Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

ΟΓΑ : Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας - Μετάταξη ασφαλιστικών κατηγοριών

Με την εγκύκλιο αρ. 6/2012, ο ΟΓΑ ορίζει λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων, καθώς και τη μετάταξη ασφαλιστικής κατηγορίας.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρεται:

1. Θεώρηση βιβλιαρίων Υγείας ΟΓΑ
Σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες μας, για να χορηγήσει ή θεωρήσει ο αρμόδιος Ανταποκριτής
ΟΓΑ βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ, πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
α) να είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος, να εμφανίζεται δηλαδή στον Πίνακα των εν ενεργεία
ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και
β) να μην οφείλει καθυστερούμενες εισφορές, εισφορές δηλαδή των οποίων έχει λήξει η
προθεσμία πληρωμής.
Μέχρι σήμερα η εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών διαπιστωνόταν:
· είτε από τους τελευταίους Πίνακες Υποχρέων Εισφοράς,
· είτε από τη σχετική απόδειξη πληρωμής των ΕΛΤΑ.

Στο εξής για τη χορήγηση ή τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας είναι απαραίτητη η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

2. Μετάταξη
Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 ορίστηκε ότι,
από 1-1-2012 και μετά, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στις πέντε πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου (1η έως 5η) και
προαιρετικά στις υπόλοιπες δύο (6η και 7η).

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, τα 5
πρώτα χρόνια της ασφάλισής τους. Μετά από τα 5 χρόνια μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η
ασφαλιστική κατηγορία και στη συνέχεια μετατάσσονται στις επόμενες (3η, 4η και 5η) κάθε 3
χρόνια ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από
αυτή στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη, όχι όμως μικρότερη από εκείνη στην οποία υπάγονται
υποχρεωτικά.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ήδη ασφαλισμένοι του Κλάδου μετατάσσονται
υποχρεωτικά από την 1-1-2012 στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία εφόσον
συμπληρώνουν τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο ασφάλισης και έχουν διανύσει στην τελευταία
(τρέχουσα) κατηγορία την απαιτούμενη 5ετία ή 3ετία.
Όσον αφορά στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, επισημαίνουμε ότι η μετάταξη
ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2012 και μετά. Οι τυχόν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-
12-2011 εισφορές, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται στην ασφαλιστική κατηγορία που είχε
υπαχθεί ο ασφαλισμένος μέχρι 31-12-2011. 

3. Ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αποσταλεί στους ασφαλισμένους οι ειδοποιήσεις – αποδείξεις
καταβολής εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2012.
Η προθεσμία για την πληρωμή των εισφορών λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2012.
Εργάτες γης:
Σημειώνουμε ότι λόγω εφαρμογής του εργοσήμου δεν αναζητείται πλέον από τους εργάτες γης
τρέχουσα εισφορά.
Οι οφειλέτες που ασφαλίζονται για ολόκληρο το έτος και οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου
εισφορές τους δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών του έτους, θα λαμβάνουν στις
αρχές του επόμενου έτους ειδοποίηση για την καταβολή των υπόλοιπων εισφορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ:
Από την 1η στη 2η κατηγορία, μετά από 5 έτη ασφάλισης.
Από τη 2η στην 3η κατηγορία, μετά από 3 έτη ασφάλισης στη 2η κατηγορία και 8
συνολικά έτη ασφάλισης.
Από την 3η στην 4η κατηγορία, μετά από 3 έτη ασφάλισης στην 3η κατηγορία και 11
συνολικά έτη ασφάλισης.
Από την 4η στην 5η κατηγορία, μετά από 3 έτη ασφάλισης στην 4η κατηγορία και 14
συνολικά έτη ασφάλισης.

4. Πληρωμή εισφορών μέσω ΑΤΕ. Έκδοση Εντύπου ΑΤΕ (Κ.Μ.Π. 639)
Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η πληρωμή των εισφορών μέσω ΑΤΕ
(εμπρόθεσμη – εκπρόθεσμη) πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές και επείγουσες
περιπτώσεις, καθόσον η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία εξόφλησης των εισφορών δεν
αντικαθιστά σε καμία περίπτωση αυτήν της εξόφλησης των εισφορών μέσω ΕΛΤΑ με
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, και μόνο για τη διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων.
Ειδικά για τους αλλοδαπούς εργάτες γης, το έντυπο για την ΑΤΕ εκδίδεται, αλλά μόνο μέσω
της ειδικής υπηρεσίας «Έκδοση Βεβαίωσης για Άδεια Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών», στην
οποία παραπέμπει απευθείας η εφαρμογή των Ανταποκριτών (βλέπε και κατωτέρω). Η υπηρεσία
αυτή των αλλοδαπών, εμπλουτίστηκε δηλαδή με τη δυνατότητα έκδοσης και εντύπου για την
ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).

5. Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών ασφαλισμένων σε ρύθμιση
α) Οφειλέτες σε παλαιότερες ρυθμίσεις
Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με παλαιότερες ρυθμίσεις,
επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Αν δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης εισφορές τους,
χάνουν το δικαίωμα της ρύθμισης, που σημαίνει ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
θεωρηθούν ασφαλιστικά ενήμεροι πληρώνοντας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ το ποσό της δόσης τους και
το ποσό της εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2012.
Συνεπώς, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν θα πληρώσουν εμπρόθεσμα (μέχρι 28-12-
2012) τις εισφορές τους και επείγονται να θεωρήσουν βιβλιάριο υγείας ή να λάβουν
ασφαλιστική ενημερότητα, οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ, από 1-1-2013 και μέχρι την
εκκαθάριση του Α΄ εξαμήνου 2012 και την ενημέρωση της διαδικτυακής υπηρεσίας με τα νέα
ποσά εισφορών, θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή κατά τόπο
αρμόδιο Υποκατάστημα), προκειμένου να πληροφορηθούν το ακριβές ποσό που θα πρέπει να
καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ΑΤΕ για να καταστούν ασφαλιστικά ενήμεροι.

β) Οφειλέτες στη ρύθμιση του Ν.3943/2011

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3943/2011 (τριμηνιαίες δόσεις), επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Εάν δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα (μέχρι 15-10-2012) το 1ο απόκομμα δεν εκπίπτουν άμεσα της
ρύθμισης. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα μέχρι 28-12-2012 το 2ο
απόκομμα με τις εισφορές της επόμενης τριμηνιαίας δόσης και της τρέχουσας εξαμηνιαίας
εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2012. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπέσουν άμεσα της
ρύθμισης.
Συνεπώς, εφόσον οι ασφαλισμένοι αυτοί εκπέσουν της ρύθμισης και επείγονται μετά την 1-1-
2013 να θεωρήσουν βιβλιάριο υγείας ή να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, οι αρμόδιοι
Ανταποκριτές ΟΓΑ μέχρι την εκκαθάριση του Α΄ εξαμήνου 2012 και την ενημέρωση της
διαδικτυακής υπηρεσίας με τα νέα ποσά εισφορών, θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα), προκειμένου να πληροφορηθούν το
ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέσω της ΑΤΕ οι ενδιαφερόμενοι, για να
καταστούν ασφαλιστικά ενήμεροι.

6. Υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
Όπως σας ενημερώσαμε και με την εγκύκλιό μας αριθ. 7/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 προβλέπεται νέα ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, για
τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.
Αίτηση, για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, μπορούν να
υποβάλουν και όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με παλαιότερες διατάξεις.
Επισημαίνουμε, ότι οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει, μέχρι να τους αποσταλεί ειδοποίηση σύμφωνα
με τη νέα ρύθμιση, να τηρούν οπωσδήποτε τους όρους της παλαιάς ρύθμισης. Θα πρέπει,
δηλαδή, να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους (τρέχουσα εισφορά και
εξαμηνιαία δόση) σύμφωνα με την παλαιά ρύθμιση. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπέσουν
της παλαιάς ρύθμισης με συνέπεια το ανεξόφλητο μέρος της οφειλής τους να ρυθμιστεί με τις
νέες ισχύουσες τιμές εισφοράς.
Σε περίπτωση που οι οφειλέτες επείγονται να ενταχθούν άμεσα στη ρύθμιση (για να τους
χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας ή ασφαλιστική ενημερότητα), θα πρέπει οι αρμόδιοι Ανταποκριτές
ΟΓΑ να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία –
Υποκαταστήματα), για να λάβουν οδηγίες σχετικά με το πληρωτέο ποσό και τη διαδικασία που
θα πρέπει να ακολουθήσουν.
Επισημαίνουμε και πάλι, ότι μόνη η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει και υπαγωγή του
αιτούντα στη ρύθμιση. Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση - και κατά συνέπεια θεωρείται
ασφαλιστικά ενήμερος ή δικαιούται βιβλιάριο υγείας - μόνο αφού εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις
αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του, δηλαδή την τρέχουσα εισφορά και την πρώτη δόση
του. 
6. Ασφαλιστική ενημερότητα
Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:
α) Οι ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές.
β) Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους
της ρύθμισης.
Στο εξής, οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα χορηγούνται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ
μέσω της εφαρμογής Ανταποκριτών. Η βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώνεται, πρωτοκολλείται
και υπογράφεται κανονικά (σφραγίδα και υπογραφή) από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.
Μετά την πληρωμή του ποσού στην ΑΤΕ, ο Ανταποκριτής μπορεί να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση,
αντίγραφο της οποίας θα καταχωρήσει στο ίδιο αρχείο που προαναφέραμε, δηλαδή μαζί με τις
βεβαιώσεις που εκδίδονται από το σύστημα κατόπιν εντολής του (μετά την προσκόμιση της
εξοφλητικής απόδειξης των εισφορών).
Ως λόγος έκτακτης ή επείγουσας ανάγκης δε θεωρείται η είσπραξη επιδοτήσεων –
αποζημιώσεων.

7. ΑΜΚΑ - ΑΦΜ
Σύμφωνα με το Νόμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση των παροχών.
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε τα δύο αυτά στοιχεία να συμπληρώνονται οπωσδήποτε στα
Δελτία Απογραφής των ασφαλισμένων καθώς και στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στον ΑΜΚΑ ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει να απευθύνεται στα ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν
στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...