιβλιάριο στο ΙΚΑ το οποίο έχει λήξει από τις 28/02/10 τι δικαιολογιτηκά χρειάζονται για να ανανεόσω το βιβλιάριο του ΙΚΑ εκτώς απο την βεβαίοση απο τον Ο.Α.Ε.Δ και σε ποιό τμήμα του ΙΚΑ πρέπει να απευθηνθώ(π.χ στα μητρώα).Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπερα,εχω ασφαλιστει ηδη ως ανεργη στο ικα για 2 χρονια και τωρα απο το ικα μ ειπαν οτι δεν μπορουν να με ασφαλησουν ξανα...ειμαι 23 ετων και απο το 2008 εχω καρτα ανεργιας..θελω να μ πειτε εαν μπορω να ασφαλιστω ή οχι..ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Για τον άνεργο κύριο που θέλει να ασφαλιστεί:
  Τώρα πλέον είστε άνεργος και δεν ανήκετε στο ΙΚΑ, όμως εφ' όσον έχετε κάρτα ανεργίας για τουλάχιστον ένα χρόνο, τότε θα μεταβείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά για να ασφαλιστείτε ως μακροχρόνια άνεργος. Τα δικαιολογητικά μπορείτε είτε να τα δείτε στο παραπάνω άρθρο, είτε να τα ρωτήσετε στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Για την κυρία που έχει ήδη ασφαλιστεί ως άνεργη, για δύο χρόνια από το ΙΚΑ:
  Το ΙΚΑ σας ασφάλισε επί δύο χρόνια ως άνεργη, δεν μπορεί να σας ασφαλίσει άλλο, διότι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχετε βρει εργασία, μέσα στα δύο αυτά χρόνια. Επομένως δεν μπορείτε να ασφαλιστείτε άλλο ως άνεργη. Κοιτάξτε μήπως έχετε τις προϋποθέσεις για να εκδώσετε βιβλιάριο πρόνοιας, στην ανάρτηση που αφορά τα επιδόματα πρόνοιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ειμαι η Ανώνυμος που είπε...

  Καλησπερα,εχω ασφαλιστει ηδη ως ανεργη στο ικα για 2 χρονια και τωρα απο το ικα μ ειπαν οτι δεν μπορουν να με ασφαλησουν ξανα...ειμαι 23 ετων και απο το 2008 εχω καρτα ανεργιας..θελω να μ πειτε εαν μπορω να ασφαλιστω ή οχι..ευχαριστω
  29 Οκτωβρίου 2011 8:43 π.μ.
  Στα κεντρικα μου ειπαν οτι μπορουν να με ασφαλησουν κανονικα εως τα 29 μου αλλα απο το παραρτημα που ανηκω μου ειπαν οτι δεν θα με ξανα ασφαλησουν.εγω τι πρεπει να κανω?θα κοιταξω και το βιβλιαριο προνοιας...Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. καλησπέρα σας είμαι 30 ετών και έχω γύρω στα 200 ένσημα πρόσφατα εγγράφηκα άνεργη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, υπάρχει δυνατότητα νοσοκομειακής κάλυψης από κάποιο πρόγραμμα του κράτους; αν όχι ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις προκειμένου να απολαμβάνω το αγαθό μιας υποτυπώδους νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εφ' όσον τα κεντρικά του ΙΚΑ σας είπαν ότι μπορείτε να επεκτείνετε την ασφάλειά σας, ζητήστε το να σας το δώσουν γραπτώς και πηγαίνετε το χαρτί αυτό στο ΙΚΑ της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Για την κυρία 30 ετών: Διαβάστε προσεκτικά την πιο πάνω ανάρτηση και ιδιαίτερα το σημείο που αναφέρεται στις ηλικίες από 29-55. Δείτε αν έχετε τις προϋποθέσεις και αν ναι, τότε καταθέστε τα δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Γειας σας ειμαι 26 χρονων ανεργος με εκπληρωμενες στρατιωτικες υποχρεωσεις με πτυχιο τει χωρις ενσημα και χωρις ασφαλεια αλλα με καρτα οαεδ την οποια την εχω απο τον ιουλιο του 2011.ηθελα να ρωτησω δεν με καλυπτει η περιπτωση για νεους ασφαλισμενους απο 20-29?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Για να πάρετε επίδομα (76€ περίπου), πρέπει να έχετε κάρτα του ΟΑΕΔ σε ισχύ ένα χρόνο τουλάχιστον. Για να έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη μπορείτε να πάτε στο ΙΚΑ που ανήκετε και εκεί θα σας κατευθύνουν.Τη δικαιούστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. γεια σας! είμαι άνεργη με κάρτα ανεργίας σε ισχύ από 4/6/2010.Δεν έχω εργαστεί ποτέ, με πτυχίο ΤΕΙ και θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να είμαι ασφαλισμένη για το έτος 2012.Είμαι 24 ετών και επιδοτούμαι από τον ΟΑΕΔ λόγω της ηλικίας μου με 73.37€ για 5 μήνες. Έως 31/12/2011 είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ με έγγραφη δήλωση του πατέρα μου ότι είμαι άνεργη.Μπορώ για το 2012 να έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ επειδή θα έχω κάρτα ανεργίας σε ισχύ? ΔΕν έχω εισόδημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. καλησπερα σας, ειμαι 29 ετων ανεργη εγκυος με πτυχιο ΑΕΙ. εχω καποια ελαχιστα ενσυμα. Μπορω να ασφαλιστω στο ΙΚΑ μεσω ΟΑΕΔ ή οχι? Δικαιουμαι καποιο επιδομα γεννας ή κατι άλλο?
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Για την άνεργη κυρία 24 ετών:
  Μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ, βάσει της εγκυκλίου που αναφέρεται στην ανάρτηση πιο πάνω, για νέους άνεργους έως 29 ετών.Φροντίστε να ανανεώνετε ανελλιπώς την κάρτα ανεργίας σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Για την κυρία που είναι έγκυος:
  Αν δεν είστε παντρεμένη, μπορείτε να ασφαλιστείτε στον ΟΑΕΔ, ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ το 29ο έτος.
  Αν είστε η μόνη γονιός, τότε αντλήστε πληροφορίες από την ανάρτησή μας που αφορά την Μονογονεϊκή οικογένεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. καλησπερα,εχω καρτα απο το 2009 ειμαι 23 ετων και εχω τελειωσει τις σπουδες μου στο ιεκ τον ιουλιο του 2009 και την πρακτικη μου τον δεκεμβριο του ιδου χρονου αλλα τωρα πηρα την πιστοποιηση.Μπορω να παρω τωρα το επιδομα για νεους?Δεν μου ειχαν πει τοτε κατι γιαυτο το επιδομα.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΜΕΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΕΠΑΙΡΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΓΕΙ 28-02-2012. ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΠΟΥΘΕΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Για τον/την κο/κα 23 ετών:
  Εφ' όσον έχετε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορείτε και το επίδομα να πάρετε και να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, μέσω του ΟΑΕΔ. Απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανάλογα με την ηλικία σας, δείτε σε ποιά κατηγορία ανήκετε, συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά που πρέπει και απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Αυτό αφορά τη συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής σας ασφάλειας.
  Η ανεργία στη χώρα μας, δυστυχώς έχει ανέβει κατακόρυφα. Παρ' όλα αυτά, δεν καταθέτουμε τα "όπλα", όσο κι αν απογοητευόμαστε. Συνεχίζουμε το ψάξιμο, με την ελπίδα ότι θα βρούμε κάτι.... Καλή τύχη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. "Για τον/την κο/κα 23 ετών:
  Εφ' όσον έχετε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορείτε και το επίδομα να πάρετε και να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, μέσω του ΟΑΕΔ. Απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. " Ρωτησα κ μ ειπαν οτι δεν μπορω αφου εχω τελειωσει τοσα χρονια την σχολη.Μπορω να κανω κατι αλλο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Προϋπόθεση είναι : "Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό."
  Γι' αυτό το λόγο δεν σας το δίνουν.
  Αν δεν έχετε άλλο λόγο που να παραπέμπει σε οικονομική αδυναμία ή αναπηρία, δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 38.ΕΙΜΑΙΑΝΕΡΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΑΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 29-2-2012.ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΔΙΕΚΟΨΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-5-2011 ΕΩΣ 17-6-2011 ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ2300 ΕΝΣΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Για να ξαναμπείτε στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχετε ανανεούμενη κάρτα ανεργίας, για 12 μήνες.
  Άρα μόλις συμπληρώσετε τον ένα χρόνο αποδεδειγμένης ανεργίας, θα υποβάλετε πάλι τα δικαιολογητικά σας στο ΙΚΑ, για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργων 29-55 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. γεια σας.ειμαι 30 χρονων παντρεμενη κ ανεργοι κ οι 2.καρτα ανεργιας εχω απο 12-2005 κ ο αντρας μου εδω κ 3 μηνες.εγω δεν εχω καθολου ενσημα,κ δεν εχω καμια ασφαλεια.μπορω να ασφαλιστω καπου?να περνω κ καποιο επιδομα?ο αντρας μου ειχε ασφαλεια τεβε μεχρι κ τον προηγουμενο μηνα.μπορουμε να κανουμε κατι? ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Εφ' όσον ο σύζυγος είχε ασφάλεια, μπορεί να σας ασφαλίσει και εσάς, ως προστατευόμενο μέλος, στη δική του (ΤΕΒΕ).
  Για να δείτε αν μπορείτε να πάρετε επίδομα πρόνοιας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ανάρτησή μας με τίτλο "Επιδόματα Πρόνοιας".
  Αν έχετε τις προϋποθέσεις, τότε θα επισκεφθείτε τα γραφεία της πρόνοιας του δήμου σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Γεια σας, είμαι 27 χρονών άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ απο 29/04/2010.Δεν έχω πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας, γιατί δεν ε΄χω συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα.Δικαιούμαι το επίδομα μακροχρόνια ανέργου ή κάποιο άλλο επίδομα;Έχω πάρει πτυχίο ΤΕΙ απο 30/9/2011, όπου ήταν και η τελευταία μέρα που δούλεψα.Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Μπορείτε να πάρετε το επίδομα νέου άνεργου, πριν συμπληρωθούν 3 μήνες από την απόκτηση του πτυχίου σας (δηλ. έως 30-12-11).
  Επίσης μπορείτε να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, εφ' όσον έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ τον τελευταίο ένα χρόνο.
  Όλα αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην ανάρτηση.
  Μήπως δεν είναι σαφής ο τρόπος που είναι γραμμένα ή συμβαίνει κάτι άλλο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Συγνωμη, έκανα λάθος την ημερομηνία του πτυχίου...ήθελα να γράψω 30/9/2009,επομένως δεν μπορω να πάρω κάποιο επίδομα.ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και συγνώμη αν σας ενόχλησα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Δεν υπάρχει καμία ενόχληση. Είναι μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να απαντάμε έγκυρα στα ερωτήματά σας.
  Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και το νέο έτος να είναι πιο ανθρώπινο από το 2011.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Δημητρης ειμαι 60ετων γενηθης ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1952 ειμαι εγεγραμενος στον οαεδ απο τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 3 1 2012 περνω ΒΕΒΑΙΩΣΗ καθε 6 ΜΗΝΕΣ και την πηγαινω στο
  ΙΚΑ για να εχωΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ αναφερη ΝΟΜΟ 2434/96 ΑΡΘΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ειμα ιΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ απο το 1974 εχω 6750 ΕΝΣΗΜΑ κολυμενα χωρις το ΣΤΡΑΤΟ και οτι αλλο μπορω να αγορασω με τα σημερινα δεδωμενα' Θα ηθελα να μου πητε αν μπορω να εχω απο τον ΟΑΕΔ ΕΝΣΗΜΑ καιΔΕΥΤΕΡΟΝ Αν μπορω να παρω συνταξη κλεινοντας τα 60 τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ του 2012 ευχαριστω και σας ευχωμαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Δημήτρης, είμαι 60 ετών γεννηθείς τον Νοέμβριο του 1952, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1974 μέχρι σήμερα.
  Έχω συνολικά 6700 ένσημα.
  Από το 2007 μέχρι και σήμερα είμαι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ μακροχρόνια άνεργος.
  Παίρνω βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ κάθε 6 μήνες και την προσκομίζω στο ΙΚΑ για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.(νόμος 2434/96 άρθρο 10 παράγραφος 1)
  Θα ήθελα να μου πείτε:
  1ο)εάν ο ΟΑΕΔ με καλύπτει με 1500 ένσημα.
  2ο)εκτός από τα 2 χρόνια της στρατιωτικής θητείας με εξαγορά, εάν θα μπορούσα να αξιοποιήσω τα νέα δεδομένα που έχουν εξαγγελθεί(ένσημα).
  3ο)τον Νοέμβριο του 2012 κλείνοντας τα 60 χρόνια μπορώ να πάρω σύνταξη.
  Σας ευχαριστώ και καλές γιορτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Κύριε Δημήτρη, δεν είναι σαφή τα ερωτήματά σας....
  Τί εννοείται "αν σας καλύπτει ο ΟΑΕΔ";;
  Από τον ΟΑΕΔ παίρνετε τη βεβαίωση μακροχρόνια άνεργου, προκειμένου να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Σε τί άλλο να σας καλύψει;
  Για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη δική σας περίπτωση, που αφορά τη συνταξιοδότησή σας, αρμόδιο είναι το ΙΚΑ να σας απαντήσει.
  Μπορείτε να πάρετε τηλ στο ΙΚΑ που ανήκετε, να ζητήσετε να σας συνδέσουν με το Τμήμα Συντάξεων και να υποβάλετε τα ερωτήματα που αφορούν τη δική σας περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλησπέρα και Χρόνια πολλά σε όλους! Ονομάζομαι Μυρτώ και θα ήθελα να με βοηθήσετε σε κάτι. Εργάζομαι σε μία εταιρεία η οποία δεν πάει πολύ καλά και οι εργοδότες θέλουν να με απολύσουν "εικονικά" μόνο - γιατί θα συνεχίσω να εργάζομαι εκεί χωρίς όμως την ασφάλιση του ΙΚΑ για να "γλιτώνουν" αυτά τα χρήματα. Επιπλέον μου πρότειναν να γραφτώ στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ και να παίρνω το επίδομα ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ ενώ αυτοί θα μου δίνουν το υπόλοιπο ποσό ώστε ο μισθός μου να παραμείνει αυτός που ήταω ως τώρα. ΜΕ αυτό τον τρόπο γλιτώνουν το ΙΚΑ και βεβαια σχεδόν τον μισό μου μισό αφού τα υπόλοιπα θα τα παίρνω με το επίδομα ανεργίας. Εγώ δεν έχω αποφασίσει αν θα δεχθώ ακόμα. Ξέρω ότι δεν θα έχω ένσημα βέβαια αλλά θα ήθελα να μάθω αν θα συνεχίσω να έχω ιατροφαρμακευτική ασφάλιση σε γιατρούς του ΙΚΑ ή αν έχει κάποια τέτοια ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο ΟΑΕΔ εφόσον ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ σε αυτό το κομμάτι - εάν δεχθώ την εικονική απόλυση- θέλω να είμαι καλυμμένη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια. Αναμένω την απάντησή σας με αγωνία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Κυρία Μυρτώ,
  λυπούμαστε πολύ που τα εργασιακά δεδομένα στη χώρα μας αλλάζουν κάθε μέρα προς το χειρότερο.
  Σχετικά με τις ερωτήσεις σας, αρχικά θα έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για έναν χρόνο, εφ' όσον έχετε ένσημα από την εργασία σας τουλάχιστον 12 μηνών.
  Κατόπιν αυτού του χρονικού διαστήματος, εάν είστε κάτω των 29 ετών μπορείτε να ασφαλιστείτε μετά τον ένα χρόνο αποδεδειγμένης ανεργίας (έχοντας την κάρτα ανανεωμένη), ως νέα άνεργη. Αν είστε πάνω από 29 ετών, για να ασφαλιστείτε θα πρέπει να έχετε συνολικά πάνω από 1700 ένσημα και ένα χρόνο αποδεδειγμένης ανεργίας.
  Ότι δηλαδή αναφέρουμε πιο πάνω, στην ανάρτησή μας.
  Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέργων διαρκεί περίπου δύο χρόνια.
  Σας ευχόμαστε καλή τύχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. καλησπερα , θελω να μου ξεκαθαρισετε κατι γιατι ειμαι μπερδεμενος. ειμαι γεννηθεις τον 10 του 1983
  καρτα ανεργιας απο 2/9/10 την οποια ανανεωνω. ήμουν ασφαλισμενος στο ικα μεσω οαεδ υποθετω εως 31/10/2011 , μπορω να ξανα ασφαλιστω ιατροφαρμακευτικα? ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ως ανασφάλιστος άνεργος, μπορείτε να ασφαλίζεστε στο ΙΚΑ (έχοντας την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, για δύο χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. καλησπέρα,
  Έχοντας συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας μου δεν με καλύπτει η ασφάλιση(ΙΚΑ) του πατέρα μου (λήγει τον Φεβρουάριο). Ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο (αν υπάρχει) μπορώ να αποκτήσω ασφάλιση μέσω του ΟΑΕΔ. Είμαι φοιτητής αλλά έχω ξεπεράσει κατά 3 χρονιά την διάρκεια σπουδών της σχολής. Μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας και μετά από κάποιο χρόνο να έχω και ασφάλιση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ανήκετε στην κατηγορία των άνεργων νέων έως 29 ετών.
  Μπορείτε να διαβάσετε την ανάρτηση και να δείτε τί χρειάζεται να κάνετε.
  Παρ' όλα αυτά, ίσως να μπορείτε να συνεχίσετε να ασφαλίζεστε μέσω του πατέρα σας ως φοιτητής, προσκομίζοντας στον ασφαλιστικό φορέα του πατέρα σας τη βεβαίωση σπουδών, όπως κάνατε μέχρι τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Είμαι 24 χρονών και έκανα διαγραφη απο το ταμείο του πατέρα μου γιατί πια δεν με δικαιολογεί πια.
  Έχω μέσα σε 2 χρόνια κάπου 85 ένσημα και τον τελευταίο χρόνο 52. Μου έβγαλαν ένα προσωρινό βιβλιάριο ασθενείας στο ΙΚΑ αλλά με ισχύ 2 μηνών.
  Θα ήθελα να ρωτήσω μετά απο τους 2 μήνες τι κάνω;Σαν ωρομίσθια που είμαι δεν θα συμπληρώσω σε 2 μήνες 90 ένσημα. Καρτα ανεργίας μπορώ να έχω ή οχι λόγω αυτών των 4 ενσημων το μήνα που παίρνω;Και αν τελικά βγάλω κάρτα σε πόσο καιρό μπορώ να πάρω βιβλιαριο ασθενείας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τόσο λίγα ένσημα δεν μπορείτε να έχετε ασφάλιση συνεχόμενη, αλλά ούτε και κάρτα ανεργίας (ακόμη και με ένα ένσημο, δε θεωρείστε άνεργη). Επομένως το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι όταν συμπληρώνετε τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, να ανανεώνετε το βιβλιάριό σας.

   Διαγραφή
 56. Καλημέρα σας, είμαι 26 ετών, άνεργη. Τον Ιανουάριο 2012 έλαβα την τελευταία δόση επιδόματος απο το Ταμείο Ανεργίας όπου είχα επιδότηση για ένα έτος.
  Η κάρτα ανεργίας μου είναι σε ισχύ εδώ και 13 μήνες, ανανεωμένη. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου απο το 2008. Πληρώ τις προυποθέσεις για το επίδομα που απευθύνεται σε νέους 20-29 ετών με ένα χρόνο ανεργίας; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ναι, έχετε τις προϋποθέσεις να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά.Στην περίπτωσή σας, δε χρειάζεται να έχετε εργαστεί, διότι είστε κάτω των 29 ετών.
  Αρκεί να έχετε σε ισχύ για 12 μήνες την κάρτα ανεργίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Χαίρεται, είμαι ο κύριος Β, και έχετε τα θερμά μου συγχαρητήρια αναφορικά με την προσπάθεια σας να βοηθήσετε τον κόσμο.

  Είμαι 26 φοιτητής και πλέον από Ιανουάριο 2012 δε δικαιούμαι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως έμμεσα ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ.

  Πρώτον, μέχρι τώρα γνώριζα ότι οι φοιτητές δε θεωρούνταν άνεργοι και δε μπορούσαν να εγγραφούν ως τέτοιοι στον ΟΑΕΔ, γι’ αυτό και δεν εγγράφηκα ποτέ. (κάνω λάθος, άλλαξε κάτι?)

  Δεύτερον, έχω χρόνια πάθηση και χρειάζομαι τα φάρμακά μου κάθε μήνα. Είναι ακριβά (γύρω στα 150 ευρώ) και δεν έχω τη δυνατότητα να τα αγοράσω. Δεν δουλεύω, δεν έχω τπτ στο όνομά μου, δε κάνω φορολογικές δηλώσεις.
  Στο νοσοκομείο, μου είπαν ότι δικαιούμαι ΙΚΑ μέσω ΟΑΕΔ.
  Εδώ, στο άρθρο σας και τις απαντήσεις, βλέπω ότι χρειάζεται 12μηνη παραμονή με κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ και έπειτα δικαιούμαι ΙΚΑ, κάτι που δεν έχω, ούτε μπορώ να περιμένω για τη φαρμακευτική μου αγωγή.
  Τι μπορώ να κάνω μέσα σε ένα, το πολύ δύο μήνες?

  Είναι η Πρόνοια εναλλακτική και άμεση οδός για κάτι τέτοιο? Μπορώ να κάνω με κάποιο τρόπο γρήγορη αίτηση στον ΟΑΕΕ για παράταση, πιθανόν μέσω αξιολόγησης στο ΚΕΠΑ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Με τιμή, Β

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης να συμπληρώσω ότι πρόκειται για ψυχιατρικές σοβαρές διαταραχές. Ακούω ότι το ΚΕ.Π.Α. έχει σκληρύνει πολύ τη στάση του ακόμα και σε πολύ βαριές περιπτώσεις ψυχιατρικών και φοβάμαι ότι δε θα βγάλω άκρη.

   Επιπρόσθετα φίλος, μόλις βγήκε από το στρατό συνομήλικος και ούτε αυτός έχει ασφάλεια και είναι άνεργος. Πήγε στον ΟΑΕΔ και χρειάστηκε δύο μήνες μόνο παραμονή με κάρτα ανέργου και άλλους δύο μήνες για το ΙΚΑ του είπαν. Μέσα στο Φλεβάρη θα έχει βιβλιάριο υγείας. Κοίταξε παρακαλώ μήπως άλλαξε κάτι και εκεί - (μήπως παίζει ρόλο ότι τελείωσε το πανεπιστήμιο και το στρατό?).

   Με τιμή, Β

   Διαγραφή
  2. Κύριε Β. αρχικά θα ήθελα να σας επισημάνω ότι για την κατηγορία έως 29 ετών χρειάζεται να έχετε κάρτα ανεργίας για ένα ΔΙΜΗΝΟ και όχι ένα χρόνο.Επομένως άμεσα πηγαίνετε στον ΟΑΕΔ και εκδώστε μία κάρτα ανεργίας. Ο ΟΑΕΔ δεν θα σας ρωτήσει αν σπουδάζετε ή όχι. Αυτό θα τον ενδιαφέρει όταν αμέσως μετά την αποφοίτησή σας, ζητήσετε επίδομα ανεργίας ως άνεργος νέος (διαβάστε προσεκτικά όλη την ανάρτηση).
   Τώρα όσον αφορά την πρόνοια, από εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε επίδομα αναπηρίας, αφού περάσετε από τη διαδικασία των ΚΕ.Π.Α.
   Στη Θεματολογία του blog, στις "Παροχές", θα βρείτε σχετική ανάρτηση για τα ΚΕ.Π.Α., τη διαδικασία και τα έντυπα που θα χρειαστείτε.
   Εάν σας δώσουν αναπηρία άνω του 67%, με το εισόδημα που δεν έχετε, μπορείτε να διεκδικήσετε επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια (626€/δίμηνο).
   Από την πρόνοια μπορείτε να έχετε και βιβλιάριο υγείας (αν περάσετε από τα ΚΕ.Π.Α.).
   Αυτή η διαδικασία παίρνει αρκετό χρόνο, γι' αυτό ξεκινήστε με τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να αποκτήσετε σύντομα βιβλιάριο υγείας και κατόπιν δρομολογείτε και τα υπόλοιπα.
   Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφοριές.

   Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει για ειδικές περιπτώσεις δυνατότητα μείωσης του διμήνου ως άνεργος στον ΟΑΕΔ.

   Δεύτερον, πόσο γρήγορα (και ευκολότερα) μπορώ να διεκδηκήσω το έκτακτο οικονομικό επίδομα των 300 ευρώ από τη πρόνοια, ίσα ίσα να πάνε στα φάρμακα του διμήνου που θα είμαι ανασφάλιστος, εφόσον δε γίνεται αλλιώς.

   Τρίτον είδα σε παλαιότερα έγγραφα ότι το βιβλιάριο απορίας της πρόνοιας δε χρειαζόταν πιστοποίηση αναπηρίας 67% και άνω (ισχύει?).

   Με τα τωρινά δεδομένα, μπλέκομαι στο εξής άδικο και οξύμωρο σχήμα της κρατικής ανοησίας. Για να έχω πιθανότητες να αξιολογηθώ ως 67% και άνω, πλέον, από το ΚΕ.Π.Α. πρέπει να έχω επίσημη διάγνωση από ψυχίατρο ή Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ή Ψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου.

   Λόγω καθυστέρησης, και απόλυτης ασυνεργασίας 4 διαφορετικών συμβεβλημένων στον ΟΑΕΕ ψυχιάτρων, (δε με δεχόντουσαν παρά μόνο για φάρμακα, ήθελαν 6-12 μήνες παρακολούθηση για έκδοση επίσημης διάγνωσης) είχα ήδη καταφύγει και συνεχίσει σε νευρολόγο με άψογη συνεργασία μεν, αλλά όχι τη κατάλληλη ειδικότητα που θα απαιτούσε το ΚΕ.Π.Α (ψυχίατρο).

   Για να πάρω διάγνωση από δημόσιο φορέα, πρέπει ή να παρακολουθούμαι ως εξωτερικός ασθενής σε νοσοκομείο ή Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, για ανάλογο διάστημα γύρω στο 6μηνο. Άλλος τρόπος άμεσος, είναι να κάνω εισαγωγή και με το εξιτήριο θα έχω διάγνωση! Αντί να λέω 6 μήνες οτι θέλω π.χ. να αυτοκτονήσω, ώστε να διαγνωσθώ αναλόγως, κάνω εισαγωγή και το λέω μία φορά και βγαίνω πιστοποιημένος - (ολίγον ανοησία, κάτι που παραδέχθηκε και κάποιος εφημερεύων ψυχίατρος προ ημερών). Το πρόβλημα είναι, πέρα άλλων, βασικά οικονομικό. Ακούω υπέρογκα και εξωφρενικά ποσά για ανα μέρα παραμονής ως εισαγόμενος ανασφάλιστος σε νοσοκομείο. Με δυό λόγια, για να θεωρηθώ άπορος πρέπει για ένα διάστημας να είμαι εύπορος. Τι αθλιότητα είναι τούτη? Γνωρίζετε κάτι επι αυτού?
   Με τιμή

   Διαγραφή
  4. Όσον αφορά τις ιατρικές γνωματεύσεις, το ΚΕ.Π.Α. μας έχει πει ότι ακόμη και η γνωμάτευση του ιδιώτη γιατρού είναι αρκετή, ΑΡΚΕΙ να έχει το γνήσιο της υπογραφής του γιατρού που την εκδίδει από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ( την συντάσσει ο γιατρός σας και την πηγαίνει ο ίδιος(ΚΕΠ ή Α.Τ.), προκειμένου να πάρει το γνήσιο της υπογραφής.
   Τέτοιες γνωματεύσεις έχουν την ισχύ γνωματεύσεων από δημόσια νοσοκομεία.

   Σχετικά με τα βιβλιάρια απορίας της πρόνοιας:
   Καμία διαδικασία στην πρόνοια δεν είναι σύντομη πιά, λόγω έλλειψης προσωπικού.
   Μπορείτε όμως να διεκδικήσετε βιβλιάριο υγείας είτε ως άπορος (εφ' όσον έχετε τις προϋποθέσεις, είτε ως χρόνιος ασθενής.
   Κύριε Β., επειδή επικοινωνήσαμε με τον ΟΑΕΕ και με ρωτάνε διάφορα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, παρακαλώ καλέστε μας στο τηλ 2103417160, πείτε στο κέντρο ότι θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι για το blog της κοινωνικής υπηρεσίας, ώστε να συνεννοηθούμε...

   Διαγραφή
 59. Οι Προυποθέσεις για το επίδομα νέων 20-29 είναι μόνο να είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα έτος; Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια; Σχετίζεται με το αν ο άνεργος επιδοτούταν απο το ταμείο ανεργίας αλλά έληξε ο χρόνος επιδότησης; Σας ευχαριστώ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ισχύει ότι αναφέρεται πιό πάνω. Δεν χρειάζεται να δώσετε άλλες διευκρινίσεις σε κανέναν. Εφ' όσον έχετε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Καλησπέρα σας. Με λένε Βάσω. Έχω επιδοτηθεί με επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ από 19/11/2009 έως 18/11/2010. Ως εκ τούτου έχω άσφαλιση στο ΙΚΑ έως 28/02/2012 ως επιδοτούμενη άνεργη. Κατόπιν, και έως 07/11/2011 ήμουν μακροχρόνια άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα ΟΑΕΔ και ανανέωνα την κάρτα ανεργίας μου κάθε 3μηνο όπως όριζε ο ΟΑΕΔ. Από 08/11/2011 εργάζομαι με μισθωτή υπηρεσία. Στο ΙΚΑ της περιοχής μου δεν μου δίνουν σαφή απάντηση για την ασφάλισή μου μετά την 28/02/2012 (για το αν καλύπτονται με έγγραφο του ΟΑΕΔ ότι ήμουν μακροχρόνια άνεργη μια που τα ένσημά μου από 08/11/2011 δεν φτάνουν για να συνεχίσει να ισχύει η κάλυψη μου σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Σας παρακαλώ γνωρίζετε που πρέπει να απευθυνθώ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Κυρία Βάσω, θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ, που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς.
  Εκεί μάλλον θα διευκρινίσετε τα ερωτήματά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. kalispera,felo na sas rotiso gia tin karta anergias pou exi i sizigos mou edo ke pola xronia peripou 7,me ta simerina dedomena to ananeoni kafe trimino ke o OAED lei oti den bori na taksidepsi sto eksoteriko paradigma stin Boulgaria giati diakoptete i isxi tis kartas ke tin vgazoun kenourgia karta,borite na mou pite gia pio logo?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!
  Στο εξής ερωτήματα που δεν γράφονται στη γλώσσα μας, ΔΕΝ θα απαντώνται.

  Δύο προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να χορηγήσει ο ΟΑΕΔ κάρτα ανεργίας:
  1. να είναι κάποιος άνεργος και
  2. να είναι διαθέσιμος προς εργασία.
  Αν κάποιος ταξιδέψει στο εξωτερικό, παύει, για το χρονικό διάστημα που είναι στο εξωτερικό, να είναι διαθέσιμος προς εργασία.
  Αυτός είναι ο λόγος που διακόπτεται η κάρτα ανεργίας και πρέπει να εκδοθεί νέα, όταν επιστρέψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ΄? ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ? ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΟΝ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την ανωτέρω ανάρτηση, για να δείτε σε ποιά κατηγορία ανήκετε και επομένως τί ισχύει για σας...
   Αν παρ΄όλα αυτά έχετε κάποια απορία, δώστε μας πληροφορίες για σας και υποβάλετε την ερώτησή σας.

   Διαγραφή
 66. Εχω καρτα ανεργιας τεσσερεις μηνες, μηδενικα ενσημα και σε τρεις μηνες γίνομαι 29. Αν βγάλω τώρα βιβλιαριο υγειας για ποσο καιρο θα ισχυει;Μολις μπω στα 29 θα μπορώ να κανω ανανεωση το βιβλιαριου χωρις ενσημα; ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ μέχρι να συμπληρώσετε τα 29 έτη, δηλαδή για τρεις μήνες.
  Κατόπιν θα μπορούσατε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στην πρόνοια του δήμου σας, προκειμένου να σας εκδοθεί βιβλιάριο υγείας, λόγω οικονομικής αδυναμίας.
  Αν περάσετε τα 29, θα πρέπει να έχετε ένσημα για να μπορείτε να συνεχίσετε να ασφαλίζεστε στο ΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. mporw na ananewsw thn karta anergias mou se opoion oaed thelw h se afton pou eimai anhkw mono??epishs mou zhthsan amka den kratane kapoio xarti apla to vlepoun kai mou to dinoun pisw etsi?h prepei na paw sta kep na vgalw amka gia na to dwsw?efxaristw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. ξαναρωταω στα ελληνικα λοιπον ανανεωση της καρτας ανεργιας κανω σε οποιον οαεδ θελω η σε αυτον που ανηκω??και επισησ μου ζητησανε αμκα χρειαζεται φωτοτυπια απο κεπ η να τους παω το αμκα μου το πρωτοτυπο?τηα το κρατησουν η απλα θα το γραψουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Καλή σας μέρα,
  Την κάρτα του ΟΑΕΔ την ανανεώνουμε στον ΟΑΕΔ που ανήκουμε.
  Τον ΑΜΚΑ μπορούμε να τον δώσουμε σε φωτοτυπία, είτε από το έγγραφο του ΚΕΠ, είτε από εκτύπωση μέσω Η/Υ.
  Δηλαδή μπορείτε να μπείτε στο www.amka.gr, να δώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στο πεδίο "έχω ΑΜΚΑ;" και να εκτυπώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Έχει την ίδια ισχύ με το έγγραφο από τα ΚΕΠ.
  Είτε σας το κρατήσουν, που δεν το νομίζω, είτε απλά το καταγράψουν, μπορείτε να το έχετε πάντα μέσω Η/Υ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Καλημέρα σας.

  5 μήνες πριν ορκιστώ για το πτυχίο μου, έβγαλα κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ. Μου είχαν τονίσει πως αφού χρωστάω μόνο την πτυχιακή μου θα μπορούσα να βγάλω κάρτα. Τώρα, αφού έκανα τα χαρτιά μου για μια θέση όπου χρειαζόταν η ανεργία, έμαθα ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Αντί όμως να μου αφαιρεθούν απλά οι 5 μήνες, ο ΟΑΕΔ λέει πως θα μου αφαιρέσει όλη την ανεργία! Το λάθος είναι ενός υπαλλήλου, αλλά μου λένε πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτό! Ισχύει λοιπόν το παραπάνω ; Τι μπορώ να κάνω για αυτό ;

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  Νίκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Νίκο,
   πείτε μας σε ποιόν ΟΑΕΔ ανήκετε και πότε ορκιστήκατε.

   Διαγραφή
  2. ΟΑΕΔ Αριδαίας, Δήμος Αλμωπίας Νομού Πέλλας

   Ορκίστηκα Δεκέμβριο του 2010 και η κάρτα μου είχε βγει τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

   Σας ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση.

   Διαγραφή
  3. Το πτυχίο βγήκε Οκτώβριο του 2010. Οπότε υπολογίστε από τότε αν μπορείτε.

   Διαγραφή
  4. Επικοινωνήσαμε σήμερα με τη διευθύντρια του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και μας είπε ότι ασχολείται με την υπόθεσή σας τις δύο τελευταίες μέρες. Έχει επικοινωνήσει με την υπάλληλο που έκανε το λάθος, αλλά, όπως μάλλον γνωρίζετε, δεν το δέχεται.
   Από τη συζήτηση που είχαμε μαζί της φάνηκε να ενδιαφέρεται πραγματικά για το θέμα σας και η συμβουλή μας είναι να ακολουθήσετε πιστά τις προτάσεις της για ένσταση επί της απόφασης. Ζητήσαμε να το προωθήσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι μπορεί.
   Μην χάνετε χρόνο, λοιπόν, πηγαίνετε στον ΟΑΕΔ και κάντε ότι σας πει.
   Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

   Διαγραφή
 72. Γεια σας
  Ονομάζομαι Ελένη, είμαι 29 ετών άνεργη με δελτίο ανεργίας ΑΜΕΑ στον ΟΑΕΔ Πειραιώς, έχω δουλέψει ένα καλοκαίρι σε κατασκήνωση και έναν χρόνο περίπου γραμματειακή υποστήριξη σε ένα ιατρείο αλλά χωρίς ένσημα και έχω κάνει και πρακτική σε τράπεζα για 6 μήνες. Εχθές με τα επεισόδια που έγιναν σε όλη την Αθήνα είχα την τύχη να καεί το κτίριο που υπάγεται το ασφαλιστικό ταμείο που είμαι έμμεσα ασφαλισμένη. Επειδή έχω χρόνια πάθηση και δεν ξέρω στην παρούσα φάση τι θα κάνω με τα αναλώσιμα της, θα ήθελα να πληροφορηθώ αν υπό τις παρούσες προυποθέσεις μπορώ να αποκτήσω ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. ή στην πρόνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Κυρία Ελένη,
  λυπούμαστε για την τύχη του ταμείου σας, όπως και για όλα τα άλλα κτίρια που κάηκαν στα προχθεσινά γεγονότα.
  Όμως δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο το ταμείο σας δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει (ποιο ταμείο είναι;. Μπορεί να κάηκε το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά κάποιο άλλο θα εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους, φαντάζομαι. Έχετε επικοινωνήσει με τα κεντρικά του;
  Παρ' όλα αυτά, για να ασφαλιστείτε ως άνεργη στο ΙΚΑ, θα πρέπει να έχετε πάνω από 1700 ένσημα, συνολικά και ένα χρόνο κάρτα ανεργίας.
  Στην πρόνοια φυσικά και μπορείτε να ασφαλιστείτε, εφ' όσον έχετε απόφαση από τα ΚΕ.Π.Α. με το ποσοστό αναπηρίας σας.
  Θα σας συνιστούσαμε, επειδή είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, να ψάξετε λίγο περισσότερο το θέμα με το υπάρχον ταμείο που ασφαλίζεστε.Αν δεν βρείτε άκρη, τότε αναζητείστε μια από τις άλλες δύο επιλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Καλή σας μέρα! Θα ήθελα αν μπορείτε να μου λύσετε κάποιες απορίες! Έχω βιβλιάριο ίκα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος για τους ανεργους! Είμαι 26 ετών και 2 χρόνια στο ταμείο ανεργίας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το βιβλιάριο με καλύπτει για να κάνω τις εξετάσεις που χρειάζονται για να βγάλω βιβλιάριο υγειονομικού! Αν δηλαδή θα χρειαστεί να πληρώσω. Και αν όντως με καλύπτει θα ήθελα αν γνωρίζετε να μου πείτε περίπου τι διαδικασία ακολουθώ? κλείνω κάποιο ραντεβού στο ικα ή μπορώ σε οποιοδήποτε νοσοκομείο να κάνω τις εξετάσεις? Συγγνώμη για τις "ανόητες" ερωτήσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να κάνω εξετάσεις ως ασφαλισμένη στο ικα και έχω πλήρη άγνοια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καμία ερώτηση δεν είναι "ανόητη" για μας.
   Χαιρόμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να απαντάμε σε ότι μας ρωτάτε.
   Μπορείτε να κάνετε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που προβλέπει το ΙΚΑ για όλους τους ασφαλισμένους του. Αυτές πλέον γίνονται μέσω του ΕΟΠΥ. Δείτε σχετική ανάρτησή μας στον τομέα "Υγεία", ή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ.
   Για οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση πρέπει να έχετε παραπεμπτικό γιατρού του ΙΚΑ ή γιατρού που είναι συμβεβλημένος με το ΙΚΑ. Δείτε την αντίστοιχη λίστα ιατρών στο www.ika.gr
   Καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ γιατρούς και στα ιδιωτικά τους ιατρεία, χωρίς να πληρώσετε. Αφού σας γράψουν τις εξετάσεις, τότε κλείνετε ραντεβού με το διαγνωστικό κέντρο ή το νοσοκομείο που θέλετε, πάντα μέσα από τη λίστα όσων έχουν σύμβαση με το ΙΚΑ.
   Καλή δύναμη.

   Διαγραφή
 75. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω κ εγώ μια ερώτηση αν είναι εύκολο. Είμαι 24 ετών άνεργη 6 μηνες κ είμαι στην ασφάλιση του ΙΚΑ με τη μητέρα μου αλλά τέλος του μήνα διακόπτεται. Μπορείτε να με ενημερώσετε παρακαλώ για το ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να ασφαλιστώ στο ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην ανάρτηση, λίγο πιό πάνω, αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις...
   Παρ' όλα αυτά, σας το δίνουμε πάλι:
   "2) Νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών

   Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

   * Νέοι που δεν έχουν υπερβεί 29ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
   • Εγγραφή επί ένα συνεχές δίμηνο στα μητρώα ΟΑΕΔ ως ανέργων.
   • Κάρτα ανανεούμενη ανά μήνα από τον ΟΑΕΔ.
   Νομικό πλαίσιο, άρθ. 18 ν. 2639/98, Υπ.Αποφ. Φ21/ΟΙΚ/ 2040, ΦΕΚ 1334/98"

   Διαγραφή
  2. Ναι το διάβασα αυτό απλά η απορία μου ήταν αν θα πρεπει να ζητήσω βεβαίωση ανεργίας για να την προσκομίσω στο ΙΚΑ ή οποιδήποτε άλλο χαρτί ή αν απλά η επίδειξη της κάρτας ανεργίας μόνο αρκεί. Ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας.

   Διαγραφή
  3. Η κάρτα ανεργίας είναι αρκετή, εφ' όσον είναι σε ισχύ για 12 συνεχόμενους μήνες.
   Παρ' όλα αυτά, μπορείτε πάντα να τηλεφωνήσετε στο ΙΚΑ που ανήκετε και να ρωτήσετε ότι θέλετε.

   Διαγραφή
 76. Χαιρετε...ειμαι 30 χρονον ανεργοσ και φοιτητης..εχ περιπου 5 χρονια ενσημα.Με καλθπτει η σχολη μου για ασφαλιση υγειασ,και δευτερον με τα 5 χρονια ενσημα συμπληρωνω τις προυποθεσεις για τισ ηλικιες 29-55; ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν έχετε όλες τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ανάρτηση, μπορείτε να ασφαλιστείτε ως άνεργος. Δείτε με προσοχή τις προϋποθέσεις...

   Διαγραφή
 77. Καλημέρα. Είμαι 30 χρονών (άγαμη) και τα μόνα ένσημα που έχω είναι από 8μηνη ημιαπασχόληση στον Ο.Τ.Ε πριν από 5 χρόνια. Έχω κάρτα ανεργίας όλο αυτό τον καιρό. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης στο Ι.Κ.Α για αυτή τη περίπτωση; Εναλλακτικά τι μπορώ να κάνω για να έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς δεν επαρκούν τα ένσημά σας για να μπείτε στην κατηγορία 29-55.
   Εναλλακτικά, αν έχετε τις προϋποθέσεις, ίσως μπορείτε να πάρετε βιβλιάριο υγείας της πρόνοιας.Επισκεφθείτε τα γραφεία της πρόνοιας του δήμου σας, προκειμένου να σας δώσουν τα δικαιολογητικά.

   Διαγραφή
 78. Καλησπέρα σας,..
  Είμαι 28 ετών, άνεργη κι εχω κάρτα ανεργίας εδώ και 6 μήνες (από Οκτώβρη 2011). Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ βάσει της κατηγορίας "Άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών". Τον Αύγουστο κλείνω τα 29 (γεννηθείσα το 1983) και θέλω να ρωτήσω το εξής: από τον Αύγουστο και μετά θα έχω το δικαίωμα να συνεχίσω να έχω βιβλιάριο ΙΚΑ ή θεωρούμαι άνω των 29, οπότε και θα ανήκω στην κατηγορία "Άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών" οπότε και θα πρέπει να συμπληρώσω 12μηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων; Συγχωρήστε με ίσως για το αφελές της ερώτησης αλλά διαβάζοντας τις προϋποθέσεις μπερδεύτηκα όσον αφορά στο τί θα γίνει στο έτος εκείνο ανάμεσα 29-30 ετών και φοβάμαι μη μείνω χωρίς βιβλιάριο υγείας από τον Αύγουστο και μέχρι να συμπληρώσω το 30ο έτος ηλικίας μου (για την επόμενη κατηγορία). Σας ευχαριστώ παρα πολύ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τη συμπλήρωση του 29ου έτους, διακόπτεται η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, διότι δεν ανήκετε στην κατηγορία νέων έως 29 ετών.
   Για να συνεχίσει η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη θα πρέπει να έχετε τις προϋποθέσεις που αφορούν την επόμενη κατηγορία :
   "3) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών

   Δικαιούχοι-Προΰποθέσεις:

   • Ηλικία άνω των 29 ετών και μέχρι 55, κατά την ημε¬ρομηνία υποβολής της αίτησης.
   • 600 μέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κυρίας ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 μέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.

   • Εγγραφή ως ανέργων στο ΟΑΕΔ επί 12μηνο τουλάχιστον.
   • Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον ΟΑΕΔ.
   • Μη ασφάλιση για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
   Νομικό πλαίσιο, άρθ. 5§4 ν. 2768/99, Υπ.Αποφ. Φ7/ΟΙΚ/2145 της 7/01/2000."

   Διαγραφή
 79. καλημερα.ειμαι 29 με 5.5 χρονια ενσημα και τωρα ανεργος και παιρνω το ταμειο οαεδ εδω και 2 μηνες.
  οταν θα μου τελειωσει το ταμειο θα εχς τς προυποθεσεις να μπω στην κατηγορια 29-55

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην πιο πάνω ανάρτηση αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχετε για να ασφαλιστείτε ως άνεργος στο ΙΚΑ.
   Τις έχετε διαβάσει και κάτι δεν σας είναι ξεκάθαρο;

   Διαγραφή
 80. Καλησπέρα (ή μάλλον καλημέρα!).

  Είμαι (εποχιακή) απολυμένη της Ολυμπιακής και άνεργη από Οκτώβριο του 2009 μέχρι και σήμερα με συνεχόμενα ανανεωμένη κάρτα ανεργίας. Να προσθέσω ότι τους πρώτους 12 μήνες της ανεργίας έπαιρνα επίδομα και το 2ο εξάμηνο αυτού του συγκεκριμένου 12μηνου μου κολλούσε και ένσημα ο ΟΑΕΔ. Το βιβλιάριο υγείας μου (ΙΚΑ) έληξε χτες (29/2). Πήγα λοιπόν στο ΙΚΑ χτες με βεβαίωση απ'τον ΟΑΕΔ ότι είμαι άνεργη από Οκτώβριο του 2009 και ότι είμαι κάτω των 29 (γίνομαι 28 τον Ιούνιο). Το βιβλιάριο μου ανανεώθηκε για 6 μήνες ξεκινώντας από 1/4... Γιατί από 1/4 και όχι από 1/3; Και γιατί για 6 μήνες και όχι πχ. για ένα χρόνο ή μέχρι τέλος του 2012;

  Σας παρακαλώ διαφωτίστε με, γιατί πρέπει να πάω σε κάποιους γιατρούς σχετικά άμμεσα, αλλά χωρίς ασφάλιση για το μήνα Μάρτιο πάνε όλα πίσω (ακύρωσα ραντεβού κτλ).

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτές τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις μάθετε από το ΙΚΑ. Ρωτήσατε στο γραφείο που σας ανανέωσε το βιβλιάριο; Αν όχι, καλό είναι να το κάνετε. Στην περίπτωση που βρείτε δυσκολίες, επικοινωνείστε μαζί μας, δίνοντάς μας πληροφορίες για το υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκετε.

   Διαγραφή
  2. Ο υπάλληλος που με εξυπηρέτησε φαινόταν να τα 'χει λίγο χαμένα, στην αρχή μου είπε να περάσω αύριο πάλι, χωρίς να μου πει το γιατί. Όταν τον ρώτησα γιατί, άρχισε να γράφει τα στοιχεία μου στο πρωτόκολλο και μετά κάτι κοιτούσε στον υπολογιστή. Επειδή είμαι ιδιάζουσα περίπτωση λόγω Ολυμπιακής και πολλοί υπάλληλοι σε ΟΑΕΔ και ΙΚΑ μπερδεύονται ή δεν ξέρουν τι ισχύει, γι'αυτό σας ρώτησα. Θα περάσω και αύριο απ΄το ΙΚΑ για άλλη δουλειά (στο Χαλάνδρι ανήκω), απλά ήλπιζα ότι θα ξέρατε να μου απαντήσετε, ώστε να αποφύγω την τεράστια ουρά στο μητρώο. Πολύ φοβάμαι ότι θα περιμένω αύριο καμιά ώρα και στο τέλος θα μου πουν ότι δεν ξέρουν κτλ.

   Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Λέτε μήπως να ξέρουν στον ΟΑΕΔ που ανήκω να μου πουν τι ισχύει;

   Διαγραφή
  3. Έχετε κάθε δικαίωμα να ρωτήσετε τον αρμόδιο υπάλληλο για την περίπτωσή σας και εκείνος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να σας απαντήσει!
   Όπως δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου στους πολίτες, πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε, εμείς οι πολίτες, άγνοια νόμου από τους υπάλληλους των αρμόδιων φορέων;
   Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας ταλαιπωρεί, επειδή δεν γνωρίζει την απάντηση...Απευθυνθείτε αμέσως στον προϊστάμενο, κι αν δε γνωρίζει ούτε και εκείνος, στο διευθυντή...κ.ο.κ
   Τις ουρές ίσως να μην μπορούμε να τις αποφύγουμε πάντα, αν επιμένουμε όμως να πάρουμε τις απαντήσεις μας, όταν πηγαίνουμε στις υπηρεσίες, τότε δεν θα χρειαστεί να ξαναπάμε και να ξαναπεριμένουμε.
   Καλό θα είναι να έχουμε πάντα στο νου μας, ότι ο λόγος ύπαρξης των δημόσιων φορέων, είναι για να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο που θα την αναζητήσουν....
   Καλή σας δύναμη.

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα!

   Πέρασα από το ΙΚΑ προχθές και, επειδή γινόταν πάλι χαμός στο μητρώο, τελικά πήγα κατευθείαν στον διευθυντή, ο οποίος ήταν εξυπηρετικότατος και ευγενέστατος και με ενημέρωσε πως ούτως ή άλλως όλα τα βιβλιάρια υγείας που έληγαν τέλη Φεβρουαρίου πήραν παράταση μέχρι 30/4. Επίσης, πριν λήξει η 6μηνη ασφάλισή μου, θα πρέπει να περάσω πάλι απ'τον ΟΑΕΔ να πάρω βεβαίωση και μετά απ'το ΙΚΑ για να συνεχιστεί για άλλο ένα 6μηνο η ασφάλισή μου.

   (τα γράφω σε περίπτωση που κάποιος άλλος έχει τις ίδιες απορίες με εμένα)

   Όσο για τα υπόλοιπα που λέτε δε διαφωνώ καθόλου, όμως δυστυχώς έχει τύχει να πάω αρκετές φορές σε δημόσιες υπηρεσίες και κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει αυτό που ρωτούσα ή μου απαντούσαν με αοριστίες και όχι ξεκάθαρα. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει και να ενημερώνονται καλύτερα και γρηγορότερα οι υπάλληλοι.

   Σας ευχαριστώ πολύ και να συνεχίσετε να μας βοηθάτε δίνοντας μας πληροφορίες :)

   Διαγραφή
  5. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία και τις πληροφορίες που πήρατε από το ΙΚΑ. Είναι καλοδεχούμενες διάφορες πληροφορίες και πρακτικές που κάποιος έχει δοκιμάσει και έφεραν αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά λέτε, κάποιος άλλος μπορεί να επωφεληθεί από αυτές.
   Όσο για το θέμα της σωστής εξυπηρέτησης των πολιτών από δημόσιους φορείς, είναι όπως ακριβώς τα περιγράφετε. Όμως, επειδή πιστεύουμε πως μπορούμε προκαλέσουμε, ως πολίτες, μικρές και μεγάλες αλλαγές, δε σταματάμε να το παλεύουμε σε όλα τα επίπεδα.
   Να είστε καλά.

   Διαγραφή
 81. Καλημέρα,
  Ειμαι η Ελενη, 32 χρονων, εργαζομουν ως ελευθερος επαγγελματίας για 4 χρονια και ασφαλισμενη στο ΟΑΕΕ (πρωην ΤΕΒΕ). Απο τον Ιούλιο του 2011 εχω κάνει διακοπή εργασιών. Τον Νοεμβριο του 2011 εβγαλα καρτα ανεργιας απο τον ΟΑΕΔ (χωρις καποιο επιδομα) την οποια και ανανεωνω. Μεχρι σημερα δεν εχω βρει καποια δουλεια. Σκεφτομαι την αυτασφαλιση στο ΙΚΑ για ενσημα και ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη, την οποια θα πληρωνουν οι γονεις μου. Γνωριζεται αν μπορω χωρις καθολου προηγουμενα ενσυμα ΙΚΑ να αυτασφαλιστω στο ΙΚΑ? Ποσα λεφτα το μηνα ειναι? Υπαρχει κατι αλλο που μπορω να κανω για να εχω ασφαλιση? Μπορω να παρω καποιο επιδομα εργασιας? Τι μου προτεινετε? Ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Κυρία Ελένη,
  Επίδομα ανεργίας λαμβάνουν όσοι ανήκαν στο ΙΚΑ, πριν μείνουν άνεργοι.
  Όσον αφορά την αυτασφάλισή σας στο ΙΚΑ και όλα τα επόμενα ερωτήματά σας, θα σας απαντηθούν όταν απευθυνθείτε στο ΙΚΑ της περιοχής σας.
  Θα σας συμβουλεύαμε να ανανεώνετε συνεχώς την κάρτα ανεργίας σας, αν δεν κάνετε αυταφάλιση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Γεια σας ονομαζομαι Παπαγεωργιου Ιωαννης. Ειμαι ανεργος και δεν μπορω να θεωρησω το βιβλιαριο υγειας του ΙΚΑ. Περισυ ημουν στο ταμειο ανεργειας και ετσι θεωρησα και το βιβλιαριο. Στη συνεχεια βρηκα δουλεια για καποιες μερες και συμπληρωσα 50 ενσημα αλλα δεν φτανουν για να ασφαλιστω,τι πρεπει να κανω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Κύριε Παπαγεωργίου,
  όπως ήδη γνωρίζετε, χρειάζεστε 90 ένσημα του προηγούμενου χρόνου, για να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επειδή ο χρόνος ανεργίας που έχετε μετά την 50ήμερη εργασία σας δεν είναι ένας χρόνος συνεχόμενος, δεν μπορείτε να ασφαλιστείτε ως μακροχρόνια άνεργος.
  Έχετε δύο επιλογές: *να βρείτε κάποια εργασία, έστω και μερικής απασχόλησης, *να κάνετε αυτασφάλιση έως τον αριθμό που σας χρειάζεται για να συμπληρώσετε τα 90 ένσημα. Θα πρέπει να υπολογίσετε όμως τα χρήματα που θα πληρώσετε για την αυτασφάλιση και εκείνα που θα δώσετε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για να δείτε αν σας συμφέρει αυτή η επιλογή.Δεν γνωρίζω πόσο αναγκαίο σας είναι το βιβλιάριο υγείας (αν πάσχετε δηλαδή από νόσο που απαιτεί συχνές διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή),εσείς θα το κρίνετε αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Γειά σας.
  Είμαι άνεργη 26 ετών χωρίς να έχω ένσημα και διανύω τον 8 μήνα της εγκυμοσύνης μου. Η ασφάλεια μου είναι του ΙΚΑ, μεσω του ΟΑΕΔ (για άνεργους εως 29 ετών).
  Δικαιούμαι κάποιο επίδομα (όπως τοκετού)?
  Αν ναι, από ποιά υπηρεσία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Επίδομα τοκετού δικαιούνται όσες υποψήφιες μητέρες εργάζονται. Ο ΟΑΕΔ παρέχει επιδόματα ανεργίας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, μέσω του ΙΚΑ. Δεν έχει έσοδα εργαζομένων ώστε να μπορεί να παρέχει άλλου είδους επιδόματα.
  Αυτή τη στιγμή, λόγω κρίσης, περικόπηκαν τα επιδόματα ανεργίας. Πώς θα μπορούσε να δώσει επιδόματα τοκετού, που ποτέ άλλωστε δεν έδινε;
  Μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία δίνουν επιδόματα τοκετού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ, ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ.
  ΤΑ ΓΚΡΙΚΛΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ....
  ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝΕΠΑΦΑ ΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ. ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ!
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΙΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίδομα ανέργων παίρνουν όσοι εργάζονταν και απολύθηκαν.Εσείς δεν ανήκετε σ' αυτή την κατηγορία, απ' ότι καταλαβαίνουμε.Μπορείτε όμως να βγάλετε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και κατόπιν να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά, ως άνεργη νέα.

   Διαγραφή
 89. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας παρέχετε.Εργαζόμουν από το 2000 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011.Είμαι 40 ετών.Λαμβάνω επίδομα ανεργίας το οποίο ισχύει για ένα έτος.Επειδή προέκυψε κάποιο πρόβλημα υγείας,ήθελα να ρωτήσω άν δικαιούμαι ιατροφαρμακευτική περίθαλψή έτσι ώστε να κάνω κάποιες εξετάσεις.
  Ευχαριστώ και πάλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά και δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μπορείτε να πάτε στο ΙΚΑ και να ανανεώσετε το βιβλιάριο υγείας σας, επειδή τον προηγούμενο χρόνο (2011)είχατε πάνω από 90 ένσημα.
   Καλό θα ήταν να κρατάτε σε ισχύ την κάρτα ανεργίας σας, ώστε να μπορέσετε και του χρόνου να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ως μακροχρόνια άνεργος άνω των 29 ετών (διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω ανάρτηση).

   Διαγραφή
 90. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΩΣ 29 ΙΣΧΥΕΙ?ΕΙΜΑΙ 27ΧΡ ΕΠΕΡΝΑ ΠΕΡΣΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΑ ΟΠΟΤΕ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΟΑΕΔ Κ ΡΩΤΑΩ ΛΕΝΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΗΛ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΨΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ?ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΩ ΞΕΡΕΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιο πάνω αναφέρεται ότι :"Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για 1 χρόνο.

   Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

   Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€, τον μήνα και καταβάλλεται για 5 μήνες.

   Προϋποθέσεις:

   Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό."

   Αν έχετε κάποια από τις ακριβώς πιο πάνω προϋποθέσεις, τότε δικαιούστε το μικρό αυτό επίδομα. Η ηλικία από μόνη της δεν αρκεί για να το πάρετε...χρειάζονται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, προκειμένου να το διεκδικήσετε.

   Διαγραφή
 91. είμαι 27 χρονών φοιτητής έχωντας ξεπεράσει τα 8 χρόνια από την εγγραφή μου στη σχολή και έχω τα απαραίτητα ένσημα ώστε να επιδοτηθώ.δικαιούμαι ή όχι επίδομα ανεργίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείτε ότι εργαζόσασταν πρόσφατα, απολυθήκατε και θέλετε να μάθετε αν μπορείτε να πάρετε επίδομα ανεργίας;
   Διότι σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να πάρετε ένα μικρό επίδομα (73,37€), μόλις πάρετε το πτυχίο σας και όταν απολυθείτε από το στρατό.

   Διαγραφή
 92. Γεια σας! Είμαι άνεργη από την 01/09/2010 έως σήμερα και έχασα την ανανέωση της κάρτας ανεργείας για μια μέρα λόγω ασθενείας στις 29/02/2012. Έχω κάνει αίτηση να ενωθεί η καινούρια κάρτα που έβγαλα στις 6/3/12 με την παλιά (που ήταν 1/9/10-29/2/12), αλλά η απάντηση θα βγει μετά από 3 μήνες και μπορεί να αίναι αρνητική. Θέλω να θεωρήσω το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ ως μακροχρόνια άνεργη. Είμαι 33 ετών, έχω τα ένσημα που απαιτούνται από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο ΟΑΕΔ δεν μου δίνει βεβαίωση του ν.2758/99 για να ανανεώσω το βιλιάριο επειδή η κάρτα δεν ισχύει πλεον. Αφού είχα συνεχόμενη ανεργία για όλο το 2011 (και παραπάνω), δεν έχω το δικαίωμα να έχω ιατροφαρμακευτική κάλυψη σαν μακροχρόνια άνεργη?
  Ευχαριστώ πολύ, Βάλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Γεια σας.Έίμαι 26 χρονών έχω 3 μήνες που τελείωσα με τις σπουδές μου και μόλις έβγαλα κάρτα ανεργείας και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απο το ΙΚΑ αφού δεν έχω πλεον ασφάλιση (καθώς δεν θεωρούμαι προστατευόμενο μέλος στην προηγούμενη ασφάλιση που ήμουν ΟΓΑ).Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ ως άνεργος νέος, εφόσον έχετε επί ένα δίμηνο κάρτα ανεργίας και είναι σε ισχύ. Εσείς τηρείτε τις προϋποθέσεις, επομένως μπορείτε να μεταβείτε στο ΙΚΑ με την κάρτα ανεργίας, την ταυτότητά σας και δύο φωτογραφίες. Επίσης ρωτήστε στον ΟΑΕΔ αν έχετε τις προϋποθέσεις για ένα μικρό επίδομα ανεργίας που δίδεται σε νέους άνεργους.

   Διαγραφή
 94. εχω κλείσει την επιχείρηση που είχα και εχω κάποιες οφειλές στον οαεε και δεν έχω ιατροφαρμακευτική κάλυψη απο κανενα ταμειο λόγω των οφειλων , ο συζηγος μου εχει ικα.μπορεί να με καλύψει η προ΄νοια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να σας καλύψει η Πρόνοια θα πρέπει το οικογενειακό σας εισόδημα να μην ξεπερνά τα 6.000€. Επειδή αυτό ίσως να μην είναι εφικτό, νομίζουμε ότι είναι καλύτερα να κάνετε έναν διακανονισμό με τον ΟΑΕΕ και να ασφαλιστείτε για ένα χρονικό διάστημα, ή να σας βάλει ο σύζυγος στο ΙΚΑ, ως έμμεσα ασφαλισμένη. Καλό θα ήταν να ρωτήσετε το ΙΚΑ τί χρειάζεται για να μπείτε ως προστατευόμενο μέλος, στο βιβλιάριο του συζύγου (κάτι που είναι πιο μόνιμο) και κατόπιν να κάνετε όποιες ενέργειες με τον ΟΑΕΕ. Βέβαια, πιστεύουμε ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξοφλήσετε τον ΟΑΕΕ, διότι το ποσό θα μεγαλώνει με τις προσαυξήσεις και θα το βρίσκετε πάντα μπροστά σας, ότι κι αν κάνετε.

   Διαγραφή
 95. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ 26 ΕΤΩΝ ΕΧΩ 9 ΜΗΝΕΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν πειράζει που δεν έχετε ένσημα, όμως θα πρέπει να έχετε κάρτα ανεργίας για 12 μήνες. Επομένως θα περιμένετε να συμπληρώσετε το χρόνο που απαιτείται, για να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά.

   Διαγραφή
 96. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την σελίδα και τις άμεσες απαντήσεις σας. Η απορία μου είναι η εξής:

  Είμαι 28 χρονών, κλείνω τα 29 στο τέλος Αυγούστου με κάρτα ανεργίας σε ισχύ απο πέρισυ τον Μαίο (Την ανανεώνω κάθε 3μηνο). Δούλευα για 5 χρόνια ανασφάλιστη οπότε δεν μπορώ να αποδείξω την εργασία μου με ένσημα. Τον επόμενο μήνα, θα φύγω στο εξωτερικό και θέλω να μάθω αν μπορώ να πάρω το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ μέσω ΟΑΕΔ με σκοπό να πάρω και την Ευρωπαική κάρτα υγείας ώστε να είμαι ιατρικά εξασφαλισμένη τουλάχιστον ώσπου να γίνω 29.
  Να τονίσω πως το διάστημα που θα πρέπει να ανανεώσω την κάρτα μου, θα έρχομαι στην Ελλάδα.
  Θα μπορούν να μου εκδόσουν την Ευρωπαική κάρτα υγείας ή ισχύει μόνο για όσους εργάζονται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε και να ασφαλιστείτε και να εκδώσετε την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, ΜΕΧΡΙ τον Αύγουστο που θα γίνετε 29 ετών. Μετά δεν θα έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΕΚΤΟΣ αν έχετε τα ένσημα που απαιτούνται.
   Η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας δίδεται σε όσους δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ, ασχέτως με το αν έχουν ένσημα ή είναι άνεργοι.

   Διαγραφή
 97. καλημερα σας ειμαι 24 χρονων και ειμαι εγγεγραμενη στον οαεδ εδο καιδυο μηνες.Ηθελα να μαθω αν δικαιουμε ασφαλιση σε τι θα ε καλυπτει και ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω για να αποκτησω αυτη.
  σασ ευχαριστω παρα πολυ καλη σας μερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να σας απαντήσουμε έγκυρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είσαστε εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ ως απολυμένη ή αν έχετε εγγραφεί ως άνεργη νέα.

   Διαγραφή
 98. Καλημερα σας!ειμαι 61 ετων και ανεργη πλεον!ειχα τεβε απο το 1990 εως το 2011, οπου αναγκαστηκα να διακοψω λογω οικονομικης δυσχερειας.Εχω και παλιοτερα ενσημα ικα, περιπου 2100.Γραφτηκα στον οαεδ τον 8/2011...ειμαι ακομα ασφαλισμενη στο τεβε για 1 χρονο με επεκταση ασφαλισης για ανεργους.Ηθελα να ρωτησω,μολις τελειωσει και αυτη η ασφαλιση, θα μπορω να ασφαλιστω στο ικα μεσω οαεδ??ευχαριστω εκ των προτερων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφού λήξει η ασφάλιση από τον ΟΑΕΕ, και έχετε κάρτα ανεργίας για πάνω από 12 μήνες, τότε μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ, ως μακροχρόνια άνεργη.

   Διαγραφή
 99. Καλημέρα! Είμαι 26 χρονών και έχω κάρτα ανεργίας εδώ και 1 μήνα περίπου, με σκοπό να κλείσω το δίμηνο και να ασφαλιστώ στο ΙΚΑ όπως αναφέρεται παραπάνω. Το θέμα είναι ότι βρήκα μια δουλεία, στην οποία θα απασχολούμε περιστασιακά 1 οκτάωρο την εβδομάδα και θα πληρώνομαι με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για τις υπηρεσίες μου. Το ερώτημα μου είναι αν μπορώ να δουλεύω κατά αυτό τον τρόπο και παράλληλα να είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ, μιας και από την εργασία μου δεν θα μπορώ να ασφαλιστώ σε κάποιο ταμείο ? Ευχαριστώ πολυ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς δεν θα μπορείτε να εργάζεστε και να είστε δηλωμένη ως άνεργη, άρα εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ.
   Όποιος εργάζεται έστω και μια ώρα το μήνα, δε θεωρείται άνεργος, βάσει της νόμου.
   Εφ' όσον όμως θα κόβετε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να εγγραφείτε στον ΟΑΕΕ και επομένως να ασφαλιστείτε εκεί; Δείτε το....

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση! Μια διόρθωση μόνο.. Δεν θα κόβω εγώ απόδειξη παροχής υπηρεσιών για να χρειάζεται να έχω μπλοκάκι, αλλά από την εταιρεία που θα δουλεύω θα δίνετε απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης...

   Διαγραφή
  3. Δεν είναι σαφές ως τί (με ποια ιδιότητα) θα σας κόβουν απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης...
   Αν θέλετε καλέστε μας την επόμενη εβδομάδα, για να διευκρινιστούν κάποια θέματα.

   Διαγραφή
 100. Καλησπέρα. Είμαι 25 ετών και εγγεγραμμένη άνεργη 30 μήνες περίπου. Έκανα πρόσφατα αίτηση στο ΙΚΑ για να μου εκδώσουν βιβλιάριο ασθενείας και μου είπαν πως θα με ασφαλίσουν από 1 Ιουνίου 2012. Γιατί συμβαίνει αυτό, εφόσον η βεβαίωση αναφέρει πως είμαι ήδη 30 μήνες άνεργη??
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε δίκιο να απορείτε για την καθυστέρηση. Ρωτήσατε να σας πουν το λόγο που υπάρχει αυτός ο χρόνος αναμονής έκδοσης του βιβλιαρίου ασθενείας σας;

   Διαγραφή
 101. καλημερα,ειμαι 24 χρονων ανεργη απο 11/12/2010 οπου πηρα κ το πρωτο επιδομα,το οποιο τελειωσε 11/11/2011.επειδη πρεπει να κανω μια επεμβαση μπορω να ανανεωσω το βιβλιαριο μου?δεν γνωριζω και αν ειναι προβλημα που απο την ημερα που τελειωσε το επιδομα δεν ανανεωσα την καρτα ανεργιας ξανα,ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είχατε ανανεωμένη κάρτα ανεργίας, θα μπορούσατε να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, ως μακροχρόνια άνεργη. Μην έχοντας την κάρτα, δυστυχώς δεν μπορείτε να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

   Διαγραφή
 102. ευχαριστω πολυ για την απαντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Χαίρετε,

  Η σύμβασή μου λήγει στις 30/4/2012 και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.
  Τα ένσημα του 2011 είναι 150.
  Θα συνεχίσω να είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για πόσο καιρό ακόμα;
  Θα ήθελα επίσης να μου στείλετε και κάποιον αντίστοιχο σχετικό νόμο / εγκύκλιο που να το αναφέρει.

  Ευχαριστώ,
  Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χθες ανεβάσαμε ανάρτηση που απαντά ακριβώς στο ερώτημά σας. Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα του blog μας και δείτε αυτούσια τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ...

   Διαγραφή
 104. καλημερα.ειμαι 27 ετων και εχω καρτα ανεργιασ.το βιβλιαριο του ΙΚΑ μου εληξε τελοσ φεβρουαριου.με την καρτα ανεργιασ μπορω να θεωρησω το βιβλιαριο υγειας μου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Αν έχετε κάρτα ανεργίας το τελευταίο 12/μηνο, ναι μπορείτε.
  Αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλισης πιο πάνω, για άνεργους νέους έως 29 ετών. Δείτε την ανάρτηση πιο προσεκτικά και αν κάτι δεν σας είναι σαφές, να μας το πείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. ειμαι 40 ετων τον τελευταιο εναμιση χρονο ειμαι ανεργη με καρτα ανεργιας. Δεν εχω καθολου εισοδημα και εχω μια κορη που σπουδαζει.Ειμαι διαζευμενη και δεν περνω καμια διατροφη.Δικαιουται η κορη μου η εγω καποιο επιδομα απο την προνοια? Ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάτε στα γραφεία της πρόνοιας του δήμου που διαμένετε και να καταθέσετε τα δικαιολογητικά για το επίδομα οικονομικής αδυναμίας.Αυτό αφορά εσάς. Η κόρη σας, ως προστατευόμενο μέλος, μπορεί με το εκκαθαριστικό της εφορίας, να σιτίζεται δωρεάν και ίσως να μπορεί να διεκδικήσει δωμάτιο σε φοιτητική εστία (αν υπάρχουν διαθέσιμα).

   Διαγραφή
 107. Kalispera!!!eimai 22 xronwn exw parei to ptuxio m,eimai anergi ki exw karta anergias edw k duo mines kai tha ithela na rwtisw an m parexetai kapoia iatrofarmakeytiki k nosokomeiaki kalupsi!!ki an nai pou prepei n apeythynthw?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Παρακαλούμε την κυρία που υπέβαλλε ερώτημα στα γκρικλισ, να το υποβάλλει στην Ελληνική γλώσσα, προκειμένου να το απαντήσουμε.
  Ευχαριστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Εφοσον στις προυποθεσεις για ανεργους εως 29 ετων δεν αναφερει κατι για 12μηνη εγγραφη, απο που προκυπτει; Αναφερει μονο 2μηνη τουλαχιστον εγγραφη στον ΟΑΕΔ ως ανεργος.Το ρωταω γιατι ειμαι 27 και 2 μηνες γραμμενος, θα μπορεσω να παρω την καλυψη του ΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά και μπορείτε να ασφαλιστείτε με δίμηνη εγγραφή στον ΟΑΕΔ. Από πού προκύπτει η 12μηνη εγγραφή για την ηλικία έως 29 ετών;
   Για να μην μπερδεύεστε, πάντως, μπορείτε να κάνετε χρήση της διάταξης που έχουμε αναρτήσει και να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ.

   Διαγραφή
 110. "26 Απριλίου 2012 3:10 μ.μ.
  Αν έχετε κάρτα ανεργίας το τελευταίο 12/μηνο, ναι μπορείτε.
  Αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλισης πιο πάνω, για άνεργους νέους έως 29 ετών."

  To ρωταω γιατι αυτη την απαντηση δινετε παραπανω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή η απάντηση ισχύει όσον αφορά το ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ.
   Είναι άλλο θέμα το επίδομα ανεργίας που μπορείτε να λάβετε και άλλο η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούστε. Το ένα δεν συνεπάγεται και το άλλο. Άλλες προϋποθέσεις πρέπει να έχετε για το επίδομα και άλλες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
   Αν κάτι δεν είναι αρκετά σαφές, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε εκ νέου μαζί μας.

   Διαγραφή
 111. Καλημέρα σας.Είμαι 25 ετών,άνεργη και δεν έχω δουλέψει ποτέ μου.Έχω κάρτα ανεργίας από τη στιγμή που πήρα το πτυχίο μου στη φιλολογία,εδώ και δύο χρόνια περίπου.Μόλις έμαθα πως έχει διακοπεί η ασφάλιση μου από τον οργανισμό του ΟΓΑ στον οποίο ήμουν ασφαλισμένη σαν προστατευόμενο μέλος.Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν μπορώ να ασφαλιστώ σε κάποιο άλλο ταμείο καθώς και ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. Μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ ως νέα άνεργη κάτω των 29 ετών.
  Επίσης, εφ' όσον έχετε πάνω από 12 μήνες κάρτα ανεργίας, μπορείτε να πάρετε ένα μικρό επίδομα ανεργίας, ως νέα εως 29 ετών και άνεργη.
  Διαβάστε προσεκτικά την πιο πάνω ανάρτηση για να δείτε λεπτομερώς, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. καλησπερα σασ!εχς το εξης προβλημα.ειμαι 23 χρονων.λόγω σπουδών εχω βιβλιαριο του δημοσιου λογω του πατέρα μου.παρόλα αυτα εγώ δουλεύω απο το 2007 κανονικα με ενσημα και με τα παντα.μολις την προηγουμενη εβδομαδα όμως απολυθηκα.εγώ δεν ειχα βγάλει ποτε βιβλιαριο ασθενιας ικα.τώρα τι γίνεται?δεν μπορώ να μπω στο ταμείο ανεργίασ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας, το γεγονός ότι δεν είχατε εκδώσει βιβλιάριο υγείας, είναι άσχετο με το επίδομα ανεργίας, που δικαιούστε.
   Μπορείτε να μπείτε στο ταμείο ανεργίας καταθέτοντας τα δικαιολογητικά σας στον ΟΑΕΔ και επίσης μπορείτε να εκδώσετε βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ, στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκετε.

   Διαγραφή
 114. Παρακαλούμε τον κύριο που είναι 24 ετών και υπέβαλλε ερώτημα, να χρησιμοποιήσει την Ελληνική γλώσσα, διότι δεν δημοσιεύουμε σχόλια και ερωτήματα, τα οποία είναι γραμμένα στα greeklish...
  Ευχαριστούμε και περιμένουμε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Καλησπέρα , είμαι 35 χρονών και από το 2003 μέχρι το 2010 εργαζόμουν και είχα ΤΕΒΕ. Γράφτηκα στον ΟΑΕΔ τον Ιούνιο το 2011 τώρα έχω κλείσει χρόνο μπορώ να βγάλω βιβλιάριο ΙΚΑ? Ποσό καιρό μπορώ να έχω ΙΚΑ μέσο ΟΑΕΔ εφόσον δεν βρω κάποια δουλεία, και τη χαρτιά χρειάζονται για να μου βγάλουν βιβλιάριο ασθένειας. Είχα ΙΚΑ από το 2001 μέχρι το 2003 δεν ξέρω αν μετραει αυτό?

  Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απευθυνθείτε στο ΙΚΑ της περιοχής σας.
   Υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι ήσασταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και όχι στο ΙΚΑ. Αν σας ασφαλίσουν ιατροφαρμακευτικά, θα ισχύει για ένα χρόνο, με προοπτική ανανέωσης για άλλον ένα χρόνο. Τα δικαιολογητικά είναι λίγα και απλά. Συνήθως ζητούν την κάρτα ανεργίας, την κατάσταση ενσήμων, ταυτότητα και δύο φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να ρωτήσετε αν χρειάζεται κάτι επιπρόσθετα.

   Διαγραφή
 116. Καλησπέρα. Ηθελα να ρωτήσω το εξής. Παίρνω επίδομα ανεργίας απο τον σεπτεμβριο του 2011 και θέλω να μάθω αν δικαιούμαι οικογενειακό επίδομα ( εχω 2 παιδιά) γιατί στην ουσία απο 1/1/2011 έως 1/9/2011 που απολύθηκα δεν έπαιρνα απο τον εργοδότη μου για τα παιδιά.
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μας είναι σαφές σε ποιό επίδομα αναφέρεστε...Τί εννοείτε "οικογενειακό επίδομα";

   Διαγραφή
 117. καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ εκ τον προτερων για την βοήθεια σας. είμαι 23 ετών , και απολύθηκα από τον στρατό πριν ένα μηνα. πριν καταταγώ στον στρατό δούλευα για 4 μήνες. δεν είμαι γραμμένος στα μητρώα του οαεδ γιατί έψαχνα εργασία αλλα δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα. ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να γραφτώ στα μητρώα του οαεδ , αν δικαιούμαι κάποιο βοήθημα ως άνεργος και πρόσφατα απολυμένος από τον στρατό αλλα κυρίως αν δικαιούμαι ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μιας και είμαι ανασφάλιστος. σας ευχαριστώ ξανά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μπορούσατε να πέρνατε ένα μικρό επίδομα(περίπου 73€/μήνα), εάν είχατε κάρτα ανεργίας για ένα χρόνο.
   Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν το δικαιούστε.
   Δικαιούστε όμως να ασφαλιστείτε ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, ως άνεργος νέος, ΕΦ'ΟΣΩΝ εγγραφείτε στον ΟΑΕΔ και έχετε κάρτα ανεργίας για δύο μήνες.
   Στην ανάρτηση, πιο πάνω, αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για το θέμα αυτό.
   Αν κάτι δεν σας είναι κατανοητό, επικοινωνήστε μαζί μας.

   Διαγραφή
 118. καλησπέρα!
  είμαι φοιτήτρια στο Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων με ετος εισαγωγης το 2007.
  ημουν ασφαλισμενη μεχρι 30/6/2012 στο ΝΑΤ απο τον πατερα μου και σημερα που πηγα να ανανεωσω την ασφαλεια, εχοντας μαζι μου φυσικα βεβαιωση σπουδων απο τη σχολη μου, μου ειπαν οτι δεν δικαιουμαι πλεον ασφαλεια γιατι εχω περασει το οριο που μπορω να εχω ασφαλεια λογω φοιτητικης ιδιοτητας.
  πως γινεται να μη δικαιουμαι αφου συμφωνα με το νομο οι φοιτητες εχουν ασφαλεια για οσα χρονια απαιτει η σχολη για την αποκτηση πτυχιου προσαυξημενα κατα το ημισι???
  εν ολιγοις 4+2=6
  εγω ειμαι στο πεμπτο ετος και δε δικαιουμαι ασφαλεια...
  μηπως εχει καποια σχεση που ο πατερας μου εχει παρει συνταξη???

  σας ευχαριστω πολυ για το χρονο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ΝΑΤ και ο Οίκος Ναύτου, αν και έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, λειτουργούν ακόμη με τις παλιές διατάξεις.Δηλαδή ισχύει ακόμη ότι ασφαλίζουν έμμεσα ασφαλισμένους φοιτητές, όσα έτη διαρκεί η σχολή τους.
   Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης που εσείς αναφέρετε (4+2) ισχύει για τον ΕΟΠΠΥ, αλλά ακόμη δεν έχουν ενοποιηθεί ουσιαστικά τα ταμεία, φαίνεται.
   Από το ΝΑΤ μας είπαν να σας προτείνουμε να περάσετε από τα γραφεία τους το Σεπτέμβρη, μήπως και τους έχει σταλεί η νέα εγκύκλιος.

   Διαγραφή
  2. σας ευχαριστω πολυ!

   Διαγραφή
 119. Είμαι άνεργη 2 χρόνια. Είχα 176 ένσημα στο Ικα πριν την ανεργία και 2 χρόνια παρά ένα μήνα στον ΟΓΑ. Τον Αύγουστο γίνομαι 29 και το ΙΚΑ λεει δε μπορει να με ασφαλίσει και βάση του Ν. 2768/99 άρθρο 5 παρ. 3β πρέπει να με ασφαλίσει ο ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ αρνείται και μου ζητάει να ασφαλιστώ κανονικα. διάβασα στο ιντερνετ ότι όσον τα βιβλιάρια λήγουνε το Δεκέμβριο του 2011 ή μέσα στο 2012 και είναι από 29-55 πέρνουνε παράταση ως τις 29-2-2013 βάση της Αρ. Πρωτ. Φ 40021/οικ. 4492/645 με κοινοποιηση και στο ΙΚΑ και στον Εοππυ στις 23.2.2012. Το ΙΚΑ δε γνςρίσει κάτι κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Σας παρακαλώ πείτε αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω.
  Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ'όσον έχετε τη σχετική εγκύκλιο που αναφέρει αυτό που υποστηρίζετε, για ποιο λόγο δεν τη δείχνετε στο ΙΚΑ;

   Διαγραφή
 120. Καλησπερα.Μολις τελειωσε η συμβαση εργασιας μου και εχω καποιες αποριες.Εργαστηκα το ετος 2011 για 5 μηνες(1/3/11 - 31/7/11) και το ετος 2012 για 6 μηνες (1/1/12 - 30/6/12) στην ιδια εταιρεια.Προφανως δικαιουμαι επιδομα ανεργιας.Απο την εταιρεια στην οποια δουλευα πρεπει να ζητησω τα ενσημα μου και βεβαιωση οτι εργαζομουν εκει?Επισης ειμαι γραμμενος στην ΔΟΥ Γρεβενων αλλα μενω Θεσσαλονικη με τους γονεις μου χωρις να εχω ΔΕΗ-ΟΤΕ στο ονομα μου.Πρεπει να παω να κανω εγγραφη στα Γρεβενα η' μπορω και στην Θεσσαλονικη(και αν ναι με τι δικαιολογητικα ωστε να δειξω οτι μενω εδω).
  Καθε βοηθεια ειναι ευπροσδεκτη και ευχαριστω προκαταβολικα γιατι με το τηλ. κεντρο του ΟΑΕΔ και με τις ατελειωτες ουρες δυσκολα βγαινει ακρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την εταιρεία που εργαζόσασταν μπορείτε να πάρετε την απόλυσή σας και να την καταθέσετε στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφείτε στο ταμείο ανεργίας. Τα ένσημα μας τα δίνει το ΙΚΑ.
   Κανονικά, πρέπει να ανήκετε στη ΔΟΥ της περιοχής που μένετε. Για να αλλάξετε ΔΟΥ πρέπει να πάτε στο μητρώο της ΔΟΥ της περιοχής σας και να κάνετε μια μεταβολή τόπου κατοικίας. Χρειάζεστε να έχετε την ταυτότητά σας και μια υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς σας ότι σας φιλοξενούν. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, από κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, ή ΚΕΠ.
   Καλό είναι να έχετε κατά νου, το χρονικό περιθώριο που δίδεται από τον ΟΑΕΔ για την εγγραφή σας στα μητρώα ανέργων.

   Διαγραφή
 121. Καλησπέρα. Είμαι 27 ετών, άνεργος και θα φύγω στο εξωτερικό τον Αύγουστο για σπουδές. Εκεί ζητούν να είμαι ήδη ασφαλισμένος στη χώρα μου ώστε να έχω την Ευρωπαική κάρτα ασφάλισης. Με την ασφάλιση όμως του ΟΑΕΔ μέσω του ΙΚΑ η ασφάλιση είναι μόνο για 2 μήνες και εγώ δε θα βρίσκομαι στην Ελλάδα ώστε να την ανανεώσω. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βγάλω την Ευρωπαική κάρτα έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια είτε με την ασφάλιση του ΟΑΕΔ είτε με κάποιον άλλο φορέα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, παρείχε μόνο το ΙΚΑ. Τώρα που είναι ΕΟΠΠΥ δεν έχει ξεκαθαριστεί τί θα ισχύει. Για το λόγο αυτό ισχύει ότι και πριν.
   Δείτε την περίπτωση να στείλετε το βιβλιάριο με μια εξουσιοδότηση, προκειμένου να σας το ανανεώσει κάποιος άλλος.
   Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να απευθυνθείτε και στο ΙΚΑ, για την περίπτωση που έχουν κάτι άλλο να σας πουν.

   Διαγραφή
 122. Είμαι 26 χρονών φοιτήτρια, δουλεύω εδω και 3 χρόνια πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση απόλυσης δικαιούμαι κανονικά επίδομα ενεργίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά δικαιούστε επίδομα ανεργίας.
   Δεν έχει καμία σχέση η ηλικία σας ή το ότι σπουδάζετε. Εφ' όσον έχετε τα απαιτούμενα ένσημα (που τα έχετε), δικαιούστε επίδομα ανεργίας, στην περίπτωση που απολυθείτε.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολυ!
   Άλλη μια ερώτηση, αν απο Οκτώμβρι ξεκινήσω μεταπτυχιακό με υποτροφία απο κρατικό φορέα (ΙΚΥ) και απολυθώ, πάλι θα δικαιούμε; Ασχετως αν παίρνω και την υποτροφία;

   Διαγραφή
  3. Το επίδομα ανεργίας δίδεται σε όλους ανεξαιρέτως, ΕΦ' ΟΣΟΝ έχουν τα απαραίτητα ένσημα.
   Ελπίζουμε να γίναμε αρκετά σαφείς.

   Διαγραφή
 123. Καλησπερα, ειμαι 21 χρονων ανεργη ασφαλισμενη στο ΙΚΑ μεσω ΟΑΕΔ θα ηθελα να ρωτησω αμα μπορω να ασφαλισω το παιδι που γεννησα στο βιβλιαριο μου...?ο συζηγος δεν εχει ασφαλεια....
  και αμα δεν μπορω να το ασφαλισω γνωριζετε μηπως που μπορω να απευθυνθω?
  ευχαριστω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να ασφαλίσετε το παιδί σας, για όσο χρόνο είστε εσείς ασφαλισμένη.

   Διαγραφή
 124. Γεια σας,θα ηθελα να μαθω γεια την ασφαλεια ανεργου.ανηκω στην κατηγορια μακροχρονια ανεργοι 30-55 ετων και θελω να ρωτησω για το ενδεχομενο που δεν εχω τα 600 ενσημα στα χερια μου,θα μπορεσει το ικα,ο οαεδ,μεσω αμκα να καταγραψει τα ενσημα αυτα ωστε να ασφαλιστω..?Ευχαριστω προκαταβολικα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν έχετε τα ένσημα σε έντυπο, αλλά τα έχετε, τότε μπορείτε να πάτε στο ΙΚΑ που ανήκετε και να ζητήσετε αναλυτική κατάσταση ενσήμων. Χωρίς αυτή δεν μπορείτε να ασφαλιστείτε, διότι ο ΟΑΕΔ δεν είναι συνδεδεμένος με το ΙΚΑ για να βρει τα ένσημά σας.

   Διαγραφή
 125. Καλησπερα! Ειμαι 31 χρονων και εδω και 15 μηνες ανεργος.
  Πιο πριν ημουν ασφαλισμενος στο ΙΚΑ με ενσημα σχεδον 8 χρονια. Τωρα που εληξε το βιβλιαροιο υγειας μου πως μπορω να μεινω ασφαλισμενος οσπου να βρω καποια δουλεια?
  Αν ναι τι χρειαζεται να κανω και τι χαρτια να εχω μαζι μου?
  Ευχαριστω πολυ και καλο καλοκαιρι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περιγράφονται λεπτομερώς τόσο η διαδικασία, όσο και τα δικαιολογητικά, λίγο πιο πάνω στην ανάρτηση. Δείτε τη πιο προσεκτικά και αν έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

   Διαγραφή
 126. ειμαι η ανωνυμος 21 χρονων, γνωριζεται μηπως κ τι δικαιολογιτικα χρειαζονται για να κανω την ασφαλεια του παιδιου? ευχαριστω για την απαντηση σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΙΚΑ για να είστε σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναπάτε, αλλά σίγουρα θα χρειαστείτε πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δύο φωτογραφίες του παιδιού και το βιβλιάριό σας.

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω για τις απαντησεις...

   Διαγραφή
 127. καλησπέρα σας..

  θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση..δούλευα σε μία εταιρεια για 4 χρόνια ,μόλις απολύθηκα και έχω όλα τα απαιρέτητα δικαιολογητικά για να μπώ στο ταμείο ανεργίας..απλά δεν εχω βγάλει βιβλιαρειο υγειας..πάντα το αμελουσα..θα αποτελέσει πρόβλημα..???γιατι είδα πως είναι απαραίτητο στα δικαιολογητα..έχω ομως την ετικέτα ασφαλιστικης ικανότητας που επικολλάται πανω στο βιβλιαρειο..οπου αναφερεται και ο αριθμός ΑΜΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Πιστεύουμε πως έχοντας το αυτοκόλλητο της ανανέωσης, δεν θα έχετε δυσκολίες, εκτός και ο υπάλληλος που θα σας εξυπηρετήσει, ακολουθεί το γράμμα του νόμου...
  Για την κάλυψη των δικών σας ιατροφαρμακευτικών αναγκών, καλό θα ήταν να εκδώσετε το βιβλιάριο υγείας, διότι όταν λήξει η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη ( που αναγράφεται στο αυτοκόλλητο), θα πρέπει να ανανεώσετε το βιβλιάριο υγείας σας από τον ΟΑΕΔ. Για τους λόγους αυτούς θα το χρειαστείτε ούτως η άλλως.
  Σας ευχόμαστε ολόψυχα να μη σας χρειαστεί για λόγους υγείας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. καλημερα,
  ειμαι 29 χρονων..και εχω κανει ολη την διαδικασια για να μπω στο ταμειο..απολυθηκα στις 10 ιουλίου και από την δουλεια μου μου λενε πως πρέπει να περιμένω μεχρι το τέλος ιουλίου για να μπορέσω να παρω τα ένσημα του πρώτου δεκαημέρου του ιουλίου...θα πρέπει να περιμένω μεχρι τοτε??δεν μπορω να παρω τα συνολικα ενσημα μεχρι και την ημερα της απόλυσης απο το ικα??εν τω μεταξυ όλη η διαδικασια ειναι σε εκκρεμμότητα λόγω των ενσημων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό συμβαίνει διότι οι εργοδότες καταβάλλουν τα ένσημα του μήνα στο ΙΚΑ, ένα μήνα αργότερα. Επομένως προκειμένου να συμπληρωθεί προφανώς, ο αριθμός των ενσήμων που απαιτούνται για το ταμείο ανεργίας, πρέπει να περιμένετε λίγο.
   Υπάρχει κάποιος λόγος που βιάζεστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

   Διαγραφή
 130. ευχαριστω παρα πολύ για την άμμεση απαντηση σας..απλά επειδη είχα ακούσει πως την στιγμή που απολύεται κάποιος , ο εργοδότης είναι αναγκασμένος να καταβάλλει άμμεσα τον αριθμό των ενσήμων μεχρι την ημέρα της απόλυσης, την στιγμή ιδιαιτερα που ο απολυμενος τα ζηταει. Εκεί απλά απόρησα λίγο μηπως τα καθυστερούν χωρις λόγο.Από την άλλη απόρησα λίγο με τον ΟΑΕΔ γιατί ήξερα πως για να μπει κάποιος στο ταμείο ανεργίας πρέπει να συμπληρώνει κάποιον συγκεκριμένο αριθμό ενσημων..χωρις να περιλαμβάνονται οι δύο τελευταιοι μήνες.Γιατί ζητάνε τα ένσημα μέχρι την ημερα της απόλυσης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που ισχύει είναι: παίρνετε μια βεβαίωση από τον εργοδότη σας (την οποία "κατεβάζετε" από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ), τη συμπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει ο εργοδότης σας και την καταθέτετε στον ΟΑΕΔ. Δεν χρειάζεται να καταθέσετε άλλου είδους έντυπο με ένσημα. Δεν γνωρίζουμε ποιός και για ποιό λόγο σας ζητάει όσα αναφέρετε, αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εγγραφής σας στα μητρώα των ανέργων. Με αυτό τον τρόπο θα είστε πλήρως ενημερωμένος και θα μπορείτε να διεκδικήσετε καλύτερα όσα δικαιούστε.

   Διαγραφή
 131. καλησπερα!!!
  σας παρακαλω θα θελα να με ενημερωσετε στα εξης.
  ειχα επιδοτηση ανεργιας για ενα χρονο απο τον οαεδ.
  στο ικα για να μου ανανεωσουν το βοβλιαριο ασθενειας μου ζητησαν βεβαιωση απο τον οαεδ που να δηλωνει το χρονικο διαστημα ανεργιας μου κ μου το ανανεωσαν για ενα χρονο.Αυτο που θα θελα να μαθω ειναι αν μου καλυπτουν αυτο το χρονικο ,επιδομα τοκετου ,την γεννα κ.τ.λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα νοσήλια και τον τοκετό σας τον καλύπτει το ΙΚΑ, αλλά επίδομα τοκετού λαμβάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες, όχι οι άνεργες.

   Διαγραφή
 132. Καλησπέρα,είμαι 28 χρονών άνεργη κ ανασφάλιστη,έχω κάρτα ανεργίας εδώ κ 2 μήνες κ θέλω να ασφαλιστώ στο Ικα μεσω του ΟΑΕΔ.Θα ηθελα να μαθω αν η ασφαλιση αυτη θα ισχυει αμεσα με το που παρω το βιβλιαριο στα χερια μου ή θα πρεπει να περιμενω καποιο καιρο για να εχω ιατροφαρμα καλυψη.
  Ευχαριστω εκ των προτερων.
  Μαρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη, από τη στιγμή που έχετε το βιβλιάριο στα χέρια σας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε καθόλου.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας.

   Διαγραφή
 133. Καλησπέρα σας.Εχω γεννηθει στις 11/4/58 ειμαι μακροχρονια ανεργη.Ημερομηνια πρωτης εργασιας μου 1979.Πραγματοποιηθεντα ενσημα 3200.Μπορω να υπαχθω στο νομο της αυτασφαλισης μεσω Ο.Α.ΕΔ /Ι.Κ.Α 2874/2000 για συνταξιοδοτηση και ποτε πρεπει να κανω την αιτηση για να κατωχυρωσω δικαιωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. Γεια σας ειμαι 29 χρονων και θα ηθελα να ρωτησω.. Ειμαι μακροχρονια ανεργος και συντομα θα εχω καρτα του ΟΑΕΔ. Επειδη απο οσο ξερω μπορω να καλυφθω μονο μεσω του βιλιαριου προνοιας το οποιο ειμαι στη διαδικασια εκδοσης. Σε περιπτωση που φυγω για εξωτερικο που πρεπει να αποτανθω για εκδοση Ευρωπαικης καρτας ασφαλισης? Καποτε τις εβγαζε το ΙΚΑ αλλα απο την στιμη που δεν ειμαι πουθενα ασφαλισμενος τι γινεται?

  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...