Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Εγγραφή στον ΟΑΕΔ : Γιατί είναι απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, Διαδικασία, Δικαιολογητικά.Η κάρτα ανεργίας στις μέρες μας είναι απαραίτητη σε όλους όσοι είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, διότι μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης ανέργων, σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και  πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για το θέμα της ασφάλισης ανέργων, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη ανάρτησή μας με τίτλο : "Επιδόματα Ανεργίας και Ασφάλιση Ανέργων". Στη συγκεκριμένη ανάρτηση θα δείτε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων, κάθε ηλικίας.
Επομένως, όσοι άνεργοι δεν έχουν εκδώσει έως τώρα κάρτα ανεργίας, καλό θα ήταν να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στον ΟΑΕΔ , προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
 2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έκαναν διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τώρα είναι άνεργοι και θέλουν να κάνουν εγγραφή στον ΟΑΕΔ, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά  για να εκδώσουν δελτίο ανεργίας:


 1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
 2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.).
 4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 6. Απόφαση Διακοπής της δραστηριότητας από την εφορία.
 7. Απόφαση Διακοπής από τον ΟΑΕΕ.
Εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του .
Αναμένεται η ψήφιση νέου νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την εγγραφή στον ΟΑΕΔ ιατρών, μηχανικών, νομικών.
Οι φοιτητές, οι οποίοι παράλληλα αναζητούν εργασία ,δεν επιτρέπεται να κάνουν εγγραφή στον ΟΑΕΔ και να έχουν δελτίο ανεργίας. Δείτε το  Νομικό Πλαίσιο που κατοχυρώνει την άρνηση παροχής αυτού του δικαιώματος:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) και το ν.1545/1985 (άρθρο 2,παρ.1εδαφ) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας».Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον ν.1545/1985 που αναφέρει ότι «μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα (νεοεισερχόμενων ανέργων) μέσα σε 3 μήνες από τη λήψη του τίτλου σπουδών τους» προκύπτει ότι α) η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας και β) ο εσωτερικός νομοθέτης τους θεωρεί εμμέσως ως μη άνεργους εφόσον τους εντάσσει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τρεις μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
Όσοι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και είναι στον πρώτο χρόνο άσκησης του μεταπτυχιακού τους, επίσης δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου ανεργίας:
Σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ (παράγρ.2, παράρτ.1), ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Αναφορικά με όσους κάνουν διδακτορικό, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δέσμευση αυτού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης διδακτορικού διπλώματος.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ, είναι τα ακόλουθα:

 1. Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας.
 2. Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.
 3. Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο ΟΑΕΔ/ εξατομικευμένη προσέγγιση/ κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του εγγεγραμμένου στο μητρώο ΟΑΕΔ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
Ο ΟΑΕΔ δε δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αποστολή του είναι η ενεργός διαμεσολάβηση για μια επιτυχή σύζευξη των προσόντων των ανέργων με τις διαθέσιμες κενές θέσεις, η αναζήτηση περισσότερων κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του ανέργου για την αναζήτηση θέσεων που θα εξασφαλίσει την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνονται ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση των ανέργων, εξεύρεση της κατάλληλης θέσης και ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Μετά την εγγραφή σας στον ΟΑΕΔ θα απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να περάσετε από την διαδικασία της Εξατομικευμένης προσέγγισης.
Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.
Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, που σας παρακολουθεί, αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:
    Ειδικά οι θέσεις εργασίας, επιδοτούμενες ή μη, ανακύπτουν από τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση της ειδικότητάς σας με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, που γνωστοποιούνται στον ΟΑΕΔ.     Η αρχή στην οποία βασίζεται όλη η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση βασίζεται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στις παρερχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην αρχή ίσης μεταχείρισης όλων των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Άλλες δράσεις του ΟΑΕΔ: 

Ο ΟΑΕΔ εκτός από τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει σχετικά με την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας παρέχει και μια δέσμη ενισχυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:
    Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχοτην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Απευθύνεται σε ανέργους :
             Που δεν έχουν επιλέξει επάγγελμα /ειδικότητα και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.
             Που είχαν μία ειδικότητα αλλά δεν ζητείται πλέον από την αγορά εργασίας.
             Που για κάποιους προσωπικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα.
     Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας είναι μια ομαδική, δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν τα ίδια και να επιτύχουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν, χρονικό διάστημα. Απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις ανέργους/ες :
            Που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
            Που τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας
            Έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο (ένα ή δύο).
     Η Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με βιώσιμες προοπτικές.
            Απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
            Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετατρέψει προοδευτικά την ιδέα του επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητα.

Καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν στο έπακρο, όλες οι δυνατότητες που προσφέρει ο ΟΑΕΔ, από όλους τους ανέργους. Οι συνθήκες της αγοράς εύρεσης εργασίας, έχουν διαφοροποιηθεί πολύ, με αποτέλεσμα να απαιτούνται νέες μέθοδοι προσέγγισης των ελεύθερων θέσεων εργασίας.

480 σχόλια:

 1. Επειδή δεν κατάλαβα.. Αν ξέρει κάποιος σίγουρα ας μου πει. Είχα ένσημα το 2010, συνεπώς έβγαλα νόμιμα κάρτα ανεργίας τον Αύγουστο του 2011. Μπήκα σε ένα πρόγραμμα κ διεκόπη. Ξαναέβγαλα τον Αύγουστο του 2012, αλλά το 2011 δεν είχα ένσημα. Αναρωτιέμαι αν αυτή η κάρτα λοιπόν είναι νόμιμη. Δηλαδή αν αρκεί σαν φοιτητής να είχες κάποια στιγμή ένσημα για να βγάλεις κάρτα ή αν πρέπει να είχες ακριβώς την προηγούμενη χρονιά. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η κάρτα ανεργίας δεν είναι το ίδιο με το βιβλιάριο ασθενείας. Την εκδίδετε και την ανανεώνετε επειδή είστε άνεργος. Για την έκδοση ή ανανέωση βιβλιαρίου υγείας χρειάζονται ένσημα την προηγούμενη χρονιά.
  Επομένως, άσχετα με το πόσα ένσημα είχατε ή δεν είχατε, μπορείτε να εκδώσετε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, μόλις έκανα διακοπή κι έχω σκοπό να βγάλω κάρτα ανεργίας, δικαιούμαι και ταμείο ανεργίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Αναστασιάδου,
   Αιτήσεις επιδότησης της ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες δέχεται ο ΟΑΕΔ, με ελάχιστη προϋπόθεση την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3 ετών και να μην οφείλουν χρήματα στα ταμεία.
   Δείτε στον πιο κάτω ιστότοπο όλες τις πληροφορίες:
   http://www.dikaiologitika.gr/hot-news/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-2013-%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B4.html

   Διαγραφή
 4. O ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ. ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2012. ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΟΑΕΔ Κ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ!!!! ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ? 1 ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ? ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΟΜΟΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλέον το επίδομα ανεργίας δίνεται για ορισμένους μήνες, ανάλογα με το αν είχε ξαναεπιδοτηθεί παλιότερα ή και πρόσφατα. Δεν ισχύει το διάστημα των 12 μηνών, όπως παλιά.

   Διαγραφή
 5. Μόλις τελείωσα με τη σχολή μου(ΤΕΙ), έχω το δικαίωμα για κάρτα ανεργίας ή πρέπει να περιμένω 3 μήνες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν πάρετε βεβαίωση από τη σχολή σας ότι έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών σας και με τη βεβαίωση αυτή και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, μπορείτε να εκδώσετε την κάρτα ανεργίας.

   Διαγραφή
 6. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΟΙ
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΓΚΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στις εξαγγελίες που ακούτε κατά καιρούς.
   Δε σημαίνει ότι όταν εξαγγέλλεται κάποιο μέτρο, εφαρμόζεται από την επόμενη μέρα.
   Απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ της περιοχής σας και ζητήστε ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο.

   Διαγραφή
 7. Καλημέρα σας. Λόγο κάποιου χειρουργείου που είχα κάνει πριν περίπου 2 χρόνια (5/2011) μου είχαν βγάλει από τα ΚΕΠΑ ένα προσωρινό βοήθημα με ποσοστό αναπηρίας 57%.
  Αυτή τη στιγμή είμαι 14 μήνες περιμένοντας επανεξέταση (χωρίς εισόδημα) με την δικαιολογία οτι δεν υπάρχουν γιατροί. Ουσιαστικά δεν εχω ελπίδα για συνέχιση του βοηθήματος και περιμένω την επανεξέτασή μου για να πάρω το απορριπτικό.
  Η ερώτησή μου είναι με βάση όλων των παραπάνω, χωρίς εισόδημα και περιμένοντας το απορριπτικό που δεν ξέρω και εγώ πότε θα βγει, δικαιούμαι κάρτα ανεργίας?
  Υπάρχει περίπτωση να δουν στην φορολογική μου δήλωση τα 2.500 ευρώ απο το βοήθημα που έπαιρνα μέχρι τον Απρίλιο του 2012 και να ρωτήσουν αν πήρα το απορριπτικό?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΟΑΕΔ καμία σχέση δεν έχει με την εφορία. Για την έκδοση της κάρτας ανεργίας θα σας ζητήσει εκκαθαριστικό από την εφορία. Ακόμη και αν δουν ότι εργαζόσασταν μέχρι τον Απρίλιο, δε σημαίνει ότι τώρα δεν είστε άνεργος. Επίσης δεν θα σας ρωτήσουν για το επίδομα που παίρνατε.

   Διαγραφή
 8. φοιτητης που περασε στα τει το 2012 ενω εχει ενσημα απο το 2011 αλλα το 2012 δεν εχει ενσημα γιατι δεν εχει δουλεψει ..μπορει να βγαλει καρτα ανεργειας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά δεν μπορείτε, διότι δεν είστε διαθέσιμος για εργασία, εφ' όσον σπουδάζετε, εκτός και πάρετε βεβαίωση από τη σχολή σας ότι έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και δεν οφείλετε κάποιο μάθημα.

   Διαγραφή
 9. 30 χρονια ελευθερος επαγγελματιας εκανα διακοπη 31-12-11 Παρακαλώ δικαιουμαι επιδοτηση ανεργίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απευθυνθείτε στον ΟΑΕΕ, διότι άλλα εξαγγέλλονται και άλλα είναι πραγματοποιήσιμα.

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα σας. Εργάζομαι 10 χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος. Οταν έκδόθηκε η ταυτότητα μου ήμουν φοιτήτρια σε σχολή που δεν τελείωσα όμως ποτέ και ούτε και με ενδιαφέρει. Απευθυνόμενη στον ΟΑΕΔ μου είπαν οτι θα προσκομίσω βεβαίωση διακοπής σπουδών, γιατί η ταυτότητα μου γράφει επάγγελμα φοιτήτρια. Εχει κάποια βάση αυτό ή απλά ο υπάλληλος ήταν από τους "καλούς"??? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος πράγματι δεν γνωρίζει τη δουλειά του. Από επικοινωνία μας με τα κεντρικά του ΟΑΕΔ μας το επιβεβαίωσαν και σχολίασαν πολύ αρνητικά το όλο ζήτημα.

   Διαγραφή
 11. Καλησπερα σας
  ειμαι φοιτητης και θελω να βγαλω καρτα ανεργιας ωστε να μπορεσω να βρω δουλεια μεσω καποιου προγραμματος..ομως απο οτι εχω διαβασει δεν επιτρεπεται να βγαλω καρτα και καποιοι αλλοι εχουν βγαλει ενω ειναι εν ενεργεια φοιτητες..τι ισχυει τελικα???ή καλυτερα πως μπορω σαν φοιτητης να δουλεψω νομιμα σε μια επιχειρηση..ευχαριστω εκ των προτερων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαγορεύει σε φοιτητή-τρια να εργάζεται (κανονικά με ένσημα), αλλά όταν βρεθεί σε ανεργία, δεν μπορεί να έχει κάρτα ανεργίας, διότι θεωρούν ότι δεν είναι διαθέσιμος-η για να εργασθεί, λόγω των φοιτητικών του-της υποχρεώσεων. Επομένως μπορείτε να εργαστείτε, αλλά δεν θα μπορείτε να έχετε κάρτα ανεργίας εάν και όταν απολυθείτε. Ένα από τα πολλά παράλογα και αντικρουόμενα, της Ελληνικής νομοθεσίας.....

   Διαγραφή
 12. Na rwthsw kati egw?egw eimai 20 xronwn kai epeidh exw meinei sto sxoleio twra 8a paw trith lukeiou...ti mporw na kanw gia na mpw sto OAEΔ gia karta anergias h gia merikh apasxolhsh????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Εφ' όσον είστε ακόμη μαθητής, δεν μπορείτε να εγγραφείτε στον ΟΑΕΔ. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε όταν τελειώσετε με τη δυτεροβάθμια εκπαίδευση ή την εκπαίδευση γενικά. Στις σχολές του ΟΑΕΔ μπορείτε να εγγραφείτε, εφ' όσον έχετε τελειώσει την γ΄Γυμνασίου. Άλλωστε πώς θα μπορούσατε να εργάζεστε και να παρακολουθείτε καθημερινά τα μαθήματα του σχολείου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Kalispera sas! To 2011 douleva me "deltio parohis ipiresion". To 2012 me to "ergosimo" den me pire kanis gia doulia...ara ime anergi peripou 18 mines. Boro na paro karta anergias, afu den eho oute simvolio spitiou giati me filoksenoun, oute logariasmo statheris tilefonias? (Eho logariasmo kinitis tilefonias Cosmote) Efharisto poli!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Για την κάρτα ανεργίας δεν παίζει ρόλο η διεύθυνσή σας, αλλά το αν είστε άνεργη. Όμως αφού είστε εγγεγραμμένη στον ΟΓΑ (για να πληρώνετε εργόσημο), δεν μπορείτε να πάρετε κάρτα< ανεργίας. Πρέπει να διαγραφείτε από τα μητρώα του ΟΓΑ και μετά να σας τη δώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. kalimera douleua me sumvasei gia 5 mines dikaioume kana epidoma?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δεν έχω στο όνομα μου κανένα λογαριασμό Δεκο και φιλοξενούμαι από τον φίλο μου. Φτάνει το εκκαθαριστικο της εφορίας για να αποδείξω τη μονιμη κατοικια; Θα το κάνουν δεκτό στον Οαεδ ως αποδεικτικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το δεχτούν, διότι μπορεί κάποιος να μένει σε άλλη περιοχή από την εφορία που ανήκει, διότι δε φρόντισε να ενημερώσει την εφορία του για την αλλαγή διεύθυνσης.
   Για να βεβαιώσετε την κατοικίας σας, στην προκειμένη περίπτωση, θα υπογράψει ο φίλος σας μια υπεύθυνη δήλωση ότι σας φιλοξενεί στο σπίτι του (με οδό, αριθμό, κλπ) και θα πάρει το γνήσιο της υπογραφής του, από ΚΕΠ ή Αστ. Τμήμα. Αυτό το έγγραφο είναι αποδεικτικό κατοικίας και διεύθυνσης.

   Διαγραφή
 18. Γινεται ενα παιδι που μολις τελειωσε το σχολειο και εδωσε πανελληνιες,καθως περιμενει τα αποτελασματα για αυτο το διαστημα να βγαλει καρτα ανεργειας, και πιθανως να ενταχθει σε προγραμματα του οαεδ, προς ευρεση εργασιας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ για διευκρινίσεις. Πιστεύουμε όμως ότι εφ' όσον ακόμη είναι μαθητής -τρια, δεν θα πάρει την κάρτα αυτή. Οι θέσεις εργασίας οι οποίες είναι επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ πρέπει να έχουν διάρκεια από 2-5 έτη. Όπως αντιλαμβάνεστε, στην παρούσα φάση, μαθητής -τρια που είναι σε αναμονή αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, δεν έχει αυτή τη διαθεσιμότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας 25 χρονια, πριν ενα χρονο και κατι μηνες,έκανα διακοπή και εβγάλα κάρτα ανεργίας, ΕΕΕΕ ΚΑΙ? Δεν δικαιούμαι επιδομα ανεργίας, δεν εχουμε ασφαλεια εγω και η γυναικα μου, κι ουτε βρισκουμε καπου να εργαστουμε. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ.PAKISTAN EIMASTE...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τάκη,
   Καταλαβαίνουμε την πικρία σας και το θυμό σας, αλλά εάν έχετε κλείσει τα βιβλία σας χωρίς να οφείλετε σε εφορία και ΟΑΕΕ, τότε μπορείτε να πάρετε το επίδομα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών.
   Για όσο χρονικό διάστημα το παίρνετε, είστε ασφαλισμένος ως άνεργος. Όταν συμπληρώσετε ένα έτος με κάρτα ανεργίας, τότε θα ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ ως μακροχρόνια άνεργος. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε πάντα να μας καλέσετε στο τηλέφωνο.

   Διαγραφή
  2. Καί μή χειρότερα συνάδελφε.....

   Διαγραφή
 21. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε ΜΠΩΡΟ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να επιδείξετε κάποιο έγγραφο που να δηλώνει τη διεύθυνσή σας.

   Διαγραφή
 22. Εργαζομαι εδω και 5 χρονια ως νταντα σε μια οικογενεια.ειμαι ασφαλισμενη στο ικα.τον τελευταιο χρονο πληρωνομαι με εργοσημο.επειδη απο σεπτεμβριο δεν θα με χρειαστουν αλλο,θελω να μπω ταμειο ανεργιας.ποια ειναι η διαδικασια?πρεπει να μου κανει απολυση η γινεται διαφορετικα τωρα με τα εργοσημα?? ενας υπαλληλος στον οαεδ μου ειπε οτι με τον κωδικο που με εχει στο ικα (για φυλαξη παιδιων) δεν δικαιουμαι επιδομα ανεργιας.ισχυει και αν ναι γιατι???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Molis orkisthka se aei, gia na vgalw karta anergias xreiazetai kai antigrafo ptyxiou?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οποιοδήποτε έγγραφο που να δηλώνει ότι αποφοιτήσατε (πτυχίο ή βεβαίωση της σχολής σας ότι αποφοιτήσατε).
   Σας ενημερώνουμε ότι δύο μήνες αφού εκδόσετε την κάρτα ανεργίας, μπορείτε να πάρετε από τον ΟΑΕΔ επίδομα άνεργου-ης νέου-ας, ύψους 70€ περίπου. θα πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας όχι αργότερα των τριών μηνών από την ημέρα της ορκωμοσίας σας.
   Καλή σταδιοδρομία!

   Διαγραφή
  2. Επειδη μολις τελειωσα το μεταπτυχιακο μου και εχω βεβαιωση περατωσης, μπορω και εγω να παρω αυτα τα 70 ευρω? Αν ναι, τι ακριβως πρεπει να προσκομισω στο ΟΑΕΔ? Εχω καρτα ανεργιας εδω και μια βδομαδα...

   Διαγραφή
 24. Τι γίνεται σε περίπτωση που η κάρτα ανεργίας γεμίσει και δεν υπάρχει χώρος για άλλο αυτοκόλλητο? Τηλεφωνώ στον ΟΑΕΔ εδώ και ένα μήνα για να μάθω άλλα τα τηλέφωνα είναι μονίμως κατεβασμένα και στα κεντρικά και στον ΟΑΕΔ της περιοχής μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν θα ξαναπάτε για την ανανέωση, θα σας δώσουν καινούργια.

   Διαγραφή
 25. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ευχαριστώ! Επίσης ήθελα να ρωτήσω,αν βγάλω κάρτα ανεργίας σε μια περιοχή στη συνέχεια είναι υποχρεωτικό να προσληφθώ μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (αν προσληφθώ) στην περιοχή όπου έχω βγάλει την κάρτα ή και σε κάποια άλλη περιοχή που θα επιλέξω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ... ΕΧΩ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥ ΚΙΕΧΩ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ.. ΧΡΩΣΤΑΩ ΟΜΩΣ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΩ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ, ΕΤΣΙ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τον κύκλο σπουδών σας και μετά να πάρετε κάρτα ανεργίας.

   Διαγραφή
 28. Είμαι γραμμένος στον ΟΑΕΔ σαν άνεργος εδώ και τρία χρόνια. Είμαι είκοσι πέντε χρονών. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα ανεργίας ή υπάρχει κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους και μακροχρόνια άνεργους μέσω του οποίου να μπορώ να βρω δουλειά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Δείτε εδώ: http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2010/04/blog-post_19.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Γειά σας είμαι 55 ετών και άνεργος 15 χρόνια λόγω υγείας μετα απο 22 χρόνια εργασίας μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας?άσχετα αν έχω διαμέρισμα και αυτοκίνητο στο όνομα μου?
  που τα συντηρώ με το εισόδημα της συζύγου.
  αν ναι τι δικαιολογητικά χρειάζονται?
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάρτα ανεργίας μπορείτε να πάρετε άσχετα με την οικονομική σας κατάσταση. Η κάρτα πιστοποιεί ότι δεν εργάζεστε.
   Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ανωτέρω ανάρτηση.

   Διαγραφή
 31. καλημερα.
  ημουν ελ.επαγγελματιας.
  πηγα με ολα τα παραπανω δικαιολογητικα για καρτα ανεργου
  και μου ζητησαν αντιγραφο της ΦΕΤΙΝΗΣ δηλωσης (που δεν εχω ακομα κανει)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόλις την υποβάλετε, μπορείτε να το καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

   Διαγραφή
 32. ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
  ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΒΓΑΛΕΙ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥ Η' ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ?
  εΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ως φοιτήτρια δεν δικαιούσασταν κάρτα ανεργίας, διότι δεν είσασταν διαθέσιμη για πρόσληψη, λόγω των φοιτητικών σας υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά σας την έδωσαν. Δεν παίζει κάποιο ρόλο σε ενδεχόμενη πρόσληψή σας το τι λέει η κάρτα για τις ικανότητές σας. Θα έπαιζε ρόλο εάν σας έβρισκε ο ΟΑΕΔ εργασία (πράγμα απίθανο).

   Διαγραφή
 33. o pateras mou exei oga eno i mitera mou den douleuei mporei h mitera moy na parei karta anergias (eno sti foroligiki dilosi to eisodima exei mirasti 6400 o pateras mou kai 4500 i mama mou enw den douleyei mporei na bgalei karta anergias

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να δηλώνει εισόδημα η μητέρα σας, σημαίνει ότι έχει δηλώσει ότι με κάποια γεωργική εργασία ασχολείται.Το αν έχει εγγραφεί και το αν πληρώνει τις εισφορές της, δεν ενδιαφέρει την εφορία, αλλά τον ΟΓΑ.
   Παρακαλούμε να δείτε λίγο προσεκτικότερα τι ακριβώς συμβαίνει και να επανέλθετε αν κάτι δεν κατανοείτε. Καλό θα είναι πάντως να γνωρίζετε ότι οι αγρότες δε δικαιούνται να πάρουν κάρτα ανεργίας. Η κάρτα αφορά εργαζόμενους σε εξαρτημένη εργασία.

   Διαγραφή
 34. Καποιοσ φοιτητησς εχει το δικαιωμα να κανει εναρξη νεας επιχειρησης και να συνεχισει να σπουδαζει παραλληλα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν το ένα δε λειτουργεί σε βάρος του άλλου, δεν υπάρχει νόμος που να το απαγορεύει. Την εφορία και τον ΟΑΕΕ δεν τους ενδιαφέρει πώς κατανείμετε το χρόνο σας. Ενδιαφέρονται να είστε συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις σας. Σημαντικό επίσης είναι να μην εξαρτάται η έναρξη της επιχείρησής σας από το πτυχίο σας....

   Διαγραφή
 35. είμαι στο δεύτερο έτος μεταπτυχιακού.... μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας δηλώνοντας το πτυχίο σας και όχι τον μεταπτυχιακό τίτλο (που δεν έχετε ακόμη). Η φιλοσοφία του ΟΑΕΔ είναι να δίνει την κάρτα ανεργίας σε αυτούς οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για πρόσληψη. Αν το μεταπτυχιακό σας σας απασχολεί αρκετές ώρες την ημέρα, δεν θα μπορείτε να εργαστείτε και για το λόγο αυτό δε θα σας δώσουν την κάρτα ανεργίας.

   Διαγραφή
 36. Καλησπέρα σας,

  αποχώρησα απο την τελευταία μου εργασία με οικειοθελή αποχωρηση και επιθυμώ να βγάλω κάρτα ανεργίας. Χρειάζεται να προσκομίσω ταυτότητα, εκκαθαριστικί, ένα λογαριασμό ΔΕΗ, το ΑΜΚΑ και την οικειοθελή μου αποχωρηση ή δεν χρειάζεται το τελευταίο? Πρέπει να γίνει απόλυση για να μου δώσουν κάρτα ανεργίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε απόλυση για την έκδοση της κάρτας ανεργίας. Αυτό το δικαιολογητικό είναι απαραίτητο για να πάρετε το επίδομα ανεργίας.Επομένως θα προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ και το έγγραφο της αποχώρησής σας και θα σας εκδώσουν την κάρτα ανεργίας.

   Διαγραφή
 37. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ... ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΓΑ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 39 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να λάβετε μέρος σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, πρέπει να έχετε κάρτα ανεργίας. Οι αγρότες όμως, όπως εσείς, δεν μπορούν να πάρουν κάρτα ανεργίας, διότι δίδεται σε όσους απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για να ασφαλίζεστε στον ΟΓΑ, σημαίνει ότι δηλώνετε εισόδημα από αγροτικά προϊόντα, επομένως δεν μπορείτε να έχετε κάρτα ανεργίας και κατ' επέκταση δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. Δεν είναι σαφές όμως, τι γίνεται με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε νέους αγρότες. Γι' αυτά καλό θα ήταν να ρωτήσετε τόσο στον ΟΑΕΔ, όσο και στον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
  2. Μπορείς να έχεις κάρτα ανεργίας όταν είσαι ασφασισμένος στον ΟΓΑ. Αλλά πρέπει να έχεις 90 ένσημα από την προηγούμενη χρονιά. (έτσι έμαθα πριν 6 μήνες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι)

   Διαγραφή
 38. Kαλημερα.Είμαι αλλοδαπη με ειδικη βεβαιωση αδεια ς παραμονης δεν εχω κανενα ενσημο...Εχω δικαιωμα να βγαλω καρτα ανεργιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Προκειμένου να εκδώσετε κάρτα ανεργίας, θα πρέπει να έχετε σε ισχύ και άδεια εργασίας, όχι μόνο άδεια παραμονής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλησπέρα κι από εμένα!
  Σήμερα έκλεισα ένα χρόνο άνεργη πτυχιούχος και απευθύνθηκα στον ΟΑΕΔ για το επίδομα του ΕΣΠΑ (πληρώ την προυπόθεση εγγραφής στα μητρώα 3 μήνες μεά την απόκτηση πτυχίου).
  Καθότι όμως πριν από 2 εβδομάδες ξεκίνησα σε ΚΕΚ πεντάμηνο σεμινάριο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ(voucher) μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι να κάνω τώρα την αίτηση του επιδόματος πτυχιούχων,αλλά έως και 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του σεμιναρίου. Είναι σαν ένα είδος παράτασης γιατί δεν μπορώ να πάρω ταυτόχρονα δύο χορηγήσεις ΕΣΠΑ(λογικό).
  Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο θέμα ή νομικό πλαίσιο που να με καλύπτει;
  Φοβάμαι ότι και μετά το σεμινάριο και με βεβαίωση να πάω, θα μου πουν ότι έχασα την προθεσμία.Καθένας στον ΟΑΕΔ λέει τα δικά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζητείστε τους να σας το δώσουν γραπτώς αυτό που σας λένε ή να σας δείξουν την εγκύκλιο που αναφέρει όσα σας λένε.

   Διαγραφή
 41. Καλησπερα. Είμαι μεταπτυχιακη φοιτητρια, ομως πριν ξεκινησω το μεταπτυχιακο δουλευα κανονικα. Εχω δικαιωμα να βγάλω καρτα ανεργια τωρα που δε δουλευω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε αν δηλώσετε το πτυχίο σας και όχι το μεταπτυχιακό σας. Αυτό θα σημαίνει ότι αν σας καλέσουν για εργασία, θα πρέπει να είστε διαθέσιμη.

   Διαγραφή
 42. Ημουν φοιτητής κ αποφάσισα να σταματήσω την σχολή οπότε έβγαλα κάρτα ανεργίας σαν απόφοιτος λυκείου. Τελικά ένα χρόνο μετά αποφάσισα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. ( δεν είχα διαγραφεί από την σχολή) μπορώ να αλλάξω την κάρτα από απόφοιτος λυκείου σε πτυχιούχος;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΠΟΥ. ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ , ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ; ΑΝ ΟΧΙ, ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί εργασία για να πάρετε κάρτα ανεργίας. Αν δηλώσετε φοιτήτρια, δεν θα την πάρετε, διότι λόγω των φοιτητικών υποχρεώσεών σας, δεν είστε διαθέσιμη προς εργασία.
   Για ποιο λόγο τη χρειάζεστε αφού σπουδάζετε;

   Διαγραφή
 44. γειά σας .
  είμαι 38 ετών ανεργος και παιρνω ταμείο ανεργιας από τον ιούνιο 2013....σύγχρονος έδωσα πανελλήνιες και Περασα στο ΤΕΙ. Αν κάνω εγραφη στην σχολή θα εχω πρόβλημα με τον οαεδ;
  Η σχολή είναι δευτερεύων...ενώ η εργασία προτεραιότητα. Τι ισχύει;
  Αν γίνω φοιτητής να ζητησω διαγραφή από τον ΟΑΕΔ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ ιδιαίτερη η περίπτωσή σας. Κάντε αυτό που θα κάναμε και εμείς: καλέστε στον ΟΑΕΔ και ρωτήστε.

   Διαγραφή
 45. Ρώτησα απο κοντά και η υπάλληλος δεν είχε ιδέα. Ζήτησα βεβαίωση ανεργιας γιατί τα ΑΕΙ-ΤΕΙ την θέλουν ως δικαιολογητικό στα άτομα από 25 και άνω μαζί με άλλα δικαιολογητικά γάμου/τέκνων/μονιμης κατοικίας/ανεργιας /εκκαθαριστικο προκειμενου να έχεις δικαίωμα σε φοιτητικές λέσχες και εστίες. Λογικό αφού μετά τα 25 κάποιος μπορείνα έχει κάνει τα πάντα.... άρα στα 38 η ανεργία και η εγραφη στη σχολή γιατί να μην ισχύει;
  Σε ποιον ΟΑΕΔ να τηλ;
  ευχαριστώ για την απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. εχω κανει διακοπη επαγγελματος(δικηγορια),εχω καποιο μικρο εισοδημα απο ενοικιο, μπορω να εγγραφω στον οαεδ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Το μικρό εισόδημα δεν έχει σχέση με την ανεργία σας. Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Είμαι μισθωτή σε εμπορικό κατάστημα και μου ανήκει το 50% εξ αδιαιρέτου ενός ελαιώνα 20 στρεμμάτων. Το αλλο 50% ανήκει στην αδελφή μου, που πριν 2 χρόνια έκλεισε το μαγαζί της και δεν εργάζεαι. Στο Ε1 δηλώνουμε ως τεκμαρτό εισόδημα από γεωργική επιχείρηση 100 ευρώ περίπου η κάθε μία, λόγω του ελαιώνα,που όμως δεν μας αποδίδει τίποτα γιατί δεν τον φροντίζουμε και δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με καλλιέργειες, ούτε εισπράξαμε ποτέ επιδότηση. Προσφάτως η εδελφή μου πήγε στον Ο.Α.Ε.Δ. για να πάρει κάρτα ανεργίας και της είπαν ότι δεν δικαιούται γιατί δηλώνει γεωργικό εισόδημα κι ότι δεν έχει σημασία αν είναι τεκμαρτό και 100 ευρώ. Ισχύει αυτό; Κι αν εγώ αύριο απολυθώ, θα μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας και να πάρω επίδομα ανεργίας ή θα τα χάσω λόγω του τεκμαρτού, μετά από 15 χρόνια εργασίας; Υπάρχει τρόπος να πάρει η αδελφή μου κάρτα ανεργίας; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Πείτε μας αν η αδερφή σας πληρώνει εισφορές στον ΟΓΑ. Αν δηλαδή είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.
  Αν απολυθείτε εσείς, θα καταθέσετε την απόλυσή σας στον ΟΑΕΔ, θα βγάλετε κάρτα ανεργίας και θα πάρετε επίδομα ανεργίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλησπέρα σας. Είμαι πτυχιούχος ΤΕΙ απο το Δεκέμβριο του 2010. Τα έτη 2011 και 2012 (μόνο για τους μήνες Ιανουάριο κ Φεβρουάριο του 2012) εργαζόμουν ως ωρομίσθια και είχα ΙΚΑ. Το φεβρουάριο του 2012 έδωσα κατακτήριες και από τότε συνεχίζω τις σπουδές μου για δεύτερο πτυχίο, ψάχνωντας ταυτόχρονα για εργασία. Ως ήδη πτυχιούχος, δε έχω κανένα φοιτητικό προνόμιο (μειωμένο εισιτήριο, φαγητό στη λέσχη, δωρεάν πανεπιστημιακά συγγράμματα κλπ) και λόγο ηλικίας (26 ετών) δεν καλύπτομαι από το ασφαλιστικό ταμείο του γονέα μου ως προστατευόμενο μέλος. Θα μπορούσα εκδίδοντας κάρτα ανεργίας να έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Επιπλέον, επειδή σπουδάζω σε άλλη πόλη από την κύρια κατοικία μου, έχει σημασία σε ποιόν ΟΑΕΔ θα απευθυνθώ; Σας ευχαριστώ εκ των προταίρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας και μετά από δύο μήνες να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ.
   Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 2103417162
   η 3.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ.

   Διαγραφή
 51. kalhspera an kanw eggrafh sta mhtrwa tou oaed ws foithths einai pithanon na me entopisoun oti eimai en energeia?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε θεωρούμε σωστό να αποκρύβονται πληροφορίες από τις υπηρεσίες, άσχετα αν μπορούν να σας εντοπίσουν ή όχι.

   Διαγραφή
 52. Καλησπέρα σας. Είμαι φοιτήτρια στο 15ο εξάμηνο της σχολής και έχω χάσει τα δικαιώματα του φοιτητή από το 12ο εξάμηνο. Χρωστάω εδώ και ένα χρόνο μόνο την πρακτική μου άσκηση την οποία έχω σκοπό να κάνω από τον Φεβρουάριο στο εξωτερικό και μέχρι τότε έχω βρει μία δουλειά που μου ζητάει κάρτα ανεργίας για να μπορέσω να ασφαλιστώ. Θα μπορέσω να βγάλω από τη στιγμή που δεν έχω τα δικαιώματα του φοιτητή ή θα κολλήσουν γιατί δεν έχω πάρει ακόμα πτυχίο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Παρόμοιες ερωτήσεις μας έχουν υποβληθεί πιο πάνω. Κάντε τον κόπο και διαβάστε τις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 16 ΧΡΟΝΙΑ.ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011.ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΩΝ 200Ε.ΕΙΜΑΙ 55 ΕΤΩΝ .ΤΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΧΩ ΜΕΤΑ,ΘΑ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΓΙΑ 2-3 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.ΕΑΝ ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΑΠΟΛΥΘΩ ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από 1-1-2014 θα δώσει ο ΟΑΕΔ κάποιο βοήθημα σε μακροχρόνια άνεργους. Δείτε την αρχική μας σελίδα.
   Ως μακροχρόνια άνεργος θα μπορείτε να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ για δύο χρόνια. Μετά μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στην πρόνοια, προκειμένου να πάρετε βιβλιάριο ανασφαλίστου.
   Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και πολλά να κάνει κάποιος. Ίσως να αναζητείτε συνεχώς εργασία, μήπως και βρεθεί κάτι. Δε σας βοηθάει να απελπίζεστε, στην ίδια κατάσταση με τη δική σας βρίσκονται πολλοί συμπολίτες μας. Όλοι οφείλουμε να το παλέψουμε με ψυχραιμία και επιμονή.
   Καλή σας δύναμη!

   Διαγραφή
 55. Καλησπερα, παρελειψα να ανανεωσω την καρτα ανεργιας μου εδω και 3 εβδομαδες. Προφανώς και θα έχω ήδη διαγραφεί αυτόματα από τα μητρώα ανέργων. Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση; Ακολουθώ εκ νέου διαδικασία εγγραφής για να επανεγγραφώ? Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν η κάρτα ακυρωθεί, πρέπει να εκδώσουμε νέα στην οποία όμως δεν αναφέρεται ο προηγούμενος χρόνος ανεργίας. Καλό θα είναι για εσάς, να μην αφήνετε την κάρτα σας να λήγει.

   Διαγραφή
 56. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ........ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ?? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ...ΕΙΜΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΕΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ Μ ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ ΔΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ...ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ? ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ? ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής σας, στο 2103410462.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Kαλησπέρα σας!
  Μπραβο για αυτη την προσπαθεια πληροφορησης που πραγματικα χρειαζεται!
  Μολις πηρα καρτα ανεργιας αλλα μου προτειναν να δουλεψω σ'ενα φροντιστηριο για 8 ωρες το μηνα ως μερικη απασχοληση. Θα πρεπει να διαγραφω απο τον ΟΑΕΔ γιατι παυω να είμαι ανεργη ή επειδη ειναι πολυ λιγες ώρες δεν υπαρχει προβλημα?
  Σας ευχαριστω πολύ εκ των προτερων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακόμη και ένα ημερομίσθιο το μήνα να κάνετε, παύετε να θεωρείστε άνεργη. Άδικο και άσχετο με την ουσία και την πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς θεσμοθετημένο.

   Διαγραφή
 60. καλησπερα, μολις τελειωσα τις σπουδες μου (δεν εχω ορκιστει ακομη,αλλα πηρα την βεβαιωση για την περατωση των μαθηματων) . Και τωρα τι? πρεπει να γραφτω στον οαεδ? το κανω αμεσα η περιμενω καποιο χρονικο διαστημα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγγράφεστε αμέσως, έχοντας μαζί σας τη βεβαίωση, εκτός των άλλων δικαιολογητικών.

   Διαγραφή
 61. Nα κάνω μια ερώτηση εγώ είμαι φοιτητής τελευταίου εξαμήνου(αν έχει σημασία) δούλευα ταυτόχρονα ήμουν ασφαλισμένος στο ικα κ έχω παραιτηθεί.Δικαιούμαι να βγάλω κάρτα ανεργίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. ειμαι γραμμενη στον ογα και περνω συνταξη του τεβε απο τον ανδρα μου που εχει πεθανει μπορω να δουλεψω κανονικα με προσληψη και ενσημα του ικα? ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. γειά σας, ο σύζυγός μου ειναι ελεύθ.επαγγελματίας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ φυσικά επειδή δεν έχει καθόλου δουλειά σκεφτήκαμε να αναλάβει τον κήπο της πολυκατοικίας μας. Παρακαλώ πέστε μου μπορεί να δουλέψει με εργόσημο ενω ταυτόχρονα θα είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ΄αρχήν θα πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του στον ΟΑΕΕ και δεύτερον θα πρέπει να ρωτήσετε στον ΟΑΕΕ αν μπορεί να ασφαλιστεί παράλληλα στον ΟΓΑ, προκειμένου να εργαστεί με εργόσημο.

   Διαγραφή
 64. Σήμερα πήγε ο ανιψιός μου στον ΟΑΕΔ Περιστερίου για να βγάλει κάρτα ανεργίας. Δεν του έβγαλαν, γιατί έπρεπε να έχει ΑΦΜ καθώς και ΑΜ ΙΚΑ (δεν έχει εργαστεί ποτέ, οπότε δεν έχει). Στα δικαιολογητικά παραπάνω, δεν βλέπω να αναφέρονται όλα αυτά. Για ποιο λόγο τα ζήτησαν και εν τέλει δεν του έδωσαν κάρτα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΦΜ πρέπει να έχει οπωσδήποτε.Το αν έχει εργαστεί ή όχι, είναι άσχετο με την έκδοση της κάρτας ανεργίας. Σε αυτό να επιμείνει όταν ξαναπάει και να τους ζητήσει να του δείξουν σε ποιά εγκύκλιο το γράφει αυτό.

   Διαγραφή
 65. 'Ημουν διαχειριστής ΕΠΕ που βρίσκετε υπό εκκαθάριση και τώρα ουσιαστικά άνεργος, δικαιούμαι κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ? και αν ναι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά των ελευθέρων επαγγελματιών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είσαστε εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΕ, τότε ναι, θεωρείστε ελεύθερος επαγγελματίας. Αν είσαστε στο ΙΚΑ, τότε όχι, θα πρέπει να καταθέσετε απόλυση ή παραίτηση.

   Διαγραφή
 66. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΕΙΜΑΙ 26 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΑΦΟΤΟΥ ΕΝΗΛΗΚΙΩΘΗΚΑ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝ ΜΟΥ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να ασφαλιστείτε ως μακροχρόνια νέος άνεργος, στο ΙΚΑ.
   Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.: http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2010/04/blog-post_19.html

   Διαγραφή
 67. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΠΕΡΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2013.ΚΑΙ ΘΕΛΛΟ ΝΑ ΜΑΘΟ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΑΚΡΥΧΡΟΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Καλησπερα ειμαι φοιτητρια εχω καρτα στο οαεδ χωρις να ξερω οτι δεν δικαιουμαι και εχω εργαστει σε προγραμμα που ηθελε καρτα.Αυτη την στιγμη ειμαι σε ενα πενταμηνο που τελειωνει τον δεκεμβρη .Τι μπορω να κανω τωρα?Τι κυρωσεις θα εχω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε χρειάζεται να κάνετε κάτι. Προφανώς είχατε δηλώσει απόφοιτη Λυκείου.

   Διαγραφή
 69. ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ,ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΧΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΝΩ,ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς δεν μπορείτε. Η κάρτα ανεργίας σε ισχύ είναι το έγγραφο που πιστοποιεί το χρόνο της ανεργίας.

   Διαγραφή
 70. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι δεν είμαστε υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό που ρωτάτε.

   Διαγραφή
 71. Καλησπερα.
  Δεν εχω λογαριασμο Ο.Τ.Ε κ.λ.π στο ονομα μου και μενω με τουσ γονοισ μου.Τι εγγραφω θα χριαστω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να καταθέσετε το λογαριασμό (που είναι στο όνομα των γονιών σας) και μία υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο πατέρας σας θα δηλώνει ότι σας φιλοξενεί.

   Διαγραφή
 72. Geias
  Exw teloiosei to sxoleio k den exw douleyei pouthena k oute logariasmo O.T.E k.l.p exw sto onoma mou kai meno me tous goneis mou.Th eggrafw mporw na ferw.?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Καλησπέρα! Μόλις τελείωσα Κτηνιατρική. Μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας και επίσης μπορείτε να πάρετε και ένα μικρό επίδομα ως άνεργος νέος. Δείτε την ανάρτησή μας με τίτλο "Επιδόματα ανεργίας και ασφάλιση ανέργων".

   Διαγραφή
 74. καλησπέρα!! όταν μια εταιρεία σου ζητάει να βγάλεις κάρτα ανεργίας γιατί την συμφέρει σε επίδοτηση της αυτό σε τι επηρεάζει τον εργαζόμενο??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είστε άνεργος-η και πρόκειται να σας προσλάβουν ή εργάζεστε ήδη στην εν λόγω εταιρεία χωρίς να σας δηλώνει;

   Διαγραφή
 75. Καλησπέρα,
  Αν χάσω την ημερομηνία ανανέωσης της κάρτας , για να βγάλω νεα κάρτα πρέπει να προσκομίσω πάλι όλα τα έγγραφα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξαρτάται.... ρωτήστε στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ που ανήκετε.

   Διαγραφή
 76. Γεια σας. Εχω καρτα ανεργιας εδω και 3 χρονια. Εαν εργασθω για μια μερα το μηνα και να κολλησω η να μου κολλησουνε ενα ενσημο, ακυρωνεται η καρτα μου? Παιζω σε μια ορχηστρα που παιζουμε και σε γαμους, ομως συμφωνα με τον καινουργιο νομο πρεπει και εγω να κολλησω ενσημα, δηλαδη μια βραδια ενα ενσημο, προσληψη και απολυση την ιδια ημερα.. Ακυρωνετε η καρτα μου η οχι??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν έχετε έστω και ένα ένσημο, δε θεωρείστε άνεργος. Η κάρτα σας ακυρώνεται.

   Διαγραφή
 77. Έβγαλα την κάρτα ανεργίας μου στην επαρχία όπου ζούσα, πριν λίγο καιρό μετακόμισα στην Αθήνα σε κάτι συγγενείς. Πήγα στον ΟΑΕΔ να ρωτήσω πληροφορίες από τη σύμβουλο εργασίας για κάποιους κωδικούς θέσεων στο δήμο που βρίσκομαι και η απάντηση που πήρα ήταν ότι πρέπει να μεταφέρω την κάρτα ανεργίας μου στο δήμο που μένω τώρα. Ξέρει κανείς να μου πει αν το ότι είμαι εγγεγραμμένη ως άνεργη σε άλλο δήμο παίζει κάποιο ρόλο και δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ για τις θέσεις εργασίας αυτού του δήμου, οι οποίες θέσεις μάλιστα προέρχονται από ιδιωτικό φορέα (καταστήματα κλπ);

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είστε εγγεγραμμένη σε άλλο δήμο, δεν σας αποκλείει από το να διεκδικήσετε θέση εργασίας αλλού, αλλά στο να σας δει εργασιακός σύμβουλος. Οι εργασιακοί σύμβουλοι βλέπουν ανέργους του υποκαταστήματός τους.

   Διαγραφή
 78. Χαίρετε! Είμαι φοιτήτρια και μου ζητήθηκε να βγάλω μια κάρτα ανεργίας προκειμένου να εργαστώ σε μια επιχείρηση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στην αρχή; Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Καλησπέρα.Εφόσον έχει γίνει λήψη πτυχίου Νομικής το Μαρτιο του 2012 και αμέσως ξεκίνησε η πρακτική άσκηση και δεν γράφτηκα στα μητρώα του ΟΑΕΔ, τώρα που η άσκηση τελείωσε (18μηνο) και δεν έχω λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος (θα γίνει από το νέο έτος) δικαιούμαι να έγγραφω στα μητρώα ανέργων δεδομένου ότι έχω ιατροφαρμακευτική ασφάλιση εως τις 31.12.2013 πληρωμένη στο Ταμ.Υγ.Νομικών? Επιθυμώ την εγγραφή μου για να μπορέσω να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα 5μηνης κοινωφελούς εργασίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανεξάρτητα με το αν είστε ασφαλισμένη ιατροφαρμακευτικά ή όχι, μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας.

   Διαγραφή
 80. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν δικαιούμαι κάρτα ανεργίας?
  Είμαι φοιτητης στο 8ο έτος Σπουδών, παρ΄όλα αυτά έχω ένσημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, ώστε να είστε διαθέσιμος προς εργασία. Αρκετοί φοιτητές όμως, εκδίδουν κάρτα ανεργίας, μη δηλώνοντας την ιδιότητά τους (φοιτητική), αλλά δηλώνουν ότι είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης.

   Διαγραφή
 81. καλησπερα...για να δουλεψω σε ξενοδοχειο μεσω του προγράμματος που εχετε για δυο χρονια πρεπει να εχω ορκιστει κιολας?να έχω δηλαδη το απολυτηριο στο χερι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Καλησπέρα. Είμαι πολιτικός μηχανικός άνεργη. Έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος και είμαι εγγεγραμμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ από το 2001. Στις 31/12/2010 έκλεισα τα βιβλία μου από την εφορία αλλά δεν έκανα διακοπή από ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ (τα οποία χρωστάω). Πρόσφατα πήγα στο ΟΑΕΔ της περιοχής μου για να βγάλω κάρτα ανεργίας και να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα 5μηνης κοινωφελούς εργασίας. Μου είπαν ότι το μόνο που έχω δικαίωμα να κάνω είναι να εγγραφώ στα μητρώα ανέργων (χωρίς κάρτα),το οποίο και έκανα και μου έδωσαν έναν κλειδάριθμο. Η ερώτηση μου είναι δικαιούμαι α) κάρτα & β) επίδομα ελεύθερου επαγγελματία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υποβάλλατε αυτά τα ερωτήματα στον ΟΑΕΔ και αν ναι, ποια απάντηση σας έδωσαν;

   Διαγραφή
 83. καλησπερα εχω μελισσοκομικο βιβλιαριο με 11 μελισσια και ειμαι γραμμενος στον ΟΓΑ το εισοδημα ειναι τεκμαρτο 150ευρο το χρονο.δικαιουμαι καρτα ανεργιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον έχετε εισοδήματα από τη μελισσοκομία, (τεκμαρτά ή όχι), δεν μπορείτε να εγγραφείτε στον ΟΑΕΔ.

   Διαγραφή
 84. Καλημέρα.Μολις τελιωσα τις σπουδες μου σε ΤΕΙ,δεν εχω εργαστει ποτε με ενσημα.Μπορω να βγάλω κάρτα ανεργίας?Τι χαρτια χρειάζονται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάρετε την κάρτα, αλλά δείτε ηαι αυτή την ανάρτηση :
   http://klimaka-socialservice.blogspot.gr/2010/04/blog-post_19.html

   Διαγραφή
 85. kalhmera exw mia erwthsh eimai makroxronia anergh me enshma mono apo ena programa polu palio..Dikaioume kapoio epidwma?kai
  ephsis to eidiko bohthma trimhnhs paramonhs sta mhtrwa anergwn..otan den sugentrwneis tis proupotheseis taktikhs epidothshs kai parameneis anergos epi treis mhnes..usxuei oti den apaiteitai proupothesh twn 60 hmerwn gia na sou katabaloun bohthma epidwmatos?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλούμε πολύ να μας γράφετε στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το ερώτημά σας....

   Διαγραφή
 86. Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ανανεώσω την κάρτα ανεργίας μου σε άλλη πόλη από αυτή που την έβγαλα γιατί ενδέχεται να απουσιάζω εκείνες τις μέρες, ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ανανέωση της κάρτας συνήθως γίνεται στον ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Αν χρειάζεται να λείψετε, τότε είτε ανανεώστε την κάρτα σας πριν φύγετε, είτε απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ για να σας πει τον τρόπο που θα κάνετε την ανανέωση.

   Διαγραφή
 87. ΠΡΙΝ ΑΠΟ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΖΑΝΕ ΚΑΙ ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΑ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩ ΧΩΡΙΣΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΣΤΑ 55 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΕ ΒΡΟΥΝΕ ΑΠΟ ΤΟ Α.Φ.Μ. Ή ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ; ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ; ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 2014 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΑΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Κυρία Χρήστου, πριν 23 χρόνια πιθανόν δεν υπήρχε μηχανογράφηση στον ΟΑΕΔ και γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν τα στοιχεία σας. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε οτιδήποτε, διότι δεν ανήκουμε στον ΟΑΕΔ, ούτε έχουμε κάποιο τρόπο να παρέμβουμε.
  Μόνο αν υπάρχουν τα αρχεία τους κάπου και βρείτε κάποιον υπάλληλο που να έχει χρόνο να ασχοληθεί με το θέμα σας. Πιστεύουμε ότι πολύ δύσκολα και τα δύο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Καλησπέρα! Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει για τους φοιτητές που έχουν μπει με κατατακτήριες σε κάποια σχολή; οι συμφοιτητές μου που έχουν περάσει κ αυτοί με κατατακτήριες έχουν βγάλει κάρτα ανεργίας, επειδή αλλιώς δεν είμαστε ασφαλισμένοι (είμαστε από 26 ετών κ πάνω όλοι). Μου είπαν πως έχουν μάθει πως επιτρέπεται διότι δεν έχουμε κανένα προνόμιο από το πανεπιστήμιο (πάσο για έπτωση σε εισιτήρια, δωρέαν βιβλία κτλ), όμως επίσημα δεν το έχω δει κάπου γραμμένο αυτό οτι επιτρέπεται. Δεν παίρνουν επίδομα, την έβγαλαν καθαρά για ΙΚΑ και έκπτωση σε εισιτήρια. Γνωρίζεται αν γίνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να πάρετε κάρτα ανεργίας, ως απόφοιτοι Λυκείου, όχι όμως ως φοιτητές, διότι θεωρητικά δεν είστε διαθέσιμοι προς εργασία, επειδή έχετε τις φοιτητικές σας υποχρεώσεις.

   Διαγραφή
 90. Είμαι 26 ετών κλειστά. Τελειόφοιτος των ΤΕΦΑΑ, χρωστάω ένα μάθημα για να πάρω πτυχίο. Είμαι ανασφάλιστος. Ο πατέρας μου δεν μπορεί να με ασφαλίσει λόγω της ηλικίας μου και λόγω του ότι είναι άνεργος πλέον κι αυτός. Έχω χτυπήσει σοβαρά και χρειάζεται να βγάλω μαγνητική τομογραφία και στη συνέχεια να κάνω εγχείριση. Θέλω να βγάλω κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ για βοηθηθώ μέσω της Πρόνοιας. Γίνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να πάρετε πτυχίο για να πάρετε κάρτα ανεργίας ως απόφοιτος ΤΕΦΑΑ. Δείτε όμως την πιό πάνω απάντηση....

   Διαγραφή
 91. ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ2010 ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΠΑΩ ΤΟ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2013 ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2500 ΘΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ?ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ?ΜΕ ΕΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΣΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε χρειάζεται να είναι μηδενικό το εισόδημά σας, άλλωστε φαίνεται στη φορολογική σας δήλωση και στο εκκαθαριστικό ότι έχετε τεκμαρτό εισόδημα. Η κάρτα ανεργίας ακυρώνεται όταν βρείτε εργασία με πλήρη ή μερική απασχόληση και με ένσημα. Προτείνουμε να την ανανεώνετε κανονικά, μέχρι να βρείτε εργασία.

   Διαγραφή
 92. Ειμαι φοιτητρια και οπως διαβαζω δεν δικαιουμε καρτα ανεργιας. Επειδη ομως παντρευτηκα τον προηγουμενο μηνα και για να μπω στο βιβλιαριο του αντρα μου , μου ζητανε καρτα ανεργιας τι γινεται σε αυτη τη περιπτωση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Καλησπερα.
  Ειμαι απο Βουλγαρια,με ενα παιδι 2,5 χρονων.Με τον συζυγο μου(ελληνας) χωρισαμε και φετος (2013) βγηκε το διαζυγιο. Περσι δεν εκανα φορολογικη δηλωση,γιατι δεν ειχε βγει το διαζυγιο,ο πρωην συζυγος μου ειπε οτι δεν με εβαλε ουτε αυτος στην φορολογικη του δηλωση ,πως μπορω να βγαλω καρτα ανεργειας ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρετε εκκαθαριστικό, θα πρέπει να υποβάλετε φορολογική δήλωση, έστω και καθυστερημένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

   Διαγραφή
 94. ειμαι φοιτητρια λογιστικης και θελω να εργαστω σε μια επιχειρηση σαν βοηθος λογιστη...εχω δικαιωμα εγγραφης στον οαεδ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάστε τα παραπάνω ερωτήματα και τις απαντήσεις.....

   Διαγραφή
 95. ΕΙΜΑΙ 48 ΕΤΩΝ, ΑΝΕΡΓΗ ,ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013), ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ για να σας ενημερώσουν.

   Διαγραφή
 96. Χαίρεται!Εγώ που έχω πάρει πτυχίο ΤΕΙ και πήρα πτυχίο τον Ιούνιο δεν γίνεται να βγάλω κάρτα ανεργίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Καλησπερα. Μπορει καποιο ατομο για λογαριασμο μου να μου βγαλει βεβαιωση ανεργιας απο τον οαεδ, εχοντας την καρτα μου και την ταυτοτητα μου, η πρεπει να παω εγω αυτοπροσωπως? Επισης, μπορει να συμβει το παραπανω με εξουσιοδοτηση του ατομου? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον είστε άνεργος-η, δεν έχετε λόγο να μην πάτε αυτοπροσώπως. Αν είστε ασθενής, μπορείτε να στείλετε άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότηση και βεβαίωση γιατρού.

   Διαγραφή
 98. Δούλευα 2 χρονια και έχω ένσημα απο ΙΚΑ απο το 1991-1993 Τον Ιούνιο πέρασα στην αστυνομία Έχω κλείσει δηλαδή 20 χρονια και κάτι υπηρεσίας εκτός του στρατού. Θελω να ρωτήσω Έχω το δικαιωμα να ζητήσω Και να κάνω αναληψη των ασφαλιστικών εισφορών μου για τα δυο χρονια στο ΙΚΑ και αν ναι για τι πόσο μιλάμε πανω κάτω και ακομη αν με συμφέρει να κάνω κάτι τέτοιο η να συνυπολογίσω καλύτερα αυτά τα δυο χρονια για την σύνταξη μου εφόσον φύγω του χρόνου με τριτεκνια απο την αστυνομία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσό που θα σας επιστραφεί από ΙΚΑ. Θα πρέπει να απευθυνθείτε εκεί για τη συγκεκριμένη απορία σας. Επίσης ποιός μπορείνα γνωρίζει τι θα ισχύει μετά από δύο χρόνια, όσον αφορά το θέμα της συνταξιοδότησης; Οι ισχύουσες διατάξεις είναι γνωστό ότι κανείς δε γνωρίζει μέχρι πότε θα ισχύουν, πότε θα τροποποιηθούν και σε ποιά κατεύθυνση. Μάλλον χρειάζεστε τη βοήθεια εργατολόγου...

   Διαγραφή
 99. μου ειπαν αν περνασ συνορα διακοπτεται καρτα ανεργιασ ειμαι Ξενι πανδρεμενι με ελινα. μια φορα το χρονο παο στιν πατριδα μου απαγορευετε να παο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Καλησπέρα! Έκανα εγγραφή στα μητρώα του οαεδ στις 9-4-2012 που τελείωσε 9-4-2013. Η επόμενη ανανέωση ήταν στις 11-7-2013 και αμέλησα την ανανέωση αυτή και άρα, λογικά έχω διαγραφτεί αυτομάτως απο τα μήτρωα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ξαναγραφτώ στα μητρώα του οαεδ και τι χαρτιά χρειάζονται εφόσον, δε έχω βρεί κάποια εργασία ακόμα?Τουλάχιστον να διαθέτω την κάρτα ανεργίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά και μπορείτε να εκδώσετε κάρτα ανεργίας. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται πιό πάνω, στην ανάρτηση.

   Διαγραφή
 101. Καλησπέρα.Είμαι μακροχρόνια άνεργος και είμαι οικοδόμος.Πρόσφατα πήγα στο ΟΑΕΔ για να βγάλω για πρώτη φορά κάρτα ανεργίας και όχι να πάρω επίδομα αλλά μου είπαν πρέπει να έχω κάποια ένσυμα ή του 2012 ή του 2013. Ισχύει αυτοα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε γνωρίζουμε για ποιό λόγο σας είπαν κάτι τέτοιο, αλλά οποισδήποτε δεν εργάζεται, μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

   Διαγραφή
 102. Παρακαλώ, αν μπορείτε να μου απαντήσετε στο εξής:μπορεί ο ΟΑΕΔ να ακυρώσει κάρτα ανεργίας επειδή στο εκκαθαριστικό της εφορίας εμφανίζεται εισόδημα από εργασία παρελθόντων ετών;Πρέπει να αποδείξω με κάποιο τρόπο ότι τα εισοδήματα δεν αφορούν το έτος στο οποίο δηλώνω άνεργη, αλλά ότι πληρώθηκα καθυστερημένα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν προσκομίσετε βεβαίωση εργοδότη ότι τα χρήματα προέρχονται από μισθούς προηγούμενου έτους, θα σας ανανεώσουν την κάρτα σας.

   Διαγραφή
 103. καλησπερα, η μονιμη κατοικια μ ειναι στην αθηνα,αλλα πλεον μενω στον πυργο ηλειας μπορω να βγαλω καρτα ανεργειασ εδω??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάρτα ανεργίας εκδίδετε από τον ΟΑΕΔ της περιοχής που διαμένετε.

   Διαγραφή
 104. Καλησπέρα!!!!Είμαι 26 ετών και εδω και 9 μήνες έχω κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.Μένω στην Αθήνα.Υπάρχει ενα ενδεχόμενο να μετακομίσω στη Φλώρινα σύντομα.Οπότε τι πρέπει να κάνω ώστε να έχω κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται από τον ΟΑΕΔ Φλώρινας;;Να πάω με τα χατιά μου εκεί;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα δηλώσετε στον ΟΑΕΔ της Φλώρινας τη νέα σας διεύθυνση και θα ανανεώνετε εκεί την κάρτα σας.

   Διαγραφή
 105. ΕΙΜΑΙ 60 ΕΤΩΝ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ.ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΥΦΕ ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.ΜΠΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΙΑΣ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΚΑΙΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Καίτη ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος. Αν εργαστείτε θα χάσετε σημαντικό μέρος της σύνταξης που παίρνετε.

   Διαγραφή
 106. Καλημέρα, είμαι απόφοιτη Νομικής ΑΠΘ και εδώ κι ένα χρόνο περίπου έχω τελειώσει την πρακτική άσκησή μου σε δικηγορικό γραφείο. Δεν έχω κάνει έναρξη ως δικηγόρος, ούτε έχω γραφεί σε κάποιο δικηγορικό σύλλογο και στο αντίστοιχο ταμείο νομικών. Ουσιαστικά είμαι άνεργη τον τελευταίο χρόνο. Δικαιούμαι επίδομα από ΟΑΕΔ; Μετράει σε κάτι η άσκηση που έχω κάνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίδομα παίρνει ένας εργαζόμενος όταν απολυθεί από την εργασία του.
   Η πρακτική άσκηση δε θεωρείται αμειβόμενη εργασία διότι δεν παίρνετε ένσημα.
   Η άσκηση που έχετε κάνει μετράει στο επάγγελμα που σπουδάσατε. Καλό είναι να εκδώσετε κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δείτε πιό πάνω στην ανάρτηση για ποιό λόγο.

   Διαγραφή
 107. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΛΗΞΕ 8-11-13 ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΤΙΝ ΕΧΩ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα την εκδώσετε εκ νέου, όμως έχετε χάσει τη συνεχόμενη ανεργία που είχατε.
   ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ.

   Διαγραφή
 108. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ VOUCHER ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΟΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΩ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Η ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΥ????ΠΕΡΥΣΙ ΕΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ 5ΜΗΝΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΧΩ 125 ΕΝΣΗΜΑ (ΑΠ ΤΟ 5ΜΗΝΟ ΑΥΤΟ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΩΡΑ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗ?ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ?ΡΩΤΗΣΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΤΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΑΝ ΝΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΑΡ ΟΛΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ...ΙΣΧΥΕΙ???)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ Η ΑΝΩΝΥΜΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 3.53 ΜΜ ΑΝ ΤΑ ΠΑΡΩ ΤΩΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΥ???

  ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΟΧΙ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας είπαν στον ΟΑΕΔ ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα κατάρτισης και ταυτόχρονα να έχετε κάρτα ανεργίας, διότι δεν είναι κανονική εργασία με πρόσληψη. Απλά είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Επομένως δε χρειάζεται να αγωνιάτε. Θα πληρωθείτε κανονικά, έχοντας παράλληλα και την ιδιότητα της άνεργης.
   Όταν εγγραφείτε στο μεταπτυχιακό σας, για ποιό λόγο θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε αυτό κάπου;
   Να μην ξεχνάτε να ανανεώνετε την κάρτα σας.

   Διαγραφή
 110. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΑΕΙ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Καλησπέρα! Είμαι 17 χρονών, μπορώ να βγάλω κάρτα ανεργίας;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...