Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στις αιτήσεις που συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους. Όμως τα δικαιολογητικά παραμένουν παντού τα ίδια. Επίσης, βάσει πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα μας, κάποιες κατηγορίες επιδομάτων δείχνουν να διαφοροποιούνται και να υπάρχει δυσκολία στη χορήγησή τους.

1.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

2.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
      ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
3.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
4.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
5.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
      ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η ΟΤΑ
6.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
7.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
8.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ
9.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ -
      ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑΣ - AIDS
13. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ1.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Γνωμάτευση Ιατρού Νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Νοσοκομείου ΙΚΑ που θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από Νεφρική Ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το Νεφρολόγο Ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Βεβαίωση κλινικής όπου κάνει αιμοκάθαρση ο ασθενής

4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

α) Ο ασθενής δε λαμβάνει επίδομα από Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας άλλου Δήμου.

β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας

γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος

δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του

ε) Ποίον ορίζει αντιπρόσωπο του

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στο όνομα του δικαιούχου.


2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση Κρατικού Νοσο/μείου υπογεγραμμένη από το Νεφρολόγο Ιατρό και θεωρημένη από το Διοικητικό Δ/ντη του Νοσοκομείου, στην οποία θα φαίνεται ότι:

α) Ο ασθενής είναι μεταμοσχευμένος

β) Ποια είναι η ημερομηνία μεταμόσχευσης

γ) Που παρακολουθείται για την πάθηση του.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

α) Ο ασθενής δε λαμβάνει επίδομα από Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας άλλου Δήμου.

β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας

γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του

ε) Ποίον ορίζει αντιπρόσωπο του.

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου  τραπεζικού λογαριασμού,  στο όνομα του δικαιούχου.


3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. 2 φωτογραφίες

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, να προσκομισθεί αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στην Φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου

5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο θα σας δοθεί από την υπηρεσία)

7. Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας διεύθυνσης κατοικίας σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της Δ.Ο.Ύ. περί διόρθωσης στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας

8. α) Για κωφάλαλα άτομα 0-18. ετών ή 65 ετών και άνω απαιτείται γνωμάτευση Ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου Κρατικού Νοσοκομείου 4 στην οποία θα αναφέρεται ότι το εξετασθέν πρόσωπο είναι εκ γενετής κωφό ή βαρήκοο και δεν έχει αναπτύξει λόγο εξ αιτίας της κωφότητας ή της βαρηκοΐας του, θεωρημένη οπωσδήποτε από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή το Νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Για κωφάλαλα άτομα 19-65 απαιτείται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής Ανατ. Αττικής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει και από άλλη χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη ταυτόχρονη με την κωφαλαλία


4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης με το κύριο όνομα των παιδιών

2. Βεβαίωση κατά περίπτωση:

α) Στράτευσης: Βεβαίωση στρατού, με πιθανή ημερομηνία απόλυσης

β) Ορφάνια: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

γ) Φυλάκιση: Βεβαίωση φυλάκισης με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης

δ) Ασθένεια: Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)  και σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση νοσηλείας

ε) Διάζευξη - Εγκατάλειψη - Εκτός Γάμου: απόφαση διαζυγίου-απόφαση ανάθεσης επιμέλειας παιδιών (επικυρωμένα)

3. Πιστοποιητικό Οικονομικής Κατάστασης

α) Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και το Α.Φ.Μ

β) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να εμφανίζονται οι καθαρές αποδοχές

γ) Απόκομμα σύνταξης πολυτέκνων

δ) Ασθένεια: Γνωμάτευση  ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)  και σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση νοσηλείας

ε) Διάζευξη - Εγκατάλειψη - Εκτός Γάμου: απόφαση διαζυγίου-απόφαση ανάθεσης επιμέλειας παιδιών (επικυρωμένα)

4. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικία;

5. Λογ/σμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

6. Βιβλιάρια ασθενείας όλης της οικογένειας θεωρημένα (φωτοτυπία)

7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

8. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη

9. Βεβαίωση από το ΠΙΚΠΑ (Τσοχά 5, Αθήνα-απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο) περί επιδότησης ή μη για την ίδια αιτία.

10. Υπεύθυνη Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)


5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η' ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Η' ΟΤΑ

Κριτήρια

Δικαιούχοι είναι: Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, οι Υπάλληλοι Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ (εφ' όσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο), εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι παρα-τετραπληγικοί ή ακρωτηριασμένοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δε λαμβάνουν για την πάθησή τους από το Δημόσιο Ταμείο ή από οποαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση μεγαλύτερη ή ίση του προβλεπόμενου επιδόματος παραπληγίας.

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία) του ενδιαφερομένου η του νομίμου εκπροσώπου του (προσώπου α! βαθμού συγγενείας)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

4. Γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ ή της Α.Σ.Υ.Ε. Α.Α.Υ.Ε,, Α.Ν.Υ.Ε ανάλογα με την περίπτωση

5. Φωτοτυπία των σελίδων 2 και 3 του βιβλιαρίου ασθενείας

6. Βεβαίωση αποδοχών οι εν ενεργεία υπάλληλοι η απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν λαμβάνει για την παρα-τετραπληγία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη ή άλλου είδους παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ίση ή μεγαλύτερη του χορηγουμένου επιδόματος

β) Δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής

γ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος ορίζεται.......................................

δ) ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην περίπτωση που η αίτηση και η Υ. Δ.

υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του

ε) θα υποβάλλεται στην αρχή κάθε χρόνου βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ή Δημοτικής ή Κοινοτικής ή οποιαδήποτε Δημόσιας Αρχής ότι ο παραπληγικός βρίσκεται στη ζωή, στην περίπτωση που το επίδομα δεν το εισπράττει ο ίδιος

στ) Στην περίπτωση λήψεως οιασδήποτε παροχής για την παρα-τετραπληγία ή εισαγωγής του σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής ή μετοικήσεως ή τέλος θανάτου θα ειδοποιηθεί αμέσως η υπηρεσία μας.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτουμένου και σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και αστυνομική ταυτότητα

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εάν είναι ανήλικος φορολογική δήλωση της

οικογένειας


6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

Κριτήρια

Προϋποθέσεις Δικαιούχων του επιδόματος Χανσενικών 1) Oι Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρονιών παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α) 2) Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ, οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασίας τους 3) Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν η πού εξέρχονται με εξιτήριο από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ' αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 4) Τα εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξ αιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο Θ.Χ.Π.Α. 5) Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή.

Απαραίτητα Έγγραφα

Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (1), (2) και (3)

1. Αίτηση Δικαιούχου

2. Βιβλιάριο ασθενείας

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος

5. 1 φωτογραφία

6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

7. Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο η επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το Θ.Χ.Π.Α

8. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθενείας ή λόγω της ασθενείας η λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση του Θεραπευτηρίου χρονιών παθήσεων Αθηνών ή του Νοσοκομείου λοιμωδών νόσων Αθηνών στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθενείας ή λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να εργαστεί.

9. Απόκομμα σύνταξης

10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. Ο Τ.Ε.

11. Υπεύθυνη Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)

Δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες (4) και (5):

1. Αίτηση του Δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Για τα ανήλικα τέκνα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως

3. Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) κατά πείπτωση ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας με τον χανσενικό

5. Για την 4η κατηγορία: εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο, από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή (οτι δεν εργάζονται ή δεν έχουν ατομικό εισόδημα)

6. Σε περίπτωση αναπήρου αδερφού, ανίκανου για εργασία, γνωμάτευση Α' βάθμιας Υγ. Επιτροπής του τόπου κατοικίας του όπου θα εμφαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η ανικανότητά του προς εργασία

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι υποχρεούνται οι ίδιοι ή η νόμιμοι αντιπρόσωποί τους, να ενημερώσουν αμέσως την υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθη.


7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ


Κριτήρια

Δικαιούχοι είναι: όσοι έχουν Δείκτη Νοημοσύνης =30 ή <30 και είναι έμμεσα ασφαλισμένοι - ανασφάλιστοι ή παιδιά που οι γονείς τους παίρνουν κάποια προσαύξηση του μισθού ή της σύνταξης για την αναπηρία των παιδιών τους

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (έντυπη)

2. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο δείκτης νοημοσύνης

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα

4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι του χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή για την αναπηρία του (να αναγράφεται το ακριβές ποσό της σύνταξης

5. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και δεν καταβάλλεται στον ίδιο ή στους προστάτες του οποιαδήποτε χρηματική παροχή για την αναπηρία του (σε περίπτωση καταβολή προσαύξησης στο μισθό ή στη σύνταξη του προστάτη, το ακριβές ποσό της προσαύξησης)

6. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ: Α) Βεβαίωση από το ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΟΓΑ ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη και ότι δεν δικαιούται ο ίδιος ο προστάτης του ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

7. 1 φωτογραφία

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου είσπραξης του εισοδήματος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωση θεωρημένη από την οικεί ΔΟΥ. (όταν ο δικαιούχος δηλώνεται λόγω της αναπηρίας του ή επειδή είναι ανήλικος ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας, να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας)

10. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας (Θεωρημένο)

11. Βεβαίωση ειδικού σχολείου, ότι ο επιδοτούμενος είναι εξωτερικός μαθητής

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ
Κριτήρια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

1. Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι

2. Άνεργοι Ανασφάλιστοι ή Έμμεσα Ασφαλισμένοι

3. Εργαζόμενοι Φοιτητές - Μη εργαζόμενοι Φοιτητές

4. Παιδιά που Φοιτούν ή όχι σε ΚΕΑΤ - ΗΛΙΟΣ

5. Πτυχιούχοι Εργαζόμενοι

6. Ασκούμενοι Δικηγόροι

7. Δικηγόροι που ασκούν Δικηγορία

8. Επιστήμονες που ασκούν Επιστήμη

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Μια (1) πρόσφατη Φωτογραφία

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ( 1° φύλλο με φωτογραφία και τελευταία θεώρηση)

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του τυφλού και του υπευθύνου είσπραξης. Για να ορισθεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.

6. Εκκαθαριστικό εφορίας και το Ατομικό Α.Φ.Μ ή Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι προστατευόμενο μέλος θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων.

7. Για τους ανασφάλιστους:

α) Βεβαίωση από το ΙΚΑ και αν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ

β) Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων των κεντρικών γραφείων του ΙΚΑ του νομού, από τον ΟΓΑ , Μητρώο Συνταξιούχων και κλάδος Κύριας Ασφάλισης και από το ΤΕΒΕ (Τοπικό υποκατάστημα) ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς.

8. Απόκομμα σύνταξης

9. Βεβαίωση εγγραφής από σχολείο ή Πανεπιστήμιο

10. Το ειδικό έντυπο τυφλότητας συμπληρωμένο απαραίτητα από οφθαλμίατρο Διευθυντή Κλινικής ή Επιμελητή Α' Κρατικού Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση δεν υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ της νέας διεύθυνσης θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί Διόρθωσης στοιχείων ως προς την Δ/νση κατοικίας σας

11. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο, διαμορφωμένο ανάλογα:


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ατομικές ανάγκες του τυφλού.

-Δεν λαμβάνει ο τυφλός οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή για την ίδια πάθηση ( σε περίπτωση πού λαμβάνει αναγράφεται το ταμείο)

-Είμαι συνταξιούχος-εργαζόμενος-άνεργος ανασφάλιστος-άνεργος έμμεσα ασφαλισμένος-παιδί που φοιτά στο ΚΕΑΤ-παιδί που δεν φοιτά στο ΚΕΑΤ-πτυχιούχος -εργαζόμενος φοιτητής-μη εργαζόμενος φοιτητής-δικηγόρος-πτυχιούχος που ασκεί επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο του-

-Αναλαμβάνω να ενημερώσω την Υπηρεσία σας σε περίπτωση:

1) Συνταξιοδοτήσεώς μου έμμεσα ή άμεσα-

2) Λήψεως οιασδήποτε χρηματικής παροχής για την ίδια πάθηση-

3) Ανεύρεση εργασίας -

4) Αλλαγή διεύθυνσης -

5) Υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος θα είναι9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κριτήρια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή

2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας

3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση συντάξεως με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος

4. Ανασφάλιστοι ή ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ

5. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών

6. Οι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

7. Τα ινσουλινοεξαρτώμενα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα ΕΦΟΣΟΝ έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ανικανότητα εργασίας και δεν νοσηλεύονται ή περιθάλπονται πέραν του τριμήνου με δαπάνες του ασφαλιστικού τους φορέα σε προνοιακά ή νοσηλευτικά ιδρύματα. ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους νεφροπαθείς απαιτείται, ΑΝΤΊ της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ, γνωμάτευση νεφρολόγου γιατρού μονάδας αιμοκάθαρσης κρατικού νοσοκομείου, όπου θα βεβαιώνεται ότι το Πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό Για τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα, δεν απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΠΑ, αλλά γνωμάτευση Διαβηοτλογικού Κέντρου Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαβητολογικού ιατρείου Κρατικού Νοσοκομείου.

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ. ( ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ για όλες τις περιπτώσεις, πλην των νεφροπαθών και των ινσουλινοεξαρτωμένων ατόμων

4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟ, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να βεβαιώνεται ότι δεν του χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή γιατί δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις. Δεν Δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών

5. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και ότι δεν δικαιούνται οι ίδιοι ή οι προστάτες τους οποιαδήποτε χρηματική παροχή για την αναπηρία τους.

6. ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ. Βεβαίωση από το ΙΚΑ (για την Αθήνα : Παπαδιαμαντοπούλου 87 και εάν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ, Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων ΙΚΑ (Νικηφόρου 14, Αθήνα ), από τον ΟΓΑ (Πατησίων 30 Μητρώο Συνταξιούχων και Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) και από το ΤΕΒΕ (Τοπικό υποκατάστημα), ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς, και ότι δεν δικαιούνται κάποια χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Δεν Δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών

7. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται οίκοι νοσηλεία, ή άλλη παροχή

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους ανήλικους επιδοτούμενους, θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή Υπέυθυνη Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας ,ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος , αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και

επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.

10. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο

11. Μία Φωτογραφία

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ίδιος ο ανάπηρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ότι:

α) Η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ατομικές ανάγκες του ....................................

β) Δεν λαμβάνω/ει............................................κάποια χρηματική παροχή από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια πάθηση

γ) θα ειδοποιήσω αμέσως την υπηρεσία σας σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως μου ή του..................................................άμεσα ή έμμεσα ή λήψης κάποιας χρηματική παροχής για την ίδια πάθηση ή ανεύρεσης εργασίας ή εισαγωγής σε ίδρυμα ή νοσοκομείο πέραν του τριμήνου ή μετοικήσεως σε άλλο νομό

δ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα είναι............................................

ε)

1) Ο/Η.........................................................είναι/είμαι ανασφάλιστος ή άνεργος,

2)Ο/Η..........................................................είναι/είμαι έμμεσα ασφαλισμένος^ στο....................................................μόνον για περίθαλψη

3) Ο/Η....................................................είναι/είμαι άμεσα ασφαλισμένους στο................ και άνεργος, αλλά δεν παίρνω/ει σύνταξη ή κάποια άλλη χρηματική παροχή, λόγω έλλειψης των ασφαλιστικών και χρονικών προϋποθέσεων, (σβήνετε ότι δεν ισχύει)

Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση

4) Είμαι συνταξιούχος Υπερηλίκων ΟΓΑ


10.ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κριτήρια

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

Α. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά.

Β. Έλληνες υπήκοοι που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό Τουρκικών Αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και Έλληνες υπήκοοι που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγορεύσεως να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή λόγω μη ανανεώσεως της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία,

Γ. Ομογενείς από την Αίγυπτο, που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1952 για όσους προέρχονται από το Κάίρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377/1964. Το πιο πάνω μηνιαίο επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζομένου προγράμματος μηνιαίως επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων αρμοδιότητας Ύπατου Αρμοστού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Δ. Οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις.

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο, οπότε θα προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

5. Απόκομμα συντάξεως δικό σας καθώς και του συζύγου σας και βιβλιάριο ασθενείας

6. Απόκομμα επιδόματος πολυτέκνων ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α (Πατησίων 30) ότι δεν δικαιούται τέτοιο επίδομα, εφόσον έχει πάνω από τρία παιδιά.

7. Φωτοτυπία διαβατηρίου πρώτη σελίδα και σελίδα παλιννόστησης

8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. δήλωση (το κείμενο θα σας δοθεί από την υπηρεσία μας) επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., περί μη υποχρεώσεως υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποχρεωτικό για όλους, καθώς επίσης Α.Φ.Μ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης καθώς και φορολογική δήλωση των συγκατοικούντων μαζί σας

9. Βεβαίωση ΙΚΑ , ΤΕΒΕ και ΟΓΑ ότι δεν δικαιούνται σύνταξη από τους φορείς αυτούς

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιδοτημένου που να δηλώνει τα κάτωθι:

α) τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθινά

β) δεν συνταξιοδοτείται, δεν υπάρχει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία που να του δίνουν εισόδημα μεγαλύτερο της εκάστοτε χορηγούμενης σύνταξης γήρατος του Ο.Γ.Α.

γ) πότε ήλθε στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση

δ) σε περίπτωση συνταξιοδότησης του άμεσα ή έμμεσα από άλλο φορέα ή αλλαγής δ/νσης κατοικίας ή μετοικήσεως σε άλλο Νομό ή θανάτου, ότι θα ειδοποιηθεί υποχρεωτικά η υπηρεσία αμέσως από τον ίδιο ή τους οικείους του, διαφορετικά αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν συνέπειες από την παράληψη αυτή.

ε) ποιος θα είναι υπεύθυνος εισπράξεως της οικονομικής ενίσχυσης

στ) πόσα παιδιά έχει και αν κατοικούν όλοι στην Ελλάδα

ζ) δεν επιδοτείται από το πρόγραμμα του ΟΗΕ.11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Κριτήρια

Το επίδομα καυσίμων χορηγείται σε πάσχοντες από πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και οι οποίοι κατέχουν αναπηρικό αυτοκίνητο (Κ.Υ.Α 849/15-3-48 Ν 2345/95 άρθρο 4 παρ. 5)

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μία φωτογραφία του δικαιούχου

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο . Για τους ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στην Φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου

5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:

α) Κατέχω και χρησιμοποιώ το αριθμ.................αυτοκίνητο το οποίο έχει εισαχθεί

ατελώς

β) Θα αναφέρω στην υπηρεσία σας κάθε μεταβολή του αυτοκινήτου που θα συνεπάγεται την διακοπή του επιδόματος καυσίμων (πώληση, απώλεια ή ολοκληρωτική καταστροφή ή μη κίνηση αυτού πέραν του τριμήνου λόγω σοβαρών βλαβών)

γ) Θα αναφέρω στην υπηρεσία σας την περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή μετοίκησης σε άλλο νομό.

7. Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας διεύθυνσης κατοικίας σας, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί διόρθωσης στοιχείων ως προς την Δ/νση κατοικίας

8. Επικυρωμένο (από το Τελωνείο) αντίγραφο της αποφάσεως ατελούς εισαγωγής αυτοκινήτου της αρμόδια τελωνειακής αρχής

9. Επικυρωμένο (από το Τελωνείο) αντίγραφο της γνωματεύσεως βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ατελής εισαγωγή του αυτοκινήτου.

10. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑΣ - AIDS

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μια Φωτογραφία
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομιστεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους ανηλίκους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράξει το επίδομα ο έτερος γονέας
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους, στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.
5. Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το κείμενο θα σας δοθεί από την Υπηρεσία)
7. Σε περίπτωση που η φορολογική σας δήλωση δεν υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της νέας διεύθυνσης κατοικίας σας, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί διόρθωσης στοιχείων ως προς την Δ/νση κατοικίας
8. Βεβαίωση από το Κέντρο ή το Σταθμό Αιμοδοσίας ή Κέντρο Αιμορροφιλικών από το οποίο παρακολουθήστε συστηματικά από την οποία θα προκύπτει η πάθηση και γενικά η κατάσταση του ασθενούς, θεωρημένη οπωσδήποτε από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή το Νόμιμο αναπληρωτή του.

13. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
Κριτήρια

Δικαιούχοι είναι:

1. Ανασφάλιστοι

2. Έμμεσα Ασφαλισμένοι που το ταμείο τους δεν χορηγεί παραπληγικό επίδομα

3. Συνταξιούχοι υπερηλίκων ΟΓΑ

4. Ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη από το ταμείο τους

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (Χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ για όλες τις περιπτώσεις, πλην των νεφροπαθών και των
    ινσουλινοεξαρτωμένων ατόμων
4. Για τον ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ και ΑΝΕΡΓΟ, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, που να βεβαιώνεται ότι δεν του χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή γιατί δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές και χρονικές πρϋποθέσεις. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
5. Για τους ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος μόνο για περίθαλψη και ότι δεν δικαιούνταιόι ίδιοι ή οι προστάτες τους οποιαδήποτε χρηματική παροχή για την αναπηρία τους
6. Για τους ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ και τους ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ, βεβαίωση από το ΙΚΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 87) και μετά [εάν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ] βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων ΙΚΑ (Νικηφόρου 14, Αθήνα) , από τον ΟΓΑ (Πατησίων 30, Μητρώο συντάξιούχων και Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) και από το ΤΕΒΕ (τοπικό υποκατάστημα) , ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές πρϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς, και ότι δεν δικαιούνται κάποια χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται οίκοι νοσήλεια ή άλλη παροχή
7. Φωτοτυπία της αστυνομική ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. Για να οριστεί τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τους ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο έτερος γονέας.
8. Εκαθθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή υπ. Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους στην οποία θα αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο οποίος θα πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση πατρικής οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικας αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.
9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο
10. Μια φωτογραφία
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο ίδιος ο ανάπηρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ότι
Α) Η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ατομικές ανάγκες του............

Β) Δεν λαμβάνω/ει...............Κάποια χρηματική παροχή από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια πάθηση

Γ) Θα ειδοποιήσω αμέσως την Υπηρεσία σας σε περίπτωση συνταξιοδότησής μου ή του............................ʼμεσα ή έμμεσα λήψης κάποιας χρηματικής παροχής για την ίδια πάθηση ή ανεύρεσης εργασίας ή εισαγωγής σε ίδρυμα νοσοκομείο πέραν του τριμήνου ή μετοικήσεως σε άλλο νομό

Δ) Υπεύθυνος εισπράξεως του επιδόματος θα είναι ...................

Ε) 1. Ο/Η/ .............είναι/είμαι ανασφάλιστος ή άνεργος

2. Ο/Η ..............είναι/είμαι έμμεσα ασφαλισμένος στο ............. μόνον για περίθαλψη

3. Ο/Η...............είναι είμαι άμεσα ασφαλισμένος στο............... και άνεργος, αλλά δεν παίρνω/ει σύνταξη ή κάποια άλλη χρηματική παροχή. λόγω έλλειψης των ασφαλιστικών και χρονικών προϋποθέσεων (σβήνετε ότι δεν ισχύει)


14.ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


Κριτήρια

Προϋποθέσεις: Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται σε ανασφάλιστα μοναχικά ηλικιωμένα άτομα 65 χρονών και πάνω και σε ανασφάλιστα ζεύγη, εφόσον:

α) στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο οίκημα

β) συντρέχει περίπτωση οικονομικής αδυναμίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.Δ. 57/73 και δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ικανά να του παρέχουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών δαπανών

γ) για τα ανασφάλιστα ζεύγη θα πρέπει οι δυο σύζυγοι να είναι ανασφάλιστοι, και ο ένας τουλάχιστον να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του

δ) η στεγαστική συνδρομή καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι στον άστεγο ηλικιωμένο.

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή τη Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο ότι είναι ανασφάλιστος ή είναι ασφαλισμένος ως υπερήλικας στον ΟΓΑ, δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στερείται εισοδήματος παρεχόμενο από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ως ενοίκια, κ.λ.π., ότι είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής που μένει και δεν παίρνει άλλη οικ. ενίσχυση για το ενοίκιο από άλλη πηγή

4. Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτη

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ότι αποδέχεται να εισπράττει τη στεγαστική συνδρομή για λογαριασμό του δικαιούχου άνά δίμηνο από το Ταχυδρομείο

6. Απόκομμα ΟΓΑ

7. Φωτοτυπία ταυτότητοςΣημείωση: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να εισπράττει τα χρήματα από το Τχυδρομείο, υπεύθυνος είσπραξης ορίζεται από τον ιδιοκτήτη με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κάποιο άλλο πρόσωπο (ή ο ίδιος ο ενοικιαστής) ή με μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα.

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

Κριτήρια

Άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και είναι οικονομικά αδύνατοι.

Απαραίτητα Έγγραφα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μια Φωτογραφία
2. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Γνωμάτευση των ΚΕΠΑ του τόπου κατοικίας του αναπήρου
5. Εκκαθαριστικό της Εφορίας
6. Υπ. Δήλωση (το κείμενο θα δοθεί από την Υπηρεσία)
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
8. Φωτοτυπία Ταυτότητας

507 σχόλια:

 1. 1)τα προνοιακά επιδόματα κωφαλαλίας και βαριάς αναπηρίας πρέπει να δηλώνονται στην εφορία?
  2)όταν κάποιος πέρνει σύνταξη ικα και ταυτόχρονα και επιδομα κωφαλαλίας είναι παράνομο?κωφάλαλος από γεννηθής.
  Στείλτε απάντηση για το τι ισχύει για το 2011.
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η καθυστέρηση της απάντησής σας οφείλεται στο χρόνο που χρειαστήκαμε να επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να έχουμε σαφείς και έγγυρες απαντήσεις.
  Αν και δεν επιτεύχθηκε τελείως αυτό, η απάντηση της πρώτης σας ερώτησης, που σχετίζεται με τη δήλωση του επιδόματος στην εφορία, είναι ότι στο έντυπο της φορολογικής σας δήλωσης, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο ονομάζεται "αφορολόγητα έσοδα". Εκεί θα γράψετε το συνολικό ποσό του επιδόματος που λάβατε τη χρονιά που πέρασε. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε μάζί με τη δήλωσή σας και μια βεβαίωση από την Πρόνοια, για το ετήσιο ποσό που σας καταβλήθηκε, ως επίδομα.
  Για το δεύτερο ερώτημά σας, η απάντηση που πήραμε δεν ήταν σαφής. Επικοινωνήσαμε με το Ι.Κ.Α., με την Πρόνοια και με το τμήμα συντάξεων αναπηρίας του υπουργείου υγείας και δεν βρέθηκε κάποιος αρμόδιος να μας πει αν είναι νόμιμο ή όχι.
  Η δική μας άποψη είναι ότι αν έχετε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέγειες που απαιτούνται για να παίρνετε σύνταξη και επίδομα και έχετε ενημερώσει γι' αυτό τους αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ και Πρόνοια), τότε δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποια παρανομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εχω αναπηρια 67% λογω λεμφωματος κ ειμαι εμμεσα ασφαλισμενη στο ΙΚΑ ως ανεργη εως 29 ετων,υπαγομαι σε καποια κατηγορια απο τις παραπανω?εχω δικαιωμα για επιδομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ειμαι ινσουλινοεξαρτωμενη εδω και 25 χρονια,πασχω απο ερυθηματωδη λυκο και υποθυρεοειδισμο.Δικαιουμε καποιο επιδομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εάν δεν έχετε ένσημα του ΙΚΑ, πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρόνοια.
  Εάν η απόφαση για την άνω 67% αναπηρία προέρχεται από την Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ, πρέπει να περάσετε και από Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας. Σε περίπτωση που έχετε απόφαση της Νομαρχίας, ήδη, καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στην Πρόνοια.
  Εάν έχετε ένσημα του ΙΚΑ, απευθύνεστε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκετε, στο Τμήμα Αναπηρικών Συντάξεων και ζητάτε ενημέρωση για το αν δικαιούστε σύνταξη.
  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε πάντα να μας καλέιτε στο 210 3417160, προκειμένου να μιλήσετε με την Κοινωνική μας Υπηρεσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία σας για να σας δώσουμε μια σαφή απάντηση.
  Όπως αν έχετε ασφάλεια, ένσημα και πόσα, από ποιόν ασφαλιστικό φορέα, την ηλικία σας και κάποιες πληροφορίες του ιατρικού ιστορικού σας.
  Ο ερυθηματώδης λύκος και ο υποθυρεοειδισμός, δεν συνιστούν για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και για όλες τις περιπτώσεις λόγο παροχής επιδόματος.
  Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία ή να μας καλέσετε στο 210 3417160.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. τυφλός συνταξιούχος γήρατος ΟΓΑ παίρνει από τον ασφαλιστικό του φορέα επίδομα τυφλότητας δικαιούται και από την Πρόνοια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εάν παίρνει τη βασική σύνταξη υπερηλίκου του ΟΓΑ (περίπου 360€), τότε ΝΑΙ, δικαιούται και επίδομα από την Πρόνοια, αρκεί να έχει απόφαση Υγειονομική Επιτροπής, που του δίνει αναπηρία άνω 67%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. το επιδωμα τις προνοιας για αναπιρια 67% δηλωνετε στην φορολογικη δηλωση; σε ποιο σημειο του εντυπου; ευχαριστω θερμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το ερώτημά σας έχει ήδη απαντηθεί σε προηγούμενο σχόλιο.
  Βρίσκεται στην αρχή των σχολίων αυτού του άρθρου.
  Ανατρέξτε στην αρχή των σχολίων και θα βρείτε την απάντηση με ημερομηνία 26-01-2011...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είμαι στρατιωτικός και σε λίγο καιρό πιθανών θα με αποστρατεύσουν για λόγους υγείας απο την ΑΣΥΕ, έχω 25 χρόνια υπηρεσίας, με τρία παιδιά, εκ των οποίων το πρώτο ενήλικο και φοιτήτρια πανεπηστημίου, ερωτώ, μετά την αποστρατεία δικαιούμαι κάποιο επίδομα και εαν ναί πιό είναι αυτό
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Για να σας απαντήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε την ασθένεια, βάσει της οποίας θα συνταξιοδοτηθείτε. Μπορείτε παρ' όλα αυτά να ρωτήσετε στο τμήμα συντάξεων του ασφαλιστικού σας φορέα, για το αν δικαιούστε επιπλέον επίδομα, διότι αυτός θα σας το χορηγήσει.
  Τα επιδόματα πρόνοιας μπορούν να τα λαμβάνουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. το επιδομα βαριας αναπηριας ποτε θα το παρουμε?γιατι το καθυστερουν..ειμαι στο Κερατσινι , ο Δημος Κερατσινιου η ο Δημος Πειραια ειναι αρμοδιος με τον Καλλικρατη??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το επίδομα θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι μέχρι τώρα πληρωνόσασταν το Φεβρουάριο, για τους μήνες Δεκέμβρη-Ιανουάριο. Το Δεκέμβρη πρέπει να πληρωθήκατε δύο φορές, διότι ήθελαν να κλείσουν το οικονομικό έτος 2010. Έτσι από φέτος τα δίμηνα θα είναι Ιανουάριος-Φεβρουάριος, Μάρτης-Απρίλης κοκ. Επίσης θα πάρετε επιπλέον χρήματα, διότι σας έχουν κάνει αύξηση.
  Είναι αλήθεια ότι οι Πρόνοιες περιήλθαν πιά στη διακιοδοσία των δήμων. Στη δική σας περίπτωση, ο δήμος Πειραιά θα είναι υπεύθυνος για την πρόνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. η επιλιψια ανηκει στην βαρια αναπηρια , η ετσι ηταν παλιοτερα...τωρα ισχυει κατι αλλο/δλδ δεν δικαιουται καποιος επιδομα προνοιας για την επιληψια απο την οποια πασχει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. το επιδομα σπαστικης εγκεφαλοπαθειας δεν μπορει καποιος, που περνει απο το ικα το τετραπληγιας , να το διεκδικησει???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όσον αφορά την επιληψία, επίδομα πρόνοιας δικαιούται κάποιος-α που δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα και έχει περάσει από την υγειονομική επιτροπή και έχει πάρει αναπηρία άνω του 67%. Θα πρέπει να συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, προκειμένου να δικαιούται το επίδομα αυτό, όπως και όλα τα άλλα επιδόματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Εφ' όσον ήδη παίρνετε από το ΙΚΑ κάποιο επίδομα, για οποιονδήποτε άλλον επιπρόσθετο λόγο, μόνο εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε. Τα επιδόματα της Πρόνοια, τονίζουμε ότι, απευθύνονται σε όσους δεν είναι πουθενά ασφαλισμένοι, τα εισοδήματά τους είναι πολύ χαμηλά και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. μα τι λετε τωρα?? υπαρχουν οικογενειες που ειναι ασφαλισμενες στο ικα και για τα παιδια τους περνουν ενα σωρο επιδοματα προνοιακα.δλδ εγω που ειμαι ασφαλισμενη ιδιωτ υπαλληλος στο ικα και το παιδι μου εχει εγκεφαλικη παραλυση και σπαστκοτητα και νοητικη υστεριση δεν μπορει να παρει επιδομα εγκεφαλικης παραλυσης και νοητικης στερισης ή τελος παντων ενα απο τα 2 απο την προνοια?? εδω το παιρνουν ενα σωρο παιδακια εμεις δλδ γιατι να μη το παρουμε..πρεπει δλδ να ειμαστε αποροι εντελως δλδ ανασφαλιστοι???τοτε ολα αυτα τα χρονα κοσμος και κοσμακης που επερνε επιδοματα ειναι γιατι οι υπαλληλοι δεν γνωριζαν την δουλεια τους κατα τοπους στις νομαρχιες???και δλδ τ ωρα θα τους τα κοψουν????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. στο οικογενειακό περιβάλλον συντηρούμε άτομο με ΧΑΠ και καρδιακή ανεπάρκεια το οποίο έχει βιβλιάριο ασφαλισμένου από την Πρόνοια. Είναι 61 ετών, άνεργη. Δικαιούται να πάρει κάποιο επίδομα από την Πρόνοια ή έστω κάποια οικονομική ενίσχυση ίσως από το Δήμο για τα βασικά προσωπικά έξοδα??? Ευχαριστώ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Για να πάρει επίδομα από την Πρόνοια σχετικό με την πάθησή της, θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε τα χαρτιά της για να περάσει από Υγειονομική Επιτροπή και να πάρει αναπηρία άνω του 67%. Κατόπιν θα καταθέσετε τα χαρτιά της στην Πρόνοια προκειμένου να της δώσουν το επίδομα.
  Αν δεν πάρει το ποσοστό άνω 67%, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση μήπως πάρει το έπίδομα οικονομικής αδυναμίας.Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επισκευθείτε την Πρόνοια που ανήκετε και να πάρετε πληροφορίες, διότι πολλά πράγματα αλλάζουν και δεν έχουν ανακοινωθεί τα νέα δεδομένα : π.χ. τελευταία μάθαμε πως οι υγειονομικές επιτροπές πρόκειται να καταργηθούν και οι ενδιαφερόμενοι να περνάνε από άλλο φορέα φορέα πιστοποίησης της αναπηρίας τους, ο οποίος όμως δεν έχει ανακοινωθεί ποιός θα είναι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Απαντώντας στην κυρία που έχει παιδί με σπαστική εγκεφαλοπάθεια και τερταπληγία:
  Στο πρώτο σχόλιό σας, δεν μας είπατε ότι η ερώτηση αφορά το παιδί σας που είναι έμμεσα ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Απλά ρωτήσατε άν κάποιος ασφλισμένος στο ΙΚΑ, που ήδη παίρνει ένα επίδομα βαριάς αναπηρίας, μπορεί να πάρει κάτι αντίστοιχο από την Πρόνοια. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλες αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες, από ένα τόσο γενικό σχόλιο....
  Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζαμε όλα όσα μας λέτε στο δεύτερο σχόλιό σας, από την αρχή, για να μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε συγκεκριμένη κατάσταση κι όχι σε γενικότητες.
  Αυτό βέβαια αφορά όλους τους επισκέπτες του blog μας, κι όχι μόνο έσας.
  Όσο πιό συγκεκριμένη είναι η ερώτηση που υποβάλλετε (με όλες τις παραμέτρους που έχει η περίπτωση), τόσο πιό ξεκάθαρη απάντηση θα παίρνετε για το δικό σας θέμα.

  Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, το παιδί σας (πόσων ετών είναι;), είναι έμμεσα ασφαλισμένο από εσάς στο ΙΚΑ, απ' όπου και παίρνει ήδη επίδομα τετραπληγίας και ρωτάτε αν μπορεί να πάρει από το ΙΚΑ ή από την Πρόνοια επίδομα και για τη σπαστική εγκεφαλοπάθεια;
  Παρακλώ πείτε μας αν καταλάβαμε σωστά και αν θέλετε και κάποια επιλπέον πληροφορία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. σας ευχαριστω πολυ , εχετε δικιο με το σχολιο σας. το παιδι μου λοιπον ειναι 4 χρονων ασφαλισμενο στο ικα απο μενα,παιρνει το εφωιδρυματικο επιδομα παραπληγιας απο το ικα και ρωταω γιατι δεν μπορει να παρει το παιδι μου απο την προνοια να παρει το επιδομα εγκεφαλικης παραλυσης???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. επισης το παιδι μου που εχει και επιληψια δεν δικαιουται επιδομα βαρυας αναπηριας μεσα στο οποιο συμπεριλαμβανεται και η επιληψια???τουλαχιστον ας μας πειτε τι επιδομα προνοιακο μπορει να δικαιουται το παιδι μου με ολα αυτα που εχει!! τετραπληγιας ειπαν οχι γιατι παιρνει εξωιδρυματικο επιδομα ικα . εγκεφαλοπαθειας ή επιληψιας γιατι οχι??? εχει ποσοστο αναπηριας απο την νομαρχιακη επιτροπη 90% εφορου ζωης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ολομόναχος υπερήλικας ελληνικής ιθαγένειας ονόματι Βασίλειος Φωτίου λαμβάνει από Αλβανία σύνταξη 120Ευρώ. Εφόσον η στεγαστική συνδρομή ανέρχεται στα 266Ευρώ, δεν δικαιούται να λάβει τη διαφορά, δηλαδή τα 266-120 = 146 Ευρώ? Πως είναι δυνατόν για 120 Ευρώ να στερείται των 266? Μοιάζει σαν τιμωρία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ :ΜΗΤΕΡΑ 58 ΕΤΩΝ ,ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΞΥ-ΙΚΑ.ΕΧΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΟ 2012. ΕΠΕΙΤΑΙ ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΦΛΩΣΗ ,ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΙΑ Η ΑΠΟ ΙΚΑ?ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ,ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. κατέθεσα την αίτηση της μητέρας μου,με 67% αναπηρία από τον Οκτώβριο και ακόμα δεν έχει έρθει ούτε μία επιταγή.μήπως γνωρίζετε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση;σας ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Χαίρομαι που επανήλθατε με περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, το παιδί σας, εκτός από το επίδομα του ΙΚΑ, μπορεί να πάρει από την Πρόνοια, μόνο το επίδομα κίνησης, εφ' όσον η ιατρική του γνωμάτευση δηλώνει με σαφήνεια ότι έχει παράλυση και των δύο κάτω άκρων.
  Το επίδομα βαρειάς αναπηρίας της Πρόνοιας καλύπτει και την εγκεφαλοπάθεια και την επιληψία. Επομένως, εφ' όσον παίρνει ήδη το επίδομα από το ΙΚΑ, δεν μπορεί να παίρνει το ίδιο και από την Πρόνοια. Αν όμως έχει βεβαιωμένη παράλυση των κάτω άκρων, όπως προανέφερα, τότε μπορεί να πάρει και από την Πρόνοια το επίδομα κίνησης.
  Καλή δύναμη και Καλή Ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Για τον κο που παίρνει 120€ από την Αλβανία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε επιδόματα ή άλλη παροχή του κράτους προς τους πολίτες, αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ασχέτου ιθαγένειας. Δηλαδή μπορεί κάποιος αλλοδαπός ο οποίος μένει στη χώρα μας πολλά χρόνια, έχει πολιτογραφηθεί και έχει ελληνική ταυτότητα, μπορεί να πάρει επιδόματα ή άλλες παροχές, εφ' όσον έχει τις προϋποθέσεις, ακόμη κι αν η ιθαγένειά του δεν είναι ελληνική. Δεν συμβαίνει όμως το αντίστροφο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Η Πρόνοια είναι αλήθεια ότι καθυστερεί πολύ τον τελευταίο καιρό, σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύουμε ότι η έλλειψη προσωπικού από τη μιά και ο Καλλικράτης από την άλλη, ευθύνονται για το πρόβλημα αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό θα ήταν να πάτε στην Πρόνοια που καταθέσατε τα δικαιολογητικά και να ρωτήσετε αρχικά άν εγκρίθηκε το επίδομα της μητέρας σας και μετά το λόγο της καθυστέρησης της πληρωμής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Η 58χρονη κυρία, η οποία πάσχει από τύφλωση, μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ, εφ' όσον έχει τα απαιτούμενα ένσημα και περάσει από υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ.
  Αν δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ, τότε θα καταθέσει τα δικαιολογητικά για να περάσει από την υγειονομική επιτροπή της Πρόνοιας και εφ΄όσον πάρει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε μπορεί να πάρει το επίδομα της πρόνοιας.
  Καλό θα ήταν να επισκεφθείτε και το σύλλογο τυφλών, ο οπόιος είναι πολύ δραστήριος και έχει εξασφαλίσει πολλές παροχές για τα μέλη του.
  Τηλ. (210) 5228333 - 5228365 - 5245001

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. EIME 25 XRONON PANTREMENOS ME NEOGENITO PEDI ANERGOS KAI EGO KAI H GYNEKAMOY MENOYME ME ENOIKIO PERNOYME TIPOTA APO THN PRONIA KAPOIO BOHTHIMA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Επειδή δεν μας δίνετε αρκετά στοιχεία για την κατάστασή σας, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να επισκεφθείτε την κοινωνική υπηρεσία της πρόνοιας που ανήκετε και να σας πουν εκείνοι τί δικαιούστε. Αυτό σας το συνιστούμε επειδή οι προϋποθέσεις για τα βοηθήματα της πρόνοιας έχουν διαφοροποιηθεί και δεν είναι αποσαφηνισμένο ποιοί δικαιούνται τί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. eimai 49 etwn kai anergi 8 xronia. Den exw parei pote epidoma ap ton OAED epidi eimoyn sto TEVE prin minw anergh. Dikeoyme kapoio epidoma vohtias apo tin pronoia? Den exw kanena perioysiako stoixio kai zw sto diamerisma tis mhteras moy.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Μπορεί να δικαιούστε επίδομα οικονομικής αδυναμίας. Για να το διαπιστώσετε όμως αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στα γραφεία της Πρόνοιας που ανήκει η περιοχή σας και να απευθυνθείτε στο γραφείο των Κοινωνικών Λειτουργών.
  Εκεί θα εκθέσετε την κατάστασή σας και η Κοινωνική Λειτουργός που θα σας δει, θα σας πει για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
  Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι λόγω έλλειψης προσωπικού και πολύ φόρτου εργασίας, υπάρχει περίπτωση να περιμένετε αρκετά, μέχρι να σας δει η Κοινωνική Υπηρεσία της Πρόνοιας.
  Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω ότι δεν σας δίνουμε συγκεκριμένη απάντηση, διότι οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων διαφοροποιείται και δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρο "τοπίο"...
  Πάντως πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να πάρετε την πληροφορία που θέλετε, είναι να πάτε αυτοπροσώπως στην Πρόνοια της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. οποιος παρει το επιδομα δικαιουτε κ δωρεαν διαδρομες με ολα τα μεσα μεταφορας?
  απο την στιγμη που παρασει καποιος επιτροπη κ του δωσουν το επιδομα σε ποσο χρονικο διαστημα θα παραλαβει την πρωτη επιταγη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Eιμαι 43 χρ. Εδω και 7 χρονια παλευω με το AIDS. Απο τη πρωτη στιγμη παιρνω φαρμακα για να ζησω. Το εισοδημα μου μολις μετα βιας ξεπερασε τις 12000 ευρω περυσι. Φετος δουλευω λιγες μερες. Μενω στο νοικι. Ακουσα οτι θα μας κοψουν το επιδομα. Χωρις αυτο θα μεινω στο δρομο. Δεν εχω στιρηξη απο κανενα. Θα ηθελα να ρωτησω αν αληθευει οτι θα το κοψουν. Αν το κανουν σας μηλαω ειληκρινα. Θα παω εξω απο το υπουργειο θα κοψο τα φαρμακα και θα περιμενω να πεθανω μπροστα τους. Προτιμω να πεθανω μ αξιοπρεπεια απ το να πεθανω στο δρομο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Από όσα γνωρίζουμε, δεν σκοπεύουν να καταργήσουν τα κοινωνικά επιδόματα. Μάλιστα τελευταία έχουν δώσει μια μικρή αύξηση στα επιδόματα πρόνοιας. Σκοπεύουν όμως να ελέγξουν αν δικαιούνται όλοι όσοι παίρνουν διάφορα τέτοια επιδόματα, κάτι που είναι λογικό.
  Επίσης σκοπεύουν να μειώσουν κάποια επιδόματα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
  Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν δεν σας κόψουν το επίδομά σας, επειδή όπως λέτε "παλεύετε μόνος σας", μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κλέισετε ένα ραντεβού με κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιδήποτε πληροφόρηση ή στήριξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το στεγαστικό επίδομα , υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που κάνουμε την αίτηση και αν ναι πότε; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Σας ευχαριστω πολυ για την καλη προθεση να με βοηθεισετε. Παρ ολο που εχουν περασει 7 χρονια απο τη μολυνση φοβαμαι να μηλησω. Δεν εμπιστευομαι κανενα. Τα φαρμακα ειναι τοξικα και εχουν πολλες παρενεργιες. Ο ιος παρ ολο που με τα φαρμακα δεν υπαρχει στο αιμα δημιουργει εγκεφαλικες αλοιοσεις μεχρι και οστικη νεκρωση. Δεν εχω μηλησει σε κανενα για την υγεια μου. Ο υπουργος δεσμευτικε πριν απο λιγο καιρο οτι δεν θα πηραξει τα Α.Μ.Ε.Α. Μακαρι να μην το κανει. Φυσικα ειναι λογικο να ελενξουν αν ολοι οσοι παιρνουν τετοια επιδοματα τα δικαιουνται. Οχι ομως μαζι με τα ξερα να καουνε και τα χλωρα. Χαιρομαι που εστω και ετσι μπορεσα να μηλησω. Και παλι ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως μπορείτε να μας μιλάτε και μέσω του blog για όσα σας απασχολούν, χωρίς εμείς να δημοσιεύουμε όσα μας λέτε. Είναι δύσκολο να βλέπετε τις απαντήσεις μας, εκτός και μας δώσετε ένα mail που μπορούμε να σας απαντάμε.
  Επίσης η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί και τη Γραμμή παρέμβασης για ανθώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να διαχειριστούν θέματα που τους απασχολούν. Η Γραμμή λειτουργεί σε 24/ωρη βάση, με αστική χρέωση και είναι το 1018.
  Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε μας χρειαστείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Δεν υπάρχει συγκεριμένη εποχή για τις αιτήσεις του στεγαστικού επιδόματος.
  Αρκεί να πληρείτε τις προϋποθέσεις και να έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Όποιος πάρει επίδομα πρόνοιας, δικαιούται και κάρτα απεριορίστων διαδρομών με όλα τα Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  Η πρώτη επιταγή του επιδόματος, αργεί περίπου στους 3-4 μήνες για να έρθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. μακροχρονια ανεργος [τρια χρονια]56 ετων με συζηγο μακροχρονια ανεργη χωρις κανενα εισοδημα δικαιουτε καποιο επιδομα απο την προνοια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αρχικά θα ήθελα να σας επισημάνω ότι τα στοιχεία που μας δίνετε είναι ελάχιστα, προκειμένου να σας δώσουμε μία σαφή απάντηση.
  Παρόλα αυτά, βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να πάρει κάποιος επίδομα κοινωνικής προστασίας.
  Για τους λόγους αυτούς, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με την Πρόνοια του Δήμου σας για να έχετε απάντηση, εφ' όσον τους δώσετε περισσότερα στοιχεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. εχω περασει επιτροπη απο τον οκτομβρη, εχω παραδωσει ολα τα δικαιολογιτικα κ μου ειπαν το καλοκαιρι οτι θα το ερθει η πρωτη επιταγη αλλα ακομα τιποτα...ξερετε μηπως ποτε θα ερθει..???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Η μητέρα μου έχει αναπηρία 85% λόγω τροχαίου ατυχήματος και της στέρησε την όραση.
  Έχει αναπηρική σύνταξη απο το ΙΚΑ
  Δικαιούται επίδομα τυφλών??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Κανονικά θα έπρεπε να είχατε ήδη πληρωθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το λόγο που δεν έχετε πληρωθεί ακόμη. Αυτή την απάντηση μόνο το γραφείο της Πρόνοιας μπορεί να σας απαντήσει υπεύθυνα...Πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει να απευθύνετε την ερώτησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Εφ' όσον η μητέρα σας συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ λόγω της αναπηρίας αυτής (τυφλότητα),δεν υπάρχει άλλο επίδομα που μπορεί να πάρει από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  Μπορείτε όμως να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από το Ειδικό Συμβούλιο Τυφλών Ελλάδος, τηλ.:2105232689, 5233988.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλημερα.εχω βαρια αναπηρια ανω των 67% απο ιατρικο λα8ος και παιρνω επιδομα προνοιας βαριας αναπηριας.μπορειτε παρακαλω να μου πειτε τους λογους διακοπης?αν ξεκινησω να δουλευω,, σταματαει να ισχυει??
  η βλαβη ειναι μονιμη,που εχω.
  ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΚΑλημερα!εχω μονιμη αναπηρια στο κατω δεξι ακρο και παιρνω επιδομα βαριας αναπηριας απο την προνοια! αυτο ποτε 8α παθει να ισχυει??οταν πιασω δουλεια??? πως μπορω να συνεχισω να το παιρνω ?? ακομα σπουδαζω,,μετα τι??? ευχαριστω πολυ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ειμαι 54 χρονων, χρονια ανεργος και πασχω απο
  ΧΑΠ-χρονια αποφρακτικη πνευμονοπαθεια. δικαιουμαι καποιο επιδομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Η θεια μου εχει ποσοστο αναπηριας 95% .Παιρνει την κατωτατη συνταξη απο τον ΟΓΑ
  (νομίζω 360 περιπου ευρω) Δικαιουται κάποιο επιδομα απο την πρόνοια? Το στεγαστικό ή καποιο άλλο?
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Αν η θεία σας παίρνει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, μπορεί παράλληλα να πάρει και το επίδομα βαριάς αναπηρίας της Πρόνοιας (περίπου 623€/δίμηνο). Για άλλα επιδόματα της Πρόνοιας, πρέπει να συντρέχουν κι άλλοι λόγοι....
  Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόνοια που ανήκετε και να πάρετε τις πληροφορίες σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Εφ' όσον πάσχει κάποιος από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και δεν δικαιούται σύνταξη από κάποιον άλλο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούται να πάρει επίδομα από την πρόνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Το επίδομα βαριάς αναπηρίας διακόπτεται μόνο εαν ο δικαιούχος βρει εργασία. Δεν διακόπτεται εαν κάποιος σπουδάζει ή δεν βρει κάποια εργασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Στο οικογενειακό μου περιβάλλον συντηρούμε ενα άτομο βαριά άρρωστο.Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη όλων των εξόδων του.η σύνταξη του αρρώστου καταβάλλεται σε τράπεζα.παρακαλώ ενημερώστε με αν είναι αρμόδια η διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας για να μπορούμε να λαμβάνουμε τη σύνταξη και τι ακριβώς χρειάζεται.Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Δεν έχω κατανοήσει ακριβώς την ερώτησή σας....
  Ο/Η ασθενής σας λαμβάνει κάποια σύνταξη από κάποιον φορέα (ποιόν), η οποία σύνταξη καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η πρόνοια πώς εμπλέκεται και με ποιόν άλλο τρόπο να λαμβάνει τη σύνταξη, εφ' όσον την παίρνει μέσω τραπέζης;.... Παρακαλώ δώστε μας περισσότερα στοιχεία ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την κοινωνική μας υπηρεσία στο 210 3417160-3.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Καλησπερα και σας ευχαριστω εν των προτερω για την πολυτιμη βοηθεια σας .
  Ο πατερας μου με ημιπληγικη αναπηρια τουλαχιστον 67% παιρνει συνταξη στο υψος των 70 ευρω λόγω αναπηρίας απο Γερμανια το ποσο ειναι τοσο γιατι δεν ειχε πολλα χρονια εργασημα ηταν μολις 3 σε αρι8μο και μετα συναιβει το εγκεφαλικο επισοδειο.
  Βαση του ποσου των 70 ευρω ειναι ασφαλισμενος απο το γερμανικο κρατος στο ικα ,γινεται αυτοματα μου εχουν πει.
  Με το μικρο αυτο ποσο ειναι αδυνατον να ζησει.

  Πηγα η ιδια στην Προνοια και μου ειπαν οτι και

  1 ευρω να παιρνει απο αλλο ταμειο απο εμας δεν παιρνει επιδομα προνοιας ετσι λεει ο νομος μου ειπαν.

  Ναι το κατανοω αν ειναι ετσι και το σεβομαι αλλα καποιος τροπος πρεπει να υπαρχει ωστε ο πατερας μου να παρει καποιο επιδομα εστω αν γινετε μιωμενο μιον τα 70 ευρω παραδειγμα.

  Οπως διαβασα παραπανω ο/η Ανωνυμος με την θεια του που εχει 95% αναπηρια και παιρνει 360ευρω(συγνωμη που το αναφερω) του απαντησατε οτι γινετε.

  Σας παρακαλω βοηθηστε με να βοηθησω τον πατερα μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Σας έχει σταλεί απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας στείλατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Καλησπέρα σας. Είμαι υπατομεταμοσχευμένος και περνω κάποιο διατροφικό επίδομα. Έχω επίσης πρόβλημα με τα νεφρά μου και έχω ξεκινήσει τις αιμοκαθάρσεις. Στην αρχη μου έδιναν και δεύτερο επίδομα σαν νεφροπαθής από την νέα νομαρχια που ανοίκω τώρα λόγο μετακόμισης. Τώρα μου έχουν διακόψει και τα 2 επιδόματα μέχρι να δουν αν τα δικαιούμαι κ τα 2 ή μόνο το 1. Αν δικαιούμαι μόνο το 1 θα πρέπει να επιστρέψω λεφτά στο δημόσιο. Είχα μιλησει με κάποια υπάλληλο στην Διέύθυνση Μονάδας Υγείας και μου είχε πει ότι σε ερώτηση που είχε γίνει από το νομικό συμβούλιου του κράτους αν δικαιούμαι 2 επιδόματα ήταν θετική η απάντηση γιατί είναι 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Παρακαλώ δώστε μου πληροφορίες πάνω στο θέμα και αν μπορείτε να βρείτε την επίσημη απάντηση ώστε να τους την κοινοποιήσω στην νομαρχία για να τους βοηθήσω και να επισπεύσω τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να ξεκίνήσω να πέρνω τα επιδόματα που έχω τόσο ανάγκη. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας και τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. ΓΕΙΑ ΣΑς Ο ΠΑΤΕΡΑς ΜΟΥ ΕΙΑΝΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΟΜΕΝΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.ΤΟ ΕΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (katerinaem_1975@yahoo.gr).ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Αφορά τον κύριο που είναι νεφροπαθής και έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος:
  Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν αναφέρονται στο σχόλιό σας.
  Γιατί πριν τη μετακόμισή σας δεν παίρνατε το δεύτερο επίδομα;
  Ποιός είναι ο φορέας που σας επιδοτούσε;
  Έχετε περάσει από υγειονομική επιτροπή, ποιού φορέα και τί ποσοστό αναπηρίας σας έδωσε;

  Η κατάσταση τώρα με όλα τα επιδόματα είναι ρευστή. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα για να μάθετε τις νέες ισχύουσες διατάξεις, ή να ψάξετε στην ιστοσελίδα του για να δείτε αν έχουν αναρτήσει νέες εγκυκλίους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Για την περίπτωση του κυρίου που τώρα έχει πρόβλημα όρασης, σας έχει σταλεί απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας στείλατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Καλησπερα σας. Σχετικα με την παρακατω ερωτηση που εγινε :
  "1)τα προνοιακά επιδόματα κωφαλαλίας και βαριάς αναπηρίας πρέπει να δηλώνονται στην εφορία?
  2)όταν κάποιος πέρνει σύνταξη ικα και ταυτόχρονα και επιδομα κωφαλαλίας είναι παράνομο?κωφάλαλος από γεννηθής."

  και συγκεκριμενα για το 1 η προνοια δεν δινει ή τουλαχιστον δεν μου εδωσε εμενα καποια βεβαιωση για το επιδομα γιατι μου ειπαν πολυ απλα οτι δεν δινουν βεβαιωσεις για την εφορια. Ξερετε καποιον που να του εχουν δωσει?

  Ευχαριστω για τον χρονο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Καλημέρα σας, θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχω υποβληθεί σε κρανιοτομία λόγω ενός κακοήθους όγκου. Πέρασα από την επιτροπή , διαπιστώθηκε αναπηρία άνω του 67% για 5 χρόνια και κατέθεσα τα χαρτιά μου για το επίδομα στις 8 Μαρτίου 2011. Εγκρίθηκε, και η επιστολή λέει οτι θα πάρω αναδρομικά από την 1η Απριλίου και ημερομηνία λήξης είναι 28/2/2016. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Δεν θα έπρεπε να πάρω χρήματα και για το Μάρτιο; Ξέρω οτι τα χρήματα δίνονται ανά δίμηνο, όμως αφορούν κάθε μήνα ξεχωριστά. Θα εκτιμούσα αν μου απαντούσατε στο email: bright.lightclean@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Πάσχω απο Σ.Ε.Λ. (Συστηματικο Ευρυθηματωδη Λυκο) ειμαι έμμεσα ασφαλισμένη στο ταμειο του συζυγου μου (ταμειο στρατού) δικαιουμαι καποιο επιδομα από την προνοια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Καλησπέρα, μπορείτε παρακαλώ νά μού πείτε άν η μητέρα μου που είναι συνταξιούχος τού ΙΚΑ, δικαιούται κάποιο επίδομα αφού πάσχει από πάρκινσον;
  Ευχαριστώ εκ τών προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Καλησπερα σας ειμαι 30χρονων ανεργη και ζω με τους γονεις μου. Εχω σκολιωση και το 2009 εκανα εγχειρηση οπισθια σπονδυλοδεσια Θ4-Ο1 με συστημα διαυχενικων βιδων. Δικαιουμε καποιο επιδομα απο την προνοια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Η Πρόνοια Αθήνας, εφ' όσον κάποιος υπέβαλλε αίτηση, έδινε βεβαιώσεις επιδομάτων. Η Πρόνοια Πειραιά όμως δεν έδινε, διότι ισχυρίζονται ότι εφ' όσον κάποιος παίρνει επίδομα, δεν έχει άλλα εισοδήματα, το σύνολο των εισοδημάτων του δεν υπερβαίνουν τα 6.000€, επομένως υποβάλλει μηδενική φορολογική δήλωση.
  Αν κάποιος παρ' όλα αυτά ήθελε να δείξει στη δήλωσή του τα έσοδα από το επίδομα και δεν είχε τη βεβαίωση της Πρόνοιας, μπορούσε να γράψει το σύνολο του ποσού στη δήλωση και να επισυνάψει τα αποκόμματα των επιδομάτων του (έξι συνολικά, απ' όπου προκύπτει το ποσό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Απάντηση για την κυρία που πάσχει από Σ.Ε.Λ. :

  Για να δικαιούστε επίδομα από την Πρόνοια θα πρέπει βασικά να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις:
  α) να πάρετε από υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
  β) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι κάτω από 6.000€.
  Εάν δεν τηρείτε κάποια από τις δύο αυτές προϋποθέσεις, δεν δικαιούστε έπίδομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Όταν κάποιος-α είναι συνταξιούχος ενός ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ), ανάλογα με το πώς έχει πάρει σύνταξη (άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος), απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα για αυτές τις πληροφορίες. Ο ασφαλιστικός του φορέας γνωρίζει αν η σύνταξη που παίρνει είναι ήδη αναπηρική, οπότε δεν δικαιούται κάτι επιπλέον, ή είναι λόγω θανάτου του συζύγου κλπ.
  Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση, κάποιος δικαιούται επιπλέον χρήματα επί της σύνταξής του ή όχι.
  Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται επίδομα Πρόνοιας, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, εκτός από τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ (αυτοί, μπορούν να πάρουν και το επίδομα Πρόνοιας, αν πάρουν από την υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Για την κυρία που έχει κάνει σπονδυλοδεσία, λόγω σκολίωσης:
  Όπως έχουμε πει και παλιότερα, για να πάρει κάποιος επίδομα από την Πρόνοια σχετικό με την πάθησή του, θα πρέπει πρώτα να καταθέσει τα χαρτιά του για να περάσει από Υγειονομική Επιτροπή και να πάρει αναπηρία άνω του 67%. Κατόπιν θα καταθέσει τα χαρτιά του στην Πρόνοια προκειμένου να του δώσουν το επίδομα.
  Αν δεν πάρει το ποσοστό άνω 67%, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση μήπως πάρει το έπίδομα οικονομικής αδυναμίας.
  Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επισκευθείτε την Πρόνοια που ανήκετε και να πάρετε πληροφορίες, διότι πολλά πράγματα αλλάζουν και δεν έχουν ανακοινωθεί τα νέα δεδομένα.
  Πολλές φορές άνθρωποι που πάσχουν από μια χρόνια ασθένεια, δικαιούνται επίδομα και άλλοι οι οποίοι πάσχουν από την ίδα ασθένεια, δεν δικαιούνται. Αυτό συμβαίνει διότι εξαρτάται από το στάδιο που βρίσκεται η ασθένειά τους και κατά πόσο αυτό τους επιτρέπει ή όχι να εργαστούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. καλημέρα,
  Η μητέρα μου εδώ και 5 έτη δεν αναγνωρίζει, δεν κινείται, δεν μιλάει,είναι κατάκοιτη, τρέφεται με καθετήρα απο γαστροστομία, με ουροκαθετήρα και όπως αντιλαμβάνεστε δεν αυτοεξυπηρετείται.
  Λαμβάνει τήν σύνταξη του θανόντος πατέρα μου (Δημοσίου)και μια μικρή σύνταξη απο το ΙΚΑ.
  Έχει βιβλιάριο ασθενείας του Δημοσίου.
  Παρακαλώ να ενημερώσετε αν τυχόν μπορεί να της δοθεί κάποιο επιδομα απόλυτης αναπηρίας και προς τα που πρέπει να απευθυνθώ ωστε να ξεκινήσει η διαδικασία για να πιστοποιηθεί η κατάσταση της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. ΛΑΜΒΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑ.ΒΡΗΚΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΩ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 'Η ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. γεια σας κυριοι της "προνοιας"..!
  προσπαθω να βγαλω το επιδομα απο τον περασμενο οκτωβρη οπου περασα την επιτροπη.
  τον περασμενο φεβρουαριο παρεδωσα ολα τα δικαιολογιτικα κ περιμενω το καλοκαιρι να ερθει η πρωτη επιταγη.λοιπον περασε το καλοκαιρι κ ακομα τιποτα..
  πηγα σημερα στα γραφεια της "προνοιας" κ ου ειπαν οτι πρεπει να θεωρισω το βιβλιαριο υγειας κ να τους το παω.
  θελω να ρωτησω αν θα παρω τα λεφτα μ αναδρομικα απο τον οκτωβρη που περασα την επιτροπη μεχρι σημερα.?.ειναι η δευτερη φορα που περνω επιδωμα.
  επισης θελω να ρωτησω πως θα βγαλω την καρτα απεριοριστων διαδρομων για τα μεσα μαζικης μεταφορας και για ποια μεσα ειναι δωρεαν..
  παρακαλω πολυ απαντηστε μου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Για την κατάκοιτη κυρία..:
  Αν μπορεί η μητέρα σας να πάρει σύνταξη αναπηρίας, τότε μπορεί να την πάρει μόνο από το ΙΚΑ, εφ' όσον η σύνταξή της προέρχεται από την εργασία της. Είναι δηλαδή άμεσα ασφαλισμένη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στο ΙΚΑ, (στην Πειραιώς ή στο ΙΚΑ που ανήκει) για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Το επίδομα αναπηρίας το παίρνουμε διότι δεν έχουμε άλλους πόρους να ζήσουμε λόγω της αναπηρίας μας. Εάν μπορούμε να εργαστούμε, τότε το επίδομα διακόπτεται. Δεν απασχολεί την πρόνοια αν επαρκούν τα χρήματα που παίρνετε, ώστε να μπορείτε να ζήσετε αξιοπρεπώς. Βλέπουν μόνο ότι μπορείτε να εργαστείτε....
  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας και ζητήστε να μιλήσετε με την Κοινωνική μας Υπηρεσία.(210 3417160).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Για τον κύριο που περιμένει το επίδομα της Πρόνοιας:
  Πράγματι έχουν καθυστερήσει πολύ να σας πληρώσουν, αλλά τα αναδρομικά σας θα είναι από την ημέρα που καταθέσατε τα χαρτιά σας στην πρόνοια και όχι από την ημέρα που περάσατε από Υγειονομική Επιτροπή.
  Μπορείτε να βγάλετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών καταθέτοντας τα δικαιολογητικά σας στην Πρόνοια ή σε κάποιο ΚΕΠ. Η κάρτα αυτή ισχύει για δωρεάν μεταφορές εντός Αθήνας με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχετε έκπτωση στα υπεραστικά λεωφορεία, τα τραίνα και τα πλοία.
  Τα δικαιολογητικά είναι λίγο διαφορετικά σε κάθε πρόνοια, αλλά τα βασικά είναι:
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Απόφαση υγειον. επιτροπής
  3. Ένας λογαριασμός (ΔΕΗ ή ΟΤΕ) που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας σας.
  4. Εκκαθαριστικό από την εφορία, ή αν δεν έχετε, μια βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση.
  5. Βιβλιάριο υγείας
  6. Την παλιά κάρτα, αν έχετε, και δύο φωτογραφίες.

  θΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΡΟΝΟΙΑ". Είμαστε ένας Μή Κερδοσκοπικός Οργανισμός και ασχολούμαστε με θέματα ψυχικής υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού.Το όνομα του φορέα μας είναι ΚΛΙΜΑΚΑ και μέσα από αυτό το blog προσπαθεί η Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ να δώσει πληροφορίες σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούμε να σας δώσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο επίδομα για καρδιοπαθείς. Αν ναι που πρέπει να απευθυνθώ για να μάθω για τις προυποθέσεις που απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. to epidoma pronias pote tha to paroupume?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Για τον/την κο/κα που είναι καρδιοπαθής, θα πρέπει να περάσετε από υγειονομική επιτροπή, η οποία θα σας δώσει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Μόνο τότε θα μπορείτε να υποβάλετε τα χαρτιά σας για επίδομα. Εάν καταφέρετε αυτό, τότε θα σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Τα επιδόματα της πρόνοιας θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα ή αρχές του επόμενου, εφ' όσον δεν συντρέχουν λόγοι για να διακοπεί. Στα γραφεία της πρόνοιας, έχοντας μαζί σας το τελευταίο απόκομμα του επιδόματατός σας, θα μπορέσετε να πάρετε πληροφορίες για την όποια καθυστέρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Καλημέρα.Πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας με κύριο χαρακτηριστικό τη σπαστική παραπάρεση.Όταν αρρώστησα ήμουν ανήλικο παιδί (πρώτη ώση στα 15) καιεπίσημα διαγνωσμένη στα 20.Η εξέλιξη της υγείας μου είναι με υφέσεις και εξάρσεις,βρίσκομαι συνεχώς υπό φαρμακευτική αγωγή και τα τελευταία χρόνια υποβάλλομαι σε θεραπεία πολύ σοβαρή και επικίνδυνη για την ίδια τη ζωή μου.Αυτή τη στιγμή παίρνω σαν προστατευμένο μέλος επίδομα παραπληγίας από τον ΟΓΑ αφού προέρχομαι από αγροτική οικογένεια.Με πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη κατόρθωσα βασικά από το σπίτι μου χωρίς ιδιαίτερα πολλές μετακινήσεις γιατί με κουράζουν να σπουδάσω δασκάλα(τελειώνω σ'ένα χρόνο).Θέλω λοιπόν να ρωτήσω όταν θα διοριστώ δικαιούμαι το επίδομα παραπληγίας?Αν ναι από ποιόν φορέα και ακριβώς πρέπει να κάνω?Διότι υποθέτω ότι θα κάνω διακοπή από τον ΟΓΑ.Πάντως προς το παρόν είναι το μόνο έσοδό μου και το δηλώνω κανονικά στην εφορία.Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Oι αιτούντες άσυλο δικαιούνται επίδομα απροστάτευτων τέκνων και πολυτεκνικό?και τι γίνεται εαν έχουν ελλιπή δικαιολογητικά πχ δεν έχουν συμβόλαιο στο όνομα τους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Όταν κάποιος πολίτης με χρόνιο νόσημα εργάζεται, δεν δικαιούται επίδομα ή άλλο βοήθημα. Τα επιδόματα δίδονται με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί κάποιος να εργαστεί λόγω της νόσου, άρα δεν έχει έσοδα.
  Για τη συγκεκριμένη νόσο, παλαιότερα υπήρχαν ειδικές διατάξεις, οι οποίες δεν γνωρίζουμε αν είναι τώρα σε ισχύ. Καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με το σύλλογό σας για να ενημερωθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Όταν κάποιος-α αιτείται πολιτικό άσυλο, σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας-ιδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη διακαιούται κανένα επίδομα, διότι όλα τα επιδόματα αφορούν ΜΟΝΟ τους Έλληνες.
  Για βοήθεια αλλοδαπών, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε αντίστοιχους φορείς που φροντίζουν αλλοδαπούς ή πολιτικούς πρόσφυγες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Επαιρνα επιδομα για το παιδι λογω 67 τα εκατο και εληγε η γνωματευση στις 6/4/2011.πριν ληξει η προθεσμια εκανα αιτηση να περασω παλι επιτροπη για τα επομενα 2 χρονια .περασα επιτροπη στις 15/6/2011 πηρε παλι το 67%.Ελαβα ταχυδρομικως την γνωματευση περιμενοντας οπως την πρωτη φορα να μου ερθουν τα χρηματα.χωρις να γνωριζω οτι επρεπε να κανω αιτηση να μου ερθει το επιδομα .και οταν πηγα σημερα να ρωτησω σην προνοια 10/10/2011 μου ειπαν οτι χανω το επιδομα για τους 6 μηνες που περασαν απο τον απριλιου.θα μπορουσα να κανω κατι να παρω τα χρηματα των 6 περασμενων μηνων .Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, διότι η Πρόνοια υπολογίζει ως χρόνο καταβολής του επιδόματος από την ημέρα που καταθέτετε τα χαρτιά σας στα γραφεία της και όχι από την ημερομηνία που η υγειονομική επιτροπή δίνει τη βεβαίωση αναπηρίας.
  Καταθέστε τα χαρτιά του παιδιού σας το συντομότερο δυνατόν, διότι και αυτό απαιτεί χρόνο μέχρι να σας δοθούν τα χρήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Καλησπερα.Λαμβανω Επιδομα Προνειας εδω και 4 χρονια πασχων απο Αιμολυτικη Αναιμια(HIV/AIDS).Ειμαι 32 ετων και ασφαλισμενος στο ΙΚΑ απο το 2002,εχοντας 2000 ενσημα(Βαρεα-Ανθιυγ).Μπορειται να μου απαντησετε εαν και κατα ποσο δικαιουμαι Συνταξη Αναπηριας,λογω της παραπανω παθησης,απο τον ασφαλιστικο φορεα και εφοσον δικαιουμαι,μπορω να λαμβανω παραλληλα και το επιδομα προνειας? Ευχαρισω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε αν η ασφάλειά σας στο ΙΚΑ προέρχεται από δική σας εργασία ή είστε έμμεσα ασφαλισμένος.
  Από τα όσα ίσχυαν έως τώρα, όταν κάποιος έχει 1500 ένσημα τα τελευταία πέντε χρόνια, περάσει από υγειονομική επιτροπή και πάρει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη αναπηρίας. Αν γίνει αυτό, τότε σταματάει να παίρνει το επίδομα της Πρόνοιας. Η Πρόνοια, όπως έχουμε ξαναπεί, δίνει επιδόματα σε όσους δεν έχουν άλλους πόρους. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε πάντα να μας γράφετε στο blog ή να μας καλέσετε στο 210 3417160-3.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. καλησπερα. ηθελα να ρωτησω, σε περιπτωση που δεν επαιρνα το επιδομα για χρονια..λογω θανατου τησ γυναικας μου και εχοντας 2 ανηλικα παιδια, τωρα πλεον που εχουν ενηλικιωθει μπορω να υποβαλλω καποια αιτηση ωστε να λαβω το επιδομα που δικαιουμουν? ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Καλησπέρα. Είμαι από την Αλβανία με ελληνική ιθαγένεια, ελληνική ταυτότητα κλπ και μένω μόνιμα στην ελλάδα. Λόγω εμφράγματος πέρασα από υγειονομική επιτροπή και μου αναγνώρισαν αναπηρία 80% και ανικανότητα για εργασία. Κατέθεσα αίτηση στην πρόνοια για επιδότηση από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας, όμως μου το απέρριψαν διότι παίρνω από το ΙΚΑ Αλβανίας σύνταξη αναπηρίας 88,63 ευρώ το μήνα. Δεν έχω άλλο εισόδημα, δεν εργάζομαι και δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ταμείο και δεν μπορώ να ζήσω με αυτό το ποσό. Μπορώ να κάνω κάποια ένσταση ή κάτι άλλο για να επανεξεταστεί το αίτημα μου;Δεν μπορούν να μου βγάλουν κάποιο ποσό έστω και μειωμένο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Κύριε Γιάννη,
  δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο επίδομα αναφέρεστε λόγω θανάτου της συζύγου σας και ποιο επίδομα θέλετε τώρα να διεκδικήσετε...Θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο σαφής;Αν δε θέλετε να γράψετε στο blog, μπορείτε πάντα να μας τηλεφωνείτε στο 210 3417160-3.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Για τον-την κο-κα από την Αλβανία:
  Δυστυχώς ακόμη και 1€ να παίρνετε ως σύνταξη από κάποιο ασφαλιστικό φορέα, δεν μπορεί η πρόνοια να σας δώσει επίδομα.Καταλαβαίνω ότι αυτό στις περιπτώσεις σαν τη δική σας είναι άδικο, αλλά έτσι ορίζει η νομοθεσία. Η Πρόνοια ή σας δίνει κανονικά το επίδομα βαριάς αναπηρίας ή όχι. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή.
  Δείτε αν μπορείτε να διακόψετε τη σύνταξη από την Αλβανία, αν νομίζετε ότι σας συμφέρει. Όμως να έχετε στο νου σας ότι τα πράγματα εδώ είναι πολύ ρευστά και αβέβαια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. τα ατομα που παρακολουθουν προγραμματα του οκανα δικαιουνται επιδοματος ?αν ναι ποια ειναι τα απαιτουμενα δικαιολογητικα?ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Εάν δεν συντρέχει άλλος λόγος υγείας ή κοινωνικής αδυναμίας (απορίας), όπως περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο, δεν δικαιούνται επιδόματος όσοι είναι σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μαρία και σήμερα έμαθα πως δικαιούμαι διατροφικό επίδομα μεταμόσχευσης, αφού έχω υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Εργάζομαι κι έχω ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Πού θα πρέπει να απευθυνθώ (ΙΚΑ ή Νομαρχία Αθηνών) για να κάνω αίτηση? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Κυρία Μαρία, μετά από επικοινωνία μας με την Διεύθυνση Υγείας της Αθήνας, μας απάντησαν ότι δικαιούστε το διατροφικό επίδομα. Για να μάθετε τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε, θα πρέπει να μεταβείτε στο ανάλογο γραφείο της περιοχής που διαμένετε. Προκειμένου να σας διευκολύνουμε, σας δίνουμε το τηλέφωνο του γραφείου της Αθήνας, και από εκεί θα μάθετε σε ποιόν τομέα ανήκετε : 2131600394.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Καλησπέρα σας ονομάζομαι Χρήστος και έχω έναν αδελφό τον Νίκο 32 ετών ο οποίος έχει κινητικά και νοητικά "θέματα" έχοντας την ιδαιτερότητα του σύνδρομου DOWN.
  Ο πατέρας μας έχει πεθάνει το 1987.Η μητέρα μας παίρνει την σύνταξη υπερ ενηλικίωσης από τον ΟΓΑ.Ο Νίκος μέχρι στιγμής παίρνει το επίδομα από την πρόνοια λόγω ΒΝΚ.Εγώ εργάζομαι σαν Ιδιωτικός υπάλληλος και έχω βιβλιάριο και ένσημα ΙΚΑ.Επίσης έχω "περάσει"την μητέρα μου και τον Νίκο σαν προστατευόμενα μέλη στο βιβλιαρίο μου.
  Πρόσφατα κατά την επισκεψή μου στα γράφεια της Πρόνοιας με σκοπό να καταθέσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συνέχιση του επιδόματος που παίρνει ο αδελφός με ερώτησαν -αν παίρνει σύνταξη από το ΙΚΑ λόγω θανάτου του πατέρα μας.(ο πατέρας μας ΉΤΑΝ ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ).-Τους απάντησα αρνητικά και με ρώτησαν γιατί δεν παίρνει αφού δικαιούται .-Τους ξαναπάντησα ότι όταν πέθανε ο πατέρας μου και είχαμε ερωτήσει στο ΙΚΑ μας είχαν πει ότι δεν δικαιούται σύνταξη διότι δεν είχε συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός ενσήμων του πατέρα που να δικαιολογηθεί κάποιο ποσό σύνταξης .-Επιμένοντας οι άνθρωποι της Πρόνοιας μου απαντούν ότι αυτό δεν έχει κάποια σημασία και ότι ο αδελφός μου δικαιούται σύνταξη από το ΙΚΑ λόγω ότι είναι άτομο με ΒΝΚ και ο πατέρας του που έχει απεβιώσει ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ,ανεξάρτητα αν είχε τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων για μειώμένη ή πλήρης σύνταξη.
  Η ερώτησή μου είναι: αν ισχύει αυτό το οποίο μου είπαν στην Πρόνοια και εφόσον ο πατέρας μας έχει απεβιώσει το 1987 αν μπορούμε να κάνουμε αίτηση στο ΙΚΑ τώρα .Επίσης σε περίπτωση που έπαιρνε κάποια σύνταξη από το ΙΚΑ ο αδελφός θα μπορούσε να έπαιρνε και το επίδομα Πρόνοιας μαζί ή αυτό ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις ?

  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Κύριε Χρήστο,
  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με αρμόδιο γραφείο του ΙΚΑ, μας απάντησαν ότι ο αδελφός σας ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ σύνταξη, παρόλο που τα ένσημα του πατέρα σας δεν ήταν αρκετά. Οι υπάλληλοι της πρόνοιας δικαίως επέμεναν σε αυτό.
  Θα πάτε λοιπόν στο ΙΚΑ που ανήκετε και θα μιλήσετε με το γραφείο συντάξεων λόγω θανάτου. Εκεί θα σας πουν ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομίσετε, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Καλή δύναμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Έχω τρία παιδιά, είμαι σε τετραετή διάσταση εδώ και 2 μήνες άνεργη. Λαμβάνω ένα ενοίκιο απο σπίτι αξίας 200 ευρώ και 250 ευρώ επίδομα τριτεκνίας. Δεν είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Ελπίζω να λαμβάνετε το επίδομα ανεργίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δικαιούστε το επίδομα απροστάτευτων τέκνων, από την πρόνοια. Καλό θα ήταν να επισκεφθείτε τα γραφεία της πρόνοιας, που ανήκετε και να ρωτήσετε για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Καλησπέρα, είμαι 22 χρονών, άνεργος φοιτητής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατάγομαι από Γεωργία και ζω στο νοίκι.
  Θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι το επίδομα για ομογενείς πρόσφυγες (νούμερο 10) και αν ναι που μπορώ να απευθυνθώ.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Καλημερα..ειμαι 3 χρονια ανεργος απο τραυματισμο στη μεση.Δεν μπορω να βγαλω καρτα ενεργειας λογο εφοριας κ ειμαι ανασφαλιστος τα ιδια χρονια.Δικαιουμαι ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη?Η καποιο επιδομα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. καρδιοπαθείς με αναπηρία 80 % με σύνταξη του ΟΓΑ δικαιούται κάποιο επίδομα ……?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Καλησπέρα, μήπως γνωρίζετε αν τελικά θα λάβουμε επιταγές-πρόνοιας για τον μήνα Νοέμβριο? (Γιατί είδα στην TV ότι μπορεί και όχι). Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Για το φοιτητή από τη Γεωργία: Εφ' όσον έχετε ταυτότητα ομογενή και πληρείτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δικαιούστε το επίδομα. Θα απευθυνθείτε στα γραφεία της πρόνοιας της περιοχής που ανήκετε, προκειμένου να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας. Καλό θα ήταν, πριν ξεκινήσετε να τα συγκεντρώνετε, να πάτε στην πρόνοια για να βεβαιωθείτε ότι δε θα σας ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Κύριε Χρήστο, η πρόνοια μας είπε ότι τα επιδόματα θα δοθούν στις 24-11-11, με κάθε επιφύλαξη, επειδή τα οικονομικά του κράτους είναι σε άσχημη κατάσταση, όπως ήδη γνωρίζετε.
  Για το αν δικαιούστε επίδομα πρέπει να μας πείτε περισσότερα για την περίπτωσή σας, ή να επισκεφθείτε κάποιο γραφείο πρόνοιας και να ρωτήσετε. Το ίδιο ισχύει και για βιβλιάριο υγείας.
  Όσον αφορά τους συνταξιούχους ΟΓΑ με αναπηρία άνω του 80%, δικαιούνται επίδομα από την πρόνοια, ΜΟΝΟ όσοι παίρνουν σύνταξη ΥΠΕΡΗΛΙΚΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. καλησπερα σας,
  ο πεθερος μου ειναι συνταξιουχος του ΟΑΕΕ (που παιρνει πλεον συνταξη απο το Ικα) και ειναι τυφλος με 85% αναπηρια,παιρνει επισης μηνιαιο βοηθημα απο τον ΟΑΕΕ λογω τυφλοτητας .Γνωριζετε αν μπορει να παρει και επιδομα τυφλοτητας απο την προνοια?
  ευχαριστω
  Κωνσταντινα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Αν διαβάζατε τα παραπάνω σχόλια, θα βλέπατε ότι όποιος παίρνει σύνταξη από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, ΔΕΝ δικαιούται επίδομα πρόνοιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Είμαι οροθετικός και λαμβάνω εδώ και 5 χρόνια το σχετικό επίδομα από την Πρόνοια. Γνωρίζετε αν το εν λόγω επίδομα (λόγω και της ιδιαιτερότητας του κοινωνικού αποκλεισμού) πρέπει να δηλώνεται στην εφορία; Τέλος γνωρίζετε αν είναι στις προθέσεις των φορέων να το καταργήσουν ή να επιβάλλουν εισοδηματικά κριτήρια;
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. ειμαι ανεργη με 3 παιδακια προσφατα περασα ενα εγγεφαλικο επεισοδιο και εχω και ανευρισμα στην καρδια ειμαι ασφαλισμενη στην προνοια δηλ βιβλιαριο ανασφαλιστου δικαιουμαι καποιο επιδομα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλη χρονια να εχετε ....οπως σας προειπα ειμαι ανεργη το μονο εισοδημα που εχω ειναι το τριτεκνο το διμηνο 2192Ε ετησιος δεν εχω σπιτη και κανενα περουσιακο στοιχειο ουτε επιδομα ανεργειας περνω εχω μεσοκολπικο ανευρισμα με παραμονη ανοικτου ωοειδους τρηματος στην καρδια τον αυγουστο περασα ενα παροδικο εγκεφαλικο...οι ηλικιες των παιδιων ειναι 16,6,και 4 ετων διαζυγιο δεν εχω εχω απο το ειρηνοδικειο οτι εχω την
   φροντιδα και την συντηρηση αποκλειστικα εγω...και ειμαστε και τα 4μελη ασφαλισμενα στην προνοια...με βιβλιαριο προνοιας σας ευχαριστω πολυ για τον πολυτιμο χρονο που αφιερωσατε::δικαιουμαι κατι;;

   Διαγραφή
 114. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
  Το επίδομα της πρόνοιας, εφ' όσον είναι το μοναδικό σας εισόδημα, ΔΕΝ δηλώνεται στην εφορία.
  Αν τα συνολικά σας εισοδήματα είναι πάνω από το αφορολόγητο όριο, τότε το δηλώνετε.
  Δεν γνωρίζει κανείς μας τις προθέσεις των υψηλά ιστάμενων...θα δείξει η πορεία τί θα καταργήσουν και τί όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να δικαιούστε κάποιο επίδομα, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για σας για να το πούμε με βεβαιότητα.
  Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είστε παντρεμένη ή διαζευγμένη, αν έχετε εσείς την επιμέλεια των παιδιών,την ηλικία των παιδιών, αν έχετε εισοδήματα από εργασία ή από αλλού, αν έχετε ακίνητη περιουσία, κλπ.
  Μπορείτε είτε να μας τα γράψετε, είτε να πάτε στα γραφεία της πρόνοιας και να ρωτήσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. Πασχω απο ψωριαση κατα πλακας σε βαρια μορφη.ανεργος ολο το 2011.ειμαι εγαμος με 4 παιδια δικαιουμαι καποιο επιδομα απο καποια υπηρεσια?ευχαριστω πολυ....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Κύριε, αρχικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δικαιούστε το πολυτεκνικό επίδομα, εσείς και η σύζυγός σας. Δεν μπορώ να σας πω αν δικαιούστε κάτι επιπλέον, διότι δεν μας δίνετε περεταίρω στοιχεία (αν εργάζεστε, τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα, την ηλικία των παιδιών σας, τυχόν ακίνητη περιουσία, κλπ). Επίσης δεν λέτε αν έχετε απευθυνθεί σε άλλους φορείς για επιδόματα ή άλλου είδους βοήθεια... Για να σας απαντήσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από το όνομα της ασθένειάς σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Καλησπέρα. Έχω διαγνωσθεί ως οροθετικός από το έτος 2004. Λαμβάνω Προνοιακό επίδομα για πολύ λιγότερα χρόνια γιατί δεν γνώριζα για το συγκεκριμένο επίδομα. Κατά καιρούς έχω εργαστεί και έχω και ένσημα. Εδώ και 2,5 χρόνια δεν εργάζομαι. με ασφαλίζει ο αδελφός μου σε επιχειρηση που διατηρεί με δικά του έξοδα στο ΙΚΑ. Ωσ εκ τούτου κάνω Φορολογική Δήλωση αφού και αυτός με δηλώνει ως εργαζόμενο για ποσό μεταχύ 6000 ευρώ ως ημιαπασχόληση(αν και δεν ήταν υποχρεωτικό μέχρι 2010) ενώ στην πραγματικότητα δεν αμείβομαι προκειμένου να έχω κάποια κοινωνική ασφάλιση και λόγω των υποδείξεων των γιατρών μου για το ΙΚΑ ( μου έλεγαν ΙΚΑ και όχι Πρόνοια) ΕΡΩΤΗΣΗ:1) Θα ήθελα να γνωρίζω αν το εικονικό εισόδημα που δηλώνω αποτελεί εισοδηματικό κριτήριο (λόγω και της οικονομικής κατάστασης)και 2)πότε δίδονται τα επιδόματα του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου γιατί μας έδιναν μέχρι πέρυσι τους 2 αυτους συνεχόμενους μήνες τα επιδόματα για 4μηνο 9μέχρι Μάρτιο). Σας Ευχαριστώ θερμά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Φυσικά και θεωρείται ότι έχετε εισόδημα. Με τα τελευταία μέτρα το αφορολόγητο είναι 5.000 €, επομένως θα φορολογηθείτε για 1.000 €.
  Όταν θα έρθει η ώρα να ανανεώσετε το επίδομα της πρόνοιας, θα σας το κόψουν, διότι φαίνεται ότι εργάζεστε και επιπλέον έχετε και ασφάλιση ΙΚΑ.
  Το επίδομα του Νοεμβρίου θα δοθεί (εφ' όσον υπάρχουν χρήματα), μετά τις 21. Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα πληρωθείτε δίμηνο ή τετράμηνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. καλημερα σας...
  θα μπορουσα να μαθω ποτε θα πληρωθουμε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Καλημέρα. Θα Θελα Να Ρωτισο Ποτε Θα Πληροσουνε Στην Γουμενισσα Κιλκις. Για Των Μηνα Σεπτεμβριο- Οκτωβριο. Για Επιδομα Προνοιας. Ευχαριστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Είμαι Δημόσιος υπάλληλος με μεσογειακή αναιμία και αναπηρία 67%. Δικαιούμαι επίδομα πρόνοιας; Ευχαριστώ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. καλημερα και ευχαριστουμε για τις χρησιμες πληροφοριες! πασχω απο ΣΚΠ 8χρονια με 67% και περνω επιδομα απο την προνοια το οποιο ληγει σε 5μηνες γιατι συμπληρωνω 4χρονια εργασιας στο ΙΚΑ. Ηθελα να ξερω θα μπορεσω να συνεχισω να το περνω απο το ΙΚΑ? ενω εργαζομαι? θα χρειαστει να περασω παλι απο επιτροπη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Είμαι 66 ετών ηθοποιός είμαι 3 χρόνια στον ΟΑΕΔ εχω 2700 ένσημα του ΙΚΑ μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη και να εχω ιατρική περίθαλψη.... 23/11/11 8:45

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Η απάντηση βρίσκεται πάνω ακριβώς από το σχόλιό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Για την πληρωμή του επιδόματος πρόνοιας στην επαρχία, τηλεφωνήστε στην πρόνοια της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. Για τον κο που είναι δημόσιος υπάλληλος:
  Καλό θα είναι να διαβάζετε τα σχόλια που έχουν ήδη απαντηθεί. Μέσα από εκεί μπορεί να πάρετε την απάντηση στην ερώτησή σας. Στη δική σας περίπτωση υπάρχει ήδη η απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Για τον/την κο/κα που πάσχει από ΣΚΠ:
  Με τα σημερινά δεδομένα (μπορεί να τα αλλάξουν), μπορείτε να παίρνετε κάποιο επίδομα από το ΙΚΑ, αλλά ναι, θα πρέπει να περάσετε πάλι από υγειονομική επιτροπή.Επειδή είναι χρονοβόρα διαδικασία, καλό θα ήταν να την ξεκινήσετε από τώρα, ρωτώντας στο ΙΚΑ που ανήκετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Για τον/την κο/κα που είναι ηθοποιός:
  Μπορείτε να έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΙΚΑ, για δύο χρόνια από τότε που μπήκατε στον ΟΑΕΔ. Για το αν δικαιούστε σύνταξη από το ΙΚΑ, θα πρέπει να το ρωτήσετε εκεί. Αν σας απαντήσουν ότι δεν δικαιούστε, τότε σίγουρα μπορείτε να πάρετε τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, ασχέτως αν υπήρξατε ποτέ αγρότης ή όχι. Ο ΟΓΑ δίνει αυτή τη σύνταξη (περίπου 340€), σε όλους τους Έλληνες άνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από άλλο ασφαλιστικό φορέα, και έχουν πολύ χαμηλό ή καθόλου εισόδημα. Απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. μηπως υπαρχουν νεοτερα για τις πληρωμες μας.?.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. ΚΓ.Λαμβάνω επίδομα της πρόνοιας πάνω απο 20 έτη (θρομβασθένεια Glanzman)με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής σε ποσοστό 67% δια βίου ενώ παράλληλα εργάζομαι. Με τα καινούρια δεδομένα της ψήφισης του νομοσχεδίου περί ποσοστών αναπηρίας τι ακριβώς πιστεύεται οτι θα συμβεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. * Οι επιταγές των επιδομάτων της Πρόνοιας έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν στους δικαιούχους, με μια καθυστέρηση. Είναι θέμα χρόνου να παραλάβετε και τη δική σας.

  * Το θέμα με τα επιδόματα και γενικά της κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να ανταλλάσσουμε απλά τις απόψεις μας.
  Τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα μας ανακοινώσουν τις προθέσεις και τις αποφάσεις τους, κάποια στιγμή. Κανείς δε γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο ακόμη. Όλοι είμαστε σε αναμονή των νέων εξελίξεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. ΕΙΜΑΙ 65 ΕΤΩΝ Κ ΜΟΥ ΛΥΠΟΥΝ 2 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ 2012 ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 30/11/2011 ΩΡΑ 2:30

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. exo pososto anapirias 67%kai ano thikeoume epithoma pronias

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. ΕΓΡΑΠΣΑ ΛΑΤΗΟΣ...ΕΙΜΑΙ 65 ΕΤΩΝ Κ ΜΟΥ ΛΥΠΟΥΝ 2000 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ 2012 ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 2/12/2011 ΩΡΑ 9:00
  2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. kalhspera... tha hthela na rwthsw an mpwro na parw epoidoma pronoias k gw? eimai 28 xronon anergoi eimaia sto ika k exw tous goneis mou me anapiria 67% pernoun epoidoma pronoias. egw mporw na parw? euxaristw..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. Είμαι 41 ετών για το ετος 2011 ειμαι ανεργος ειμαι οικοδομος με 4 παιδιά το πρωτο 19 και το τελευταίο 14 η συζηγος μου περνει το πολυτεκνο δεν ξεπερνα τα 4.000 ευρώ το εισοδημα για το 2010 για το ετος 2011 δεν εχω εισοδημα δεν εχω περουσιακα στοιχεια εχω ψωριαση κατα πλακας σε βαρια μορφη δεν εχω απευθυνθεί σε καμια δημόσια υπηρεσία και θα ήθελα να μάθω αμα θα μπορούσα να περάσω απο επιτροπή για επίδομα ή σύνταξη αλλα με βαση τα ενσιμα που εχω δεν με βγάζουν στην σύνταξη!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Για τον κο που είναι 65 ετών:
  Θα πρέπει να ρωτήσετε στο ΙΚΑ για το θέμα των ενσήμων σας και πώς μπορείτε να τα συμπληρώσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πολύ χαμηλά εισοδήματα ή καθόλου, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ επίδομα πρόνοιας. Διαβάστε προσεκτικά την πιο πάνω ανάρτηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. Για την κα 28 ετών:
  Θα προτιμούσαμε να μας γράφετε στην Ελληνική Γλώσσα, ακόμη και με ορθογραφικά λάθη, δεν πειράζει.
  Το επίδομα της πρόνοιας δεν είναι κληρονομικό, θα πρέπει να έχετε πιστοποιημένη από ΚΕΠΑ αναπηρία άνω του 67%, για να το πάρετε.Δείτε την ανάρτησή μας "Επιδόματα ανεργίας και Ασφάλιση Ανέργων", μήπως δικαιούστε επίδομα νέου άνεργου και ασφάλιση ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. Για τον κο 41 ετών με ψωρίαση κατά πλάκας:
  Θα πρέπει όμως να μας πείτε πόσα ένσημα έχετε συνολικά,για να σας πούμε τί μπορείτε να κάνετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. ειμαι ο Κ.41 χρονον π πασχω απο ψωριασης κατα πλακας.....εχω 1,650 ενσημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. Με τα ένσημα που έχετε δεν μπορείτε να πάρετε κανονική σύνταξη, αλλά ίσως να πάρετε σύνταξη αναπηρίας.
  Θα πρέπει να καταθέσετε τα χαρτιά σας στο ΚΕΠΑ που ανήκετε, για να περάσετε από υγειονομική επιτροπή. Εάν σας δώσουν αναπηρία άνω του 67%, τότε για να πάρετε σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ, θα πρέπει να έχετε συνολικά 1500 ένσημα, εκ των οποίων τα 600 να τα έχετε αποκτήσει τα τελευταία 5 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. γεια σας αν γνωριζετε θα μπορουσατε σας παρακαλω θερμα να μας ενημερωσετε τι ακριβως θα γινει με το επιδομα που περνουμε σαν οροθετικοι? θα πρεπει δηλαδη καποιος να ειναι σε σταδιο προχωρημενο, κοινως κοντα στο θανατο για να δικαιουται το επιδομα που μεχρι τωρα περναμε σαν οροθετικοι και που πολλοι πλεον ανθρωποι εξαρτωνται απο αυτο λογω κρισης και ελλειψης εργασιας?? ακουγονται και γραφονται τοσα πολλα ανησυχιτικα πραγματα στο διαδυκτιο. εχει ξεκαθαρισει το τοπιο οσων αφορα τους οροθετικους η απλα να πεθανουμε ολοι? τι γινεται τελικα? η πληρωμη του επιδοματος του δεκεμβριου γιατο κλησιμο του χρονου θα πραγματοποιηθει? δεν βγαζει κανεις καμια ακρη. σας παρακαλω θερμα τι γινεται? υπαρχει κανενας που γνωριζει?
  ευχαριστω θερμα- ενας οροθετικος- μαλλον δηλαδη μελλοθανατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. Ισχύει ότι ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή προσκομίζετε τη γνωμάτευση της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων στην Πρόνοια και συνεχίζεται το επίδομα, άσχετα αν είστε φορέας ή νοσείτε.
  Το αν αυτό θα διαφοροποιηθεί, κανείς δεν το γνωρίζει, όπως και για άλλες ομάδες πληθυσμού με ειδικές ανάγκες.
  Το επίδομα θα καταβληθεί κανονικά. Το πολύ να καθυστερήσει 1-2 μέρες. Αυτή την ενημέρωση έχουμε μέχρι στιγμής.
  Καλό θα ήταν να παραμείνουμε όλοι ψύχραιμοι, προς το παρόν.
  Να ξέρετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας είτε τηλεφωνικά είτε προσωπικά, κατόπιν ραντεβού, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. καλησπερα ο πατερας μου περνει συνταξει αναπηριας ογα ειναι 74χρονων επειδη ειναι κωφαλαλος εδω και αρκετα χρονια περνει επιδομα προνιας στις9-2011 ηρθε ενα χαρτι απο την προνοια οτι πρεπει να καταθεσουμε τα δικαιολογητικα τα στελνουμε και ειπανε οτι θα αργησσουν λογο απογραφης πριν λιγες μερες μας πηρανε τηλεφωνο οτι δεν θα το ξαναπαρει επειδη περνει την αναπηρικη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. Χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινίσεις, προκειμένου να σας απαντήσουμε. Για παράδειγμα, αν ο πατέρας σας ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΓΑ, πόσα χρόνια παίρνει τη σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ και πόσα χρόνια της πρόνοιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. καλησπερα πηρα τηλεφωνο στο ογα ειναι ασφαλισμενος απο το 1975 αλλα φαινετε γραμμενος αγροτης.στην προνοια ειναι απο το 1992 περιπου.Εκεινα τα χρονια ηταν διαφορετικα δεν υπηρχε συνταξη υπερηλικων και τον γραψανε αγροτη Υπαρχει λυση?ΕΙΜΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΦΑΛΑΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Σε αυτή την περίπτωση, ο πατέρας σας δεν μπορεί να πάρει και το επίδομα της πρόνοιας, διότι φαίνεται ως συνταξιούχος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΓΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. ΓΕΙΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία είναι: 2103417160-3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. Έχω δικαίωμα διαδοχικής σύνταξης μετά το θάνατο του συζύγου μου. Τη σύνταξη αυτή τη δικαιούμαι εξ'ημισείας με το γιο μου που έχει μόνιμη αναπηρία άνω των 67 τοις εκατό, και θα την λάβει μετά τον θάνατο του πατέρα του. Τα 7/10 της σύνταξης που δικαιούμαστε θα είναι, με τα σημερινά δεδομένα, 900€ μοιρασμένα στα δύο, δηλαδή από 450€ ο καθένας. Παίρνει ήδη επίδομα από την πρόνοια 310€ το μήνα. Θα το χάσει όταν πάρει τη μισή σύνταξη μετά το θάνατο του πατέρα του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. καλησπερα σας
  χρονια πολλα με υγεια πανω απο ολα σε ολους μας
  θα μπορουσατε σας παρακαλω θερμα να μας ενημερωσετε για την ημερομηνια καταβολης του επιδοματος για μεσσογειακη αναιμια - hiv οροθετικοτητας για το διμηνο νοεμβριου - δεκεμβριου 2011 ποτε θα καταβληθει ? στο βιβλιαριο εχω ημερομηνια περσινης πληρωμης 22/12/2012 ειναι πανω κατω ιδιες ημερομηνιες καθε χρονο? εχει αλαξει κατι?
  σας ευχαριστω θερμα και καλη σας χρονια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. Δυστυχώς θα κοπεί διότι η πρόνοια χορηγεί επιδόματα σε όσους δεν έχουν έσοδα από άλλους φορείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. Χρόνια Πολλά και Καλά και σε σας!
  Η καταβολή των επιδομάτων θα γινόταν κανονικά όπως και πέρυσι. Έτσι μας είχαν πει από τα κεντρικά της Πρόνοιας. Αν αυτό δεν έχει συμβεί με σας, είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με την πρόνοια της περιοχής σας και να τους ρωτήσετε για το δικό σας επίδομα.
  Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα και δεν μπορεί κανείς να πει κάτι με σιγουριά. Ούτε και οι υπάλληλοι της πρόνοιας δεν μπορούν να απαντήσουν σε κάποια θέματα που αφορούν την καταβολή επιδομάτων, διότι δεν εξαρτάται από αυτούς, αλλά από το πότε θα τους δοθούν τα χρήματα από το κράτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. Έκανα νεφροκτομή δεξια.Αυτό που αφαίρεσε ο γιατρός ήταν καρκίνος(όγκος 7 εκ.)Τον αριστερό νεφρό τον έχω χειρουργίσει για αφαίρεση μιας μεγάλης πέτρας, τώρα έχω σχηματίσει πάλι μια πέτρα, έχω μια κύστη 5.5 εκ. καθώς έχω και υπέρταση. Θέλω να ξέρω αν δικαιούμαι σύνταξη αναπηρίας, είμαι 62 χρονών... Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. Μπορείτε να διεκδικήσετε σύνταξη αναπηρίας για καρκίνο, εφ' όσον αναφέρεται ως πάθηση στην ιατρική γνωμάτευση που σας έχει δώσει ο γιατρός σας.
  Επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε σύνταξη ως νεφροπαθής, εάν έχετε χαρακτηριστεί ως τέτοιος.
  Αν έχετε με ιατρική γνωμάτευση έναν απότους δύο χαρακτηρισμούς (καρκινοπαθής ή νεφροπαθής), τότε πρέπει να περάσετε από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ, να σας δώσουν γνωμάτευση αναπηρίας άνω του 67% και κατόπιν να αιτηθείτε σύνταξη αναπηρίας από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή την πρόνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. καλη χρονια σε ολους
  θα ηθελα να ρωτησω αν εχει πλεον ξεκαθαρισει το θεμα της καταβολης του επιδοματος για ατομα με hiv για το διμηνο νοεμβριου δεκεμβριου 2011. υπαρχει καποια συγκεκρημενη ενημερωση? ειλικρινα δεν βγαζω καποια ακρη με την τοπικη προνοια στην οποια και επικοινωνω. διαβαζω στο ιντερνετ οτι η προνοια σερρων θα καταβαλλει το επιδομα αυτο μεσα στον ιανουαριο 2012 αυτο ισχυει και για ολες τις προνοιες? βοηθηστε μας σας παρακαλω
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. Καλή Χρονιά και σε σας!
  Αυτό το θέμα φαίνεται ότι ταλανίζει πολλούς ανθρώπους, διότι πριν από τις γιορτές είχαν αρχίσει να έρχονται ανάλογα σχόλια και ερωτήματα.
  Η ενημέρωση που μας έγινε, κατόπιν δικών μας ενεργειών, σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί, μέσα από το blog μας. Επειδή όμως κάθε πρόνοια έχει τους δικούς της ρυθμούς..., αν θέλετε πείτε μας σε ποιά πρόνοια ανήκετε και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. σας ευχαριστω
  ανηκω στην προνοια ξανθης
  αν ειναι δυνατον να ερθετε σε επαφη μαζι τους και να μας ενημερωσετε θα σας ειμουν περισσοτερο απο υποχρεωμενος
  νιωθω πολυ ασχημα να καλω καθε τοσο και να ενοχλω καθως και να δημοσιοποιω εδω ερωτηματα και να σας αποσπω απο την δουλεια σας παρακαλω συνχορεστε με
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. Επικοινωνήσαμε με την Πρόνοια Ξάνθης και μας είπαν ότι όντως δεν έχουν πληρώσει κανένα επίδομα ακόμα.
  Τελευταία αργούν να τους πιστώσουν τα χρήματα.
  Είπαν ότι θα πληρωθούν τα επιδόματα μέσα στον Ιανουάριο, αλλά δεν γνωρίζουν σαφή ημερομηνία.
  Το τηλ. που μπορείτε να παίρνετε για να ρωτάτε, είναι το 25413 50127.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. καλησπερα σας πασχω απο καταχρηση εηαρτησεις απο οποιουχα-βευζοδιαβελινες χασις με ψυχοπαθυτικη προσωποικοτητα εχω το απολυτιριο απο τον στρατο που εχω παρει Ι5 και αυτα που σας εχω γραψει ειναι απο το στρατιωτικο νοσοκομειο μπορω να παρω καποιο επιδομα απο την προνοια??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. θελω να σας ευχαριστησω ειλικρηνα πολυ για την δοθλεια και την προσφορα σας
  ασ ελπισοθμε οτι ολα θα πανε καλα.
  ευχαριστω και παλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. Για τον κο που είναι ουσιοεξαρτώμενος :

  Επίδομα μπορείτε να διεκδικήσετε επίδομα από την πρόνοια μόνο για τυχόν ψυχική ασθένεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει αρχικά να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο ΚΕΠΑ (Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, να σας δώσουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής και κατόπιν να την υποβάλετε στην πρόνοια. Έχουμε αναρτήσει σχετικά άρθρα.
  Για εξαρτήσεις δεν δίδεται επίδομα.
  Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 165. καλησπερα σας θα ηθελα να ρωτησω ποτε δινονται τα προνοιακα επιδοματα??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Παρ' όλου που είναι ασαφής η ερώτησή σας (για ποιά χρονική περίοδο και για ποιό επίδομα), οτιδήποτε αφορά την τακτική πληρωμή των επιδομάτων, καλό είναι να απευθύνεστε στην πρόνοια του δήμου που ανήκετε.
  Εμείς θα μπούμε στη διαδικασία να υποβάλουμε ερωτήματα στις πρόνοιες, μόνο όταν προκύψει κάποιο εκτεταμένο πρόβλημα καταβολής επιδομάτων και όχι για τον καθένα χωριστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απάντηση αυτή αφορά τον κύριο που είναι 54 ετών......
   ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΚΟΣΜΙΟ ΤΡΟΠΟ.
   ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΟΎΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ.
   ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ο ΘΥΜΟΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΣΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ.
   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ...

   Διαγραφή
 168. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ ΕΧΩ 7.000 ΕΝΣΗΜΑ ΕΧΩ ΜΗΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΙΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΗΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΥΔΡΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ??
  Ή ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΞΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ???
  ??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με βάση τα ένσημά σας δικαιούστε σύνταξη όταν φτάσετε το όριο ηλικίας.
   Για το αν δικαιούστε επίδομα από την πρόνοια, λόγω της ασθένειάς σας, θα πρέπει να πάρετε τη γνωμάτευση του γιατρού σας και το εκκαθαριστικό της εφορίας και να επισκεφθείτε τα γραφεία της πρόνοιας που ανήκετε. Εκεί θα σας απαντήσουν στην ερώτησή σας. Αν δικαιούστε, τότε θα πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας προκειμένου να περάσετε από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ).

   Διαγραφή
 169. καλησπερα ειμαι ενας νεος 31 ετων ανεργος και πασχω απο ψυχηκη διαταραχη και χρονιο αλκολισμο δεν υπαρχει μερος για να σταθω και να μπορω να υσηχασω μονο την ωρα του ψυχιατρου φοβαμαι πως καποια μερα ή θα σκωτοσω ή θα σκοτοσω απεγνωσμενα βοηθεια αμα υπαρχει!!!
  εχω 3.500 ενσημα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. Καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, διότι είναι αρκετές οι παράμετροι που θα θέλαμε να γνωρίζουμε.θα μας πάρει μέρες αν αρχίσουμε να σας ρωτάμε μέσω του blog και εσείς να τις απαντάτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. γεια σας τα τελευταια 3 χρονια οι γονεις μου γηροκομουν την ηλικιωμενη γιαγια μου 85 χρονων συνταξιουχος ογα κατωτατης συνταξης η γιαγια εχει χασει την οραση της απο το ενα της ματι κ απο το αλλο μετα απο επεμβαση καταρακτη βλεπει ελαχιστα.θελω να μου πειτε αν εχει δικαιωμα για καποιο απο τα επιδωματα τυφλωτητας για την ιδια η καποιο επιδωμα για τους γονεις μου οι οποιοι την εχουν γηροκωμησει ευχαρηστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρει κάποιος επίδομα αναπηρίας πρέπει να περάσει από ΚΕ.Π.Α. (κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας), που είναι αρκετά χρονοβόρο.Αν της δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω 67%, τότε καταθέτει τα χαρτιά της στην πρόνοια για επίδομα.
   Αυτό ισχύει για το άτομο που πάσχει και ΠΟΤΕ για όσους τους φροντίζουν.

   Διαγραφή
 172. γεια σας
  η μητερα μου πασχει απο το συνδρομο ζογκρεν(λυκος)
  ειναι μια μορφη καρκινου απο οτι γνωριζουμε
  πως μπορω να μαθω εαν μπορει να παρει επιδωμα η και συνταξη αναπηριας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να ρωτήσετε στο ΚΕ.Π.Α. της περιοχής σας. Ακόμη κι αν της δώσουν αναπηρία άνω 67%, θα πρέπει να συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις για να πάρει επίδομα αναπηρίας.
   Αυτές που αναφέρονται σε αυτή την ανάρτηση.

   Διαγραφή
 173. καλησπέρα σας.
  θα με βοηθούσε πολύ αν μπορουσατε να με κατευθύνεται σε δύο θέματα γιατί οι πληροφορίες που πήρα απο τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αντικρουόμενες.

  1. Η μητέρα μου που πάσχει από άνοια τα τελευταία 7 χρόνια, είναι ασφαλισμένη του ΟΓΑ, παίρνει μια σύνταξη (380 περίπου ευρώ )και ένα επίδομα πολυτέκνων (200 περίπου ευρώ το δίμηνο )
  Θα ήθελα να γνωρίζω αν δικαιούται κάποιο επίδομα για πάνες ακράτειας, φροντίστρια, ή ό,τι άλλο.

  2. Έβγαλα μόλις κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ. Σε έναν μήνα περίπου λήγει η ασφάλιση μου στο ΙΚΑ και θέλω να μάθω αν μπορώ να ασφαλιστώ στην Πρόνοια εγώ και το παιδί μου που είναι δύο ετών και μέχρι τώρα είναι ασφαλισμένο στον πατέρα του, με τον οποίο δεν είμαστε παντρεμένοι.
  σας ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από τις δημοφιλείς αναρτήσεις μας, δείτε τις "Παροχές ΟΓΑ" και αυτή που αναφέρεται στη "Μονογονεϊκή Οικογένεια". Από εκεί θα δείτε όλα όσα δικαιούστε εσείς και η μητέρα σας.
   Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή ερώτηση, είμαστε στη διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 174. Καλησπέρα

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται σε περίπτωση ατόμου που έπαιρνε το επίδομα αιμολυτικής αναιμίας, και λόγω θανάτου πριν λίγες ημέρες, δεν είχε εισπράξει το συγκεκριμένο επίδομα του προηγούμενου διμήνου, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη στους δικαιουχους. Η μητέρα μου δεν εχει δικαιωμα να εισπράξει το εν λόγω επίδομα, αφού αφορά διάστημα (Νοέμβριο/Δεκέμβριο) κατά το οποίο ήταν εν ζωή ο πατέρας μου?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπούμαστε για το θάνατο του πατέρα σας!
   Δυστυχώς δεν μπορείτε να εισπράξετε το επίδομα του πατέρα σας. Θα πρέπει να πάτε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του στην πρόνοια και να ζητήσετε να σας δοθούν τα έξοδα της κηδείας του, προσκομίζοντας τα ανάλογα παραστατικά (ρωτήστε τους ποια είναι αυτά).
   Καλή δύναμη!

   Διαγραφή
 175. Παρακαλω ενημερωστε μας γιατι δεν ερθει η επτιταγη του Ιανουαριου ακομη σημερα 24/01/2012. Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πριν μερικές μέρες που είχαμε επικοινωνήσει με την πρόνοια για τον ίδιο λόγο, μας είχαν πει ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα.
   Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την πρόνοια της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 176. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΆ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΤΙ,ΠΑΣΧΩ ΑΠΟ ΒΑΡΥΚΟΙΑ ΣΤΑ 2 ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ...ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ??ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ Κ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Για τη βαρηκοΐα δεν προβλέπεται επίδομα αναπηρίας.
  Ίσως να μπορείτε να διεκδικήσετε επίδομα οικονομικής αδυναμίας. Δείτε προσεκτικά την πιο πάνω ανάρτηση.
  Επίσης ως άνεργος και ανασφάλιστος ανατρέξτε στην αντίστοιχη ανάρτηση "Επιδόματα ανεργίας και ασφάλιση Ανέργων", για να δείτε αν δικαιούστε κάτι άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. eimai anapiros sto akros aristero xeri apo xeirourgh8en apostoma egkefalou exw krish perno farmaka mporo na peraso apo epitropi hme anasfalisto kai bghka anikano gia doulia meno naxo th mporo na kano th xreiazete

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχήν θα εκτιμούσα πολύ, αν μου γράφατε στην Ελληνική γλώσσα.
   Απευθυνθείτε στο γραφείο της πρόνοιας της Νάξου, ή στο αντίστοιχο γραφείο της Σύρου.
   Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε και στο γραφείο που έχει η ΚΛΙΜΑΚΑ στο νησί σας.

   Διαγραφή
 179. καλησπερα σας,παιρνω επιδομα aids απτην προνοια το οποιο ληγει στις 15 μαρτιου 2012.Πρεπει να περασω απο κεπα ενω ισχυει ακομα η γνωματευση μεχρι τον μαρτιο?Σ επεριπτωση που χρειαζεται να περασω και να κανω τωρα αιτηση και με καλεσουν μετα απο μηνες θα παρω τα χρηματα αναδρομικα απο τον μαρτιο που θα ληξει?ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι οι οροθετικοί έπαιρνα το επίδομα έχοντας τη βεβαίωση-γνωμάτευση από τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ).
   Εσείς γιατί περάσατε από επιτροπή;
   Στην περίπτωση που πρέπει να περάσετε από ΚΕΠΑ, αναδρομικά θα πάρετε από την ημερομηνία που θα καταθέσετε την απόφαση στην πρόνοια και όχι όσο διαρκέσει η διαδικασία των ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
 180. ΓΕΙΑ ΣΑΣ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΨΥΧΩΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

  1η ΕΡΩΤ: Νοσηλεύτηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και της έγινε διάγνωση ότι πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια(ΧΑΠ). Υπάρχει κάποιο επίδομα για αυτή την πάθηση; Αν ναι, δικαιούται για άλλη πάθηση επίδομα παρόλο που παίρνει ήδη ένα;

  2η ΕΡΩΤ: Της έγραψε γνωμάτευση ο πνευμονολόγος να παίρνει οξυγόνο σπίτι. Πήρα τηλέφωνο στην πρόνοια και μου είπαν ότι υπάρχει μια σύγχυση λόγω ενοποίησης των ταμείων και δεν ξέρουν με ποια δικαιολογητικά και με ποιο τρόπο θα παρέχουν το αντίτιμο του οξυγόνου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να τους πιέσω, γιατί θα περάσει ο μήνας και θα πρέπει να καταβάλω το ενοίκιο για το οξυγόνο;

  3η ΕΡΩΤ: Είναι 29 του μηνός και δεν τις έχει έρθει το προνοιακο επίδομα του Ιανουαρίου ακόμα. Τι μπορώ να κάνω;

  4η ΕΡΩΤ: Έχει χαμηλό εισόδημα,5700 ευρώ, γνωρίζεται αν μπορεί να εξαιρεθεί από το τέλος ακινήτων λόγω της κατάστασης της υγείας της και της οικονομικής κατάστασης;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι απαντήσεις σας έχουν ως εξής:

   1.Από την πρόνοια ένα επίδομα μπορείτε να πάρετε και μόνο, με βάσει των στοιχείων που μας δίνετε.

   2.Όντως υπάρχει μια σύγχυση στα ταμεία και στην πρόνοια με τον καινούργιο φορέα που έχει συσταθεί. Μάλλον θα πρέπει να περιμένετε. Αν πληρώσετε το οξυγόνο, ζητήστε απόδειξη ή ρωτήστε αν μπορείτε να καθυστερήσετε την πληρωμή του, μέχρι να σας απαντήσουν από την πρόνοια.

   3.Σε πολλούς δικαιούχους έχει καθυστερήσει η καταβολή του επιδόματος.Είχαν πει ότι θα στέλνονταν οι επιταγές μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Καλό θα ήταν να τηλεφωνήσετε στην πρόνοια και να ρωτήσετε ευθέως.

   4.Όσοι έχουν 67% ποσοστό αναπηρίας, πληρώνουν λιγότερα χρήματα. ΔΕΝ πληρώνουν όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω 80% ή όσοι αποδεδειγμένα είναι άνεργοι.
   Στην εφορία μπορείτε να κάνετε αίτηση εξαίρεσης. Θα δείτε αν σας απαλλάξουν ή αν πληρώσετε μειωμένο ποσό.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες!!!!
   Ηθελα να ρωτησω αν ειναι αργα για να κανω αυτη την αιτηση εξαιρεσης και μηπως γνωριζεται σε ποιο τμημα της εφοριας πρεπει να απευθηνθω?

   Διαγραφή
  3. "Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΠΝΠ, με την οποία αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ο μειωμένος συντελεστής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εφαρμόζεται σε πρόσωπα που τα ίδια ή πρόσωπα που τα βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω."

   Μολις διαβασα την εγκυκλιο και σας παραθετω το κομματι για το 67% ποσοστό αναπηρίας. Συγκρκριμενα αναφερει για ατομα που πασχουν απο εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
   Στην αποφαση της μητερας μου γραφει για βαρια αναπηρια 67% λογω ψυχωσικης συνδρομης. Ειναι μεσα στην κατηγορια που πληρωνουν με συντελεστη 0,5 ευρω; Ποια ειναι η γνωμη σας;

   Διαγραφή
  4. Σε οποιοδήποτε τμήμα της εφορίας κι αν απευθυνθείτε, θα σας πουν πού γίνονται οι αιτήσεις εξαίρεσης...

   Διαγραφή
 181. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ???ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. Ο όρος παρα-τετραπληγία στην Ελληνική Ιατρική βιβλιογραφία, ταυτίζεται με την παράλυση του κινητικού (πυραμιδικού) συστήματος που οφείλεται σε κάκωση του νωτιαίου μυελού ή σε σοβαρή κάκωση της σπονδυλικής στήλης.
  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό ειδικευμένο σε ανάλογες παθήσεις.
  Αν θέλετε να δείτε τις παροχές που αφορούν τετραπληγικά άτομα, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. καλημερα σας.παιρνω το επιδομα hiv και σε δυο μηνες ληγει.πρεπει να περασω απο κεπα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Καλή σας μέρα.
  Αν διαβάσετε τις πιο πάνω απαντήσεις σε ανάλογα ερωτήματα, θα βρείτε την απάντηση στο ερώτημά σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. γεια σας,
  πρόσωπο μόλις 65 ετών, διαζευγμένος,με πρόβλημα αλκοολισμού, ασφαλισμένος στο τεβε, ουσιαστικά όμως ανασφάλιστος, λόγω μη καταβολής των εισφορών και αδυναμίας διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω μεγάλων χρεών στην εφορία, δε μπορεί να "βγάλει" τη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Δικαιούται ασφάλιση υγείας ή κάποιο επίδομα από την πρόνοια? σε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο τον καλύπτει η πρόνοια? Να σημειώσω ότι δεν έχει κανένα απολύτως άλλο έσοδο.
  σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. kalispera....tha ithela n rotiso...an aniliko tekno emmesa asfalismeno sto ika (me epidoma )tetrapligias) dikaioutai kapoia xrimata gia ts metakiniseis se ergotherapeia k fisikotherapeia..(den anaferomai sto epidoma kinisis apo pronoia..)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...