Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Συντάξεις ΟΓΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) χορηγεί συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (χηρείας, ορφανείας) και ανασφαλίστων υπερηλίκων. Επίσης χορηγείται προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις αναπηρίας ή τυφλότητας στις συντάξεις γήρατος καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας. Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει και ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται αυτή στον συνταξιοδοτούμενο. Έτσι έχουμε:
- Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.

- Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.

- Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.

Για τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΟΓΑ απαιτείται
η υποβολή σχετικής αίτησης και των προβλεπομένων από το νόμο δικαιολογητικών κατά κατηγορία σύνταξης. Η αίτηση κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας και προκειμένου για συνταξιούχους στον τόπο πληρωμής της σύνταξης.

Παρατίθενται πληροφορίες για τις κάτωθι συνταξιοδοτικές παροχές του ΟΓΑ:
1. Σύνταξη Γήρατος
2. Σύνταξη Αναπηρίας
3. Σύνταξη Επιζώντων Μελών
4. Σύνταξη Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
5. Διαδοχική Ασφάλιση
6. Επικουρική Σύνταξη
7. Όργανα Ασφάλισης-Απονομής Συντάξεων- Ένδικα Μέσα ΟΓΑ
 
 
1.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο.Γ.Α.


1. Σύνταξη Γήρατος Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 5 Ν.2458/1997 άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 παρ.6 και το άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 3518/06).Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο, δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.

Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο, συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ακόμη η ασφάλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και εξακολουθούν να συντρέχουν, συνεχώς, στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ειδικά οι μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

Εάν όμως έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ημεδαπά ασφαλιστικά ταμεία και θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις τις διαδοχικής ασφάλισης ή χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης χωρών μελών της Ε.Ε ή χωρών με τις οποίες ισχύει διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, απαιτούνται 25 χρόνια ασφάλισης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα αν η ασφαλισμένη μητέρα δεν το ασκήσει ή αυτή έχει αποβιώσει. Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Στη χορηγούμενη σύνταξη του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης όπως προβλέπεται από την παρ. 12 του Ν. 2458/97, με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από άλλη πηγή, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως π.χ. πολεμική σύνταξη κ.λ.π.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:

Από 1.1.2003, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι θα καθίστανται συνταξιούχοι γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης) θα δικαιούνται και τη βασική σύνταξη γήρατος με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2972/2001).

Αν η ασφάλιση στον Κλάδο είναι μικρότερη των 15 ετών, προκειμένου να χορηγηθεί και η βασική σύνταξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται 25ετής συστηματική απασχόληση με αγροτικές ή άλλες εργασίες που τα πρόσωπα που τις ασκούν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας.

Ποσό σύνταξης

Η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου συνίσταται σε ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, που έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τόσο στον Κλάδο Κύριας όσο και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, στο ποσό της κύριας σύνταξης, υπολογιζόμενο κατά τα ανωτέρω, θα προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής του στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Το ποσό της πρόσθετης σύνταξης υπολογίζεται ως εξής:

{Έτη ασφάλισης Χ ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους Χ συντελεστή ασφαλιστικής κλάσης που είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος (0,3 για την Α΄, 0,425 για τη Β΄ και 0,55 για τη Γ΄ Κλάση αντίστοιχα)}.

Το ποσό της καταβλητέας κύριας σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα των δύο αυτών ποσών και στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη πεντάδα λεπτών του ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του Κλάδου δικαιούνται δώρου Χριστουγέννων ίσου προς το ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης, δώρου Πάσχα, καθώς και θερινού επιδόματος ίσων προς το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης.

Τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των οικονομικών δυνατοτήτων του ΟΓΑ.

Προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον ή τη μη συνταξιοδοτούμενη σύζυγο από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α ή τον ή τη μη εργαζόμενη σύζυγο σε άλλη εργασία, πλην της υπαγομένης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α, που ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Προσαυξάνεται επίσης με επίδομα τέκνων, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ ή του Κλάδου. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Η προσαύξηση αυτή παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες η ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εφόσον ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ ή του Κλάδου, η προσαύξηση χορηγείται κατ’ επιλογή τους στον ένα των συζύγων.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ (άρθρο 4 Ν. 4169/1961)

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ δικαιούται Βασική σύνταξη λόγω γήρατος, αν συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές ή άλλες εργασίες, που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Εάν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται τη βασική σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον έχει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες, από τα οποία τα πέντε συνεχή πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση (άρθρο 10 Ν. 1140/1981).

- Δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Από 1-1-2003 και εφεξής δεν θα χορηγείται η Βασική σύνταξη γήρατος στα πρόσωπα τα οποία συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31-12-2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του (άρθρο 12, παρ. 4 Ν.2458/1997).

Προσοχή: Κατ’ εξαίρεση δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ:

α) Από 1.1.2007 αυτοί οι οποίοι αν και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 δεν εγγράφηκαν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, αλλά έχουν συμπληρώσει μέχρι την 1.1.1998, που άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος, 25 τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης με αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές για συνταξιοδότηση προϋποθέσεις.

β) Τα πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά έχουν αποδεδειγμένα διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους πριν την 1.1.1998 και δεν ήταν δυνατό να υπαχθούν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή πρόσωπα που κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά ήταν άνω των 64 ετών και δεν ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο ή ακόμη πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ήταν συνταξιούχοι αναπηρίας και η συνταξιοδότησή τους διακόπηκε μετά την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου και δεν θα συνταξιοδοτηθούν από αυτόν.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της μέχρι 31.12.2002 (π.χ. 25ετή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, όσον αφορά στη σύνταξη γήρατος) αλλά υποβάλλουν, για οποιοδήποτε λόγο, την αίτησή τους για συνταξιοδότηση καθυστερημένα, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, για το έτος 2008 έχει ως εξής:

- 330,00, ευρώ για συνταξιούχο χωρίς οικογενειακά βάρη,

- 333,32, ευρώ για συνταξιούχο με σύζυγο μη συνταξιούχο, κάτω των 65 ετών και

- 336,63, ευρώ για συνταξιούχο με παιδί κάτω των 18 ετών.

Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής, όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των οικονομικών δυνατοτήτων του ΟΓΑ.

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος (Κύριας και Βασικής).

1. Αίτηση – Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος-της αιτούσας).

2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος – της αιτούσας, του / της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

3. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος-της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη.

Σε περίπτωση που δηλώνεται για πρώτη φορά εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική οικονομία και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την Δ.Ο.Υ το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί αυτού θα υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου και για τη μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α , για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

6. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.

β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν, το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.

γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).

Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών με στοιχεία 4,5,6, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, από την οποία να προκύπτει ότι η Μονή κατέχει αγροτική περιουσία και ο αιτών -η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στα κτήματα της μονής καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

7. Οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

α. Οι αγρεργάτες:

- Υπεύθυνες Δηλώσεις (στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ) εργοδοτών – κτηματιών για την απασχόλησή τους, για τα έτη που τον /την απασχόλησαν καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) των αντιστοίχων ετών, κάθε εργοδότη-κτηματία, συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη- κτηματία με την οποία θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης – κτηματίας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αντί του παραπάνω αντιγράφου, πρέπει να υποβάλλεται:

- Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Βεβαίωση της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης ή της Δ/νσης Γεωργίας από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους επιδοτήσεις που λαμβάνει, το ύψος αυτών καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των στρεμμάτων, των δέντρων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκε.

β. Οι αλιείς:

- Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του Αλιευτικού Συλλόγου για το χρόνο απασχόλησής τους στην αλιεία και

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας.

γ. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών ή κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί, κλπ.):

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα, κλπ).

- Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

δ. Οι μελισσοκόμοι:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

ε. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες:

- Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κλπ.).

- Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε αν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

- Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων – δωματίων ή ξενοδοχείου, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

στ. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι επικαλούνται αγροτική απασχόληση στην αλλοδαπή, βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για την απασχόλησή τους στην ξένη χώρα.

ζ. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη ειρηνικής περιόδου, που καταβάλλεται σε θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής ή παίρνουν σύνταξη ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης ή βεβαίωση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για την αιτία συνταξιοδότησής τους ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους, εφόσον από αυτό προκύπτει το είδος της σύνταξης.

η. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους ή αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης.

θ. Οι αλλοδαποί ή οι ακαθορίστου υπηκοότητας Έλληνες το γένος:

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για την ιδιότητά τους ως Ελλήνων το γένος ,αλλοδαπής ή ακαθόριστης υπηκοότητας.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής τους που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

- Ειδικά οι Βορειοηπειρώτες, θα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης και δεύτερης σελίδας του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

ι. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το εξωτερικό, μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ, απόκομμα πρόσφατης επιταγής ή παραστατικό της Τράπεζας, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται.

ια. Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.

ιβ. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν παιδιά:

- μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, βεβαίωση της οικείας σχολής ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

- ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης- δήλωσης.

ιγ. Οι μητέρες – πατέρες που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 67% και άνω και οι ασφαλισμένοι που έχουν σύζυγο ανάπηρο σε ποσοστό 80% και άνω πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθησή τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.

Εάν το ανάπηρο παιδί παίρνει από τον ΟΓΑ σύνταξη αναπηρίας ή παραπληγικό επίδομα ή αν ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ λόγω απόλυτης αναπηρίας, δεν απαιτείται γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου.

8. Για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται επί πλέον:

- Ρητή δήλωση του ασφαλισμένου, ότι επιθυμεί να εφαρμοσθούν για τη συνταξιοδότησή του οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιον ή ποιους ασφαλιστικούς φορείς είχε υπάρξει ασφαλισμένος και ο αριθμός μητρώου ασφάλισής του.

- Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης, σχετική δήλωσή του όπου να αναφέρει ποιος ασφαλιστικός φορέας επιθυμεί να προσμετρήσει το χρόνο αυτό για τη συνταξιοδότησή του.- Βεβαίωση του άλλου ή άλλων φορέων ασφάλισης (εφόσον αυτή χορηγείται στον ασφαλισμένο), από την οποία θα προκύπτει ενδεικτικά το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 και μετά, πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος αναλυτικά. Αν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής από τον ασφαλισμένο, θα ζητείται υπηρεσιακά από τον ασφαλιστικό του φορέα από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΓΑ.


2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ο.Γ.Α.

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997)

1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έγινε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα(1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη.
- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε (5) ετών, από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στη πενταετία που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης.

Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση μέχρι και του χρόνου επέλευσης της αναπηρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος.

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται για τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο ανικανότητας και μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύσουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Ακόμη η σύνταξη λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο καθίσταται αυτοδικαίως οριστική όταν ο συνταξιούχος :

- Έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

- Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

- Έχει συμπληρώσει συνεχή 12ετή συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

- Έχει συμπληρώσει 20ετή διακεκομμένη συνταξιοδότηση, αλλά από τριετίας συνεχή, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από 1.1.2002 οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι καθίστανται συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούνται και τη Βασική σύνταξη αναπηρίας με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2972/2001).

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

1β. Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η ) ασφαλιστική κατηγορία.

1γ. Σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας ή απασχόλησης

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας, ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας, αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
(άρθρο 5 παρ.2 Ν.1287/1982 και άρθρα1 και 2 Π.Δ/τος 334/1988)

2α. Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένους.

Η βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ δεν θα χορηγείται από 1.1.2003 και εφεξής στα πρόσωπα τα οποία καθίστανται ανάπηρα μετά την 31-12-2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλισή του.

ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ τα πρόσωπα τα οποία έγιναν ανάπηρα μέχρι την 31-12-2002.

Για να χορηγηθεί η βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ στα πρόσωπα αυτά πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Eχουν γίνει ανίκανα για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματός τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, από πάθηση ή βλάβη που κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

- Η αναπηρία τους έχει επέλθει μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και πριν από τη συμπλήρωση τους 65ου έτους της ηλικίας τους.

- Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη πριν από το έτος, κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67%.

Δεν λαμβάνονται υπόψη σε βάρος των ασφαλισμένων διακοπές της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι οποίες αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε σοβαρούς λόγους υγείας ή προσωρινές δικαιολογημένες απομακρύνσεις από τον τόπο της άσκησης των επαγγελματικών ασχολιών τους, που δεν έχουν το χαρακτήρα εγκατάλειψης της άσκησης του επαγγέλματος για το οποίο ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή ασφάλιση σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό μέσα στην άνω πενταετία μικρότερη των δύο (2) ετών.

Για εκείνους που έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ μιας μόνο ημέρας.

Για εκείνους που έγιναν ανάπηροι από ατύχημα εκτός εργασίας αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγινε το ατύχημα.

- Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

- Η ανικανότητα δεν έχει επέλθει από πρόθεση η εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν και για το οποίο έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από 1.1.2002 οι περί οριστικοποιήσεως διατάξεις της Kύριας σύνταξης ισχύουν (βλ. ανωτέρω 1,α) για όλους τους συνταξιούχους προσωρινά ανάπηρους, ανεξάρτητα από το είδος της σύνταξης που λαμβάνουν (Βασική, Βασική + Πρόσθετη ή μόνο Πρόσθετη).

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, είναι ίσο προς το εκάστοτε ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος.

2β. Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Τα παιδιά συνταξιούχου του ΟΓΑ, καθώς και τα παιδιά ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης έχουν δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από τον Οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- Eίναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνουν, πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη ,που κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

- Δεν συνταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ, για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

- Δεν έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

- Δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

- Ένας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον Οργανισμό ολόκληρη την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή προ του θανάτου του.

Αν και οι δύο γονείς έχουν εγκαταλείψει το ανάπηρο παιδί τους και αγνοείται η τύχη τους, η ανωτέρω τριετία υπολογίζεται προ του έτους της εγκατάλειψης.

- Αν πρόκειται για έγγαμο, να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση είτε από δικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από την αγροτική Οικονομία, είτε από εισοδήματα του ή της συζύγου, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο προς το εκάστοτε ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος.

Δικαιολογητικά

1. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας (Κύριας και Βασικής).

1. Αίτηση-Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος – της αιτούσας).

2. Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος-της αιτούσας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.

3. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος – της αιτούσας, του / της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

4. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος-της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη.

Σε περίπτωση που δηλώνεται για πρώτη φορά εισόδημα προερχόμενο από την αγροτική οικονομία και δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την Δ.Ο.Υ το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί αυτού θα υποβάλλεται ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου και για τη μη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

6. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α , για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

7. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.

β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν, το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.

γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).

Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών με στοιχεία 5,6,7, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, από την οποία να προκύπτει ότι η Μονή κατέχει αγροτική περιουσία και ο αιτών -η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στα κτήματα της μονής καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

8. Οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

α. Οι αγρεργάτες:

- Υπεύθυνες Δηλώσεις (στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ) εργοδοτών – κτηματιών για την απασχόλησή τους, για τα έτη που τον /την απασχόλησαν καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) των αντιστοίχων ετών, κάθε εργοδότη-κτηματία, συνοδευόμενο απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη- κτηματία με την οποία θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του αντιγράφου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης – κτηματίας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αντί του παραπάνω αντιγράφου, πρέπει να υποβάλλεται:

- Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Βεβαίωση της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης ή της Δ/νσης Γεωργίας από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους επιδοτήσεις που λαμβάνει, το ύψος αυτών καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των στρεμμάτων, των δέντρων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκε.

β. Οι αλιείς:

- Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του Αλιευτικού Συλλόγου για το χρόνο απασχόλησής τους στην αλιεία και

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας.

γ. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών ή κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί, κλπ.):

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα, κλπ).

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη, καθώς και των αντιστοίχων εντύπων Ε3 που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

- Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

δ. Οι μελισσοκόμοι:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

ε. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες:

- Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κλπ.).

- Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

- Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε εάν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

- Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων – δωματίων ή ξενοδοχείου, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

στ. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι επικαλούνται αγροτική απασχόληση στην αλλοδαπή, βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για την απασχόλησή τους στην ξένη χώρα.

ζ. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη ειρηνικής περιόδου, που καταβάλλεται σε θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής ή παίρνουν σύνταξη ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης ή βεβαίωση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για την αιτία συνταξιοδότησής τους ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους, εφόσον από αυτό προκύπτει το είδος της σύνταξης.

η. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους ή αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης.

θ. Οι αλλοδαποί ή οι ακαθορίστου υπηκοότητας Έλληνες το γένος:

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για την ιδιότητά τους ως Ελλήνων το γένος ,αλλοδαπής ή ακαθόριστης υπηκοότητας.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής τους που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

- Ειδικά οι Βορειοηπειρώτες, θα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης, δεύτερης και τρίτης σελίδας του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

ι. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το εξωτερικό, μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ, απόκομμα πρόσφατης επιταγής ή παραστατικό της Τράπεζας, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται.

ια. Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.

ιβ. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν παιδιά:

-μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, βεβαίωση της οικείας σχολής ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

-ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης- δήλωσης.

9. Για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται επί πλέον:

- Ρητή δήλωση του ασφαλισμένου, ότι επιθυμεί να εφαρμοσθούν για τη συνταξιοδότησή του οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιον ή ποιους ασφαλιστικούς φορείς είχε υπάρξει ασφαλισμένος και ο αριθμός μητρώου ασφάλισής του.

- Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης, σχετική δήλωσή του όπου να αναφέρει ποιος ασφαλιστικός φορέας επιθυμεί να προσμετρήσει το χρόνο αυτό για τη συνταξιοδότησή του.

- Βεβαίωση του άλλου ή άλλων φορέων ασφάλισης (εφόσον αυτή χορηγείται στον ασφαλισμένο), από την οποία θα προκύπτει ενδεικτικά το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 και μετά, πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος αναλυτικά. Αν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής από τον ασφαλισμένο, θα ζητείται υπηρεσιακά από τον ασφαλιστικό του φορέα από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΓΑ.

2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

α. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις αναπηρίας με αριθ. 1 έως και 9.

β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται:

- η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών την ώρα του ατυχήματος.

- η ακριβής ημερομηνία και ώρα που έγινε το ατύχημα.

- ο τόπος του ατυχήματος.

- οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα.

- οι συνέπειες που είχε για τον παθόντα και

- η Υγειονομική Μονάδα ή το Θεραπευτήριο στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών μετά το ατύχημα.

γ. Βεβαίωση της Υγειονομικής Μονάδας ή του Θεραπευτηρίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ή νοσηλεύθηκε ο παθών.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, εφόσον αυτή έχει επιληφθεί του ατυχήματος.

ε. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

3. Δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των αναπήρων παιδιών

α. Ασφαλισμένων του ΟΓΑ

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω για τις συντάξεις αναπηρίας με αριθ. 1 και 2 καθώς και τα δικαιολογητικά 5-7 και 8α έως 8ι για τους γονείς, κατά την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.

- Υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ή της μητέρας για την απασχόληση και τον τόπο διαμονής τους.

β. Συνταξιούχων του ΟΓΑ

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις αναπηρίας με αριθ. 1 και 2.

- Πρόσφατο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης του γονέα.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Προσαύξηση ποσού της Κύριας σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας (Άρθρο 9 παρ.7 Ν.2458/1997)

Ο συνταξιούχος αναπηρίας του Κλάδου που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που παίρνει από τον Κλάδο.

Το ποσό της προσαύξησης αυτής είναι ίσο με το 50% του ποσού της σύνταξης και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε 25 έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι η προσαύξηση αυτή χορηγείται μόνο σε όσους δεν δικαιούνται την αντίστοιχη προσαύξηση της Βασικής σύνταξης (βλ. αμέσως κατωτέρω), η οποία είναι μεν μεγαλύτερη ως προς το ποσό αλλά απαιτούνται διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

2. Προσαύξηση του ποσού της Βασικής σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας (άρθρο 4 Π.Δ/τος 334/1988)

Ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ που λαμβάνει Βασική Σύνταξη μπορεί να πάρει προσαύξηση της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, εφόσον έχει ποσοστό αναπηρίας 100% διαρκώς και εφόρου ζωής και βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνέχεια επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Το ποσό της προσαύξησης αυτής είναι ίσο προς το ποσό που καταβάλλεται κάθε φορά στους τετραπληγικούς-παραπληγικούς δηλ. 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (Για το έτος 2008, 608,00 ευρώ και από 1-9-2008 626,40 ευρώ).

Σε περίπτωση, που ο συνταξιούχος απόλυτα ανάπηρος περιθάλπεται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου, το παραπάνω ποσό της προσαύξησης μειώνεται στο μισό.

3. Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος λόγω τυφλότητας (άρθρο 9 παρ.7 Ν.2458/1997 και άρθρο 4 Π.Δ/τος 334/1988)

Ο συνταξιούχος γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης καθώς και ο συνταξιούχος γήρατος του ΟΓΑ (που παίρνει τη Βασική σύνταξη) εφόσον είναι τυφλός, δικαιούται προσαύξηση στο ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους.

Το ποσό της προσαύξησης είναι και στις δύο περιπτώσεις ίσο με την εκάστοτε μεγαλύτερη Βασική σύνταξη του ΟΓΑ (Για το έτος 2008, 336,63 ευρώ)

Διευκρινίζεται, ότι οι τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι παίρνουν παράλληλα και τη Βασική σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) θα δικαιούνται μία προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω τυφλότητας.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ όσο και οι συνταξιούχοι γήρατος του Κλάδου δεν δικαιούνται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ακόμη και αν από ιατρικής πλευράς είναι απόλυτα ανάπηροι, αφού αυτό δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Προσαύξηση της σύνταξής τους μπορούν να πάρουν μόνο εάν είναι τυφλοί. Ακόμη αν πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία μπορούν να πάρουν το σχετικό επίδομα (βλέπε αμέσως κατωτέρω).

Δικαιολογητικά για προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας – τυφλότητας

- Αίτηση-Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου πληρωμής της σύνταξης του αιτούντος-της αιτούσας).

- Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος-της αιτούσας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη.

- Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξης.

4. Εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας (άρθρο 42 Ν.1140/1981, Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ34α/280/1989 παρ. 2 άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 και άρθρο 61 του Ν. 3518/2006).

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Κλάδου και του ΟΓΑ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Κριθούν από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, ότι:

- πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έστω και προσωρινά.

- πάσχουν από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

- έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

- έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση των ακρωτηριασμών κατά τα δύο άκρα.

- πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

- πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.

- πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και

- πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

- έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

β) Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67% από τις ανωτέρω παθήσεις σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχοι του Κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν έπαθαν την αναπηρία τους αυτή.

Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση μιας μόνο ημέρας.

γ) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του ΟΓΑ, πηγή (εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω για τις συντάξεις γήρατος-αναπηρίας) ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ.

δ) Δεν περιθάλπονται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή δεν νοσηλεύονται σε ψυχιατρείο, με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Τα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου και του ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν δικαίωμα για τη χορήγηση μηνιαίου εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις με στοιχεία α, γ και δ και το πρόσωπο, από το οποίο έλκουν το δικαίωμά τους, ήταν είτε συνταξιούχος του Κλάδου ή του ΟΓΑ, είτε επιδοματούχος λόγω παραπληγίας – τετραπληγίας κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή κατά την ημέρα του θανάτου είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το δωδεκάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του.

Ποσό

Το ποσό του επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας είναι ίσο με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά (Για το έτος 2008, από 1-1-2008 608,00 ευρώ και από 1-9-2008 626,40 ευρώ).

Στην περίπτωση ακρωτηριασμού του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους, το ποσό του επιδόματος είναι ίσο με το δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά (για το έτος 2008, από 1-1-2008 304,00 ευρώ και από 1-9-2008 313,20 ευρώ)

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας

- Αίτηση – Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ η οποία κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου πληρωμής της σύνταξης (εφόσον πρόκειται για συν/χο) ή του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

- Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει, ότι ο αιτών πάσχει από παραπληγία – τετραπληγία ή μυασθένεια – μυοπάθεια, ή από σκλήρυνση κατά πλάκας ή φωκομέλεια ή είναι ακρωτηριασμένος.

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τη βεβαίωση (ως άνω περιγράφεται) δεν διαβιβάζονται στις Υγειονομικές Επιτροπές.

- Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος-της αιτούσας, ότι δεν παίρνει σύνταξη από άλλη πηγή, ή παρόμοιο επίδομα από άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι δεν περιθάλπεται σε άσυλο (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

- Βεβαίωση του αρμοδίου Ανταποκριτή του ΟΓΑ ότι ο αιτών δικαιούται περίθαλψη από τον ΟΓΑ (αριθμός βιβλιαρίου και διάρκεια ισχύος).

- Σε περίπτωση που ο αιτών περιθάλπεται σε άσυλο, βεβαίωση του ασύλου, από την οποία να προκύπτει η πάθηση του αιτούντος, το χρονικό διάστημα της περίθαλψης και ποιος καταβάλλει τη σχετική δαπάνη.

Εφ’ όσον η αίτηση αφορά ασφαλισμένο του Ο.Γ.Α θα πρέπει να κατατεθούν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στις συντάξεις αναπηρίας με αριθμό 5 έως και 9 για το 12/μηνο προ της υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι μέλος οικογένειας ασφαλισμένου, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αφορούν στο πρόσωπο από το οποίο έλκει το δικαίωμά του.3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

(ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ – ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ)

Α. Προϋποθέσεις

1. Σύνταξη επιζώντων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 8 Ν.2458/1997 & παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3518/2006)

Τα επιζώντα μέλη οικογένειας θανόντος συνταξιούχου του Κλάδου ή ασφαλισμένου που είχε τις χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, δικαιούνται σύνταξη από τον Κλάδο, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ο επιζών σύζυγος

- Δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ.


Τα προστατευόμενα παιδιά

- Είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα και προκειμένου για γυναίκα τα φυσικά τέκνα της.

- Είναι άγαμα.

- Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού .

Η παροχή αυτή, επίσης, χορηγείται ,ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τα τέκνα είναι ανίκανα για κάθε εργασία ,εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Οι δικαιούχοι συντάξεως επιζώντων από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης που δικαιούνται παράλληλα σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μία από τις συντάξεις αυτές.

Παράδειγμα

Οι επιζώντες σύζυγοι που παίρνουν σύνταξη λόγω θανάτου από τον Κλάδο μπορούν, εφόσον είναι αγρότες, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και όταν συμπληρώσουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν απ’ αυτόν, παραιτούμενοι από τη σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον τους.

Η χορήγηση της σύνταξης επιζώντων διακόπτεται όταν οι δικαιούχοι:

- πεθάνουν,

- τελέσουν γάμο κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό δίκαιο,

- όταν τα ορφανά παιδιά συμπληρώσουν το όριο ηλικίας ή παύσουν να είναι ανίκανα.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και για κάθε παιδί σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή εδικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος από τον Κλάδο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Το ποσό της σύνταξης των επιζώντων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, όταν βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), χωρίς να μειώνεται το ποσό της σύνταξης των άλλων συνδικαιούχων μελών της οικογένειας.

Σύνταξη διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου του ή της πρώην συζύγου (άρθρο 4 Ν. 3232/2004).

Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης εφόσον πληροί αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

- Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

- 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

- Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως με υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.

- Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.ΓΑ. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

- Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος.

- Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου αυτού, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται συντάξεως μόνο σε περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβασθεί σε χήρο/α σύζυγο ή τέκνα του.

- Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου μετά τη συνταξιοδότηση.

Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:

- Σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου, τό ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 70% στο χήρο ή χήρα και 30% στο /η διαζευγμένο /η. Εάν ο έγγαμος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το ποσό της σύνταξης του /της χήρας επιμερίζεται κατά 60% στο χήρο ή χήρα και κατά 40% στο διαζευγμένο /η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα /ο, ο /η διαζευγμένος /η δικαιούται το αυτό ποσοστό του /της διαζευγμένου /ης ήτοι 30% ή 40% αντίστοιχα, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα.

- Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

Σύνταξη ορφανών παιδιών και από τους δύο γονείς που πάσχουν από βαριά αναπηρία
(παρ. 5 άρθρο 5 Ν. 3232/2004).

Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία και οι ως άνω αναπηρίες έχουν επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Αν εκτός από τα ανάπηρα παιδιά και από τους δύο γονείς υπάρχουν και υγιή ορφανά παιδιά το πλήρες ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου κατανέμεται στα μεν υγιή παιδιά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2458/1997, στα δε ανάπηρα ορφανά παιδιά προσαυξημένο κατά 20%.

Σύνταξη χήρας συνταξιούχου του ΟΓΑ (άρθρο 6, παρ. 2 Ν.4169/1961)

Η χήρα, της οποίας ο σύζυγος έπαιρνε τη Βασική σύνταξη του ΟΓΑ προ του θανάτου του, δικαιούται συντάξεως από τον ΟΓΑ, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της.

- Ο γάμος είχε τελεσθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του θανόντος.

- Δεν λαμβάνει σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη βασική σύνταξη γήρατος – αναπηρίας.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της παροχής αυτής είναι ίσο προς το εκάστοτε κατώτερο ποσό της βασικής σύνταξης γήρατος (για το έτος 2008 330,00 ευρώ).

Σύνταξη Ορφανείας (άρθρα 1 έως και 4 Ν. 1140/1981)

Τα ορφανά παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα.

- Είναι άγαμα.

- Δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Η χορηγηθείσα ορφανική σύνταξη παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση και του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας, όταν το ορφανό παιδί, που έχει λάβει τη σύνταξη αυτή, σπουδάζει σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού.

- Δεν λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος.

- Ο αποβιώσας γονέας ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος του ΟΓΑ ή ασφαλισμένος ολόκληρη την τριετία πριν από το θάνατό του.

Αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν, αρκεί ασφάλιση του θανόντος στον ΟΓΑ κατά την ημερομηνία του βίαιου συμβάντος.

Η άσκηση επαγγέλματος από τον αποβιώσαντα γονέα, πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του για το οποίο θα υπαγόταν στη ασφάλιση του ΟΓΑ, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης είναι για κάθε ορφανό παιδί ίσο με το εκάστοτε κατώτερο ποσό της Βασικής σύνταξης του ΟΓΑ (για το έτος 2008, 330,00 ευρώ). Το ποσό αυτό διπλασιάζεται σε περίπτωση θανάτου και του άλλου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ γονέα.

Σε περίπτωση που ο θανών γονέας έπαιρνε σύνταξη και από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης ή ήταν ασφαλισμένος στον Κλάδο αυτό και κατά το χρόνο του θανάτου του είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του, τα ορφανά παιδιά δικαιούνται και Πρόσθετη σύνταξη, το ποσό της οποίας επιμερίζεται αν τα παιδιά είναι περισσότερα από ένα.

Η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα γονέα ή στον επίτροπο των ανήλικων παιδιών ή απευθείας στο ορφανό παιδί αν είναι ενήλικο.

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών

1. Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος -της αιτούσας).

Για τα ανήλικα παιδιά την αίτηση-δήλωση υποβάλλει ο επιζών γονέας ή ελλείψει αυτού ο επίτροπος.

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή δικαστική απόφαση για αφάνεια.

3. Βεβαίωση Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από την οποία πρέπει να προκύπτουν :

α) τα μέλη της οικογένειάς του, η ηλικία τους, αν είναι έγγαμα, άγαμα ή σπουδαστές.

β) αν ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρος – χήρα.

4. Βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ για τη βιοποριστική απασχόληση των αιτούντων σύνταξη.

5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των Δελτίων ταυτό-τητας των αιτούντων σύνταξη.

Για τα τέκνα που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών) απαιτείται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

6. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

7. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ανίκανα για εργασία, απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μήνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης για σύνταξη.

Αν ο θανών δεν ήταν συνταξιούχος αλλά ασφαλισμένος απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος με αριθ. 4 έως και 8.

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου που οφείλεται σε βίαιο συμβάν απαιτούνται επιπλέον:

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος που έγινε το συμβάν και που μεταφέρθηκε ο παθών, μετά το ατύχημα.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, εφόσον είχε επιληφθεί του ατυχήματος.

- Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Γ. Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης σε διαζευγμένο/η σε περίπτωση θανάτου του ή της πρώην συζύγου

- ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

1. Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος – της αιτούσας).

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου ή δικαστική απόφαση για αφάνεια.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου ταυτότητας του αιτούντος σύνταξη.

6. Επικυρωμένο φωτ/φο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης δήλωσης οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση που ο-η ενδιαφερόμενος/η δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

7. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή σύμβασης μεταξύ των πρώην συζύγων, από την οποία να προκύπτει αν κατά τη στιγμή του θανάτου του κατέβαλε διατροφή ή όχι.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής περί διαζυγίου απόφασης.

9. Στην περίπτωση που το αιτών πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, αλλά είναι ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω, απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθησή του κατά το χρόνο θανάτου του /της πρώην συζύγου.

- ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω με αριθ. 1 έως και 9.

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος με αριθ. 4 έως και 8.

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου που οφείλεται σε βίαιο συμβάν απαιτούνται επί πλέον :

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος που έγινε το συμβάν και που μεταφέρθηκε ο παθών, μετά το ατύχημα.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, εφόσον είχε επιληφθεί του ατυχήματος. – Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Ο ΟΓΑ, εκτός από τις συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας κ.λ.π) που χορηγεί στους ασφαλισμένους του, χορηγεί από ειδικό λογαριασμό, σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούνται σύνταξη από τον ΟΓΑ εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος.

- Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

- Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
- Το ετήσιο εισόδημά τους από εργασία ή από οποιαδήποτε πηγή -ατομικό προκειμένου για μεμονωμένο άτομο – και οικογενειακό προκειμένου για έγγαμους- να μην υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή στο αγροτικό ζευγάρι (για το έτος 2008 ευρώ 4.620 και 9.240 αντίστοιχα).

- Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός από τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (όπως π.χ. τα προγράμματα προσφύγων του ΟΗΕ).

β) η σύνταξη που παίρνει ο ένας σύζυγος, στην περίπτωση εγγάμων, από τον ΟΓΑ.

Στην περίπτωση όμως αυτή οι ετήσιες συντάξεις που παίρνει ο ένας σύζυγος από τον ΟΓΑ συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα.

γ) τη σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή που παίρνουν οι ίδιοι οι αιτούντες ή και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, όταν είναι μικρότερη από το ποσό της βασικής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Οι ετήσιες συντάξεις και στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζονται στο εισόδημα.

Σημειώνεται ότι συνταξιοδότηση του ενός συζύγου από άλλο φορέα ή τυχόν εισόδημά του που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων παροχών που χορηγεί ο ΟΓΑ, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνταξιοδότηση του άλλου ως ανασφάλιστου υπερήλικα, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε διάσταση επί μία τουλάχιστον πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης ή ο/ η σύζυγος έχει εξαφανισθεί και δεν έχει δώσει σημεία ζωής επί τριάντα χρόνια.

Τέλος, η σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων χορηγείται, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και σε υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους υπηκόους χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες έχουν επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, σε ανιθαγενείς καθώς και σε χαρακτηρισμένους από τον ΟΗΕ πρόσφυγες, εφόσον μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης είναι ίσο με το ποσό της εκάστοτε βασικής σύνταξης του ΟΓΑ για το έτος 2008, ευρώ 330,00.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση-Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος-της αιτούσης) .

2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, του-της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών) απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ Ο Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), για το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης-δήλωσης οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλουν κατά περίπτωση:

- Οι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν, αν παίρνουν ή όχι και αν δικαιούνται ή όχι σύνταξη.

- Οι συνταξιούχοι άλλου φορέα, πρόσφατο απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους.

- Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου τους ή πρόσφατο απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής του/της.

- Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος είναι / ήταν ασφαλισμένος σε άλλον φορέα βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκε, αν παίρνει ή όχι και αν δικαιούται ή όχι σύνταξη.

- Οι αλλοδαποί ή ακαθόριστης υπηκοότητας Έλληνες το γένος, βεβαίωση ή άδεια παραμονής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών για τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και την ιδιότητά τους ως ομογενών.

Οι ομογενείς Αλβανικής υπηκοότητας απαιτείται να υποβάλλουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ,που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά από την Υπηρεσία Αλλοδαπών.

- Οι ανιθαγενείς ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς που χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

- Οι πρόσφυγες βεβαίωση της αρμόδιας στην Ελλάδα Υπηρεσίας του ΟΗΕ από την οποία να προκύπτει ότι είναι πρόσφυγας και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

- Οι διαζευγμένοι:

α) διαζευκτήριο και

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών πρέπει να δηλώνει αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.

- Οι σύζυγοι που βρίσκονται σε διάσταση: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών να δηλώνει, ότι βρίσκεται σε διάσταση και δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με το / τη σύζυγό του, από ποια χρονολογία, αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.5. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο.Γ.Α.

Α. Έννοια – Σκοπός

Η διαδοχική ασφάλιση υφίσταται όταν ένας ασφαλισμένος πραγματοποιεί χρόνους ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς σε διάφορες χρονικές περιόδους, όχι όμως παράλληλα.

Η εφαρμογή του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης έχει σκοπό την αξιοποίηση όλου του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Β. Βασικές αρχές

- Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προαιρετική και επαφίεται στη βούληση του ασφαλισμένου κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
- Είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ορισμένων μόνον φορέων από αυτούς στην ασφάλιση των οποίων έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

- Δεν είναι δυνατή η λήψη μέρους μόνον του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σ’ έναν ασφαλιστικό φορέα.

- Η διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζεται μεταξύ ομοειδών φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα μεταξύ φορέων κύριας ασφάλισης, μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης και μεταξύ φορέων που χορηγούν εφάπαξ παροχές.

- Στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ασφαλιστικός χρόνος, όταν:

α) ο χρόνος αυτός έχει ληφθεί υπόψη για τη λήψη άλλης σύνταξης (αυτοτελούς ή τμηματικής).

β) έχουν επιστραφεί στον ασφαλισμένο οι ασφαλιστικές εισφορές ή έχει χορηγηθεί σ’ αυτόν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή.

γ) όταν υπάρχει σύμπτωση με χρόνο ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού φορέα (παράλληλη ασφάλιση). Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται γραπτή επιλογή του ασφαλισμένου σχετικά με το ποιος φορέας θα υπολογίσει τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης.

δ) έχει διανυθεί στο Δημόσιο από υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1.1.1983.

- Η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβάλλεται πάντοτε στον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη τελευταίου φορέα ασφάλισης.

Όταν κατά τη διακοπή της απασχόλησης ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος σε δύο ασφαλιστικούς φορείς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης (τουλάχιστον μεταξύ των δύο αυτών φορέων).

- Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται μόνον όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος δηλαδή το γήρας, η αναπηρία ή ο θάνατος.

Για τον ΟΓΑ με τον όρο -επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου- νοείται για μεν το γήρας η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας (65° έτος), για την αναπηρία ποσοστό ανικανότητας για εργασία 67% και άνω, για δε τον θάνατο αρκεί το ίδιο το γεγονός.

Διαδοχική Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α

Οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις εφαρμόζονται στον ΟΓΑ από 1.1.1998 οπότε και εντάχθηκε στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης ο νεοσυσταθείς Κλάδος Κύριας Ασφάλισης καθώς και ο καταργηθείς Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα περί ΟΓΑ νομοθεσία οι διατάξεις που διέπουν τη διαδοχική ασφάλιση, όπως κάθε φορά ισχύουν έχουν εφαρμογή:

α) μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π).

Στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον καταργηθέντα Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, εφόσον, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και β) μεταξύ του καταργηθέντα Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και των άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, Ταμείο Ηλεκτροτεχνικών κ.λ.π), εφόσον ο χρόνος της Πρόσθετης Ασφάλισης δεν θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σε περίπτωση που ο χρόνος που έχει διανυθεί στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης δεν θεωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο (είτε επειδή ο ασφαλισμένος δεν υποβάλει σχετική αίτηση είτε επειδή δεν ασφαλίστηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης) διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής τότε είναι δυνατό, να χορηγηθεί επικουρική σύνταξη από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Η σύνταξη αυτή είναι δυνατόν να χορηγηθεί τόσο στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, όσο και αυτοτελώς από τον ΟΓΑ
1. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης,

β) η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών και

γ) η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

2. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

β) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

3. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου απαιτείται:

α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης και

β) συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

γ) ο επιζών σύζυγος ή η σύζυγος να μη συνταξιοδοτείται με ίδιο δικαίωμα από οποιαδήποτε πηγή περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ. δ) τα ορφανά παιδιά να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τους από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.


7. ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο.Γ.Α.

- Όργανα Ασφάλισης

Για την εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, αρμόδια Α΄/βάθμια Όργανα είναι οι κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και Β΄/βάθμια οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΓΑ ή όπου δεν λειτουργεί Περιφερειακή Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

- Αίτηση Αντιρρήσεων

Κατά της απόφασης του αρμοδίου Δευτεροβάθμιου Οργάνου για τη μη εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης καθώς και κατά της πράξης του Προϊσταμένου του Κλάδου ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ με την οποία διακόπηκε η ασφάλιση ή έγινε διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αντιρρήσεων από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.


- Απονομή συντάξεων

Για την απονομή της σύνταξης ή προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης, αποφασίζουν σε πρώτο βαθμό οι καθ’ ύλην Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Κλάδου Συντάξεων της Διοίκησης του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκ/τος του ΟΓΑ.

- Ένσταση

Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι αδικείται από την απόφαση που εκδόθηκε, έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης.

Διευκρινίζεται, ότι ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά των αποφάσεων του αρμοδίου, σε πρώτο βαθμό, οργάνου για την απονομή συντάξεων, κατά το μέρος που αφορά στην περί αναπηρίας κρίση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών.

- Αίτηση Αντιρρήσεων για Μείωση – Διακοπή συντάξεων – Παραγραφή – Καταλογισμό ποσών συντάξεων

Ο συνταξιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση αντιρρήσεων σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της σύνταξής του ή όταν δεν καταβληθούν σ’ αυτόν συντάξεις λόγω παραγραφής, καθώς επίσης και κατά της απόφασης με την οποία του καταλογίσθηκε το ποσό συντάξεων, ως αχρεωστήτως καταβληθέν σ’ αυτόν από τον ΟΓΑ.

Η αίτηση αντιρρήσεων υποβάλλεται εντός τριμήνου από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο:

α) μειώθηκε το ποσό της σύνταξης ή διακόπηκε η καταβολή της,

β) κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος του ΟΓΑ για την παραγραφή συντάξεων,

γ)κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η απόφαση καταλογισμού συντάξεων.

Οι ενστάσεις και οι αιτήσεις αντιρρήσεων αποστέλλονται ή κατατίθενται στην Κεντρική ή στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις εκδικάζουν στη Διοίκηση του ΟΓΑ μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία Εφέτες των Πολιτικών Δικαστηρίων ή Παρέδρους ή Συμβούλους ή Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών).

Κατά των αποφάσεων του Οργάνου εκδικάσεως ενστάσεως και αντιρρήσεων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποιηση της σχετικής απόφασης.

Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Ανταποκριτής ΟΓΑ ή η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ που έχει παραλάβει τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της παροχής ή στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί αυτός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού.

Όταν η αίτηση για τη χορήγηση της παροχής έχει υποβληθεί σε αρχή που εδρεύει στην αλλοδαπή, αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι της Πρωτεύουσας. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η έφεση κατατίθεται στην Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

292 σχόλια:

 1. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΤΩΝ 60 ΕΥΡΩ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΗΔΑΜΙΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΦΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εφ' όσον πιστεύετε ότι δεν παίρνετε τα χρήματα που δικαιούστε, μπορείτε να τα διεκδικήσετε με όποιον νόμιμο τρόπο εσείς θέλετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

  Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΕΤΩΝ 86 ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 64% ΒΑΡΗΚΟΟΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΊ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 345,60 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΧΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΟΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κυρία Μαρίνα,
  αν ο παππούς σας δεν ήταν ποτέ αγρότης και παίρνει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, τότε μπορεί να πάρει και το επίδομα της πρόνοιας, ΕΦΟΣΟΝ περάσει από ΚΕΠΑ και του δώσουν αναπηρία άνω του 67%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν κάποιος πεθάνει στα 56 με 15χρόνια ασφάλιση στον ογα ,τι σύνταξη δικαιούται η χήρα,χωρίς ανήλικα τέκνα και ασφαλισμένη στο ικα και ενεργή εργαζόμενη ;
  ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν ο θανών είχε ως κύριο ασφαλιστικό φορέα τον ΟΓΑ, έως και δύο (2) χρόνια πριν πεθάνει, τότε η χήρα δικαιούται το 50% των εισφορών που πλήρωνε στον ΟΓΑ, ο σύζυγος, ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
  Το ποσό που μπορεί να πάρει η χήρα είναι από 50€ - 120€/μήνα (ανάλογα με τις εισφορές που πλήρωνε ο θανών, όπως προαναφέρθηκε).
  Δεν ενδιαφέρει τον ΟΓΑ αν η χήρα εργάζεται ή όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 57 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΙΩΣΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ) ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑ) ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ. ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΓΑ; Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 500€.

  ΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η μητέρα σας θα πάρει σύνταξη από τον ΟΓΑ στα 65 της χρόνια.Μέχρι τότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τί νέο θα έχει ψηφιστεί για το συνταξιοδοτικό.Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση από το ΙΚΑ.
  Καλές γιορτές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ από το 1988 , πριν ήταν ασφαλισμένη στο ικα και έχει γύρω στα 2000 ένσημα , το 2012 γίνεται 60 ετών. γίνεται να πάρει σύνταξη απο τον ΟΓΑ στα 60 και όχι στα 65 λόγω των ενσήμων?
  δεδομένου ότι πλήρωνε εισφορές πάντα και απο το 1998 που άλλαξε ο ΟΓΑ, αν δεν μπορει να πάρει σύνταξη απο τον ΟΓΑ θα μπορούσε να αλλαξει ασφαλιστικό φορέα και να πάρει απο το ΙΚΑ αναγωρίζοντας τα χρόνια του ΟΓΑ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το 2012 η μητέρα σας θα συμπληρώσει 24 έτη ασφάλισης στο ΟΓΑ. Δεν μπορεί να πάρει σύνταξη λόγω ενσήμων, διότι δεν θα έχει 35 έτη ασφάλισης, ώστε να πάρει σύνταξη ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
  Επίσης σύνταξη παίρνουμε από τον τελευταίο ασφαλιστικό μας φορέα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ΟΓΑ. Τα ένσημα του ΙΚΑ θα της προσφέρουν κάποιο μεγαλύτερο ποσό στη σύνταξη του ΟΓΑ, όταν συμπληρώσει τα 65 έτη ηλικίας.
  Όλα αυτά ισχύουν σήμερα. Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίζει τί θα ισχύει μετά από 5 χρόνια.
  Ήδη συζητείται αλλαγή στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα.
  Να έχετε μία καλύτερη χρονιά! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, εύχομαι καλές γιορτες και καλή χρονιά σε όλους μας.
  Δυο ερωτήσεις ακόμα , γίνεται λοιπόν στον ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθεί κανείς με 35 έτη ακόμα και αν δεν έχει συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας ? επειδή η μητέρα μου δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό ενσήμων αλλά πρόκειτα να τον αναζητήσει άμεσα, το αν είναι βαρέα η όχι διαφοροποιεί τον χρόνο συνταξιοδότησης? η απαιτούνται έτσι και αλλιώς 35 έτη, σας ευχαριστώ και πάλι, καλή χρονιά !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συνταξιοδότηση της μητέρας σας, είναι καλύτερα να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ.
  Δεν γνωρίζω όμως να έχει ο ΟΓΑ ένσημα με το χαρακτηρισμό "βαρέα".
  Καλύτερα να ρωτήσετε...
  Καλή χρονιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ποτε θα παρουν συνταξει οι γεννημενοι το 1946 θα επρεπε να ειχαν πληρωθει απο 1/07/2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κύριε Δημήτρη,
  το blog αυτό ανήκει στην Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία της ΚΛΙΜΑΚΑ.
  ΔΕΝ ανήκει στον ΟΓΑ ή στο ΙΚΑ ή σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις προθέσεις των ταμείων, πόσο μάλλον και ανάλογα με την ηλικία των ασφαλισμένων του.
  Τόσο συγκεκριμένες ερωτήσεις τις υποβάλετε στον ασφαλιστικό σας φορέα κι μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Ή ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η γιαγιά σας μπορεί να πάρει παράλληλα σύνταξη αναπηρίας, εφ' όσον πιστοποιήσει την αναπηρία της μέσω των ΚΕ.Π.Α., της δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και καταθέσει τα δικαιολογητικά της στην πρόνοια της περιοχής της.
   Αυτό το επίδομα αναπηρίας μπορεί να το πάρει μόνο από την Πρόνοια. Από τον ΟΓΑ θα συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη υπερηλίκου.

   Διαγραφή
 16. ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΘ ΛΥΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ...ΕΧΕΙ ΦΤΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ 16-1-2012 ΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 38 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΤΟΥΣ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 9,8 ΚΑΙ 2,5.Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2007 ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕ 1780 ΕΝΣΙΜΑ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 2010 ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΛΟΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΕΒΕ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ.Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΜΑΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ?ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ?ΑΠΟ ΙΚΑ Η ΑΠΟ ΟΓΑ?Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Κατερίνα,
   Σύνταξη με τόσο λίγα ένσημα δεν μπορεί να πάρει κανείς, όσο κι αν την έχει ανάγκη.
   Αν η σύζυγος δεν έχει πάρει την Ελληνική υπηκοότητα, δεν δικαιούται κανένα βοήθημα.
   Αν τα παιδιά έχουν την Ελληνική υπηκοότητα, δικαιούνται ένα μικρό βοήθημα από την πρόνοια (απροστάτευτων παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η μητέρα να απευθυνθεί στα γραφεία της πρόνοιας της περιοχής της.
   με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει, αυτά ισχύουν.

   Διαγραφή
 17. μπορώ να βγώ σε πρόωρη σύνταξη του ΟΓΑ που έχω καρκίνο?είμαι 60 χρονών.κ αν ναι τι πρέπει να κάνω.ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μπορείτε να διεκδικήσετε σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΓΑ.
  Αρχικά χρειάζεται να περάσετε από τις νέες υγειονομικές επιτροπές, τα ΚΕ.Π.Α. (κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας). Κατόπιν θα απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ της περιοχής σας, προκειμένου να καταθέσετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω, στο κεφάλαιο "Σύνταξη Αναπηρίας". Τα δικαιολογητικά μπορούν να σας τα δώσουν και από τα γραφεία του ΟΓΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΤΩΝ .
  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ 13 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ(ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ 75 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΠΜΩΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΛΙΓΟ ΕΠΕΙΔΗ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΑΤΙ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΙΚΑ προκειμένου να δείτε αν μπορεί να πάρει σύνταξη από εκεί, διότι έχει αρκετά ένσημα για μειωμένη σύνταξη λόγω ηλικίας.
  Αν δεν μπορεί, τότε θα απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου σας και θα ρωτήσετε τόσο για τη διαδικασία, όσο και για το αν μπορεί να πάρει τη σύνταξη υπερηλίκων, καθότι δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, αν κατάλαβα καλά.

  Τα συνήθη δικαιολογητικά που ζητάει ο ΟΓΑ, είναι:
  * Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  * Φωτοτυπία ταυτότητας.
  * Έγγραφο που να αναφέρει τον ΑΜΚΑ.
  * Βεβαίωση από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ ότι δεν
  δικαιούται σύνταξη από αυτούς τους φορείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. καλημέρα,
  Ο μπαμπάς μου είναι 60ετών , πληρώνει κανονικά το ποσό της εισφοράς του ΟΓΑ εδώ και πολλά χρόνια.
  Σε 5 έτη δικαιούται να πάρει την σύνταξή του, έχει δικαίωμα να πληρώσει την μεγαλύτερη κατηγορία ασφάλισης έτσι ώστε να αυξήσει το ποσό της σύνταξης που θα πάρει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τις κλίμακες συνταξιοδότησης αγροτών, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου σας.

   Διαγραφή
 22. οι υπερήλικοι μοναχοί καί μοναχές μπορούν να πάρουν σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Δεν γνωρίζουμε αν οι μοναχοί υπόκεινται στις συνήθεις διατάξεις. Απευθυνθείτε αρχικά στο οικονομικό τμήμα της μητρόπολης που ανήκετε και αν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για σας, τότε απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου που ανήκετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΤΑ GREEKLISH ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΝ...
  ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ 65 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΣΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 1989.ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΥΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ.ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Υπάρχει κάποια ασάφεια σε αυτό που λέτε: τί εννοείτε ότι δεν μπορεί να αποδείξει τη γεωργική της απασχόληση; Από τη στιγμή που είναι εγγεγραμμένη στον ΟΓΑ και πληρώνει τις εισφορές της, δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι....
  Κλείνοντας τα 65 θα μπορεί να πάρει ούτως ή άλλως σύνταξη υπερηλίκων. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, του δήμου σας και να πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Καλησπέρα σας.Ο πατέρας μου που απεβίωσε πριν 2 εβδομάδες, ήταν συνταξιούχος του δημοσίου(στρατιωτικός).Η μητέρα μου παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ από το 2001.Η σύνταξή της ανέρχεται στα 471€ καθώς για κάποια χρόνια είχε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.Επειδή όμως η σύνταξη του πατέρα μου ήταν αρκετά μεγαλύτερη επιθυμεί την μεταβίβαση της σύνταξης του πατέρα μου σε εκείνη με ποσοστό μείωσης 30%.Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:Θα εξακολουθεί να παίρνει κάποιο μικρό ποσό και απο τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις εισφορές που είχε καταβάλει?Μπορεί να συνεχίσει να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΟΓΑ?Η μήπως πρέπει πρώτα να διαγραφεί από τον ΟΓΑ?Ο αταποκριτής του ΟΓΑ μας είπε οτι πρώτα θα μεταβιβαστεί η σύνταξη του πατέρα μου και μετά θα γίνουν οι ενέργειες στον ΟΓΑ.Ισχύει αυτό ή θα χαθεί κάποιο δικαίωμα της μητέρας μου?Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ερώτημά σας θα απαντηθεί την επόμενη εβδομάδα, ώστε να έχουμε λίγο χρόνο να αναζητήσουμε έγκυρη απάντηση.

   Διαγραφή
  2. Από επικοινωνία που είχαμε με τα κεντρικά του ΟΓΑ, μας είπαν ότι καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στους ίδιους, διότι είχαν αρκετά ερωτήματα για τα οποία δεν είχαμε τις πληροφορίες.
   Καλέστε στα κεντρικά του ΟΓΑ και ζητείστε να σας συνδέσουν με το τμήμα συντάξεων. Εκεί μπορείτε να θέσετε το ζήτημά σας.

   Διαγραφή
 28. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. Ο ΠΑΠΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 103 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Α)ΑΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ Β)ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μπορείτε να διεκδικήσετε έξοδα κηδείας από τον ΟΓΑ, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και τις αποδείξεις των εξόδων. Δεν γνωρίζουμε αν θα καλύψουν όλο το ποσό.
  Σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων της σύνταξης : Θα καταθέστε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο τμήμα συντάξεων του ΟΓΑ της περιοχής σας, προκειμένου να διακοπεί η καταβολή της σύνταξης του παππού σας. Αν δεν το κάνετε εγκαίρως, θα υποστείτε κυρώσεις!
  Ανάλογα με το πότε πέθανε και πόσος χρόνος μεσολάβησε για να ενημερώσετε τον ΟΓΑ, θα σας πουν αν πρέπει να επιστρέψετε χρήματα ή όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. καλησπερα.θα ηθελα να ρωτησω το εξης, πεθαινει καποιος 58 χρονων ο οποιος πλήρωνε στον ογα 22 χρονια.τι συνταξη θα παρει η γυναικα του;η συζηγος ειναι επισης ασφαλισμενη στον ογα για 22 χρονια και τα 2 του παιδια ειναι ηλικιας μεγαλυτερης απο 25 ετων και ανασφαλιστα-ανεργα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η συντάξεις του ΟΓΑ δεν μεταβιβάζονται. Αφορούν τον ασφαλισμένο και μόνο. Όταν πεθάνει ο ασφαλισμένος, κανείς άλλος από την οικογένειά του δεν δικαιούται να παίρνει μέρος της σύνταξής του.
   Άλλωστε η σύζυγος, όπως αναφέρετε, είναι ασφαλισμένη του ΟΓΑ και όταν έρθει το όριο ηλικίας της θα συνταξιοδοτηθεί.
   Όσο για τα παιδιά του, όπως λέτε, είναι ενήλικες και υγιείς (υποθέτουμε), άρα επίσης δεν δικαιούνται σύνταξη, όχι μόνο από τον ΟΓΑ, αλλά και από κανένα άλλο ταμείο.

   Διαγραφή
  2. καταρχην σας ευχαριστω για την αμεση απαντηση.διαβαζωντας τις παραπανω πληροφοριες δεν εχω καταλαβει ακομα γιατι η συζηγος δεν δικαιουται τη συνταξη επιζωντων μελων, αφου δεν συνταξιοδοτειται απο αλλον φορεα.

   Διαγραφή
  3. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ δύο μέρες τώρα.Οι γραμμές δείχνουν άλλοτε απασχολημένες και άλλοτε δεν απαντώνται. Επικοινωνήσαμε με κάποιο γραφείο ανταποκριτών του ΟΓΑ του Δ. Αθηναίων και μας είπε ότι πολύ πρόσφατα ήρθε νέα εγκύκλιος για περιπτώσεις σαν τη δική σας.
   Για όλους αυτούς τους λόγους, θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθούν, αυτοπροσώπως οι ενδιαφερόμενοι, σε κάποιο γραφείο του ΟΓΑ, προκειμένου να τους δοθούν απαντήσεις.

   Διαγραφή
 31. ποσο κΑιρο κανει να αρχισει η πληρωμη στΑ 65 Απο τη μερα καταβολης της αιτησης εχουν περασει 11 μηνες κΑι ΑκομΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχει περάσει πολύς χρόνος, απ' ότι μας λέτε. Συνήθως σε εννέα με δέκα μήνες βγαίνει η σύνταξη του ΟΓΑ.
   θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ της περιοχής σας και να ρωτήσετε για την εξέλιξη της υπόθεσής σας.

   Διαγραφή
 32. Ασφαλισμενος στον ΟΓΑ τα τελευταια 4 χρονια με επισης προηγουμενες ασφαλειες 3 στο ΙΚΑ και 10 στο ΝΑΤ ειναι τωρα 54 χρονων δικαιουται συνταξη και ποτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η περίπτωσή σας εμπίπτει στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Ανάλογα με τη χρονολογία που αρχίσατε την ασφάλισή σας, εξαρτάται η κατοχύρωση ή όχι του συνταξιοδοτικού σας δικαιώματος και η κατηγορία που ανήκετε. Θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στον τελευταίο ασφαλιστικό σας φορέα (ΟΓΑ, προκειμένου να υποβάλετε το ερώτημά σας.

   Διαγραφή
 33. Σας παρακαλω αν γνωρίζει καποιος να μου απαντησει το εξής:
  Ήμουν ασφαλισμένη στο ΟΓΑ από το 1994 μεχρι το 1999, το 2000 μπηκα στο ΙΚΑ και σταματησα απο τον ΟΓΑ θέλω να γνωρίζω αν αυτα τα 5 χρόνια που ημουν στον ΟΓΑ και πλήρωνα αν θα συμπεριληφθουν και θα προστεθούν ετσι ωστε να παρω συνταξη απο το ΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανήκετε στην κατηγορία όσων θέλουν να πάρουν διαδοχική σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή τα πέντε χρόνια του ΟΓΑ θα προσθέσουν ένα επιπλέον μικρό χρηματικό ποσό στη σύνταξη που θα πάρετε από το ΙΚΑ.
   Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσετε τα χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ που πρέπει, να έχετε το όριο ηλικίας και να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας για συνταξιοδότηση. Όταν θα συμβεί αυτό, θα καταθέσετε και τα ένσημα του ΟΓΑ και θα σας δώσουν ένα μικρό ποσό επιπλέον της σύνταξης του ΙΚΑ. Αυτά ισχύουν σήμερα. Καλό θα ήταν πάντως να ξαναδείτε τις ισχύουσες διατάξεις του νέου ασφαλιστικού, όταν αυτό θα ανακοινωθεί. θα πρέπει επίσης να δείτε αν σας συμφέρει οικονομικά να πάρετε διαδοχική σύνταξη ή αν είναι καλύτερα να πάρετε μόνο από το ΙΚΑ.
   Καλό Πάσχα να έχετε.

   Διαγραφή
 34. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Το πότε θα αλλάξει το ασφαλιστικό κανείς δεν το γνωρίζει.
  Διαδοχική σύνταξη σημαίνει ότι κάποιος πολίτης έχει ασφαλιστεί σε πολλά και διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία.
  Πχ μπορεί κάποιος να ξεκίνησε ως αγρότης (έχοντας ασφαλιστεί στον ΟΓΑ για 13 έτη), κατόπιν προσελήφθη ως ιδιωτικός υπάλληλος (με ασφάλεια ΙΚΑ, για 9 έτη)και αργότερα άνοιξε ένα δικό του κατάστημα (με ασφάλεια στον ΟΑΕΕ, για 13 έτη). Όταν λοιπόν συμπληρώσει τα έτη διαδοχικής ασφάλισης που χρειάζεται (35) για να συνταξιοδοτηθεί, καθώς και το όριο ηλικίας, τότε θα συνταξιοδοτηθεί από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, αλλά με μειωμένη σύνταξη, επειδή δεν είχε συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης στον ίδιο φορέα, αλλά συνυπολογίστηκαν τα έτη και των υπολοίπων ασφαλιστικών ταμείων.
  Στο παραπάνω παράδειγμα, θα συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΑΕΕ με μειωμένη σύνταξη. Αν είχε στον ΟΑΕΕ 35 έτη ασφάλισης, τότε θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη.
  Ελπίζουμε να σας έγινε κατανοητή η έννοια της διαδοχικής ασφάλισης, αυτή που ισχύει σήμερα.
  Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Μπορώ να πω ότι θαυμάζω την επιμέλεια που δείχνετε στις απαντήσεις του κόσμου.
  Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο.
  Έχω 1985 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και 3357 στον ΟΓΑ ασφαλισμένος παράλληλα και στους δύο. Στο ΙΚΑ από το 1986 και τον ΟΓΑ από το 1998.
  Τελευταιο έτος ασφάλισης και στους δύο οργανισμούς ήταν το 2009.
  Δικαιούμαι σύνταξη και από τους δύο;
  Με ποιές διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης;
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν εξυπηρετούν τίποτα και κανέναν, τέτοιου είδους σχόλια.
   Καλό Πάσχα.

   Διαγραφή
  2. Καλό Πάσχα επίσης. Δεν σχολίασα με σκοπό να παρεξηγηθώ αλλά να εκφράσω αυτό που πιστεύω.
   Συγνώμη αν προσέβαλα κάποιον.

   Διαγραφή
  3. Γεια σας, είμαι δικηγόρος και μου έχει τύχει με πελάτη μου ακριβώς η συγκεκριμέη υπόθεση. Θα με ενδιέφερε να μάθω τί απάντηση είχατε δώσει στο ερώτημα αυτό. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον ΟΓΑ τηλεφωνικά αλλά η γραμμή φαίνεται μονιμως κατειλλημένη και επειδή ζω στη Γερμανία δεν είναι εύκολο απλά να πάω στα γραφεία. Ευχαριστώ προκαταβολικά!

   Διαγραφή
  4. Κύριε,
   Η περίπτωση στην οποία αναφερθήκατε, υπόκειται σε διαδοχική ασφάλιση, διότι αφορά δύο ασφαλιστικούς φορείς.
   Η σύνταξη θα είναι μία και ο κάθε φορέας θα καταβάλει το ποσό που του αναλογεί (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και των καταβληθέντων εισφορών).
   Η αίτηση συνταξιοδότησης κατατίθεται στον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος με τη σειρά του επικοινωνεί υπηρεσιακά με τον άλλο ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση των ενσήμων του. Αυτό συνήθως παίρνει αρκετούς μήνες.
   Προϋπόθεση φυσικά είναι να έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας του ενδιαφερόμενου.

   Διαγραφή
 37. Καλησπέρα σας.
  Η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ από το 1988 και στο ΙΚΑ (κλάδος ΒΑΕ) από το 1995. Από το ΙΚΑ της είπαν ότι αν είχε κύρια ασφάλιση πριν το 1993, δικαιούται σύνταξη στα 55, διαφορετικά στα 60. Μήπως γνωρίζετε αν εμπίπτει στις διατάξεις για ασφαλισμένους πριν το 1993 λόγω της ασφάλισής της στον ΟΓΑ;
  Ευχαριστώ εκ προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρει η μητέρα σας σύνταξη στα 55, θα πρέπει να έχει συνολικά 3600 ΒΑΕ, εκ των οποίων τα 1000 να τα έχει κολλήσει τα τελευταία τρία χρόνια.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Η μητέρα μου έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα και αν θεωρηθεί ασφαλισμένη πριν το 1993 θα πάρει σύνταξη στα 55 (σε λίγους μήνες δηλαδή). Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε αν θεωρείται ασφαλισμένη πριν το 1993 ή μετά. Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1997, αλλά η μητέρα μου πλήρωνε από το 1988 για ασφάλιση στον ΟΓΑ στο λεγόμενο κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. Αν γνωρίζετε κάτι σχετικό θα βοηθούσε πολύ.

   Διαγραφή
  3. Η απάντηση που σας δώσαμε είναι η απάντηση που μας έδωσε το ΙΚΑ. Αν η μητέρα σας έχει ΒΑΕ 3600, τα 1000 τα τελευταία τρία χρόνια, παίρνει σύνταξη στα 55, άσχετα με το πότε ξεκίνησε να έχει ένσημα στο ΙΚΑ.
   Δεν έχει καμία σχέση ο ΟΓΑ. Ότι σας έχουμε πει, ισχύει μόνο για Βαρέα Ανθυγιεινά Ένσημα, όχι για άλλες κατηγορίες.
   Αν παρ' όλα αυτά δεν σας είναι σαφής η απάντησή μας, μπορείτε να ρωτήσετε η ίδια στο ΙΚΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 38. Είμαι γεννημένος το 1950 είμαι ελευθερος επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής εχω μεχρι το 2010.... 2020 ενσημα στο ΙΚΑ επειδή λόγω υγείας δεν μπορω πλέον να δουλέψω έχω ασφάλεια στο ΟΓΑ μόνο περίθαλψης, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορω να μπω απο το 2010 μέχρι το 2015 όπου και γινομαι 65 στο συνταξιοδοτικο του ΟΓΑ να πληρώσω αυτά τα έτη και να συμψηφιστούν με τα υπόλοιπα ένσημα του ΙΚΑ ...και να πάρω συνταξη απο τον ΟΓΑ. Σας ευχαριστώ και περιμένω να μου πείτε τι να κάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά θα πρέπει να μας πείτε πόσα ένσημα έχετε στο ΙΚΑ. Αν με τα ένσημα αυτά δεν δικαιούστε σύνταξη ΙΚΑ, τότε όταν γίνετε 65 ετών, θα πάρετε σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ (340 € περίπου, με τα σημερινά δεδομένα), χωρίς να πληρώσετε εισφορές στον ΟΓΑ.
   Αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες που στα 65 έτη τους, δεν λαμβάνουν σύνταξη από κανέναν ασφαλιστικό φορέα.
   Επομένως, αν με τα ένσημα του ΙΚΑ δεν παίρνετε σύνταξη, τότε θα περιμένετε και στα 65 θα κάνετε αίτηση σύνταξης υπερηλίκων του ΟΓΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
   Θα μπορούσατε να μας πείτε επίσης, σε τί συνίσταται το πρόβλημα υγείας σας, για να δούμε αν μπορείτε να πάρετε ανικανότητα προς εργασία άνω του 67%. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για σας.

   Διαγραφή
 39. ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 2020....ΕΙΜΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ...ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ..
  ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ?
  Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ,ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ..ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΣΤΟ ΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ..ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΜΕΤΕΦΕΡΕ?ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ανταποκρίτρια του ΟΓΑ ίσως να αναφερόταν σε σύνταξη ΓΗΡΑΤΟΣ. Εμείς σας ενημερώνουμε ότι όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος ηλικίας σας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, μπορείτε να καταθέσετε δικαιολογητικά για τη σύνταξη ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ. Τα χρήματα αυτής της σύνταξης ανέρχονται περίπου στα 340€.

   Διαγραφή
 40. Γεια σας, κυρία, ηλικία 70 ετών. έχει κάνει αίτηση για σύνταξη υπερηλίκων. έχει ένσημα 2250 από ΙΚΑ το (1950- 60). μπορεί να τα προσκομίσει, για πάρει παραπάνω σύνταξη; τι μπορεί να κάνει με για να μην χαθούν αυτά τα ένσημα και να πάρει κατι παραπάνω; ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σύνταξη υπερηλίκων λαμβάνουν όσοι πολίτες δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
   Αν η κυρία πλήρωνε εισφορές και διεκδικούσε από τον ΟΓΑ σύνταξη ΓΗΡΑΤΟΣ, τότε θα μπορούσε να λάβει διαδοχική σύνταξη, ώστε να συμπεριληφθούν και τα ένσημα του ΙΚΑ. Στη σύνταξη υπερηλίκων, όμως δεν συνυπολογίζονται.
   Παρ΄όλα αυτά, επειδή τη σύνταξη υπερηλίκων τη δικαιούται κάποιος όταν συμπληρώσει το 65ο έτος και επειδή η εν λόγω κυρία είναι σήμερα 70 ετών, όταν της εγκριθεί η σύνταξη, θα λάβει και ένα ποσό αναδρομικά. Το ποσό αυτό είναι σεβαστό, αλλά δεν είναι το σύνολο των χρημάτων της σύνταξης που θα έπαιρνε από τα 65 έως τα 70.

   Διαγραφή
 41. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗς ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΣ ΟΓΑ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας δίνετε ελλειπή στοιχεία. Θα βοηθούσε αν γνωρίζαμε την ηλικία του ενδιαφερόμενου, ποιά σύνταξη διεκδικεί, αν έχει ένσημα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, πότε κατέθεσε τα δικαιολογητικά κλπ.

   Διαγραφή
 42. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΙΑ 73 ΕΤΩΝ.ΕΧΩ 1800 ΕΝΣΥΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.Ο ΣΥΖΗΓΟΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ,ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ,550.00 ΕΥΡΟ.ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ 700.00 ΕΥΡΟ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΗΤΕ ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΩ ΚΑΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΥΠΕΡΙΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑΥΤΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Δικαιούστε σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ. Για τα δικαιολογητικά και όλη τη διαδικασία θα σας ενημερώσει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ του Δήμου όπου ανήκετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Γιαννης Νικολαου21 Μαΐου 2012 - 11:04 π.μ.

  Γεια σας .
  θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνετε στην περίπτωση που στα 65 σου δεν συμπληρώνεις 14 χρόνια ασφάλιση αλλά 10. Μπορείς να εξαγοράσεις τα χρόνια που λείπουν και αν ναι , υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να αγοράσεις τα χρόνια που λείπουν ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Κύριε Νικολάου,
  όταν κάποιος κλείσει το 65ο έτος, δικαιούται να λάβει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, ασχέτως αν ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και ασχέτως αν πλήρωνε ή όχι εισφορές.
  Αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  Επομένως, δε βλέπουμε το λόγο να πληρώσετε εισφορές για τη σύνταξη που ούτως ή άλλως θα πάρετε...Ίσως να έχετε κάποια μικρή οικονομική διαφορά. Πάντως η σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, ανέρχεται σήμερα στα 342 €/μήνα περίπου. Ρωτήστε τον ανταποκριτή του ΟΓΑ να σας πει πόσα χρήματα θα πάρει κάποιος αν έχει τα 25 χρόνια ασφάλισης στο φορέα και δείτε τί σας συμφέρει να κάνετε.
  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. καλημερα.ειμαι ασφαλισμενη στον ογα απο 1993.δεν δηλωνα αγροτικο εισοδημα.το 2005 ασφαληστικα στην 6 κλαση.εχω ζητησει να παω στην 4 κλαση γιατι δεν μπορω να πληρωσω.65 ετων γινομαι τον 10/2018.αν δεν μπορω να καλιεργω και πληρωνω την εισφορα μου θα εχω προβλημα για να παρω συνταξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Τον ΟΓΑ τον ενδιαφέρει αν πληρώνετε τις εισφορές σας και όχι αν καλλιεργείτε ή όχι.
  Επομένως, θα συνταξιοδοτηθείτε, άσχετα με το αν καλλιεργείτε ή όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΕΘΕΛ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΕΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ , Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΠΕΡΝΕ Κ ΑΥΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ .ΔΙΚΑΙΟΥΑΙ ΚΑΟΙΟ ΠΟΣΟ Κ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ .ΠΛΗΤΩΝΑΝ Κ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Θα θέλαμε να μας πείτε την ηλικία της μητέρας σας, του πατέρα σας όταν απεβίωσε, καθώς και πόσα χρόνια έχουν περάσει από το θάνατό του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 70 ΤΩΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΑ 70 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Εφ' όσον η μητέρα σας παίρνει ήδη σύνταξη ως άμεσα ασφαλισμένη του ΟΓΑ, δε δικαιούται να πάρει μέρος της σύνταξης του πατέρα σας. Άλλωστε η σύνταξη χηρείας ανέρχεται στο 50% της σύνταξης του θανόντος, κάτι που δε συμφέρει τη μητέρα σας, η οποία παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή της. Αν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, θα μπορούσαν να πάρουν το 25% της σύνταξης του θανόντος, κάτι που δε νομίζουμε να σας αφορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ/ΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΣΤΙΣ 26/05/2012 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ Ή ΑΚΟΜΑ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ Η' ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Οι συντάξεις του ΟΓΑ καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα. Επομένως τη σύνταξη του Μαϊου την έχετε πληρωθεί και δεν επιστρέφετε χρήματα. Του Ιουνίου όμως, πρέπει να την επιστρέψετε (αν την έχετε πάρει) ή να μην την πληρωθείτε καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Γεια σας!
  Η μητερα μου ειναι 68 χρονων και παιρνει αναπηρικη συνταξη περιπου 530 ευρω,μαζι με καποια ενσημα απο το ΙΚΑ
  Πριν λίγες μερες τις ηρθε ενα χαρτι οτι πρεπει να περασει ξανα επιτροπη για την αναπηρία της και μεχρι τοτε θα κοπει η συνταξη.
  Θα ηθελα να ρωτησω μηπως συμφερει να κοψουμε την αναπηρικη συνταξη και να παρει γηρατος.Πηρωνε κανονικα τις εισφορες στον ΟΓΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Η σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ είναι περίπου 340-400€. Ο χρόνος που απαιτείται για να βγει απόφαση συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ, είναι από 9 έως 13 μήνες.
  Αν υποβάλετε τα δικαιολογητικά της για σύνταξη ΟΓΑ, θα σας ζητήσει βεβαιώσεις από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν επιδοτείται ή συνταξιοδοτείται (κάτι που δεν θα μπορείτε να πάρετε από το ΙΚΑ, διότι συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ).
  Αν μιλάμε για σύνταξη αναπηρίας, όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς θα σας ζητήσουν τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ).
  Αυτά είναι τα δεδομένα, εσείς θα αποφασίσετε τί θα πράξετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Η μητέρα μου το 2019 θα είναι 65 χρόνων. Από το 1998 πληρώνει εισφορές στον Ογα στην χαμηλή κατηγορία. Πρόσφατα κάποιος της είπε πως όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησής της θα απορριφθεί το αίτημα της επειδή ούτε αγρότισσα είναι με την στενή έννοια του όρου ( έχει βέβαια κάποια λίγα στρέμματα στο όνομά της τα οποία δεν τα καλλιεργεί) ούτε δηλώνει κάποιο εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες.Μπορείτε να μου απαντήσετε αν τα πράγματα είναι έτσι και κακώς πληρώνει τόσο καιρό και αν θα πρέπει να διακόψει τις εισφορές της αφού δεν θα έχουν κάποιο αντίκρισμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Όταν γίνει 65 ετών η μητέρα σας, θα πάρει σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ, εφ' όσον καταβάλλει τις εισφορές της.
  Αν δεν τις καταβάλλει και δεν έχει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από άλλο ασφαλιστικό φορέα, τότε θα πάρει σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ (περίπου 342€/μήνα).
  Ο ασφαλέστερος τρόπος για να πάρει κανείς έγκυρη πληροφόρηση, είναι να απευθύνεται απευθείας στην πηγή της πληροφορίας που αναζητά (στην προκειμένη περίπτωση, στον ΟΓΑ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. ΝΙΚΟΣ
  Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 81 & 85 ΕΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΠΑΘΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΔΕΞΙΑ ΗΜΙΠΑΡΕΣΗ,ΣΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ,ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΟΛΙΑΚΗ
  ΜΑΡΜΑΡΙΓΗ.ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΝΕΚΡΗ ,ΔΕΝ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ.ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Νίκο,
   πέραν της σύνταξης που λαμβάνουν οι γονείς σας από τον
   ΟΓΑ, δεν δικαιούνται κάτι άλλο.
   Άλλωστε δεν υπάρχει επίδομα συμπαράστασης ή φροντίδας.
   Η μητέρα σας δικαιούται ίσως, κάποια από τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να τη φροντίζετε (καθετήρες, οξυγόνο, κλπ).
   Στην πιο πάνω ανάρτηση υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, το οποία αναφέρεται στα είδη αυτά, καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να τα πάρετε.
   Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον ΟΓΑ, Τμήμα παροχών ή εξωνοσοκομειακής νοσηλείας.

   Διαγραφή
 59. Καλημέρα.
  Παίρνω σύνταξη χηρείας από το ΟΓΑ.Βρήκα δουλειά για 5 μήνες μόνο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις:θα μου κόψουν την σύνταξη και την γιατρική περίθαλψη οριστικά ή μόνο για 5 μήνες ή καθόλου.
  ΥΣ.έχω και μια ανήλικη κόρη που παίρνει και αυτή σύνταξη,αν μου κόψουν την σύνταξη το ποσό αυτό θα προστεθεί στην σύνταξη της κόρης μου
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τον νόμο 3518/06, μπορείτε, από 1-1-2012, να εργάζεστε και με πλήρη απασχόληση, χωρίς να έχει επιπτώσεις στη σύνταξη χηρείας, που λαμβάνετε, ή στην ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη από τον ΟΓΑ.
   Μόνο να ξαναπαντρευτείτε χάνετε αυτά τα δικαιώματα.
   Επομένως, μπορείτε άφοβα να εργάζεστε όσο και όπως θέλετε.

   Διαγραφή
 60. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!
  ΛΕΟΝΟΡΑ.
  Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ,ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ.ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 100-150 ΕΥΡΩ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΙΝ ΕΣΣΔ,ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ.ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνει η γιαγιά σας από το εξωτερικό είναι μικρότερη εκείνης του ΟΓΑ, δεν θα χάσει καμία από τις δύο. Θα συνεκτιμηθεί και το εκκαθαριστικό της εφορίας, όπου θα φαίνονται τα συνολικά εισοδήματά της.

   Διαγραφή
 61. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΧΩ 67/ΑΝΑΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΠΗΤΡΟΠΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ .ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που μας δίνετε...
   Λαμβάνετε σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ; Ποιά είναι η ηλικία σας, έχετε πάρει την απόφαση της επιτροπής και που την έχετε καταθέσει; Σε ποιά περιοχή διαμένετε; κλπ...

   Διαγραφή
 62. Καλησπέρα,
  παίρνω σύνταξη ορφανική λογω θανάτου του πατέρα μου από τον ογα.Η συνταξη θα διακοπεί σε λιγες μερες που θα συμπληρωσω το 24 ετος της ηλικιας μου η στο τέλος αυτου του ετους?εχω ακόμη ενα ετος στη σχολη μου για να παρω πτυχιο.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η σύνταξη θα σας δίδεται έως τέλος του χρόνου, άσχετα με το πότε συμπληρώνετε το 24ο έτος της ηλικίας σας (εφ' όσων σπουδάζετε).

   Διαγραφή
 63. Παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να με βοηθήσετε.
  Είμαι 66 ετών ανασφάλιστη. Ο σύζυγός μου λαμβάνει μία σύνταξη απο τον ΟΑΕΕ 800 eur τον μήνα. Στην κοινή μας φορολογική δήλωση δηλώνουμε ένα πολύ μικρό εισόδημα (περίπου 300 eur) ετησίως απο αγροτική παραγωγή. Δικαιούμαι να υποβάλω τα χαρτιά μου στον ΟΓΑ προκειμένου να λάβω την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ ως υπερήλικας ανασφάλιστη;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
  Ε.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να διεκδικήσετε τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 5.700€.
   Επομένως, με το ποσό σύνταξης που λαμβάνει ο σύζυγος, το ξεπερνάτε κατά πολύ και δεν έχετε δικαίωμα στη σύνταξη του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 64. καλημέρα σας. Είμαι η ανώνυμος που σας υπέβαλα την ερώτηση
  στις 4/7/2012 στη 1:12.
  Πρώτα πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση βοήθειά σας στο ερώτημά μου και την τεκμηριωμένη απάντησή σας.
  Μία απορία μόνο. Διαβάζοντας όλα τα ερωτήματα που σας έχουν τεθεί, είδα το ερώτημα που τέθηκε στις 9 Μαίου του 2012 (μοναδική ημερομηνία). Νομίζω ότι πρόκειται για ίδια περίπτωση με εμένα. Μιλάει για σύνταξη προσωρινή του συζύγου 550€
  και κύρια περίπου 700.
  Η απάντηση που δίνετε στην 73 κυρία είναι ότι δικαιούται την σύνταξη υπερηλίκων και να πάει στον ΟΓΑ.
  Παίζει κάποιο λόγο η ηλικία; Δεν υπερβαίνει και αυτή η περίπτωση τις 5.700€;;
  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε να έχω μιά τεκμηριωμένη άποψη για το τί ισχύει.
  Γειά σας!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην προσωρινή σύνταξη, δεν υπάρχει το σίγουρο ποσό ακόμη. Τα 550 € που έπαιρνε ο σύζυγος της άλλης κυρίας, ήταν το ποσό που της επέτρεπε να πάρει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ. Βέβαια, αργότερα, θα της διακοπεί η σύνταξη, όταν οριστικοποιηθεί του συζύγου και στο εκκαθαριστικό φανεί μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα.

   Διαγραφή
 65. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΤΟ 1947 ΠΕΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2012.567,00 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΦΥΣΙΚΑ.ΠΛΗΡΩΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-01-1998 ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ.380,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 190,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΩΡΟ.Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2011 510,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝ ΤΟ ΔΩΡΟ.ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ?Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ 1400 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο ο ΟΓΑ υπολογίζει τα ποσά των συντάξεων. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι.
  Για να σας λυθεί η απορία, καλό είναι να ρωτήσετε τον ΟΓΑ. Δεν είναι βοηθητικό να ξεκινήσουμε να κάνουμε υποθέσεις, άλλωστε δε θα μας οδηγήσουν πουθενά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Θα ήθελα σας παρακαλώ τη βοήθειά σας
  Εάν κάποιος έχει ασφαλιστεί στον ΟΓΑ ως εργάτης γης σε ακίνητα της συζύγου του, η οποία όμως δεν έχει δηλώσει ποτέ εισοδήματα από αγροτικές εργασίες και το ίδιο δεν έχει δηλώσει και ο αγρεργάτης-σύζυγος, δικαιούται να εγγραφεί στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ή πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει δήλωση αγροτικών εισοδημάτων στη ΔΟΥ για τα χρόνια που ζητάω την ασφάλιση στον ΟΓΑ? Επίσης, δεν έχει λάβει ποτέ καμία επιδότηση, ούτε είναι γραμμένος στα μητρώα συνεταιρισμού. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αποδείξει ότι απασχολούνταν σε αγροτικές εργασίες είναι με μαρτυρίες άλλων αγροτών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είστε εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΓΑ; Όταν λέτε ότι είστε ασφαλισμένος του ΟΓΑ, εννοέιτε ότι πληρώνετε εισφορές; Για πόσα χρόνια; Ποιά είναι η ηλικία σας;
   παρακαλούμε δώστε μας περισσότερες πληροφορίες.....

   Διαγραφή
  2. ημουν εγγεγραμενος στον ογα από το 2001 έως το 2010 και πλήρωνα κανονικά εισφορές. Ωστόσο, το 2010 μου έστειλαν έγγραφο ότι διαγράφομαι αναδρομικά από το 2001 γιατί δεν εμφανίζω γεωργικά εισοδήματα στην φορολογική μου δήλωση(στην οποία δεν εμφανίζω όμως και κανενός άλλου είδους εισόδημα. μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει και μάλιστα μετά από 10 χρόνια που υπάγομαι στην ασφάλιση του?)

   Διαγραφή
  3. Αυτού του είδους τις εξειδικευμένες ερωτήσεις, όπως η δική σας, μόνο ο ΟΓΑ μπορεί να σας απαντήσει έγκυρα, λαμβάνοντας υπ' όψη του όλες τις προϋποθέσεις που σας αφορούν.
   Το πόσα αγροτεμάχια, εισοδήματα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να έχει κάποιος για να θεωρείται ασφαλισμένος του ΟΓΑ, μόνο ο ίδιος ασφαλιστικός φορέας μπορεί να σας το πει ή ο ανταποκριτής του ΟΓΑ, που εδρεύει στο δήμο σας.

   Διαγραφή
 68. Ο επιζων συζυγος απο δυο συνταξιουχους του ΟΓΑ δικαιουται την συνταξη του αλλου ?
  Σε περιπτωση που δεν την δικαιουται μπορει να παρει την συνταξη του θανοντος εφοσον αυτη ειναι μεγαλυτερη απο τυην που παιρνειο ιδιος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατηγορηματικά όχι. Εφ΄όσον ο/η εν ζωή σύζυγος λαμβάνει σύνταξη του ΟΓΑ, ασχέτως ποσού, δεν δικαιούται τίποτα από τη σύνταξη ΟΓΑ του θανόντος συζύγου.

   Διαγραφή
 69. Καλησπέρα σας.
  Είμαι 42 ετών και πληρώνω εισφορές στον ΟΓΑ από το 1993. Μετά από λίγο καιρό βρίσκοντας εποχιακή δουλειά, υποχρεώθηκα να έχω ΙΚΑ ως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να διατηρήσω τον ΟΓΑ αν ήθελα ως προς την σύνταξη, μια κατάσταση η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα. Τα κάποια ένσημα που μου έχουν κολληθεί στο ΙΚΑ θα συμψηφιστούν με τον ΟΓΑ ως προς την σύνταξη; Πότε βγαίνω σε σύνταξη; Έχω δυο ανήλικα τέκνα 12 ετών σήμερα.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη διάθεσή σας να μου απαντήσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Ο βασικός ασφαλιστικός σας φορέας είναι ο ΟΓΑ. Το ΙΚΑ σας καλύπτει ΜΟΝΟ ιατροφαρμακευτικά, εφ' όσον το έχετε ζητήσει. Επομένως δεν δικαιούστε από το ΙΚΑ σύνταξη, ούτε θα προσμετρηθούν τα ένσημά σας στη σύνταξή σας.
  Θα βοηθούσε να γνωρίζουμε αν έχετε εισοδήματα από γεωργικές εργασίες, τα οποία δηλώνετε στην εφορία.
  Μόνο εφ΄όσον έχετε δηλωμένα εισοδήματα από γεωργική απασχόληση, σας αναγνωρίζει ο ΟΓΑ τα χρόνια που έχετε καταβάλλει εισφορές, ώστε να σας δώσει σύνταξη.
  Το πότε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε, θα το μάθετε από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, του δήμου που διαμένετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας. Όταν έπιασα την εποχιακή δουλειά, υποχρεώθηκα για το επίδομα των παιδιών και για το ταμείο ανεργίας να διαλέξω και έτσι κράτησα Ικα για γιατρούς και ΟΓΑ για σύνταξη. Τα εισοδήματα που δηλώνω από γεωργικές εργασίες είναι γύρω στις 5.200 για το 2011.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σύνταξη θα πάρετε από τον ΟΓΑ όταν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας. Το ποιο θα είναι αυτό το όριο, όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθείτε, δεν το γνωρίζει κανείς. Έως τότε πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει....
   Στην παρούσα φάση, είστε πολύ νέα για να σκέφτεστε τη σύνταξή σας...

   Διαγραφή
 72. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΙΛΗΚΑ ΣΕ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ?ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ?Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της σύνταξης, εξαρτάται από το φόρτο εργασίας του ΟΓΑ της περιοχής που διαμένετε, αλλά και των κεντρικών του γραφείων.
   Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
   Η πληρωμή γίνεται μέσω του τρόπου που έχετε επιλέξει όταν καταθέσατε τα δικαιολογητικά. Όταν βγει η απόφαση συνταξιοδότησης, ο ΟΓΑ θα σας ενημερώσει με επιστολή (έως τώρα έτσι γίνεται, αλλά επιφυλασσόμαστε διότι πολλά αλλάζουν συνεχώς).

   Διαγραφή
 73. Καλησπερα σας,ο πατερας μου 66 ετων εδω και 15μηνες εχει καταθεσει τα απαραιτητα εγγραφα στο ΟΓΑ για συνταξη γηρατος.Μεχρι σημερα κανενα νεο,μας ελεγαν οτι θα την παρει τον Μαρτη μηνα αλλα μεχρι σημερα περιμενουμε.Το προβλημα μου ομως δεν ειναι τοσο η συνταξη αλλα το οτι παραμενει ανασφαλιστος διοτι στην Προνοια δεν τον εγκρινουν (επειδη εχει 2 αυτοκινητα στο εκκαθαριστικο του). Πρεπει να χειρουργιθει και ειμαι σε αδιεξοδο,εχω ακουσει οτι ο ΟΓΑ δινει προσορινο βιβλιαριο υγειας,υσχυει κατι τετοιο? Ευχαριστω προκαταβολικα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να αναζητήσουμε πληροφορίες τόσο για τη σύνταξη, όσο και για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του πατέρα σας, χρειάζεται να γνωρίζουμε το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, την ημερ. γέννησης και το Αριθμό Μητρώου του ΟΓΑ.
   Τα στοιχεία που θα μας γράψετε, δεν πρόκειται να τα δημοσιεύσουμε, απλά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας δώσουμε μια έγκυρη απάντηση.

   Διαγραφή
 74. ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ 5/2010 67 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΙΡΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΩΡΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 120 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΡΑΜΑΤΟΣ 670 ΕΘΡΩ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 180 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ 360 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 65{ασφαλισμενοι και οι δυο πανω απο 30 χρονια στον ογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο 3 της πιό πάνω ανάρτησης, το οποίο αναφέρεται στη "Σύνταξη Επιζώντων μελών". Αν δεν απαντηθούν οι απορίες σας, τότε πείτε μας τί συγκεκριμένα δεν σας είναι σαφές.

   Διαγραφή
 75. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΤ ΓΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ;ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΜΩς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε,
   υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δικαιούται η μητέρα σας σύνταξη ή εφ' άπαξ αποζημίωση.
   Για να το βρείτε αυτό, πρέπει να απευθυνθείτε στην Εστία Ναυτικών τηλ. 2104113051 (εφ' όσον διαμένετε στην Αττική), ή σε λιμεναρχείο, ή σε ΚΕΠ (εφ' όσον διαμένετε στην επαρχία).
   Θα υποβάλλετε αίτηση και κατόπιν θα σας ενημερώσουν.

   Διαγραφή
 76. Είμαι 48 χρονών, έχω Σ.Κ.Π. , με ποσοστό αναπηρίας 80%, σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής

  Ήμουν ασφαλισμένος από:
  5/1985 έως 1/1987= 368 Ι.Κ.Α.
  1/2/87 έως 7/7/98 = 3.431 Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ = 3.799 Ι.Κ.Α.

  Και από 1/1999 έως 7/2010 = Ο.Γ.Α. (Αυτασφάλιση, 7η Κατηγορία)

  Ο Ο.Γ.Α. μου έβγαλε Σύνταξη Αναπηρίας:
  Βασική Σύνταξη = 244,80 Ευρώ
  Κύρια Σύνταξη =302,05 Ευρώ
  ΣΥΝΟΛΟ =546,85 Ευρώ –4% Κράτηση κλάδ.Υγείας:
  =524,98 Τελικό Πληρωτἐο Ποσό

  Επίσης παίρνω και το Εξωιδρυματικό Επίδομα από τον Ο.Γ.Α. 671,40 Ευρώ.

  Λόγω ότι έχω διαδοχική ασφάλιση με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α., περιμένω να γίνει η τελική εκκαθάριση με την ενσωμάτωση των ενσήμων του Ι.Κ.Α.

  Ερώτημα: Μπορώ να πάρω πλήρη Σύνταξη Γήρατος (τριακοπενταετίας), από Αναπηρίας που έχω τώρα, μετά και την ενσωμάτωση των ενσήμων του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με το Ν 3232/04, Άρθρο 5, παρ. 2 που συμπεριλαμβάνει και την Σ.Κ.Π.;
  Πρέπει να κάνω αίτηση και πότε, που να ζητάω την μετατροπή της σύνταξης από Αναπηρίας σε Γήρατος σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο ή γίνεται αυτόματα από το ταμείο του Ο.Γ.Α. και ποιο θα είναι το τελικό ποσό της Σύνταξης που θα πάρω οριστικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η περίπτωσή σας είναι αρκετά περίπλοκη.
   Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ και στους άλλουςασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να πάρετε υπεύθυνη απάντηση, σε τόσο εξειδικευμέμες ερωτήσεις,

   Διαγραφή
 77. Γεία σας! θα ήθελα να με βοηθήσετε ωστε να λυθεί μια απορία που έχω, και ευχομαι καλο κουραγιο σε ολους οσους αντιμετωπιζουν παρομοιες καταστασεις.Ο πατέρας μου εφυγε απο την ζωη πριν 2 μήνες , τα τελευταία 11 χρόνια ηταν παραλυτος λογω εγκεφαλικου κ επαιρνε συνταξη απο το ΙΚΑ και εξωιδρυματικο επιδομα παραπληγιας. Απο το 2005 ειναι και η μητερα μου παραλυτη και λαμβανει απο τον ΟΓΑ το αντιστοιχο επιδομα. Τωρα δικαιουται η μητερα μου καποιο ποσο απο την συνταξη του πατερα μου? ο πατερας μου ηταν 78 χρονων κ η μητερα μου ειναι 66.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικά η μητέρα σας δικαιούται σύνταξη χηρείας, από τον πατέρα σας.
   Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθυνθείτε στο ΙΚΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 78. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ 40 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΩΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως ήδη γνωρίζετε από τα ΜΜΕ, το συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι υπό διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Το τί θα αποφασιστεί, δεν το γνωρίζει κανείς. Επομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε, αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που παρθούν οι αποφάσεις, πρέπει να ψηφιστούν από τη βουλή και κατόπιν να σταλλούν ανάλογες εγκύκλιοι στις υπηρεσίες και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τότε θα μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τί θα ισχύει για την περίπτωσή σας.

   Διαγραφή
 79. Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Είναι 76 ετών Πριν από 4 χρόνια που πέθανε η μητέρα μου, πήρε και το 70% της σύνταξής της από το ΙΚΑ
  Τώρα ακριβώς μετά από 4 χρόνια του κόβουν την κύρια σύνταξη του ΟΓΑ, επειδή δεν έπρεπε να παίρνει και βασική (360) και πρόσθετη (170) του ΟΓΑ, αυτή την τετραετία που έπαιρνε και το ποσοστό της θανούσης.
  Του ζητούν αναδρομικά από τον ΟΓΑ να καταβάλλει το ποσό των 17.000 Ευρώ.
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ.
  Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς στους πολίτες δεν συγχωρούν την άγνοια του νόμου. Αυτό είναι προνόμιο των δημόσιων υπηρεσιών, μόνο!
   Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, θα σας συνιστούσαμε να συμβουλευτείτε έναν νομικό, ειδικό στα συνταξιοδοτικά θέματα. Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθείτε σε νομικό, τότε καλέστε τον Συνήγορο του Πολίτη (τηλ: 210 7289600).

   Διαγραφή
 80. Καλησπερα σας,
  Θα ηθελα σας παρακαλω πολυ να με βοηθησετε σχετικα με θεμα του ΟΓΑ.
  Ημουν ασφαλισμενος
  Απο το 1961 εως 1967 στο Ι.Κ.Α
  Απο 1/10/70 εως 9/2/1999 Τ.Ε.Β.Ε
  Απο το 1998 εως 2011 στο Ο.Γ.Α
  Κατεθεσα τα χαρτια μου 1/12/2007 για συνταξη απο το (Τ.Ε.Β.Ε+Ι.Κ.Α)& ελαβα τα χρηματα της συνταξης 10/2008.Ο ανταποκριτης του Ο.Γ.Α μου ειχε πει οταν συμπληρωσω το 65 ετος ηλικιας να καταθεσω τα χαρτια μου στον Ο.Γ.Α.Κατεθεσα ολα τα σχετικα εγγραφα που ηθελε ο Ο.Γ.Α & μου απαντησαν εγγραφως να περασω απο συντευξη οτι δεν δικαιουμε συμπληρωματικο ποσο απο το Ο.ΓΑ & οτι θα μου επισταφει ενα ποσο απο αυτα που εχω πληρωσει τοσα χρονια!Τι ισχυει σ'αυτην την περιπτωση?θα ηθελα σας παρακαλω πολυ να γνωριζω σχετικα με αυτο?
  Ευχαριστω
  Γιωργος- Λαρισα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Κύριε, προκειμένου να σας απαντήσουμε εμπεριστατωμένα, χρειαζόμαστε τον αριθμό μητρώου σας, του ΟΓΑ και το όνομα του υπαλλήλου που αναγράφεται στην επιστολή που σας έστειλαν. Αν δεν αναφέρει όνομα, τότε πείτε μας από ποιό τμήμα του ΟΓΑ σας το έστειλαν. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους και θα σας απαντήσουμε. Τα στοιχεία που θα μας δώσετε, ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τί έχει συμβεί και θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε κάποιο νέο από τον ΟΓΑ. Παρακαλούμε για την υπομονή σας, έως ότου πάρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε...
   Τις επόμενες μέρες θα σας απαντήσουμε.

   Διαγραφή
  2. Κύριε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως (πριν τη συνέντευξη).
   Τα αποτελέσματα της αναζήτησής μας είναι τα εξής:
   Θα έπρεπε να είχατε ενημερώσει τον ΟΓΑ το 2007 (που υποβάλλατε τα δικαιολογητικά, για σύνταξη). Ασχέτως αν δηλώνατε ή όχι τα χωράφια σας, εως το 2012, ο ΟΓΑ δεν αναγνωρίζει τα χρόνια που λαμβάνατε σύνταξη (δηλαδή από 2007-σήμερα)και επίσης αφαιρεί το 1998, διότι παράλληλα είσασταν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ.
   Για να λάβετε από τον ΟΓΑ σύνταξη, θα πρέπει να έχετε πληρώσει εισφορές για τουλάχιστον 14 χρόνια.
   Ως εκ τούτου, αυτοί είναι οι λόγοι που σας είχαν πει ότι θα σας επιστρέψουν κάποια χρήματα.
   Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μας λέγατε τα αποτελέσματα της συνέντευξής σας.

   Διαγραφή
 82. Ευχαριστω για το ενδιαφερον σας.Πηγα στην συνέντευξη & τους ειπα οτι δεν θελω πληρες συνταξη απο το ΟΓΑ αλλα συμληρωματικη.Μου ειπαν οτι σε αυτην την περιπτωση να απευθυνθω στο Τ.Ε.Β.Ε.Ζητησα αναβολη μεχρι την αλλη πεμπτη για να απαντησω στον ΟΓΑ αφου ρωτησω στο Τ.Ε.Β.Ε.τι γινεται σε αυτην την περιπτωση & αν το δεχτουν τωρα?
  Ευχαριστω για αλλη μια φορα
  Γιώργος λαρισα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Καλησπέρα,θα ήθελα να σας ρωτήσω για την πεθερά μου,το μάρτιο του 2013 κλείνει τα 68 δεν παίρνει κάποια σύνταξη εκτός από το ισόβιο πολυτεκνικό του ογα 200ευρω ανα δίμηνο,όμως ο πεθερός μου παίρνει από το πρωην τεβε 480ευρω μηνιαίως και 210 ευρώ εκας.Δικαιούται αυτή μήπως από τον ογα τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων?ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ.
   Όπως αναφέρεται πιό πάνω, πρέπει να προσκομίσει εκτός των άλλων, έγγραφο με το ποσό της σύνταξης του συζύγου. Από το ποσό αυτό θα εξαρτηθεί αν της δώσουν σύνταξη.

   Διαγραφή
 84. ΓΕΙΑ ΣΑΣ Κ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΒΟΗΘΑΤΕ ΠΟΛΥ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 58 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΙΑ 67Κ ΠΑΝΩ ΑΠΟΡΗ ΧΟΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΙΜΑ ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ Κ ΤΙ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΝΑΙ.ΕΦΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
  Με το ποσοστό αυτό η μητέρα σας μπορεί να πάρει επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια.
  Σύνταξη δεν μπορεί να διεκδικήσει από το ΙΚΑ, διότι πρέπει να έχει συνολικά 1500 ένσημα, εκ των οποίων τα 500 τα τελευταία χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ..ΤΟ 1997 ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ Κ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΠΙΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ.Η ΙΔΙΑ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΖΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ Κ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Η περιγραφή που δίνετε είναι καλή. Η ερώτηση ποιά είναι;
  ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Γεννημένος το 1946 πότε δικαιούμαι σύνταξης υπερήλικα ανασφάλιστου από ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Μόλις συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικίας σας, μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στον ΟΓΑ, για τη σύνταξη υπερηλίκου. Εφ' όσον έχετε γεννηθεί το 1946, έχετε ήδη συμπληρώσετε τα 65, οπότε καταθέστε τα δικαιολογητικά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας. Έχω ακόμη μια ερώτηση, θέλω να καταθέσω τα δικαιολογητικά μου για σύνταξη Ανασφαλίστου υπερήλικα τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν γνωρίζω και δεν έχω καταλάβει εάν ισχύουν και για έμενα η νέα αύξηση ορίων ηλικίας από τα 65 στα 67.

   Διαγραφή
 90. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ.ΕΠΑΙΡΝΕ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤ ΟΓΑ 363, ΚΥΡ.ΠΡΟΣ.147 ΚΑΙ ΑΠΟΛ.ΑΝΑΠ.660.Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 57 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 70 ΕΥΡΩ.ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 50% ΧΗΡΕΙΑΣ.ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Τα 70€ είναι σίγουρα λίγα χρήματα για να αποτελέσουν σύνταξη χηρείας. Δε μας αναφέρετε την ηλικία της μητέρας σας και αν συνταξιοδοτείται από άλλο ταμείο. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ, προκειμένου να το διευκρινήσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ 57 ΕΤΩΝ.ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΗΓΗΣΗ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Kαλέστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, στο τμήμα κύριων συντάξεων και στο τμήμα συντάξεων χηρείας. Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Ειμαι χηρα με δυο ενηλικα παιδια ασφαλιζμενη στον ογα 20 χρονια μπορω να παρω συνταξη ειμαι 50 χρονων Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να συνταξιοδοτηθείτε πρέπει να φτάσετε στο όριο ηλικίας.

   Διαγραφή
 95. Αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 1988 έχει υποβαλλει αίτηση για συνταξη γήρατος στον ΟΓΑ και έχει 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για προσαυξηση καθώς και σοβαρό προβλημα υγείας ο ΟΓΑ δεν του δίνει σύνταξη από το 2011 που έχει γίνει η αίτηση λόγω οφειλής, θα ηθελα καποια απάντηση αν μπορείτε να μας δωσετε διότι υπαρχει σοβαρότατο προβλημα επιβίωσης.(έχουμε προτεινει να παρακρατηθούν τα χρήματα της οφειλής απ΄τα αναδρομικά η με μηνιαία παρακρατηση παρα ταύτα καμία ανταπόκριση.Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλούμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, διότι απ' ότι καταλαβαίνουμε, χρειάζεστε πολύ συγκεκριμένη απάντηση, για ένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν θα τις δημοσιοποιήσουμε, αλλά θα μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή έρευνα και θα σας απαντήσουμε.
   Χρειάζεται να γνωρίζουμε : ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, πατρώνυμο, έτος γέννησης, Αρ.Μητρώου ΟΓΑ, από πότε έως πότε ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και το ίδιο για το ΙΚΑ, τί είδους οφειλές έχει στον ΟΓΑ κ ποιό είναι το ποσό. Από τί πάσχει, αν έχει υποβάλλει δικαιολογητικά στα ΚΕΠΑ, αν σκέφτεται να ζητήσει σύνταξη αναπηρίας, ποιά είναι η οικογενειακή του κατάσταση και ποιός είναι ο τόπος κατοικίας του.
   Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν, υπεθυμίζοντας ότι τα τηλέφωνα στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, δεν απαντώνται εύκολα....

   Διαγραφή
 96. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 55 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2012 ΕΠΕΡΝΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ( εφ΄όρου ζωης). ΕΠΙΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ,ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΝΑΔΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011.
  ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩς, ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΠΩς ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (67%). Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΗ, ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ΄Η ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ; ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΟΒΕΤΑΙ; ΜΗΠΩς ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από τη στιγμή που λαμβάνει σύνταξη από άλλο ταμείο, διακόπτεται η του ΟΓΑ. ΕΚΑΣ μπορεί να διεκδικήσει από τον ΟΑΕΕ, με σχετική αίτηση, εφ' όσον τηρεί τις προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 97. πότε θα πάρουν σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ οι γεννηθέντες το 1947?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από το Νοέμβριο του 2012, πρέπει να συμπληρωθεί το 67ο έτος ηλικίας του.

   Διαγραφή
 98. Καταρχας συγχαρητηρια για το εργο σας!
  Δυο απλες ερωτησεις θα υποβαλλω γιατι εχω μπερδευτει, 1. δηλαδη ασχετα απο τα ποσα χρονια εισαι ασφαλισμενος και πληρωνεις εισφορες στον ΟΓΑ, συνταξη θα παρεις στα 65 οι γυναικες και 67 οι αντρες; 2. Η' μπορεις να βγαλεις συνταξη αν πληρωνεις εισφορες εδω και 25-30 χρονια και δεν παιζει ρολο η ηλικια;
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Η απάντηση είναι η πρώτη που αναφέρετε : Σήνταξη πάιρνει κάποιος στα 65 οι γυναίκες και στα 67 οι άνδρες, άσχετα με το πόσα χρόνια είσαι ασφαλισμένος.
  ΟΜΩΣ τα χρόνια που πληρώνει ο ασφαλισμένος εισφορές, παίζουν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο στο ποσό των χρημάτων που θα πάρει ως σύνταξη.
  Όσο πιό πολλά χρόνια πληρώνετε, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρετε όταν φτάσετε το όριο ηλικίας.
  Δείτε την ανάλογη ανάρτηση στην αρχική μας σελίδα, πιστεύουμε πως θα βοηθηθείτε.
  Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Ποτε θα παρω συνταξη ογα ειμαι γεννηθεις το 1948 θα παρω στα 65΄΄ή στα 67;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Στην αρχική μας σελίδα έχουμε αναρτήσει την εγκύκλιο που αφορά το ερώτημά σας. Παρακαλούμε πολύ να τη δείτε προσεκτικά. Αν κάτι δεν σας είναι σαφές, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε και πάλι σε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Δικαιούται άτομο με ασφάλιση στον ογα 25 συνεχόμενα έτη,σύνταξη αναπηρίας αν έχει μεγάλο ποσοστό βαρηκοϊας στο ένα του αυτί;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Αν το ΚΕΠΑ του δώσει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε δικαιούται σύνταξη αναπηρίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. για σας εγο θα υθελα να ρωτησο κατι η πεθερα μου παιρνει προορη συνταξη απο τον ογα 20 στρεματα χωραφια + 2 τονοι ποσοστοσοι καπνου γραφτηκαν στον αδερφο μου που ειναι νεος αγροτης για να παρει προορη η οπεια ληγη το 2019 τορα εαν διακοπσουμε την προορη για να επανελθουν τα χωραφια σε μας τη επιπτοσης θα εχουμε εκτος που θα κοπει η συνταξη θα πρεπει να επιστρεψουμαι και κατι αλλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρετε τις πληροφορίεες που ζητάτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον ΟΓΑ, στο Τμήμα Συντάξεων και στο Τμήμα εισφορών.

   Διαγραφή
 105. γεια σας! η μητερα μου παιρνει συνταξη ογα 360 ε απο το 2010. της στειλανε το 2009 ειδοποιηση αν δεχεται να πληρωσει για αλλα 10 χρονια αλλα επειδη δεν ειχε σωστη ενημερωση απο τον ανταποκριτη που της πεταξε τις ειδοποιησεις δεν απαντησε θετικα μεσα στο 2009 που ελεγε το χαρτι.τωρα μπορει να κανει αιτηση να δεχτει να τα πληρωσει με παρακρατηση μισθου ωστε καποια στιγμη να παρει περισσοτερα ή δεν γινεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τέτοιου είδους εξειδικευμένες απαντήσεις δεν μπορούμε να σας δώσουμε, καθότι δεν είμαστε ο ΟΓΑ, ούτε έχουμε κάποια άλλη διασύνδεση με το συγκεκριμένο ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Για το λόγο αυτό θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 106. καλημερα .Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 7 4 1995 ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΦΑΝΕΙΑΣ .ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ .ΠΟΤΕ ΚΟΒΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η σύνταξη θα διακοπεί όταν συμπληρώσει ο γιος σας το 18 έτος της ηλικίας του. Εάν συνεχίσει σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με τη βεβαίωση σπουδών θα συνεχίσει να την παίρνει μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του, αλλά όχι μετά το 24ο έτος της ηλικίας του.

   Διαγραφή
 107. ΣΥΜΦΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 7 4 1995 ΣΤΙΣ 7 4 2013 ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να καταθέσετε στον ΟΓΑ βεβαίωση σπουδών, την οποία θα ζητήσετε από το Λύκειο που φοιτεί ο γιος σας.

   Διαγραφή
 108. καλησπέρα.
  κάποιος που έχει έρθει από την ρωσία το 1991 ,είναι 67 ετών ,το εισόδημα του είναι κάτω από 12000 και δεν περνει σύνταξη η επίδομα από αλών φορέα δικαιουτε σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Μπορεί να πάρει σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ 42 ΕΤΩΝ.ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ.ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΓΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για την εγγραφή σας στον ΟΓΑ θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)και να ανατρέξετε στο πεδίο που αναφέρεται στην ασφάλιση.

   Διαγραφή
 111. γεια σας !! 70 ετων κυρια με 2200 ένσημα ικα ,( ειχε εργαστεί πριν 15 χρονια ) τι μπορει να κανει για να πάρει την ποιο χαμηλή σύνταξη ; ευχαριστω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η κυρία στην οποία αναφέρεστε, δικαιούται να λάβει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ.
   Αρχικά πρέπει να ζητήσει από το ΙΚΑ βεβαίωση ότι δεν έχει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (από το ΙΚΑ).
   Κατόπιν την καταθέτει μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά, στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, του δήμου, όπου διαμένει.
   Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης. Όταν εκδοθεί η απόφαση, θα πάρει αναδρομικά τα χρήματα που της αναλογούν, από την ημέρα που καταθέτει τα δικαιολογητικά της στον ΟΓΑ. Θα μπορεί επίσης να έχει και βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 112. Γειά σας, είμαι γυναικα παντρεμένη 52 ετών με μία κόρη 19 χρονων που σπουδάζει, εχω 700 ενσημα βαρέα απο το απο το ΙΚΑ (1979-1982),5 χρόνια στο ΤΕΒΕ (1989-1994)και είμαι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ απο το 1988 μέχρι σήμερα (παράλληλη σύνταξη για πέντε χρόνια ΤΕΒΕ και ΟΓΑ).
  Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας θα καταθέσω αιτηση στον ΟΓΑ για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης,σε περίπτωση που εγκριθεί το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ θα συμμετέχουν στην σύνταξη με κάποιο ποσό? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανήκετε στην κατηγορία της διαδοχικής ασφάλισης, επειδή έχετε ένσημα σε τρία διαφορετικά ταμεία. Επομένως όλα τα ταμεία θα συνεισφέρουν στη σύνταξή σας, ανάλογα με τα ένσημα που έχετε στο καθένα.
   Καταθέστε τα δικαιολογητικά σας στα ΚΕΠΑ και όταν σας δώσουν απόφαση με αναπηρία άνω του 67%, τότε καταθέστε τα δικαιολογητικά σας στον ΟΓΑ, για σύνταξη αναπηρίας.

   Διαγραφή
 113. Γειά σας, είμαι άνδρας γεννημένος 3/2/1952, ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ το 1968 και τα συνολικά ένσημα μου στο ΙΚΑ είναι 510, στο ΝΑΤ 4 χρόνια και 4 μήνες, στο ΤΕΒΕ 10 χρόνια και 2 μήνες και από το 1990 είμαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ μέχρι σήμερα και συνεχίζω.επίσης από το 1994 μέχρι το 2001 έχω 1110 ένσημα απο το ΙΚΑ παράλληλα με τον ΟΓΑ. το 2014 γίνομαι 62 ετών. δικαιούμαι σύνταξη με 40 έτη διαδοχικής ασφάλισης στα 62, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού? τέλος να σας ενημερώσω ότι έχω και 32 μήνες θητείας στο στρατό. σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. αναμένω την απάντηση σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε, κατ΄αρχήν από τη στιγμή που εξαγγέλλεται κάτι, έως τη στιγμή που μπορεί να υλοποιηθεί, συνήθως μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
   Από την άλλη, αυτή τη στιγμή δεν έχετε τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθείτε.
   Μέχρι να φτάσετε στο όριο ηλικίας, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αλλαγές για το συνταξιοδοτικό ζήτημα. Επομένως θα πρέπει να περιμένετε έως τότε.
   Υ.Σ. Τα παράλληλα χρόνια ασφάλισης, δεν προσμετρώνται ως συντάξιμα (διπλά), αλλά σας ανεβάζουν το ποσό της τελικής σας σύνταξης.

   Διαγραφή
 114. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΙΝΑΙ 67 ΕΤΩΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΣΑ ΕΧΘΕΣ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΙΣΧΥΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Ανάλογα με την περιοχή διαμονής, υπάρχει και η αργοπορία. Σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και λίγους υπαλλήλους, αργούν περισσότερο, απ' ότι σε άλλες με λιγότερο πληθυσμό. Στην Αθήνα, π.χ. έχει χρειαστεί να περιμένουν κάποιοι δικαιούχοι ένα χρόνο περίπου, ενώ σε άλλες περιοχές λιγότερο. Το πότε θα βγει η απόφαση, μόνο ο ΟΓΑ το γνωρίζει και όπως ήδη γνωρίζετε, εμείς δεν είμαστε ο ΟΓΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. Συγχαρητηρια!!!!Βοηθατε παρα πολυ με τις απαντησεις σας!!!!Θα θελα κι εγω με την σειρα μου να ρωτησω κατι.Η μητερα μου τον Ιουνιο κλεινει τα 79 και παιρνει συνταξη απο τον ΟΓΑ .Ομως εχει και απο το ΙΚΑ 1800 ενσημα βαρεα τα οποια δεν εχει καταθεσει στο ΙΚΑ οταν εκανε την αιτηση για συνταξη στον ΟΓΑ για να παρει συνταξη απο διαδοχικη ασφαλιση.Μπορει τωρα να τα καταθεσει και να συνυπολογιστουν;;;Τι γινεται σε αυτην την περιπτωση;;;;Γιατι οταν απευθυνθηκε στον ανταποκριτη του ΟΓΑ, καπου ενα μηνα αφου εκανε τα χαρτια της,της ειπε πως δεν γινεται τιποτα πια....και εχει μεινει ετσι το θεμα χρονια τωρα...Ομως ειναι κριμα να πανε χαμενα 6 χρονια εργασιας και μαλιστα με βαρεα ενσημα....Μπορειτε να με βοηθησετε;;;; Ευχαριστω εκ των προτερων!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε για τα θετικά σας σχόλια.
   Για να ενημερωθείτε υπεύθυνα για το ζήτημα της μητέρας σας, καλέστε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, στο Τμήμα Συντάξεων Γήρατος, στο τηλ: 2131519326.

   Διαγραφή
 117. Την αδελφή μου , συνταξιούχο του ΟΓΑ εδώ και
  30 χρόνια , λόγω αναπηρίας,(61 χρονών) ο ταχυδρόμος (ως ανταποκρίτης του ΟΓΑ) ρητά βεβαίωσε ότι δεν χρειάζεται να πάει για τον ΑΜΚΑ και ότι αυτός
  θα φρόντιζε,με αποτέλεσμα να της κόψουν την σύνταξη.
  Τώρα τί πρέπει να κάνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να πάει στα γραφεία του ΟΓΑ που εδρεύουν στην πρωτεύουσα του νομού, όπου διαμένει και να απογραφεί σωστά. Επίσης να καταγγείλει την ανάρμοστη συμπεριφορά και την αφερεγγυότητα του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
   Χριστός Ανέστη!

   Διαγραφή
 118. Καλησπέρα
  Πρίν 20 μέρες πέθανε ο πατέρας μου ο οποίος επαιρνε σύνταξη γήρατος 580 ευρώ απο τον ΟΓΑ
  Η Μητέρα μου είναι 80 ετών συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ και παορνει 420

  Μπορεί η μητέρα μου να πάρει και τις δύο συντάξεις ? αν οχι

  Μπορεί η μητέρα μου να επιλέξει την σύνταξη του πατέρα μου που 'ηταν περισσότερα τα χρήματα η θα έχει κάποια μειωση στο ποσο της σύνταξης?

  Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός ώστε να κάνω τις ενέργειες που χρειάζετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να πάρετε όλα τα έγγραφα που αφορούν τις συντάξεις των γονιών σας και να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, του νομού όπου διαμένετε. Πρέπει να δουν όλες τις πληροφορίες για να σας απαντήσουν.

   Διαγραφή
 119. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ 21 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 03/01/1962 . ΕΧΩ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΕΙ. ΕΙΜΑΙ ΧΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΙΚΡΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΝΕΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΠΡΟΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΛΟΓΩ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ? ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ. ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι διατάξεις για πρόωρη συνταξιοδότηση με ανήλικο τέκνο, δεν ισχύουν για τον ΟΓΑ. Επομένως θα πρέπει να φτάσετε στο όριο ηλικίας που ορίζει ο ΟΓΑ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε.

   Διαγραφή
 120. καλησπέρα η μητέρα μου είναι 63 χρονων έμεινε χήρα ,ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος ογα η ασφάλεια που δικαιούται είναι 103 ευρώ δεν είναι πολύ άδικο για τις αγρότισσες καθώς δεν μπορει η ίδια να κοιτάξει μόνη της τα χωράφια γιατι όπως ξέρετε οι περισσότερες εργάσιες είναι καθαρά ανδρικες και ούτε γιος υπήρχε να τα αναλάβει .Ετσι αναγκάστηκε να βγει στα εργοστασια που και εκει η ηλικία της είναι αποτρεπτικος παράγοντας.θεωρώ ότι ειδικα για τις χήρες αγρότισσες έπρεπε να υπάρχει ειδική μέριμνα μιας και δεν μπορούν μόνες τους χωρίς την παρουσία άντρα να δουλέψουν τα χωράφια1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. είμαι 45 χρονών.Μέχρι τα 28 μου χρόνια ζούσα στην Μυτιλήνη.Γραφτηκα στην ασφάλεια του ΟΓΑ 21 χρονών γιατι οι γονείσ μου ήταν αγρότες.Την ασφάλειά μου την χρησιμοποίησα μέχρι 30 χρονών στο νησί.Την επόμενη χρονιά ηρθα στην ΑΘήνα γιατί παντρεύτηκα.Ο Πατέρας μου εξακολουθεί να μου πληρώνει την ασφάλειά μου από το νησί στο πατρικό μου όνομα.ΣΤΟ Όνομά μου απο γονική παροχή έχω ένα βοσκότοπο και κτήματα με ελιές.Δεν έχω άλλη ασφάλεια στο όνομά μου μόνο ιατρική περιθαλψη από το σύζυγο στο ΤΕΒΕ ως προστατευόμενο μέλος.Δικαιούμαι σύνταξη στα γεράματα ή πάνε χαμένα τα χρήματά μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Εφ' όσον πληρώνονται οι εισφορές σας, όταν συμπληρώσετε τα απαραίτητα ένσημα και το όριο ηλικίας, θα πάρετε σύνταξη από τον ΟΓΑ, ασχέτως αν ασχολείσθε με αγροτική εργασία ή όχι. Δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματα που έχουν και θα δοθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ.ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΙΛΑΤΕ.ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΓΑ ΔΕΝ ΕΧΩ.ΕΙΜΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.Ο ΟΓΑ ΜΕ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΙΧΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΓΙΝΟΜΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΩ.ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ.ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΔΕΝ ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ .ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΤΙ ΚΡΟΙΔΕΥΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΔΙΝΩ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΕΛΠΙΖΩ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΕΧΤΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΗ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αργήσαμε να σας απαντήσουμε διότι τα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Καταφέραμε να μάθουμε ότι προκειμένου να πάρετε σύνταξη αργότερα, θα πρέπει να δηλώνετε παράλληλα και δηλώνετε εισοδήματα από γεωργικές εργασίες.
   Μπορείτε κι εσείς να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του ΟΓΑ στα τηλέφωνα: 2131519223, 2131519149.

   Διαγραφή
 124. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 53 ΕΤΩΝ.ΑΠΟ ΤΟ 1987 ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΓΑ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ 19 ΧΡΟΝΙΑ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΜΕΣΑ? (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΕ)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά θα πρέπει να ρωτήσετε τον ανταποκριτή του ΟΓΑ και να ρωτήσει για το αν ο ΟΓΑ θα της δώσει σύνταξη (όποτε έρθει η ώρα), ενώ δε δηλώνει αγροτικά εισοδήματα.
   Παράλληλα πρέπει να περάσει από ΚΕΠΑ. Αν της δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΙΚΑ. Τη σύνταξη θα την πάρει από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ).
   Επομένως το σημαντικότερο όλων είναι η απόφαση των ΚΕΠΑ και το αμέσως επόμενο αν θα πάρει σύνταξη ή επιπλέον χρήματα επί της σύνταξής της από τον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 125. Για σασ.Ο αντρασ μου ειναι 53 ετων. προσφατα πηρε απο τα Κ.Ε.Π.Α την αποφαση με 80% αναπηριασ.τα τελευτεα 4 χρονια ειναι ασφαλησμενοσ στο Ο.Γ.Α Το 2002 μεχρη το 2007 ηταν στο Τ.Ε.Β.Ε και πρην απο αυτα ειχε Ι.Κ.Α .Θα θελαμε να μαθουμε τι συνταξη μπορει να παρει και απο ποιο ασφαληστικο φορεα και εχει και ενα ανηλικο παιδι.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Ο σύζυγός σας θα πάρει διαδοχική σύνταξη από τον τελευταίο ασφαλιστικό του φορέα, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ΟΓΑ. Είναι μία διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, διότι ο ΟΓΑ θα ζητήσει εγγράφως να του απαντήσουν τα άλλα δύο ταμεία για το ποσό της σύνταξης που θα δώσουν (ανάλογα πάντα με τα έτη ασφάλισης).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. γεια σας.ο πατερας μου ηταν ανασφαλιστος.πεθανε πριν 3 μηνες.ηταν 65 και 9 μηνων.η μητερα μου ειναι 59 χρονων αγροτισσα ασφαλισμενη στον ογα περιπου 20 χρονια.δεν παιρνει συνταξη.μπορει να παρει καποια συνταξη για τον ανδρα της π.χ την συνταξη ανασφαλιστου υπερηλικα.ωσπου να βγει και η ιδια σε συνταξη σε κανα 6 χρονια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τη σύνταξη υπερηλίκων παίρνουν όσοι δεν έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από άλλον φορέα, άνω των 67 ετών. Η μητέρα σας είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ και δεν είναι υπερήλικας. Επομένως η μόνη σύνταξη που θα πάρει είναι η δική της, όταν φτάσει στο όριο ηλικίας.

   Διαγραφή
 128. συνταξη χηρειας η καποιο αλλο επιδομα πχ [προνοια]δεν θα παρει η μητερα μου;πως θα ζησει;θα πρεπει να γινει 65 για να παρει συνταξη απο τον ογα;ως τοτε;πως θα τα βγαζει περα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν ο θανών πατέρας σας, δικαιούντο σύνταξη, η μητέρα σας μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη χηρείας. Αν όχι, από ποιόν φορέα να την πάρει;
   Όσον αφορά την πρόνοια, θα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει κάποιο επίδομα (όπως αναπηρία ή οικονομική αδυναμία).
   θα σας συνιστούσαμε να δείτε αρχικά το ενδεχόμενο να της σύνταξης χηρείας από το ταμείο του πατέρα σας και αν δεν δικαιούται, τότε να απευθυνθείτε στην πρόνοια της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 129. ειμαι στρατιωτικος με 20 χρονια υπηρεσιας και τρια ανηλικα τεκνα.η ηλικια μου ειναι 40.μπορω να παρω συνταξη και ποσο περιπου.υπαρχει καποιος νομος και μεχρι ποτε ισχυει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας για να πάρετε τις πληροφορίες που ζητάτε. Όπως ήδη γνωρίζετε, για τους στρατιωτικούς ίσχυε διαφορετικό καθεστώς συνταξιοδότησης, απ' ότι σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

   Διαγραφή
 130. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ! ΕΙΜΑΙ 61 ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΣΑΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ.ΛΟΓΩ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΕΡΓΟΣΗΜΑ.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ .ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρετε πίσω χρήματα από αυτά που έχετε πληρώσει, θα πρέπει να κάνετε διακοπή ασφάλισης από τον ΟΓΑ. Έτσι όμως χάνετε το συνταξιοδοτικό δικαίωμά σας.
   Για πιό εμπεριστατωμένη εικόνα, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής που διαμένετε, ή στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, Πατησίων 30, στον 6ο όροφο.

   Διαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...