Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Παροχές ΟΓΑ


Ο ΟΓΑ παρέχει ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη στους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού (σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών δικαιούνται άμεσα τις παροχές περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν τις δικαιούνται από τον ΟΓΑ.
Δικαιούχοι περίθαλψης Ο.Γ.Α.

Περίθαλψη από τον ΟΓΑ δικαιούνται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του.

Ι) Άμεσα ασφαλισμένοι είναι:


1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάθε κατηγορίας (Αναπηρίας, Γήρατος, Χηρείας, Ορφανείας, Υπερηλίκων).

2. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με δόσεις και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

3. Μοναχοί – Μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε αγροτικές εργασίες.

4. Οι Έλληνες το γένος κληρικοί και μοναχοί των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καθώς και οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά.
ΙΙ) Έμμεσα Ασφαλισμένοι είναι:

1. Οι σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα και συντηρούνται απ’ αυτούς.

2. Τα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

3. Τα παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον είναι άνεργα και άγαμα.

4. Τα παιδιά, φοιτητές ή σπουδαστές, μέχρι και δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών τους, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμα και άνεργα.

5. Τα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, που συγκατοικούν και συντηρούνται από ασφαλισμένο ή συνταξιούχο του ΟΓΑ γονέα.

6. Τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά τα οποία συνοικούν και συντηρούνται από συγγενείς τους- ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας-οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται για περίθαλψη στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν δικαιούνται τις παροχές περίθαλψης του ΟΓΑ.

Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί για κάθε ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο και χωρίς αυτό ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να τύχει καμίας παροχής ασθένειας από τον ΟΓΑ.

Για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας του (τόπος κατοικίας για τους συνταξιούχους θεωρείται ο τόπος πληρωμής της σύνταξής τους) προκειμένου να εγγραφεί στα τηρούμενα απ΄ αυτόν Μητρώα Δικαιούχων Περίθαλψης του ΟΓΑ, προσκομίζοντας το Δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας , καθώς και πρόσφατη φωτογραφία.
Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ προκειμένου να εκδώσει ή να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ, θα πρέπει να ζητήσει, αν πρόκειται για συνταξιούχο, το τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξής του , ενώ αν πρόκειται για πρόσωπο το οποίο έχει απογραφεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, την τελευταία απόδειξη καταβολής των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το Μητρώο υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και αν αυτός αδυνατεί να υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε υπογράφεται από το – τη σύζυγο ή από κάποιο ενήλικο παιδί του.

Διάρκεια ισχύος βιβλιαρίου υγείας

1. Τα βιβλιάρια υγείας, για τους συνταξιούχους γήρατος, ανασφάλιστους υπερήλικες και συνταξιούχους αναπηρίας εφόρου ζωής, ισχύουν ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.

Τα βιβλιάρια Υγείας των συνταξιούχων ανασφαλίστων υπερηλίκων οι οποίοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού, θα εκδίδονται ή θα θεωρούνται, με διάρκεια ισχύος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου εκδίδονται ή προσκομίζονται για θεώρηση, εκτός των περιπτώσεων που το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους, οπότε θα θεωρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Ειδικού Δελτίου.

2. – Για τους εγγεγραμμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον κατά τη χρονική στιγμή που ζητείται η θεώρηση δεν υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες εισφορές σύνταξης και ασθένειας για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,

- για τους συνταξιούχους με προσωρινή αναπηρία,

- για τους συνταξιούχους χηρείας και ορφανείας και

- για τα προστατευόμενα μέλη όλων των ανωτέρω κατηγοριών, (παρ.1 και 2) τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου προσκομίζονται για θεώρηση.

Εξαίρεση αποτελούν τα βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ των αλλοδαπών, για τη θεώρηση των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η λήξη της άδειας παραμονής τους, καθώς και των προστατευομένων μελών των ασφαλισμένων – συνταξιούχων, για τα οποία θα λαμβάνεται υπόψη η συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1539/85 (εγκύκλιος ΟΓΑ 11/2000).

Οι απασχολούμενοι με αμοιβή (μόνιμα ή περιστασιακά) σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του Ν.3232/2004, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι μετακλητοί αλλοδαποί, δικαιούνται παροχές υγείας, μετά την παρέλευση τριμήνου ασφάλισης από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή καταχωρείται στο Απογραφικό δελτίο κατά την απογραφή του ασφαλισμένου και του εργοδότη.

Εξυπακούεται ότι για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής ή διαγραφής της ασφάλισής τους από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να καλούνται, προκειμένου να ακυρώνονται τα βιβλιάριά τους.

Σε κάθε βιβλιάριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου – συνταξιούχου. Στα βιβλιάρια των προστατευομένων μελών τίθεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου – συνταξιούχου από τον οποίο έλκουν το δικαίωμα περίθαλψης .

Η ισχύς του βιβλιαρίου ανανεώνεται από τον Ανταποκριτή του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στον Προϊστάμενο του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά.

Διευκρινίζεται ότι το βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια


ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ο.Γ.Α.

Οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΟΓΑ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνονται, με το βιβλιάριο υγείας τους, στα Αγροτικά Ιατρεία ή στα Κέντρα Υγείας ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κρατικών ή συμβλημένων με τον ΟΓΑ Θεραπευτηρίων, για να τους προσφερθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, για να υποβληθούν στις αναγκαίες μικροβιολογικές ή άλλες παρακλινικές εξετάσεις, για συνταγογράφηση ή για να εισαχθούν για νοσηλεία, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του Θεραπευτηρίου.
Οι παρακλινικές εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών θεραπευτηρίων με το βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ.Στους εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του, ο ΟΓΑ αποδίδει δαπάνες για τις παρακάτω αναφερόμενες εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν, χωρίς επιβάρυνσή τους, σε συμβλημένα με τον ΟΓΑ Εργαστήρια, ή να πραγματοποιηθούν με δαπάνες τους, σε μη συμβλημένα Εργαστήρια και να αποδοθεί η σχετική δαπάνη στους ασφαλισμένους με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Οι εξετάσεις αυτές είναι:

- Σπινθηρογραφήματα

- Υπερηχογραφήματα

- Ορμονολογικές εξετάσεις (Τ3-Τ4-ΤSH- FSH-LH- οιστροδιόλη- προλακτίνη- προγεστερόνη)

- Καρκινικοί δείκτες (CA- CEA- PSA- MCA κ.λ.π.)

- Μαστογραφία,Test – Pap

- Eνδοσκοπικές εξετάσεις – προγεννητικός έλεγχος χρωματοσωματικών ανωμαλιών

- Προσδιορισμός IGG- IGA- IGM

- Hλεκτρό -μυογραφήματα

- Χαρτογράφηση εγκεφάλου

- Καρυότυπος μυελού

- Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών

- Μαγνητική Τομογραφία

- Αξονική Τομογραφία

- Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία

- Υπερηχογράφημα με τεχνική DOPPLER

- Έγχρωμη αγγειοδυναμογραφία (TRIPLEX SCAN)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ο.Γ.Α.

Περιλαμβάνει:

- Πλήρη νοσοκομειακή – μαιευτική περίθαλψη στη Γ΄ θέση των κρατικών νοσοκομείων, των θεραπευτηρίων του ΙΚΑ και των συμβεβλημένων θεραπευτηρίων και κλινικών.

- Αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευτεί σε βελτιωμένη θέση, τότε βαρύνεται με τη διαφορά των δαπανών από την Γ΄ θέση στη βελτιωμένη.

- Εκπαίδευση σε Ιδρύματα τυφλών, κωφών, αναπήρων και απροσάρμοστων παιδιών.

- Περίθαλψη σε κρατικά και συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ Άσυλα Ανιάτων.

- Παροχή Υπηρεσιών Αποθεραπείας – Αποκατάστασης σε εξειδικευμένα κέντρα.

- Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.


Διαδικασία εισαγωγής σε θεραπευτήρια:

1. Σε Νοσοκομεία:

Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε νοσοκομείο, γίνεται από τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου με την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ.

2. Σε άσυλα Ανιάτων:

Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε Άσυλα Ανιάτων, με τα οποία ο ΟΓΑ έχει συνάψει σύμβαση, γίνεται, αφού πρώτα ο ασθενής υποβάλει στο Άσυλο σχετική αίτηση και χορηγηθεί στη συνέχεια έγκριση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, τηρούμενης πάντοτε της σειράς προτεραιότητας στο Άσυλο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του ασθενή στο Ίδρυμα, είναι να μη μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Επίσης, προϋπόθεση για την εισαγωγή του είναι να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τον Κανονισμό των Ασύλων (δηλ. το άτομο που πρόκειται να εισαχθεί να μην πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, καρκίνο, ψυχικές παθήσεις).

3. Σε Ειδικά Σχολεία – Ιδρύματα:

Για ορισμένες κατηγορίες παιδιών (τυφλών, κωφών, αναπήρων και απροσάρμοστων) παρέχεται περίθαλψη από τον ΟΓΑ σε Ειδικά Ιδρύματα – Σχολεία, με τα οποία ο ΟΓΑ έχει σύμβαση.

Για να εισαχθεί ο ασθενής στα Ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να προσκομίσει, αυτός ή κάποιος συγγενής του, το βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ και έγκριση από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας στην οποία υπάγεται το Ίδρυμα.

Για τη χορήγηση της έγκρισης από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας απαιτούνται:

α) Υπεύθυνη δήλωση – αίτηση του πατέρα ή κηδεμόνα του παιδιού προς το Ίδρυμα, με την οποία να εκφράζει την επιθυμία για τη φοίτηση του παιδιού.

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού και

γ) Γνωμάτευση (έκθεση) των αρμόδιων του Ιατροπαιδαγωγικού και Συμβουλευτικού Σταθμού του Ιδρύματος.

4. Σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές:

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να νοσηλευτούν σε συμβεβλημένη με τον ΟΓΑ κλινική, με την προσκόμιση παραπεμπτικού Κρατικού γιατρού.

Σε επείγοντα περιστατικά άμεσης εισαγωγής για νοσηλεία, η κλινική ειδοποιεί εντός 48 ωρών τη Δ/νση Υγείας (Ελεγκτή Γιατρό) για να πάρει σχετική έγκριση.

Ο ελεγκτής γιατρός εγκρίνει ή όχι σε κάθε περίπτωση τη νοσηλεία σε συμβλημένη Ιδιωτική Κλινική.

Αν ο Ελεγκτής Γιατρός δεν εγκρίνει τη νοσηλεία στην Κλινική, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή μέσα σε 48 ώρες στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας. Οι δαπάνες νοσηλείας αποδίδονται από τον ΟΓΑ απευθείας στις Κλινικές.

5. Σε συμβεβλημένα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης:

α) Παρέχονται Υπηρεσίες Αποθεραπείας – Αποκατάστασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική στέρηση.

- Η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε Κέντρα Αποκατάστασης, ως εσωτερικών ασθενών, πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται αποκατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν για νοσηλεία ασφαλισμένοι των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια.

- Για την παροχή Υπηρεσιών Αποθεραπείας – Αποκατάστασης στους εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, θα πρέπει η νόσος από την οποία πάσχουν να είναι τουλάχιστον μέσου σταδίου.

Αποκατάσταση δεν χορηγείται πέραν των 2 ετών.

β) Παρέχονται υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και παραμονής στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτομα με ειδικές ανάγκες με ανώτατο όριο παραμονής τις 16 ώρες ημερησίως.

6. Σε συμβλημένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

α) Παρέχονται Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί νοσηλεία τουλάχιστον ενός έτους σε ψυχιατρικό τμήμα Κρατικού Νοσοκομείου ή Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης αναγνωρισμένης από το Κράτος.

β) Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, σε κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, σε ειδικά Κέντρα Κοινωνικής επανένταξης και ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής επανένταξης, καθώς και σε προγράμματα φιλοξενουσών οικογενειών.

Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας.

7. Σε μη συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές:

Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες κινδυνεύει η ζωή του ασθενή και δεν είναι δυνατή η άμεση εισαγωγή του σε νοσοκομείο, δύναται να εγκριθεί (με αιτιολογημένη απόφαση) η νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη Κλινική από τη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάγεται η Κλινική, ή από το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΟΓΑ.

Η έγκριση από τη Δ/νση Υγείας ή το Υποκατάστημα του ΟΓΑ ζητείται από τον ασθενή ή τους οικείους του, εντός 48 ωρών από την εισαγωγή του στην Κλινική.

Αν δεν εγκριθεί η νοσηλεία, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης Παροχών Υγείας του ΟΓΑ.

Οι δαπάνες νοσηλείας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, αποδίδονται στον ασθενή ή υπό προϋποθέσεις στην Κλινική, αφού προηγουμένως κατατεθούν πρωτότυπα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής του ασθενή, σε Νοσοκομείο, συμβεβλημένη Κλινική, Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Άσυλο και Ίδρυμα κατατίθεται το βιβλιάριο υγείας του ασθενή στο Θεραπευτήριο και παραλαμβάνεται κατά την έξοδο του ασθενή, χωρίς να καταβάλλεται καμιά δαπάνη, εφόσον η νοσηλεία γίνει στη Γ΄ θέση.


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ο.Γ.Α.

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

- Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.).

- Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες, ουροσυλλέκτες, συσκευές εισπνοών, σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.)

- Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι (φιάλη οξυγόνου, νεφελοποιητής, ενοίκιο συμπυκνωτή, Β-ΡΑΡ, C-PAP, αναπνευστήρας όγκου).
- Προθέσεις για μετεγχειρητικές καταστάσεις (ακουστικά βαρηκοίας, γυαλιά, μηχανήματα ομιλίας).

- Ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα και τεχνητά μέλη, όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.).

- Αναλώσιμα είδη στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενο) και τύπου ΙΙ (ινσουλινοθεραπευόμενο).

- Αναλώσιμα και μη αναλώσιμα είδη στους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι.

- Συσκευές για αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση.

- Εμφυτεύσιμα είδη, όπως νευροδιεγέρτες, κοχλιακά, αντλίες ινσουλίνης.

- Δαπάνες μετακίνησης (΄Εκτακτες μετακινήσεις, μεταφορά ασθενών με ειδική ναύλωση, μετακινήσεις χρονίως πασχόντων και νεφροπαθών).

- Δαπάνες για χρήση Αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας (μέχρι 8 νύχτες για κάθε νοσηλεία).

- Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία, ψηφιακή εκλεκτική αγγειογραφία του υπερηχογραφήματος με τεχνική DOPPLER και της έγχρωμης αγγειοδυναμογραφίας TRIPLEX SCAN, ειδικές εξετάσεις και θεραπείες.

Δικαιολογητικά – Έκταση πρόσθετων παροχών:

Για όλες τις πρόσθετες παροχές που προαναφέραμε, πλην των δύο τελευταίων περιπτώσεων, προκειμένου να αποδοθεί από τον ΟΓΑ η νόμιμη δαπάνη, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίσει:

- Αίτηση

- Γνωμάτευση Κρατικού Θεραπευτηρίου, θεωρημένη από τον Ελεγκτή Γιατρό ΟΓΑ, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα χορήγησης του είδους ή διενέργειας της εξέτασης και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από τον Ελεγκτή Γιατρό ΟΓΑ.

- Βιβλιάριο υγείας ή σχετική βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ,

Επιπλέον των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, απαιτούνται κατά περίπτωση:

α) Για αναπνευστικές συσκευές και ειδικότερα:

- Για ενοικίαση συμπυκνωτή

- Προσφορές δύο εταιρειών και προσφορά της εταιρείας από την οποία νοικιάζει τη συσκευή κατά την αρχική ενοικίαση καθώς και στην περίπτωση που αναπροσαρμόζεται η τιμή του ενοικίου.

- Υπεύθυνη δήλωση του ασθενή ή στενού συγγενικού προσώπου από την οποία να προκύπτει ότι κάνει χρήση της συσκευής το συγκεκριμένο μήνα.

- Για αγορά συσκευής C-PAP

- H ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να συνοδεύεται και από αναλυτική έκθεση από την πρώτη και δεύτερη μελέτη ύπνου, η οποία θα πρέπει να διενεργείται σε Κρατικό Νοσοκομείο.

- Για αγορά συσκευής Β-PAP καθώς και αναπνευστήρα όγκου

Από την ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να προκύπτει:

- Το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενή.

- Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της συσκευής από το οικογενειακό

περιβάλλον του ασθενή.

- Προσφορές δύο εταιρειών και της εταιρείας από την οποία προμηθεύεται τη συσκευή. Για χρήση οξυγόνου, η αποδιδόμενη μηνιαία δαπάνη ανά ασφαλισμένο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 180,00 € συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης μεταφοράς του οξυγόνου.

β) Για τα ορθοπεδικά είδη, αποδίδεται ποσό μέχρι εκείνο που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο του Ε.Ι.Α.Α.

- Για τη χρησιμοποίηση αεροστρώματος στο σπίτι αποδίδεται:

- Για αγορά, ποσό μέχρι 176,08 € και

- Για ενοικίαση, η σχετική δαπάνη για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών.

- Για τη χορήγηση αναπηρικού αμαξιδίου αποδίδεται ποσό μέχρι 365,00 €.

Κατ’ εξαίρεση, στα άτομα που πάσχουν από παραπληγία- τετραπληγία, παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας ειδικού, ελαφρού τύπου, πτυσσόμενου αναπηρικού αμαξιδίου.

Το ποσό, που αποδίδεται για την αγορά του ανωτέρω αμαξιδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.820,00 €.

Η πάθηση και η ανάγκη χρησιμοποίησης ειδικού ελαφρού τύπου αμαξιδίου θα πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση Διευθυντή ή νόμιμου αναπληρωτή του, ειδικότητας νευρολόγου ή ορθοπεδικού Κρατικού Θεραπευτηρίου.

Ειδικά σε ασφαλισμένους του Οργανισμού ηλικίας μέχρι 30 ετών για την αγορά ειδικού τύπου πτυσσόμενου αναπηρικού αμαξιδίου αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 2.500,00 €.

Αντικατάσταση του αναπηρικού αμαξιδίου με δαπάνες του ΟΓΑ γίνεται μετά παρέλευση πενταετίας και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί.

Σε κάθε περίπτωση αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου απαιτείται επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στενού συγγενικού προσώπου του ασθενή, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση παράδοσης του αμαξιδίου στο πλησιέστερο της κατοικίας του ασθενή Θεραπευτήριο, όταν ο ασθενής δεν θα το έχει πλέον ανάγκη.

γ) Για τα μέσα παροδικής χρήσης (σάκοι, καθετήρες, επιθέματα κλπ) η χορηγούμενη μηνιαία ποσότητα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60 σάκους το μήνα. Στα επιθέματα κατακλίσεων το ανώτατο μηνιαίο ποσό έχει ορισθεί στα 400,00 €.

δ) Στους ασθενείς που πάσχουν από νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, χορηγείται για μία μόνο φορά συσκευή για τη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα.

Τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη (σύριγγες, βελόνες, ταινίες μέτρησης σακχάρου κ.λ.π.) χορηγούνται με την έκδοση συνταγής. Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, μπορούν να προμηθεύονται έως εκατό (100) τεμάχια το μήνα ανά είδος (ταινίες, βελόνες, σκαρφιστήρες), ενώ οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, μπορούν να προμηθεύονται έως πενήντα (50) τεμάχια το μήνα ανά είδος. Σύριγγες μπορούν να προμηθεύονται ανάλογα με τη συχνότητα των ενέσεων.

ε) Για τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούν οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τη μέθοδο της συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης (Σ.Φ.Π.Κ.) όπως γάζες, λευκοπλάστ κλπ και μεταφορά διαλυμάτων, αποδίδεται μηνιαίως ποσό ύψους 155,00 €.

στ) Για τα μη αναλώσιμα υλικά (ζυγαριές, λαβίδες κλπ) που χρησιμοποιούν οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε Σ.Φ.Π.Κ. αποδίδεται εφάπαξ, η αξία αγοράς τους.

ζ) Για τη συσκευή της αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης, θα πρέπει από τη γνωμάτευση του ιατρού Διευθυντού Νεφρολογικής Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου να προκύπτει, ότι μετά από την αξιολόγηση των κριτηρίων (ιατρικών – κοινωνικών και οικονομικών), επιβάλλεται η χρησιμοποίηση του σχετικού μηχανήματος.

Δαπάνες μετακίνησης ασθενών:

Ο ΟΓΑ αποδίδει δαπάνες μετακίνησης ασθενών και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Έκτακτες μετακινήσεις.

2. Μεταφορά ασθενών με ειδική ναύλωση.

3. Μετακινήσεις χρονίως πασχόντων ασθενών.

4. Μετακινήσεις νεφροπαθών.

1.Έκτακτες Μετακινήσεις:

Αν στον τόπο διαμονής του ασθενή δεν είναι δυνατή η παροχή νοσηλείας και δεν μπορεί αυτός να μετακινηθεί με τα συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΟΓΑ αποδίδει τη δαπάνη μετακίνησης του ίδιου του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού του με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μεταφορικό μέσο (ταξί, πλοιάριο, ελικόπτερο κλπ).

Σε ειδικές περιπτώσεις αποδίδεται η δαπάνη μετακίνησης του ασθενή και του τυχόν συνοδού με αεροπλάνο ή πλοίο, εφόσον πρόκειται για επείγον περιστατικό και επιβάλλεται, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του ασθενή, η άμεση παροχή περίθαλψης σε Θεραπευτήριο.

Επίσης, αποδίδεται η δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, αν, κατά την έξοδο από Θεραπευτήριο, η επιστροφή του στον τόπο διαμονής του ή η μεταφορά του σε άλλο Θεραπευτήριο, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε φορείο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

- Γνωμάτευση του Θεραπευτηρίου από το οποίο γίνεται η μετακίνηση ή του Θεραπευτηρίου στο οποίο γίνεται η εισαγωγή, από την οποία να προκύπτει ότι στον τόπο διαμονής του ασθενή δεν μπορούσε να αντιμετωπισθεί το περιστατικό και ότι η μεταφορά του σε άλλο Θεραπευτήριο ή η επιστροφή του στον τόπο διαμονής του, επιβαλλόταν να γίνει με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο.

Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνει με αεροπλάνο ή πλοίο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το περιστατικό ήταν επείγον.

- Βεβαίωση του Νοσοκομείου και της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, όταν η μετακίνηση έγινε από έδρα νομού ή έδρα Νοσοκομείου, με ιδιωτικό ασθενοφόρο.

- Αποδείξεις εισιτήρια μεταφορικού μέσου.

- Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή σχετική βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ.

2. Ειδική Ναύλωση:

Η μεταφορά ασθενή με ειδική ναύλωση πλοίου, ελικόπτερου, αεροπλάνου, γίνεται μέσω του ΕΚΑΒ-166 και με τη διαδικασία που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Μετακινήσεις Χρονίως Πασχόντων Ασθενών:

Για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν ανάγκη περιοδικής μετακίνησης για την παροχή σ’ αυτούς της αναγκαίας νοσηλείας, στην οποία περιλαμβάνεται και η διενέργεια εξετάσεων, ο ΟΓΑ αποδίδει την καταβληθείσα δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη συνολικά για κάθε μήνα που πραγματοποιείται η μετακίνηση, από το ποσό των 310,00 €.

Σε περίπτωση μετακίνησης ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, αποδίδεται για κάθε μετακίνηση του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, ποσό ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής και με ανώτατο ποσό των 310, 00 € .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση των σχετικών δαπανών είναι:

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

- Βεβαίωση του Ελεγκτή Γιατρού ΟΓΑ του Νοσοκομείου στο οποίο παρακολουθείται ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης, η ανάγκη και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των περιοδικών μετακινήσεων για περίθαλψη, καθώς και η ανάγκη παρουσίας συνοδού.

- Αποδείξεις ονομαστικές ή εισιτήρια Ο.Α. ή βεβαίωση ΚΤΕΛ κλπ για το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου.

- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής, σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.

- Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή βεβαίωση Ανταποκριτή ΟΓΑ, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ και η ισχύς του.

4. Μετακινήσεις Νεφροπαθών:

Στους νεφροπαθείς οι οποίοι μετακινούνται περιοδικά για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων, ως εξωτερικοί ασθενείς, ο ΟΓΑ αποδίδει για κάθε μήνα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετακινήσεων:

α) Αν η μετακίνηση γίνεται εντός των ορίων του Νομού του τόπου κατοικίας τους το ποσό των 450,00 €.

β) Αν η μετακίνηση γίνεται εκτός των ορίων του Νομού του τόπου κατοικίας τους ή για τη μετακίνηση, γίνεται χρήση θαλασσίου μέσου μεταφοράς, το ποσό των 650,00 €.

Δαπάνες αποκλειστικής νυχτερινής αδελφής:

Από τον ΟΓΑ αποδίδεται η δαπάνη για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Θεραπευτήριο του ΙΚΑ.

Το ποσό που αποδίδεται είναι ίσο με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένο κατά 25% για νυχτερινή απασχόληση και κατά 75% για εργασία τις Κυριακές και επίσημες αργίες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

- Βεβαίωση του Δ/ντή της Κλινικής του Νοσοκομείου, θεωρημένη από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΟΓΑ, ότι είναι εξαιρετικά βαρύ περιστατικό και επιβαλόταν συνεχής παρουσία αποκλειστικής αδελφής.

- Βεβαίωση του Διοικητικού Διευθυντή του νοσοκομείου για την αδυναμία κάλυψης της ανάγκης από το προσωπικό.

- Έγκριση από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό του ΟΓΑ η οποία θα πρέπει να δίνεται πριν την έξοδο του ασθενή από το Θεραπευτήριο.

- Απόδειξη αποκλειστικής από τα μπλοκ που έχουν χορηγηθεί από το Ι.Κ.Α., θεωρημένη από διευθύνουσα αδελφή για το διάστημα απασχόλησης και το γνήσιο της υπογραφής.

- Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ στην οποία φαίνεται ο αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου.

Η αίτηση και οι παραπάνω βεβαιώσεις συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, το οποίο υπάρχει στα Νοσοκομεία. Ο ασθενής ή κάποιος συγγενής θα πρέπει να ζητά το σχετικό έντυπο από το γραφείο κίνησης ασθενών του Θεραπευτηρίου.

Κατά της γνωμάτευσης του Ελεγκτή Γιατρού, που δεν εγκρίνει αποκλειστική αδελφή, επιτρέπεται προσφυγή στον Προϊστάμενο Υγειονομικής Περίθαλψης ΟΓΑ, η απόφαση του οποίου είναι οριστική.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, με δαπάνες του ΟΓΑ, αποκλειστικής αδελφής, από ασθενείς που νοσηλεύονται για παραπληγία-τετραπληγία ή νεύρο-ψυχιατρικές παθήσεις. Ειδικά οι πάσχοντες από παραπληγία-τετραπληγία που νοσηλεύονται στα ανωτέρω θεραπευτήρια για άλλη πάθηση, εκτός της παραπληγίας – τετραπληγίας, δύνανται να χρησιμοποιούν μία βάρδια το εικοσιτετράωρο κατ’ επιλογή τους.

Η χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 8 νύχτες για κάθέ νοσηλεία.

Δικαιούχος είσπραξης πρόσθετων παροχών περίθαλψης:

- Δικαιούχος είσπραξης δαπανών περίθαλψης είναι ο ασφαλισμένος

- Η πληρωμή των δαπανών περίθαλψης στους δικαιούχους γίνεται μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ο.Γ.Α

Ο ΟΓΑ χορηγεί:

- Επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

- Βοήθημα τοκετού, σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό Μαιευτήριο και επιβαρυνθεί με τις δαπάνες η ίδια η ασφαλισμένη.

Ποσά παροχών μητρότητας
α) Επίδομα κυοφορίας και λοχείας μέχρι του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως ισχύει κάθε φορά

Σε περίπτωση που θα γεννηθούν δίδυμα, τρίδυμα κ.λ.π. και βρίσκονται στη ζωή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση των παροχών, το επίδομα αυτό αυξάνεται κατά 50% για κάθε παιδί, πέραν του ενός.

β) Βοήθημα τοκετού ίσο με το 50% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε θεραπευτήριο ή Μαιευτήριο στο οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ο ΟΓΑ δεν καταβάλλει δαπάνη για μαιευτική περίθαλψη.

Δικαιούχοι παροχών:

Δικαιούχος των παροχών μητρότητας είναι η μητέρα, στην οποία και καταβάλλονται οι παροχές αυτές.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας και εφόσον το παιδί που γεννήθηκε βρίσκεται στη ζωή, οι παροχές καταβάλλονται στο σύζυγό της.

Αν δεν υπάρχει σύζυγος ή ο σύζυγος εγκατέλειψε το παιδί που γεννήθηκε, οι παροχές καταβάλλονται σε συγγενικό πρόσωπο, που έχει αποδεδειγμένα τη φροντίδα του παιδιού.

Σε περίπτωση θανάτου μητέρας και παιδιού, καταβάλλεται μόνο το βοήθημα τοκετού στο πρόσωπο που πλήρωσε τις σχετικές δαπάνες.

Οι παροχές μητρότητας καταβάλλονται στους δικαιούχους με ταχυδρομική επιταγή.

Προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών μητρότητας:

Για τη χορήγηση από τον ΟΓΑ των προβλεπόμενων παροχών μητρότητας, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η γυναίκα που γέννησε, να ήταν δικαιούχος περίθαλψης ΟΓΑ κατά το χρόνο του τοκετού της.

2. Να έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Το βοήθημα τοκετού χορηγείται μόνο στην περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό Μαιευτήριο και επιβαρυνθεί η ενδιαφερόμενη με τις σχετικές δαπάνες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για τη χορήγηση από τον ΟΓΑ των ανωτέρω παροχών, πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση- δήλωση της δικαιούχου σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, που υπογράφεται από την ίδια ή το σύζυγό της. Σε περίπτωση θανάτου της δικαιούχου, η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται από το σύζυγό της αν δεν υπάρχει σύζυγος ή ο σύζυγος έχει εγκαταλείψει το παιδί που γεννήθηκε, η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται από το συγγενικό πρόσωπο, που έχει τη φροντίδα του παιδιού.

Η παραπάνω αίτηση-δήλωση κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας της ασφαλισμένης.

Μαζί με την αίτηση – δήλωση υποβάλλονται τα παρακάτω:

1. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, από την οποία να προκύπτει ότι η γυναίκα που γέννησε ήταν δικαιούχος περίθαλψης ΟΓΑ κατά το χρόνο του τοκετού. Η βεβαίωση αυτή είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης.

2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

3. Πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών του Μαιευτηρίου. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ζητούν και το βοήθημα τοκετού.

4. Σε περίπτωση θανάτου της ασφαλισμένης που γέννησε, απαιτείται και αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου της και

5. Αν τη φροντίδα του παιδιού που γεννήθηκε την έχει συγγενικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνει, ποια συγγένεια έχει με το παιδί που γεννήθηκε και ότι έχει πράγματι τη φροντίδα του παιδιού αυτού.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ο.Γ.Α.

Ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του πλήρη φαρμακευτική περίθαλψη.

Δικαιούχοι Φαρμακευτικής Περίθαλψης είναι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους που δικαιούνται Περίθαλψη από τον Οργανισμό και έχουν βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ που ισχύει.
Στους δικαιούχους περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΓΑ χορηγούνται από τους αρμόδιους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ ατομικά συνταγολόγια φαρμάκων.

Στα συνταγολόγια αυτά συνταγογραφούν :

Α) Κρατικοί Ιατροί

Κρατικοί γιατροί είναι οι Νοσοκομειακοί γιατροί, οι γιατροί των Κέντρων Υγείας, αγροτικοί γιατροί και οι γιατροί των λοιπών Κρατικών Υγειονομικών Μονάδων.

Εξομοιώνονται με Κρατικούς γιατρούς και μπορούν να εκδίδουν συνταγές ΟΓΑ, μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση :

α) Οι γιατροί Θεραπευτηρίων Κοινωφελών Ιδρυμάτων,

β) Οι γιατροί που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδρύματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και

γ) Γιατροί Νεφρολόγοι Διευθυντές Μονάδων Τεχνητού Νεφρού Ιδιωτικών Κλινικών, συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ για την διενέργεια αιμοκάθαρσης σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Β) Ιδιώτες Ιατροί που έχουν σύμβαση με τον ΟΓΑ

Εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει να επισκεφθεί συμβλημένο ιδιώτη γιατρό, καταβάλλει ο ίδιος τη δαπάνη της επίσκεψης η οποία, δεν αποδίδεται από τον ΟΓΑ στον ασφαλισμένο.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα συμβλημένα με τον ΟΓΑ φαρμακεία, εκτός από ορισμένα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης τα οποία χορηγούνται δωρεάν από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων, με την προσκόμιση πάντα του βιβλιαρίου υγείας και του συνταγολογίου, στο οποίο έχει αναγραφεί η συνταγή από τον θεράποντα ιατρό.

Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν για τα φάρμακα συμμετοχή 25%, με εξαίρεση τα φάρμακα που αφορούν την αντιμετώπιση και θεραπεία ορισμένων χρονίων παθήσεων, στα οποία η συμμετοχή είναι 10% ή χορηγούνται δωρεάν.

Η Θεώρηση των συνταγών φαρμάκων, όπου απαιτείται, (π.χ. αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη, ψυχοτρόπα ή ναρκωτικά φάρμακα), γίνεται από τους ελεγκτές γιατρούς ΟΓΑ, που εδρεύουν στις Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών και στα Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.

Ακόμη χορηγούνται ορμόνες, προϊόντα ειδικής διατροφής, εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και φάρμακα που κυκλοφορούν μόνο στο εξωτερικό,εφόσον κριθούν απαραίτητα για την υγεία των ασφαλισμένων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα φάρμακα της ίδιας θεραπευτικής ικανότητας.

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων που κυκλοφορούν μόνο στο εξωτερικό:

Α. Για να καλυφθεί από τον ΟΓΑ η δαπάνη αγοράς φαρμάκων από το εξωτερικό απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον ΟΓΑ για την οποία θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Βεβαίωση ή Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου (ειδικότητας σχετικής με την πάθηση) επί ειδικού εντύπου (έντυπο Α΄), όπου θα αναφέρεται η πάθηση, το φάρμακο που πρέπει να χορηγηθεί, η χρονική διάρκεια χρησιμοποίησής του, η δοσολογία χορήγησής του, καθώς και ότι το φάρμακο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο φάρμακο που ήδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

(Το έντυπο Α΄ μπορεί να το προμηθευτεί από τον ΟΓΑ, τις Υπηρεσίες Υγείας και τα Νοσοκομεία).

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του ασφαλισμένου και της σελίδας με την τελευταία παράταση ισχύος του.

Β. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ασφαλισμένος προμηθεύεται το φάρμακο από φαρμακείο της επιλογής του προσκομίζοντας την έγκριση εισαγωγής του φαρμάκου, συνταγή από το ατομικό του συνταγολόγιο και καταβάλλοντας ο ίδιος τη δαπάνη, η οποία του αποδίδεται, αφού υποβάλλει συμπληρωματικά στον ΟΓΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Συνταγή από το Ατομικό Συνταγολόγιο όπου θα αναγράφεται από τον γιατρό το φάρμακο και η ποσότητα αυτού (στο σύνολό της ή μέρος αυτής).

β) Την απόδειξη πώλησης (εκδίδεται από το φαρμακοποιό).

γ) Το αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του φαρμάκου από το φαρμακοποιό.

Διαδικασία χορήγησης προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής

Τα προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής χορηγούνται στους ασφαλισμένους που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα ή παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση τροφών.

Α) Για να καλυφθεί η δαπάνη αγοράς των προϊόντων αυτών απαιτείται προηγούμενη έγκριση ιατρού του ΟΓΑ, υποβάλλοντας στον ΟΓΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Βεβαίωση ή γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, στην οποία να αναφέρεται η πάθηση, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, τα είδη, η αναγκαία μηνιαία ποσότητα κάθε είδους καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται να χρησιμοποιηθούν.

γ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και της ΄σελίδας με την τελευταία παράταση ισχύος.

Β) Σε περίπτωση έγκρισης ο ασφαλισμένος υποβάλλει συμπληρωματικά τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α) Συνταγή από το ατομικό συνταγολόγιο όπου θα αναγράφονται από τον γιατρό τα προϊόντα ειδικής διατροφής και η ποσότητα αυτών.

β) Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς, στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, τα είδη και η ποσότητα των ειδών, η τιμή μονάδας και το ποσό που κατέβαλε για την αγορά τους.

Συνταγογράφοι ιδιώτες ιατροί στον Ο.Γ.Α.

Δικαιολογητικά ιδιωτών γιατρών για την παροχή δικαιώματος συνταγογράφησης σε δικαιούχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Ο.Γ.Α.:

1. Άδεια λειτουργίας ιατρείου.

2. Βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

3. Αριθμός μητρώου Τ.Σ.Α.Υ.

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή στα Υποκαταστήματα του ΟΓΑ ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. (αφορά μόνο για το νομό Αττικής τους γιατρούς με έδρα τις Νομαρχίες Αθηνών, Δυτικής Αθήνας και Ανατολικής Αθήνας), από όπου δίνεται και ο αριθμός μητρώου Ο.Γ.Α., ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στις συνταγές Ο.Γ.Α. που εκδίδει ο ιατρός.

Επίσης συμπληρώνονται και κατατίθενται τα παρακάτω έντυπα:

Α. «Γνωστοποίηση» του ιατρού προς τον ΟΓΑ,

Β. Απογραφικό δελτίο ιατρού.

Δικαίωμα συνταγογράφησης δίδεται μόνον σε ιδιώτες ιατρούς με ειδικότητα, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. στ’ του Π.Δ. 121/2008.

232 σχόλια:

 1. Η μητέρα μου γεννημένη το 1927 πήγε στη Γερμανία από το 1961 εως το 1984 και όταν επέστρεψε εγγράφηκε στο ΟΓΑ απ' όπου και σνταξιοδοτήθηκε το 1994. Η σύνταξη του ΟΓΑ διακόπηκε το 2000 επειδή άρχισε να συνταξιοδοτείται από Γερμανία. Έκτοτε δεν έχει βιβλιάριο ιατροφαρμακευτική κάλυψης μιας και ο αναποκριτής του ΟΓΑ δεν το θεωρεί. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Από Γερμανία παίρνει σύνταξη γήρατος και χηρείας αλλά δεν έχει περίθαλψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λυπούμαστε που δεν σας είχαμε απαντήσει τόσον καιρό,λόγω τεχνικών προβλημάτων...
  Λοιπόν, ο ΟΓΑ πολύ σωστά διέκοψε τη σύνταξη της μητέρας σας, η οποία απ' ότι καταλαβαίνω έπαιρνε τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ. Αυτό είχε ώς συνέπεια να διακοπεί και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψή της από τον ΟΓΑ.
  Όσοι συνταξιοδοτούνται από το εξωτερικό, υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης, που έχει υπογράψει το Ελληνικό κράτος με τη χώρα από την οποία προέρχεται η σύνταξη. Στη δική σας περίπτωση, η μητέρα σας δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ της περιοχής της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ :

  Κύριε,
  καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σας, όμως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

  1. Δεν παρέχουμε εμείς καμία σύνταξη, πόσο μάλλον να τη διακόψουμε. Αυτό που φιλοδοξούμε να πραγματοποιήσουμε, μέσα από αυτό το blog, είναι να σας ενημερώνουμε έγκυρα για όσα το κράτος νομοθετεί και για όσα ισχύουν σχετικά με κοινωνικοπρονοιακά θέματα.Δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία, είμαστε Μ.Κ.Ο. η οποία ασχολείται με την ψυχική υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
  2. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσουμε ΠΟΤΕ σχόλια που έχουν τη μορφή του δικού σας σχολίου. Μπορούμε όμως να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που τυχόν έχετε και δεν έχετε μπορέσει να τις απαντήσετε.
  3. Αν μας πείτε από πού παίρνετε τα 345€, για ποιό λόγο (αναπηρία, υπερήλικας, άμεσα ασφαλισμένος, κλπ), όπως επίσης το λόγο που είσαστε στο οξυγόνο, τότε ΙΣΩΣ μπορέσουμε να βρούμε κι άλλον τρόπο, να πάρετε επιπλέον χρήματα.
  Είσαστε αξιέπαινος πάντως, που παρ' όλα τα 84 έτη σας έχετε την άνεση να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  Αναμένουμε την απάντησή σας, την οποία θα δημοσιεύσουμε, εφ' όσον είναι κόσμια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλησπέρα σας,ο πατερας μου ειναι χρονια διαβητικος εξαιτιας αυτου αναγκαστηκαμε να του γινει ακρωτηριασμος μερος απο την πατουσα και 3 δακτυλων επισης εχει κανει μπαι μπας στην καρδια 3τριπλο και μπαι μπας στο ποδι εχει 80%ΑΝΑΠΗΡΙΑ.Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΙΣ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΟΓΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Ο.Γ.Α. καλύπτει αποκλειστική νοσοκόμα, μόνο κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε δημόσιο θεραπευτήριο ή θεραπευτήριο του ΙΚΑ, για οχτώ νύχτες. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν καλύπτει αποκλειστική νοσοκόμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η γυναίκα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ περισσότερα απο 10 χρόνια στην πρώτη κατηγορία ασφάλισης, κυοφορεί δίδυμα και σκεφτομαστε να γεννησει σε ιδωτικό μαιευτήριο. Θα ήθελα να ξέρω ποίο είναι το ποσό των επιδομάτων μητρότητας/λοχίας/τοκετού που δικαιούται.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η σύζυγός σας δικαιούται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, το επίδομα τοκετού θα το πάρει μόνο εφ' όσον γεννήσει σε ιδιωτικό μαιευτήριο, το οποίο δεν είναι συμβεβλημένο με τον ΟΓΑ και επιβαρυνθείτε εσείς τα έξοδα τοκετού.Για να μάθετε τα ποσά που θα πάρει, πρέπει να ρωτήσετε απευθείας τον ΟΓΑ, διότι αλλάζουν κατά καιρούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μπορώ τις εξετάσεις αίματος καθώς και τον προγεννετικό ελεγχο κατα την διάρκεια της εγκυμοσήνης μου να τις κανω σε μη συμβεβλημένο μικροβιολογικό και να κάνω αίτηση στο ταμείο για τα χρήματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Στο blog αυτό συζητάμε για κοινωνικοπρονοιακά θέματα. Τα θέματα υγείας και εξωνοσοκομειακών εξετάσεων, τα ρωτάτε στο ασφαλιστικό σας ταμείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ!!ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.ΕΜΕΙΝΑ ΕΓΓΥΟΣ ΤΟ 2009 ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010.ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΑ (ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ Ο ΟΓΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΜΑΣ.ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΠΟΛΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ.ΚΥΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ.ΚΑΝΑΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 600 ΕΥΡΩ(ΕΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 1050 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΟΨΑΝΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ),ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ(ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ 436 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΣ.ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 2009.ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ..ΤΙ ΠΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΟΓΑ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ο γυιος μου ειναι 23 ετων παιδι με νοητικη καθηστερηση απο μωρακι.περπαταει αλλα δεν μιλαει δεν τρωει μονο του δεν κανει μπανιο μονος του και γενικοτερα δεν κανει τιποτα μονο του ουτε την τουαλετα αν καταλαβαινετε,εχει βαρια νοητικη στερηση και επειδη ειμαστε απο μια μικρη κομωπολη Χρυσουπολη καβαλας αναγκαζομαι και τον πηγαινω καθημερινα Ελευθερουπολη στο ιδρυμα -ειδικο σχολειο για αυτα τα παιδακια.αφηνω την δουλεια μου (εχω παγκο στην Λαικη) και τον πηγαινω το πρωι 7 η ωρα και πγαινω και τον περνω ξανα 1.30.διανυω μια αποσταση 150χλμ ημερησιως!!!Δεν μπορω να παρω καποιο επιδομα για την μετακινηση μας αυτην???Η καποιο επιδομα για νοσοκομα???εγω ειμαι η κηδεμονας του και ασχολουμαι μαζι του 24 ωρες το 24ωρο!!!εργαζομενη!!!βοηθηστε με!ο χρηστος μας ειναι στον ΟΓΑ λογω του πατερα του!Ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς και το παιδί σας. Σας παραθέτω τις διατάξεις του ΟΓΑ, που αφορούν τη μετακίνηση χρόνιων ασθενών.Αν δεν βρείτε άκρη εκεί, απευθυνθείτε στην Πρόνοια.

  "3. Μετακινήσεις Χρονίως Πασχόντων Ασθενών:

  Για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν ανάγκη περιοδικής μετακίνησης για την παροχή σ’ αυτούς της αναγκαίας νοσηλείας, στην οποία περιλαμβάνεται και η διενέργεια εξετάσεων, ο ΟΓΑ αποδίδει την καταβληθείσα δαπάνη μεταφοράς του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη συνολικά για κάθε μήνα που πραγματοποιείται η μετακίνηση, από το ποσό των 310,00 €.

  Σε περίπτωση μετακίνησης ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, αποδίδεται για κάθε μετακίνηση του ασθενή και του τυχόν συνοδού του, ποσό ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής και με ανώτατο ποσό των 310, 00 € .

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση των σχετικών δαπανών είναι:

  - Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  - Βεβαίωση του Ελεγκτή Γιατρού ΟΓΑ του Νοσοκομείου στο οποίο παρακολουθείται ο ασθενής, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης, η ανάγκη και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των περιοδικών μετακινήσεων για περίθαλψη, καθώς και η ανάγκη παρουσίας συνοδού.

  - Αποδείξεις ονομαστικές ή εισιτήρια Ο.Α. ή βεβαίωση ΚΤΕΛ κλπ για το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου.

  - Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η χιλιομετρική απόσταση μετ’ επιστροφής, σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.

  - Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ή βεβαίωση Ανταποκριτή ΟΓΑ, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ και η ισχύς του."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. η μητερα μου εχει ποσοστο αναπηριας 67% και ανω παιρνει το επιδομα αναπηριας απο την προνοια,ειναι 53 ετων, δεν εχει εργαστει εδω και πολλα χρονια εχει όμως 2900 ενσημα απο εργασια της πριν 30 χρονια.εχει δυνατοτητα να παρει συνταξη απο τον ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Από τον ΟΓΑ μπορεί να πάρει και τη σύνταξη υπερήλικου μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών.
  Από ποιόν ασφαλιστικό φορέα προέρχονται τα ένσημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΟΓΑ (348ΕΥΡΩ) ΕΙΝΑΙ 75 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΟ,ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ,ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ Κ.Τ.Λ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εφ' όσον ο πατέρας σας είναι ο κηδεμόνας του παιδιού, τότε μπορεί να το ασφαλίσει ιατροφαρμακευτικά στον ΟΓΑ, ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. καλημερα τωρα με τον εοπυυ δικαιολογουντε με τον ογα γιαλια μυοπιας και πρεσβιοπιας η αλου ιδους γιαλια ορασεως;;;; ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ισχύει ότι και πριν. Η διαδικασία άλλαξε. Αν επιθυμείτε να πάρετε γυαλιά οράσεως μέσω ΟΓΑ, θα απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου που ανήκετε και θα σας κατευθύνει.

   Διαγραφή
 18. συγνωμη δηλαδη θα μπορουν να μου γραψουν γυαλια ορασεως απο των ογα;;;;η θα παρω απογοητευση;;;; δηλαδη ο νομος δεν ισχειει για ολα τα ταμεια οπαδ ικα ογα;;; δεν ισχειει για ολους το ιδιο;;;; ευχαριστω!!!!!!1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως σας έχουμε ήδη απαντήσει, μπορείτε να πάρετε γυαλιά οράσεως, αρκεί να τηρείτε τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό σας προτείναμε να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ.
   Σε σχέση με τα ταμεία, προς το παρόν ισχύει ότι ίσχυε και πριν. Αυτό ίσως να διαφοροποιηθεί αργότερα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις επικείμενες αλλαγές...

   Διαγραφή
 19. είμαι αλλοδαπός που λαμβάνω μικρή σύνταξη από την Αλβανία. Εργαζόμουν επί 10 έτη σε αγροτικές καλλιέργειες αλλά στα 65 έτη ο Ο.Γ.Α. δεν ενέκρινε το αίτημα μου για σύνταξη. Σήμερα είμαι χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Η σύζυγος μου πάσχει από καρκίνο. πως μπορώ να βοηθηθώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε, ο ΟΓΑ δεν σας ενέκρινε τη σύνταξη υπερηλίκου, επειδή παίρνετε ήδη σύνταξη από την Αλβανία. Η σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ, αφορά εκείνους που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ακόμη και ένα ευρώ να παίρνετε, δεν σας δίνει ο ΟΓΑ σύνταξη.
   Το ίδιο ισχύει και για την πρόνοια. Επιπλέον από την πρόνοια μόνο Έλληνες πολίτες μπορούν να έχουν παροχές.
   Όπως καταλαβαίνετε, επειδή παίρνετε αυτή τη μικρή σύνταξη από την Αλβανία, δεν μπορείτε να έχετε κάποια άλλη παροχή στην Ελλάδα, εσείς και η σύζυγός σας.

   Διαγραφή
 20. καθε ποτε πρεπει να θεωρουμε το βιβλιαριο του ογα απο την στιγμη που το παιρνουμε στα χερια μας?(το βιβλιαριο εννοω)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το βιβλιάριο συνήθως αναγράφει το χρόνο λήξης του. Δείτε στην πρώτη σελίδα την ημερομηνία που λήγει και φροντίστε να το ανανεώσετε εγκαίρως.

   Διαγραφή
 21. Καλησπέρα,
  Ο πατέρας μου, 75 ετών, ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, υποβλήθηκε σε εκτομή των 2/3 της άνω γνάθου και της υπερώας, μετά από αδενοκυστικό καρκίνωμα σιελογόνου αδένα.
  Για την αποκατάστασή του χρειάζεται προσθετική της άνω γνάθου και της υπερώας. Όχι μόσσχευμα, αλλά ένα είδος μασέλας (αν μπορώ να το πω έτσι) ώστε να διαχωρίζεται η στοματική κοιλότητα με αυτήτηε ρινικής και των ματιών. Ο ΟΓΑ καλύπτει κάποιο ποσό; που μπορώ να βρω πληροφορίες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πληροφορίες θα σας δώσει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ, του δήμου που ανήκετε.
  Διαφορετικά μπορείτε να καλέσετε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ στο 2131519100 έως -199 και να ζητήσετε να σας συνδέσουν με το γραφείο των νοσοκομειακών παροχών.
  Από εκεί μπορείτε να πάρετε έγκυρη πληροφόρηση για ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Θα ήθελα να υποβάλλω την εξης ερώτηση: Διανύω τον 7 μήνα της εγκυμοσύνης μου κ τώρα ο συζυγός μου με ασφάλισε στο δικό του ταμείο (ΟΓΑ). Αν αποφασίσω να γεννήσω σε ιδιωτικό μαιευτήριο δικαιούμαι το επίδομα τοκετού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αναγράφονται όλες οι πληροφορίες στην παρούσα ανάρτηση, στο κεφάλαιο "Παροχές Μητρότητας ΟΓΑ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. kalispera oi goneis mou 73 ke 83 eton o pateras,io gonis mou pasxoun apo kardiaki aneparkia i mitera mou ke zaxarodiaviti ,o pateras mou apo kardia 80% anapirias ke pola engefalika episodia aftin tin stigmi i mitera mou ine sto nosokomio exei kapio provlima ston pnevmona i aderfi ine eki exi afisi to spiti ke tin doulia tis gia na tous prosexi kapia stigmi omos tha figi ola afta me dika tis exoda ego zo sto exoteriko peite sas parakalo ti bori na gini se afti tin periptosi pos tha zisoun aftoi i anthropoi pernoun tin vasiki sintaxi pos na plirosoun kapion na tous prosexi otan ta xrimata den ftanoun oute gia farmakio ,perisi itan opateras mou gia mines sto krevati i aderfi ton kitaxe alla den exi oute asfalia oute xrimata zousan me tin sintaxi 3 atoma peite ti bori na gini o pateras mou forai pampers ke tora ipan oi giatroi ke i mitera mou ti bori na xorigisi o oga efxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή είναι αρκετά αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε, καθώς και να έχετε ένα πιο ξεκαθάρο αίτημα, για το θέμα που σας απασχολεί, καλό θα ήταν να πείτε στην αδερφή σας να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά.
   Το τηλέφωνό μας είναι 210 3417160, έως τις 15:00.

   Διαγραφή
 26. καλησπέρα. Η μητέρα μου είναι 81 ετών και πάσχει απο καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη. Είναι συνταξιούχα του ΟΓΑ και παίρνει 320 ευρώ τον μήνα. Μέρος αυτών των χρημάτων χρησιμοποιείται για να συμπληρωθεί το ποσό που δίνουμε στον οίκο ευγηρείας όπου φιλοξενείται ο πατέρας μου 86 ετών, κατάκοιτος με βαρύ Πάρκινσον. Ο ίδιος παίρνει 620, μα τον μήνα μας ζητάνε το λιγότερο 750 συν φάρμακα και πάνες. Αντιλαμβάνεστε το οικονομικό αδιέξοδο. Εγώ η κόρη είμαι πλέον άνεργη, με 2 ανήλικα παιδιά και σε διάσταση. Υπάρχει κάποιος που δικαιούται κάποιο επίδομα? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά θα σας συνιστούσαμε να αναζητήσετε οίκο ευγηρείας μέσω του ΕΟΠΠΥ,στον οποίο ανήκει πλέον ο ΟΓΑ, προκειμένου να μειώθεί το ποσό που δίνετε για τη φροντίδα του πατέρα σας.
   Εάν η μητέρα σας παίρνει σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ και όχι γήρατος, τότε αν περάσει από ΚΕΠΑ και της δόσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε μπορεί να πάρει παράλληλα και επίδομα βαριάς αναπηρίας από την πρόνοια.
   Εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε από την πρόνοια (εφ' όσον έχετε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 6000€) επίδομα απροστάτευτων παιδιών και επίδομα οικονομικής αδυναμίας. Μεταβείτε στην ανάρτηση "Επιδόματα Πρόνοιας" και δείτε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

   Διαγραφή
  2. είναιπραγματικά όμορφο να ασχολείται κάποιος μαζί σου και να σε βοηθάει. δεν το έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. ευχαριστώ!

   Διαγραφή
 27. Η μητερα μου παιρνει την συνταξη υπερηλικων.Λογω οτι κανει ινσουλινη δικαιουται το επιδομα της Προνοιας για ινσουλοεξαρτωμενων ατομων? ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούται και το επίδομα βαριάς αναπηρίας της πρόνοιας. Πρέπει πρώτα να περάσει από ΚΕΠΑ και αν της δώσουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε καταθέτει τα δικαιολογητικά της στην πρόνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. καλησπερα
  η μητερα μου ειναι 53 ετων εχει 3 παιδια το οποιο το ενα ειναι κατω τον 18.εχει 4.000 ενσημα απο το ικα κ εδω 12 χρονια ειναι στον ογα εκ των οποιων τα τελευταια 4 χρονια πληρωνει καθε χρονο στον ογα το ποσο των 300 ευρω περιπου για να βγει στην συνταξη..
  υπαρχει περιπτωση να βγει κ τωρα λογω του ανηλικου παιδιου η οχι
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στον ΟΓΑ δεν ισχύει η πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω ανηλίκου. Ισχύει ότι οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται στα 60 έτη.
   Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο μπορούν να κάνουν χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω ανήλικου παιδιού. Στη δική σας περίπτωση, καλό είναι να ρωτήσει η μητέρα σας στο ΙΚΑ, διότι είναι οριακά τα ένσημά της για τη βασική σύνταξη.
   Βέβαια, αυτά ισχύουν αυτή τη στιγμή που σας γράφουμε, όπως ίσως γνωρίζετε, το συνταξιοδοτικό είναι ένα από τα βασικά θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα και κανείς μας δε γνωρίζει τις αποφάσεις που θα παρθούν. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα η μητέρα σας, ξεκινώντας από το ΙΚΑ. Αν δεν τα καταφέρει, τότε θα συνταξιοδοτηθεί ίσως, με τις νέες διατάξεις.

   Διαγραφή
 30. Καλησπέρα το ερωτημά μου είναι το εξής
  μολις απεβίωσε ο πατέρας μου,χώρις να παίρνει σύνταξη απο το ΙΚΑ που ήταν ασφαλισμένος από το 1971, αν και μόλις 56 ετών, καθώς δεν πληρούσε το όριο ηλικίας.
  Η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ τα τελευταία 5 χρόνια.Λόγω του θανάτου του πατέρα μου δικαιούται σύνταξη χηρείας από το ΙΚΑ,ποιά είναι η διαδικασία διακοπής ασφάλισης στον ΟΓΑ; καθώς η δεν μπορεί από μόνη της να ασκεί το αγροτικό επάγγελμα, χρήζει οικογενιακής υποστήριξης και έτσι μετακόμισε μαζί μας σε πόλη.
  Τι γίνεται με τισ συνταξιοδοτικές εισφορές που έχει καταβάλλει στον ΟΓΑ σε περίπτωση διακοπής;

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα συλλυπητήριά μας για την απώλειά σας...
   Προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί κάποιος από τον ΟΓΑ πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και να έχει καταβάλλει εισφορές επί 15 έτη.
   Ακόμη και αυτές τις προϋποθέσεις να είχε η μητέρα σας, εφ' όσον θα πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ (που σαφώς είναι υψηλότερη του ΟΓΑ), από τον ΟΓΑ θα έπαιρνε ένα μικρό ποσό.
   Επομένως είναι προτιμότερο να διακόψει από τον ΟΓΑ και να χάσει τις εισφορές των 5 ετών, παρά να καταβάλλει εισφορές για άλλα 10 έτη και τελικά να πάρει ένα μικρό ποσό.
   Όσο για τη διαδικασία διακοπής από τον ΟΓΑ, απευθυνθείτε στους ανταποκριτές του ΟΓΑ του δήμου σας.
   Καλό θα ήταν όμως να έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά της στο ΙΚΑ και τη διακοπή από τον ΟΓΑ να την κάνει αργότερα, για να μην μείνει ανασφάλιστη ιατροφαρμακευτικά,μέχρι να βγει η σύνταξη του ΙΚΑ και να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ΙΚΑ.

   Διαγραφή
 31. ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995 ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν ανατρέξετε στην πιο πάνω ανάρτηση, θα δείτε όλες τις πληροφορίες που αναζητάτε, στο κεφάλαιο "Παροχές Μητρότητας ΟΓΑ".

   Διαγραφή
 32. Αγαπητοί Κύριοι/ες,
  Καταρχήν καλημέρα σας.Θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα: Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Αποχώρησα απο την υπηρεσία τον Ιούλιο 2010, οπότε κατατέθηκαν και τα σχετικά δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή μου και την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου και μου εδόθη σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομήνια του 2010.Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Τ.Π.Δ.Υ. για να ενημερωθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καταβολή του εφάπαξ μου εδόθη διαφορετικός αριθμός πρωτοκόλλου με πολύ μεταγενέστερη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να καθυστερεί και άλλο η καταβολή του εφάπαξ.Και γι'αυτό σας ερωτώ αν αυτό που γίνεται είναι ορθό.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Με εκτίμηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε γνωρίζουμε τη διαδικασία με την οποία λειτουργεί το πρωτόκολλο του Ταμείου σας. Για να απαντηθεί το ερώτημά σας έγκυρα, θα σας συνιστούσαμε να ζητήσετε διευκρυνίσεις από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου τμήματος, η και κάποιον πάνω από αυτόν.
   Πάντως εμπειρικά σας λέμε ότι δε φαίνεται να είναι σωστή η αλλαγή του αριθμού πρωτοκόλλου...

   Διαγραφή
 33. Καλημέρα σας! Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν καταργήθηκε ή θα καταργηθεί η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ. Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, καθότι ακόμη δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα επιδόματα, γενικά...

   Διαγραφή
 34. eimai anasfalisth!prepei na mou noikiasei kapoios xwrafia gia na vgalw vivliario oga?kai prepei na plhrwsw??euxaristw ek twn proterwn

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Αρχικά να σας παρακαλέσουμε να μας γράφετε στην Ελληνική γλώσσα, εφ' όσον είστε Ελληνίδα.
  Χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες για σας, προκειμένου να σας απαντήσουμε, όπως:
  την ηλικία σας, την οικογενειακή σας κατάσταση, το ετήσιο εισόδημά σας, το επάγγελμά σας (αν έχετε), καθώς και τα ένσημα που ίσως έχετε. Επίσης αν έχετε κάρτα ανεργίας, για πόσο καιρό την έχετε σε ισχύ και το λόγο που επιθυμείτε να ασφαλιστείτε στον ΟΓΑ.
  Αναμένουμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σας καθοδηγήσουμε για τους πιθανούς τρόπους που μπορείτε να έχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Η μητέρα μου ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ ως αγροεργάτρια πληρώνοντας κανονικα τα απαιτούμενα κάθε χρόνο μέχρι και το 2012. Στην προσπάθειά της να αλλάξει κατηγορία και να ασφαλιστεί ως αγρότισσα πλέον, αφού κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ΟΓΑ έκρινε ότι δεν μπορεί να της παρέχει την ασφάλεια του ως αγρότισσα, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων της (ως αγρότισσα) και για να μείνει στην κατηγορία της αγροεργάτριας πρέπει να πληρώσει τα εργόσημα, τα οποία λο΄γω των χαλεπών καιρών που διανύουμε και των περιστάσεων γενικότερα, είναι ασύμφορο να πληρωθούν.Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα : 1) Έχει πληρώσει κανονικα και για το 2012. Παρέχεται μήπως από το νόμο κάποιο χρονικό διάστημα ασφάλισης και μετά απο την 31/12/12 ; 2) Τί πρέπει να κάνει για να επιστρέψει στο προηγούμενο ταμείο ασφάλισής της, ως έμμεσα ασφαλισμένο μέλος πια ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Δεν αναφέρετε καθόλου τα έτη που η μητέρα σας ήταν ασφαλισμένη ως αγροεργάτρια. Αλλά αφού έχει πληρώσει τις εισφορές του 2012 ως αγροεγάτρια και αφού δεν μπορεί να μεταπηδήσει κατηγορία, τί είναι αυτό που πρέπει να πληρώσει; Θα έπρεπε, βάσει των λεγόμενών σας να συνέχιζε όπως ήταν :ως αγροεργάτρια.
  Υπάρχει η αίσθηση ότι δε μας δίνετε ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα της πραγματικότητας....
  Παρακαλούμε να μας δώσετε πιό ακριβείς πληροφορίες, προκειμένου να απαντήσουμε στο θέμα που σας απασχολεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιέγραψα. Αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει, είναι τα τουλάχιστον 150 εργόσημα που απαιτούνται, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις.Γι' αυτό ακριβώς αναφέρω και ότι είναι ασύμφορη η ασφάλεια του ΟΓΑ πλέον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πάλι δεν μας δίνετε τις πληροφορίες που σας ζητήσαμε....
   Μπορείτε να γίνετε πιό σαφής, απαντώντας σε ότι σας ρωτάμε στην προηγούμενη απάντησή μας;

   Διαγραφή
 39. Αγαπητοι κυριοι/ες,

  Η μητερα μου εχει κανει 150 ημερομισθια για το ετος 2012 ως αγρεργατρια αλλα λογω κακου υπολογισμου πληρωσε λιγοτερα χρηματα για την εισφορα (εδωσε 510 € ενω απαιτουνταν 562,44 € για την 1η κατηγορια ασφαλισης. Μπορει να γινει κατι τωρα για να μπορεσει να ασφαλιστει ωστε να εχει ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη για το 2013;;
  Ευχαριστω εκ των προτερων για το ενδιαφερον!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ της περιοχής σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας ενημερώσει αν και με ποιά διαδικασία, μπορείτε ίσως να εξαγοράσετε τα υπόλοιπα, ώστε να ασφαλιστεί ιατροφαρμακευτικά, η μητέρα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. eimai allodapos kai den prolaba na paro ta ergosima mexri 31/12/2012 ti mporo na kano se aftin tin periptosi gia na asfalisto sto oga gia to etos 2012? efxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Κατόπιν επικοινωνίας μας με τα γραφεία του ΟΓΑ, σας ενημερώνουμε ότι για να μπορέσετε να ανανεώσετε το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
  Αρχικά θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ, κατά το έτος 2012. Εφ' όσον τα έχετε, πηγαίνετε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας και σας δίνει ένα έντυπο (ΚΜΠ 639), προκειμένου να πληρώσετε μέσω Αγροτικής Τράπεζας, τις οφειλές του α' εξαμήνου του 2012. Κατόπιν, με το αποδεικτικό της τράπεζας, επιστρέφετε στον ΟΓΑ κα ι θεωρείτε το βιβλιάριο. Τον Μάρτιο θα σας έλθει ειδοποίηση για πληρωμή του α'και του β' εξαμήνου του 2012. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ, ΜΗΝ ΤΗ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ' ΟΨΗ ΣΑΣ. Θα πληρώσετε ΜΟΝΟ το β' εξάμηνο του 2012.
  Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν το ίδιο πρόβλημα με σας, ο ΟΓΑ έστειλε αυτή την ανακοίνωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΧΩ 148 ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΓΕΙΑ ΤΟ 2012

   Διαγραφή
  2. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επισκευθείτε τον ανταποκριτή του ΟΓΑ και να το συζητήσετε μαζί του.

   Διαγραφή
 43. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΟΣΗΜΑ ΤΟΥ 2012 ΟΣΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλησπέρα, η μητέρα μου είναι αγρότισσα κ παρ'όλο που έχει καταβάλει όλες τι εισφορές προς τον Ο.Γ.Α για το 2012 (εισφορές ασφάλισης κ σύνταξης) η ανταποκρίτρια θέωρησε το βιλβιάριο υγείας για ένα εξάμηνο,επικαλούμενη ότι αυτό εξαρτάται πλέον απο το μηχανογραφημένο σύστημα του οργανισμού,αλλά όπου κ αν έψαξα πάντου διάβασα ότι η θεώρηση γίνεται ετήσια εφ'όσον ο ασφαλισμένος καλύπτει τις προϋποθέσεις,γνωρίζεται αν έχει αλλάξει κάτι στην νομοθεσία?
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ισχύει αυτό που σας είπε η ανταποκρίτρια του ΟΓΑ. Εσείς έχετε δίκιο : η ανανέωση βιβλιαρίου υγείας γίνεται για ένα έτος.

   Διαγραφή
 45. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΩ FAX,ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΩ ΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ. ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ " ΠΑΤΗΣΑ" ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ( ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ).
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2012.ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΑ ΕΣΤΕΙΛΑ ΜΕ FAX ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΓΩ) ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FAX ( 3841214) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟ. ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ , ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την υπηρεσία στην οποία αναφέρεστε. Όπως έχετε δει, δεν είμαστε παράρτημα του ΟΓΑ, θα πρέπει να βρείτε τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί τους.

   Διαγραφή
 46. Γειά σας, η μητέρα μου μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό και αφού νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Θέλω να μάθω ο ΟΓΑ (στον οποίο είναι ασφαλισμένη) για πόσο χρονικό διάστημα καλύπτει την εκεί νοσηλεία της, αφού δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στην κατάστασή της. Είναι 82 χρονών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ, διότι το χρονικό διάστημα που καλύπτει μακροχρόνιες νοσηλίες, διαφοροποιείται κατά περίπτωση.

   Διαγραφή
 47. H μητερα μου παιρνει συνταξη γηρατος απο Γερμανια καιτη μειωμενη του ΟΓΑ.Οπατερας μου επαιρνε συνταξη γηρατος απο γερμανια καιενα μερος απο το ΙΚΑ.Ηαιτηση για την συνταξη χηρειας πρεπει να γινει στο ΙΚΑ η στη γερμανια απευθειας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ΙΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας της Γερμανίας είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί, οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι.
   Επομένως πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύνταξης χηρείας στον καθ' ένα ξεχωριστά.

   Διαγραφή
 48. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΣΑΣ ΗΜΟΥΝ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΕΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΑΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ.ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ.ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΓΑ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ 6-7 ΜΗΝΕΣ.ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΤΑ ΛΑΒΩ.ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΙΝΘΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΔΙΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΥΝ ΘΑ ΤΟ ΔΩ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΥΡΑΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλέστε τα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ (2131519311, 2131519100-199), πείτε σε ποιά περιοχή διαμένετε και ζητήστε να σας συνδέσουν με το αρμόδιο τμήμα για τα επιδόματα τριτέκνων. Έχετε μπροστά σας τον Αριθ. Μητρώου σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Εφ' όσον επιθυμεί να διαγραφεί από τον ΟΓΑ, για ποιό λόγο σκέφτεται να πληρώσει τις εισφορές που χρωστάει; Ο ΟΓΑ έχει εισπράξει κάποια χρήματα από τη μητέρα σας, τα οποία δεν πρόκειται να τα επιστρέψει έμεσα ή άμεσα, επομένως αν δεν συνεχίσει η μητέρα σας να πληρώνει, δε θα χάσει κάτι, αφού δεν θα της δώσει σύνταξη ή ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ. ΟΠΟΤΕ ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ?
   ΔΙΟΤΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

   Διαγραφή
  2. Δεν εννοούσαμε ότι θα διαγραφεί αυτόματα, αλλά ότι δεν θα σας απαιτήσει τις εισφορές ο ΟΓΑ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΔΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ. Θα υπάρχουν οι οφειλές ως εκκρεμότητα. Για να διαγραφεί πρέπει είτε να αλλάξει επάγγελμα (να μη φαίνεται στη φορολογική δήλωση ότι έχει έσοδα από αγροτικές δραστηριότητες), είτε (όπως σας είπε ο ανταποκριτής του ΟΓΑ), να αλλάξει επάγγελμα και επομένως ασφαλιστικό φορέα.
   Επομένως για να μην οφείλει η μητέρα σας στον ΟΓΑ και να μπορέσει αργότερα να πάρει τη σύνταξη υπερηλίκων (όταν συμπληρώσει τα 67 έτη), να τροποποιήσει τη φορολ. δήλωση ή να ασφαλιστεί σε άλλο φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

   Διαγραφή
 51. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείτε να καλέσετε στο 1535 και να κλείσετε ραντεβού σε κάποιο νοσοκομείου ή να πάτε στα εξωτερικά ιατρεία εφημερεύοντος νοσοκομείου και να ζητήσετε να σας δει κάποιος γιατρός της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

   Διαγραφή
 52. καλημερα σας
  έχω την μητερα μου σε κεντρο αποκατάστασης και χρειαζεται να γινει εξαγωγη για μια μερα και να ξαναμπει. ΘΑ υπάρχει πρόβλημα με το ταμείο ΟΓΑ-ΕΟΠΠΥ για την περαιτέρω νοσηλεία και ποτε μπορει να κανει ξανα εισαγωγη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Κουσάκη,

   για θέματα νοσηλειών, θα απευθυνθείτε απευθείας στα γραφεία του ΟΓΑ της περιοχής σας, ή σε κάποιον ανταποκριτή του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 53. Καλησπέρα

  Η πεθερά μου ήταν ασφαλισμένη στον ΟΓΑ και έπαιρνε πρόωρη σύνταξη. Συνέχιζε να πληρώνει κανοικά τις εισφορές στον ΟΓΑ μέχρι που απεβίωσε. Στη συνέχεια ενα μικρό ποσό της προωρης σύνταξης του ΟΓΑ το έπαιρνε ο πεθερός μου, παράλληλα με την κανονική του σύνταξη από το ΙΚΑ. Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν ο πεθερός μου δικαιούτε κάποια σύνταξη απο τις εισφορές που πλήρωνε η πεθερά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΟΓΑ υπολόγισε τή σύνταξη χηρείας που πρέπει να λάβει ο πεθερός σας, λαμβάνοντας υπ΄όψη του όλα τα δεδομένα.
   Το αξιοσημείωτο είναι για ποιό λόγο η πεθερά σας κατέβαλε εισφορές στον ΟΓΑ, εφ' όσον λάμβανε ήδη σύνταξη....

   Διαγραφή
 54. γεια σας η πεθερα μου μολις πηρε συνταξη απο τον ογα και ηταν σφαλισμενη στην τελευταια κατηγορια για 14 χρονια.πηρε 334 ευρω αυτο το ποσο επρεπε να παρει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχουμε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων του ΟΓΑ, διότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον φορέα .
   Απευθυνθείτε στα αρμόδια γραφεία του φορέα, αν έχετε άλλη άποψη.

   Διαγραφή
 55. Geia sas!!
  Eimai monimi katoikos tou eksoterikou kai prosfata ematha pos prepei na kanei epembasi o pateras mou gia biopsia ston pneumona....I erotisi mou einai, an kalipti ta eksoda to oga an kai efoson xreiastei nosilia sto nosokomeio kai otidipote allo? Pairnei mia sintaksi apo Souidia kai mia poli mikri apo ton oga 65 euro.
  O pateras mou einai 69 xronon kai exo xasei idi tin mitera mou se ilikia 43 eton apo karkino.
  Sas parakalo....mia apantisi sintoma an sas einai eukolo, giati exoume apo bdomada tin biopsia kai den ksero ti tha ginei!!!
  Sas euxaristo kai gia ton xrono sas edo mesa gia tis politimes apantisis sas gia mas. (signomi pou den grafo ellinika, den diatheto ta ellinika sto sigkekrimeno upologisti).

  Me agapi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Εφ' όσον ο πατέρας σας λαμβάνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, έχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΟΓΑ. Δηλαδή πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ. Αν όχι, μπορεί να πάρει (αν δεν μπορεί να πάει ο ίδιος, μπορεί να πάει κάποιος άλλος, με εξουσιοδότηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
  Ο ΟΓΑ καλύπτει πλήρως τη νοσηλεία των ασφαλισμένων του, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.
  Εκτός των δημόσιων των νοσοκομείων, ο ΕΟΠΥΥ (στον οποίο ανήκει πλέον ο ΟΓΑ) έχει συμβεβληθεί και με ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Μπορείτε να τα δείτε είτε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, είτε του ΟΓΑ.
  Μας δημιουργείται απορία όμως, διότι ο πατέρας σας θα πρέπει να γνώριζε για την ιατροφαρμακευτική του κάλυψη του ΟΓΑ, εφ' όσον συνταξιοδοτείται από το φορέα αυτό....
  Καλά αποτελέσματα και καλή σας δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Geia sas kai pali...
  Ithela na sas euxaristiso pragmatika mesa apo kardias gia tin poli grigori apantisi pou mou dosate oson afora ton patera mou kai tin kalipsi apo to OGA.
  Exete dikaio pou isos sas dimiourgi aporia alla o pateras mou den gnorizei gia tin kalipsi gia ton aploustato logo: Tin sintaksi apo ton OGA arxise na tin pernei gia proti fora ton noembreio 2012. ton dekembreio ebgale bibliario ugeias apo OGA giati ithela na ton kleiso gia eksetaseis proliptika. Aporise kai o giatros pou den eixe kanei eksetaseis mexri tora stin ilikia pou briskete. Meta ton xamo tis miteras mou den antekse allo douleia kai katebike gia Ellada apo Souidia stin arxi me proori sintaksi.
  Otan briskomai makria tosa xronia kai anisixo pou einai monos tou. Pisteua otan ton rotousa pos pige pragmatika ston giatro, mexri pou anakalipsa pos pote den eixe paei edo kai 17 xronia pou briskete Ellada, dioti exei akomi ton fobo me giatrous, ena parapano meta ton xamo tis miteras mou se toso neari ilikia.Giafto kai ego apo edo peira se filo mou na bgalei bibliario ugeias, ekleisa ta rantebou stous giatrous kai ton esteila me taksi kai sinodo gia na bebaiotho pos tha paei.
  Me ta xilia zoria ekane tis ekstetaseis kai........ta upoloipa ta gnorizete.
  Palaiotera eixa akousei pos ta kaliptan....tora omos me tin krisi kai oles tis diskolies den ksero pleon ti ginete kai o pateras mou den exei idea.
  Giafto esto apo aftin tin pleura sas euxaristo gia alli mia fora mesa apo kardias gia tin apantisi, toulaxiston mporo na iremiso apo autin tin pleura kai mas menei to diskolo, na doume tora ta apotelesmata apo tin biopsia!!

  Me poli agapi kai megali ektimisi se esas pou mas apantate edo toso sintoma kai mas linete tis apories. Mprabo sas gia tin douleia kai ergo pou efarmozete.


  Sas kourasa alla i kardia mou sas eugnomoni......HPW

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και σας ευχόμαστε να έχετε καλά αποτελέσματα!

   Διαγραφή
 58. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΠΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Κ ΛΟΓΙΚΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΘ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΠΛΟΙΟ Κ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ, ΥΠΑΡΧΡΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τώρα αποστέλλονταν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά και με τον ίδιο τρόπο σας έστελναν την απόφαση. Για να μάθετε την ακριβή διαδικασία, απευθυνθείτε στα ΚΕΠΑ της πρωτεύουσας του Νομού σας και ζητείστε να σας ενημερώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.Η ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1949.ΛΑΜΒΑΝΕΙ 200 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 1987 ΩΣ ΤΟ 2009.ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ?ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η μητέρα σας πρέπει να πληρώνει τις εισφορές της στον ΟΓΑ, ως ασφαλισμένη και όταν φτάσει το όριο ηλικίας, θα πάρει τη σύνταξή της.

   Διαγραφή
 61. ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 1-1-2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτές τις πληροφορίες σας τις δίνει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ ή το τμήμα παροχών, των κεντρικών γραφείων του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 62. Παρεχει ο ΟΓΑ επιδομα φροντιδας για ηλικιωμενους που δεν μπορουν να αυτοεξυπηρετηθουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν παρέχει τέτοιου είδους επίδομα. Στην περίπτωση που νοσηλευτούν, δικαιολογεί αποκλειστική νοσηλεύτρια για 8 νύχτες.

   Διαγραφή
 63. Καλημερα σας, έχω κάνει αίτηση για ασφάλεια στον Ο.Γ.Α από το Δεκεμβριο του 2012 και δεν μου εχουν αποστείλει ακόμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να πληρώσω την εισφορά και να βγάλω βιβλιάριο νοσηλίας. Πριν 2 μερες εμαθα ότι είμαι εγκυος και ετσι χρειάζομαι αναγκαστικά το βιβλιάριο. Σε επικοινωνια που ειχα με τον ΟΓΑ μου ειπαν να περιμενω τη σειρά μου, γιατι ακομα εξεταζουν τις αιτησεις του νοεμβριου. Υπαρχει κάποιος τρόπος ή κάποια διαδικασίας επισπευσης της αίτησης μου;
  Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Επειδή δεν έχουμε καμία σχέση με τον ΟΓΑ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην επίσπευση των διαδικασιών του.
  Συνεχίστε να τους καλείτε και να θέτετε το πρόβλημά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Η μητέρα μου έχει γεννηθεί το 1956 είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ τα τελευταία 20 περίπου χρόνια. Δικαιούται πρόωρης σύνταξης; Υπάρχει ακόμα αυτό μέτρο ή έχει καταργηθεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Πρόωρη σύνταξη μπορεί να πάρει κάποιος όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως π.χ. αναπηρία.
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρώσει το όριο ηλικίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. 14 Μαιου Καλησπερα σας,εχω υποβαλλει τα δικαιολογητικα για κηδεμονα και αεροστρωμμα σε ασφαλιζομενο του Ογα,75 χρονων,τον Οκτωβρη του 2012,μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε ποτε περιπουθα εχει ο ασφαλιζομενος επιστροφη χρηματων απο τον Ογα?Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προκειμένου να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, είτε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, της περιοχής όπου διαμένετε.

   Διαγραφή
 68. καλησπερα ειμαστε ενα ζευγαρι αγροτων 46και53 χρονων αντιστιχα που εδω και 3 χρονια δεν μπορουμε να πληρωσουμε τον ογα για ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη ποιο ειναι το μικροτερο ποσο για διακανονισμο περιπου χρωσταμε και οι 2 πανω κατω 6000ε ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την απάντηση στην ερώτησή σας, μόνο ο ΟΓΑ μπορεί να σας τη δώσει. Απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΓΑ του νομού σας.

   Διαγραφή
 69. Παρακαλώ, πως θα πληροφορηθώ για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται κάθε πολίτης και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Τυγχάνω μελλοντικός αναταποκριτής του ΟΓΑ και έχω πολύ άγχος με το πως θα εξηπηρετώ τους πολίτες με τον καλλίτερο και συντομότερο τρόπο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά να σας επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον ΟΓΑ ή με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
   Ο κάθε τομέας του ΟΓΑ, ασχολείται με διαφορετικό αντικείμενο. Υποθέτουμε ότι θα σας γίνει ενημέρωση για το αντικείμενο που θα αναλάβετε. Επιπλέον να ζητήσετε από τα κεντρικά γραφεία και από προϋπάρχοντες συναδέλφους σας να σας δώσουν όλες τις εγκυκλίους και τη νομοθεσία που αφορά το αντικείμενο της εργασίας σας. Η συνεχής ενημέρωση σας διασφαλίζει τη γνώση και η γνώση είναι το μέσο της σωστής και έγκυρης ενημέρωσης, τόσο δικής σας, όσο και των εξυπηρετουμένων σας.

   Διαγραφή
 70. Αγαπητοί κύριοι, ζευγάρι υπερήλικων φίλων μου λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη υπερηλίκων από τον ΟΓΑ, αλλά και σύνταξη από τη Γερμανία στο ύψος των 124 ευρώ ο σύζυγος και 50 ευρώ η σύζυγος μηνιαία. Τώρα τι πρέπει να κάνουν; Πρέπει να δηλώσουν κάτι; Πρέπει να παραιτηθούν και με ποιόν τρόπο από κάτι; Παρακαλώ κατατοπίστε με ώστε να τους συμβουλεύσω ανάλογα. Ευχαριστώ
  Με εκτίμηση
  Νικόλαος Μπάμπαλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Αρχικά θα πρέπει να δηλώσουν το σύνολο των αποδοχών τους στη εφορία.
  Κάποια στιγμή ( αν δεν έχει έρθει ήδη) θα τους έλθει ένα έγγραφο από τον ΟΓΑ, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν ένα πεδίο στο οποίο ερωτώνται αν λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή του εξωτερικού. θα συμπληρώσουν τα πραγματικά ποσά και θα επισυνάψουν κάποιο έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα της Γερμανίας, στο οποίο θα φαίνονται τα ποσά που λαμβάνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Χαίρετε!Είμαι άνεργη φοιτήτρια, 23 ετών και καλύπτομαι από τον ΟΓΑ μέσω της μητέρας μου. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Αν εργαστώ για 2 μήνες, συγκεντρώσω τα απαραίτητα ένσημα ώστε να έχω δικό μου βιβλιάριο (για 1 χρόνο), αλλά μετά εξακολουθήσω να είμαι άνεργη, θα έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω στον ΟΓΑ, έστω μέχρι τα 24 ή 26 μου χρόνια; Και κάτι ακόμα, η πρακτική μέσω της σχολής δεν προσμετράται ως εργασία ώστε να διακοπεί ο ΟΓΑ, έτσι;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων, Τ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η πρακτική άσκηση όντως δε θεωρείται εργασία, για το λόγο αυτό δε διακόπτεται η ασφάλισή σας στον ΟΓΑ.
   Αν ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ έως τα 24 έτη σας, κατόπιν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στον ΟΓΑ, λόγω ορίου ηλικίας. Θα μπορείτε όμως να συνεχίσετε στο ΙΚΑ ως άνεργη νέα, ΕΦ' ΟΣΟΝ έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τουλάχιστον 2 μήνες.

   Διαγραφή
 73. Καλησπέρα σας , θα ληθελα την βοηθειά σας στο εξής θέμα: έχω καταβάλει εντός του έτους 2012 3 δόσεις ασφάλισης ( 2 εγγραφής και μια τρέχοντος εξαμήνου). Δεν εχω καποιο υπόλοιπο οφειλούμενο, όμως χρειάζομαι ΟΠΟΣΔΟΙΠΟΤΕ για τον ΟΑΕΔ που μου ζηταει μηχανογραφημένη και σφραγισμένη απο τον ΟΓΑ, αναλυτική κατάσταση των ασφ. καταβολών μου. Ο ΟΓΑ μου αρείτε ενα τέτοιο εγγραφο ( δε ξερω γιατι ) . Τι μπορώ να κάνω και που σιγκεκριμένα πιστευετε, ότι μπορώ να απευθυνθώ? Σας ευχαριστώ εκ των προταίρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο ο ΟΓΑ δε σας δίνει τη βεβαίωση που ζητάτε. Ίσως να πρέπει να πάτε στον προϊστάμενο του τμήματος που ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα και να εξηγήσετε τί ζητάτε και για ποια υπηρεσία (ΟΑΕΔ).

   Διαγραφή
 74. Καλημέρα,

  Προσπαθώ να βρω τον ανταποκριτή του ΟΓΑ της Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων, αλλά δεν μπορώ. Παίρνω τηλέφωνο στο 210-5223998 το οποίο δεν απαντάει. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. γεια σας Η μητερα μου επερνε συνταξη του ογα Τον απριλιο του 2012 μετα το θανατο του μπαμπα μου περνει συνταξη του ικα και τα χρηματα απο τον ογα τα στελνει πισω αυτο ομως δεν φαινεται στη βεβαιωση για φορολογικη χρηση Πρεπει να δηλωθουν στην εφορια τα χρηματα τα οποια επεστρεφε? τι μπορει να κανει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατ' αρχήν δεν αναφέρετε τί είδους σύνταξη έπαιρνε η μητέρα σας από τον ΟΓΑ (γήρατος, υπερηλίκων, αναπηρίας, κλπ), για να δούμε αν σωστά τα επέστρεφε τα χρήματα, τόσον καιρό.
   Αν σωστά έπραξε, τότε θα ζητήσετε από τον ΟΓΑ βεβαίωση αποδοχών, στην οποία να έχουν αφαιρεθεί όσα έχει επιστρέψει.
   Στην εφορία θα δηλώσετε το ποσό που δικαίως έχει πάρει και μόνο.

   Διαγραφή
 76. πρωσπαθω να βρω μια ακρη με τα εξοδα κειδιασ και την συνταξει τησ μητερασ μου αλλα δεν μπορω να επεικινονισω με κανεναν.που μπορω να μαθω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Αν η μητέρα σας ήταν ασφαλισμένη στον ΟΓΑ, τότε θα απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Πειτε μου σας παρακαλω. ο σύζυγος μου ειναι ασφαλισμενος στον Ο.Γ.Α. και εχει ως προστατευόμενα τα 2 μας παιδια ηλικίας 8 και 6 ετών αντίστοιχα.Γνωρίζετε να μου πείτε σε περίπτωση διαζυγίου αν θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α. αφου θα τα έχω εγω ως προστατευόμενα. σημειωτέον πως εγώ δεν είμαι πουθενά ασφαλισμένη.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν έχετε από κοινού με το σύζυγο την επιμέλεια των παιδιών μπορεί να τα έχει ασφαλισμένα εκείνος. Αν την έχετε μόνον εσείς, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας, για το τι θα ισχύει.

   Διαγραφή
 79. Pos mporei kapoios na parei epidoma nosokomas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό θα είναι να διαβάζετε προσεκτικά την ανάρτηση, πριν υποβάλετε ερώτημα.
   Αναφέρουμε ήδη ότι ο ΟΓΑ καταβάλει "Δαπάνες για χρήση Αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας (μέχρι 8 νύχτες για κάθε νοσηλεία)".
   Αν αναρωτιέστε αν υπάρχει επίδομα που δίδεται μηνιαία σε νοσηλεύτρια, η απάντηση είναι αρνητική.

   Διαγραφή
 80. ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑΜΙΣΗ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Ο έλεγχος της φορολογικής σας δήλωσης γίνεται από το υπουργείο οικονομικών και όχι ο ΟΓΑ. Θα περιμένετε να εκκαθαριστεί η φορολογική σας δήλωσή σας, θα πάρετε το εκκαθαριστικό σας και θα το καταθέσετε στον ΟΓΑ, προκειμένου να λάβετε το επίδομα τέκνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Η μητερα μου ειναι υπερηλικη συντ/χος του ΟΓΑ.Εδω και ενα μηνα ειναι κατακοιτη και χρηζει 24ωρου φροντιδας.Πηρα γυναικα επ αμοιβη να την φροντιζει.Η συνταξη της (345 ευρω )καλυπτει μερος της αμοιβης.Θα ηθελα να ξερω αν ο ΟΓΑ χορηγει εξτρα παροχες,υλικες η οικονομικες για τις αναγκες της συντ/χου μητερας μου.Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα όσα χορηγεί ο ΟΓΑ,περιγράφονται στην ανάρτηση. Διαβάστε τη πιό προσεκτικά.

   Διαγραφή
 83. Καλησπέρα,

  γνωστή μου κυρία παίρνει αναπηρική σύνταξη από τον ΟΓΑ από το 1973. Από το 2001 παίρνει την σύνταξη χηρείας του ανδρός της από το ΙΚΑ. Πρόσφατα της κοινοποιήθηκε από τον ΟΓΑ έγγραφο αναδρομικής διακοπής συνταξιοδότησή της από το 2001 που έλαβε τη σύνταξη του άντρα της από το ΙΚΑ και επισημάνθηκε περίπτωση καταλογισμού τυχόν οφειλών. Ορθώς ο ΟΓΑ προέβη σε μια τέτοια διακοπή συνταξιοδότησής της και έχει δικαίωμα να αναζητήσει αναδρομικά την σύνταξη που της είχε χορηγηθεί από το 2001 μέχρι και σήμερα που διακόπηκε; Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Ναι, μπορεί να ζητήσει τα χρήματα πίσω αν δεν έπρεπε να τα παίρνει.Θα πρέπει όμως να βρει η φίλη σας αν είχε καταθέσει έγγραφο του ΟΓΑ στο ΙΚΑ, όπου να φαινόταν ότι ήδη έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, όταν έκανε αίτηση για σύνταξη χηρείας. Αν είναι έτσι, τότε δεν θα της ζητήσουν πίσω τα χρήματα, διότι το γνώριζαν. Αν όχι, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουν πίσω όλο ή μέρος του ποσού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. εχω κάνει επανεγγραφή στον ογα απο το 2010 και έχω μπει σε καθεστώς ρύθμισης των δόσεων.¨Εχω πληρώσει και το πρώτο εξάμηνο του 2013. Βρήκα όμως δουλειά σε ένα εργοστάσιο. Αν διαγραφώ από τόν ογα θα μπορώ κάποια στιγμή να ξαναγραφτώ μετά από χρόνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον θα δηλώσετε εισοδήματα από αγροτικά προϊόντα, μπορείτε να επανεγγραφείτε.

   Διαγραφή
 86. καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω πως μπορώ να ενημερωθώ ηλεκτρονικά για το ύψος του ποσού των παλαιότερων οφειλών μου στον ΟΓΑ, ώστε να ενταχθώ στη ρύθμιση. Aπό το site του ΟΓΑ δεν κατάφερα να ενημερωθώ. Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως να μην το προσέξατε, αλλά δεν είμαστε υπηρεσία του ΟΓΑ. Επομένως δε γνωρίζουμε αυτό που μας ρωτάτε. Θα σας συστήσουμε να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 87. Καλημέρα.Είμαι ασφαλισμένη του Ογα και θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορώ να κάνω τεστ pap kai μαστογραφία χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή τουλάχιστον με μικρή
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν σας γράψει τις εξετάσεις γιατρός του ΕΟΠΥΥ και τις πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικό κέντρ, μπορείτε.

   Διαγραφή
 88. γεια σας εχω 1 φυλλο που παιρνει αναπηρικη συνταξη του ογα 345 ευρω περιπου δεν εχει περιουσιακα στοιχεια μπορη? να παρη δανειο για σπιτι και να κρατανε ενα μερος απο την συνταξη η αν μπορη να μπη σε καποιο ιδρυμα ειναι 43 χρονον και το προβλημα του ειναι στο δεξι του χερι (δεν εχη δαχτυλα) δεν ξερω το ποσοστο αναπηριας του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι τράπεζες δύσκολα θα του χορηγήσουν δάνειο για αγορά κατοικίας, με τόσο χαμηλό εισόδημα.Στη χώρα μας δεν υπάρχουν ιδρύματα τα οποία να φιλοξενούν ανθρώπους που έχουν κινητικές αναπηρίες, η ακρωτηριασμένα άκρα. Υπάρχουν ελάχιστα ιδρύματα χρονίων παθήσεων, τα οποία εξυπηρετούν άτομα τα οποία είναι παντελώς ανίκανα να αυτοεξυπηρετηθούν. Αυτό δε σημαίνει ότι τα ιδρύματα αυτά είναι επαρκή.

   Διαγραφή
 89. ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 56 ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 67 ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ Η ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΖΑΜΠΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά δικαιούται σύνταξη λόγω χηρείας. Τη δική της θα την πάρει όταν συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί κανείς να σας πει με βεβαιότητα τί θα ισχύει μετά από δέκα χρόνια. Σήμερα πάντως, αν κάποιος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, είτε λαμβάνει σύνταξη, είτε ζητά και παίρνει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που πλήρωσε, πίσω.

   Διαγραφή
 90. φιλη μου εχει οφειλες στον οαεε και στην εφορια. δικαιουται συνταξη απο τον ογα ή πρεπει να πληρωσει τις οφειλες της? συνταξη αποριας απο την προνοια δικαιουται ή και παλι πρεπει να μην εχει οφειλες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι λίγο μπερδεμένα και ελλειπή τα στοιχεία που μας αναφέρετε. Η φίλη σας είναι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ, αλλά και στον ΟΓΑ και είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης; Ταυτόχρονα αναφέρετε και την πρόνοια. Δεν είναι εφικτό να παίρνει κάποιος σύνταξη από πολλά ταμεία.
   Παρακαλούμε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία.

   Διαγραφή
 91. Η φιλη μου ηταν ασφαλισμενη για μικρο διαστημα στο τεβε πριν χρονια. Τοτε δεν πληρωσε κ εχει οφειλες τοσο στο τεβε οσο και στην εφορια. Δεν εχει συμπληρωσει τα απαιτουμενα ενσημα στο τεβε κ μπορει να παρει μονο συνταξη γηρατος ως ανασφαλιστη απο ογα , ισως κ απο προνοια επειδη ειναι απορη. Τι γινεται ομως με τις παλιες τις οφειλες στο τεβε και στην εφορια ? πρεπει να τις εξοφλησει για να μπορει να παρει συνταξη απο τον ογα ? επισης αν παρει συνταξη απο ογα , μπορει να παρει κ απο την προνοια ως απορη που ειναι ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να πάρει σύνταξη υπερηλίκου από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να είναι 67 ετών και άνω. Επίσης θα πρέπει να μην είναι ασφαλισμένη σε άλλο φορέα. η φίλη σας επειδή δεν έχει κλείσει τα βιβλία της, φαίνεται ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ. Για το λόγο αυτό δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη αν δεν κλείσει την υπόθεση με τον ΟΑΕΕ. Η πρόνοια δεν δίνει συντάξεις, δίνει επιδόματα, κυρίως αναπηρίας.

   Διαγραφή
 92. ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την άμεση απάντηση. Πάντως διάβαζα καπου οτι οι αποροι ανω των 67 εφόσον δεν παίρνουν από αλλου σύνταξη μπορούν να πάρουν από την πρόνοια επίδομα ενοικίου. αυτό δεν ισχύει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όποιος Έλληνας πολίτης είναι άνω των 67 ετών και δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από κάποιο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούται να πάρει τη σύνταξη υπερηλίκων του ΟΓΑ.
   σαφώς και μπορεί να διεκδικήσει το επίδομα ενοικίου από την πρόνοια, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 93. γεια σας παιδι φίλης είναι κωφάλαλο. τωρα είναι 24 και της είπαν από την προνοια ότι αφού δεν σπουδάζει δε μπορεί να παίρνει πια επίδομα και ότι για να πάρει το επίδομα θα έπρεπε να έχει και κάποια άλλη πάθηση παράλληλα. Ισχυεί αυτό , υπάρχει καποιο άλλο επίδομα που μπορει να δικαιούται λόγω τις αναπηρίας του και τι μπορεί να κάνει η φίλη μου αφού το παιδί έχει πραγματικά πρόβλημα κ χωρίς το επίδομα δε θα μπορεί να συντηρηθει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι αλήθεια όσα είπαν στη φίλη σας. Στους κωφάλαλους διακόπτεται το επίδομα μεταξύ 24 και 60 ετών (δεν είμαστε σίγουροι για το 60, αλλά είναι περίπου σε αυτή την ηλικία). Συνεχίζει να το παίρνει από εκεί και μετά. Αν όμως έχει και άλλη χρόνια πάθηση, τότε το επίδομα συνεχίζεται κανονικά.
   Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, χωρίς χρήματα, αλλά δυστυχώς αυτά ισχύουν.

   Διαγραφή
 94. Καλη σας μερα σας παρακαλω θα ηθελα την ενημερωση σας για καποιο προβλημα μου αν αυτο ειναι φυσικα δυνατον.Εχω ασφαλιση ΟΓΑ απο την 1-12-1998. Τα ετησια αγροτικα εισοδηματα μου - που δηλωνωνται και στην εφορια- ειναι 400 ευρω. Μου ειναι πλεον ομως αδυνατον λογω των οικονομικων μου να συνεχισω να πληρωνω τις εισφορες μου στον ΟΓΑ...Ειμαι ανεργη μητερα πτυχιουχος Τ.Ε 40 ετων σε δισταση με ενα ανηλικο τεκνο...θελω να εκδοσω καρτα ανεργιας για να μπορεσω να εργαστω στα 5μηνα προγραμματα του ΟΑΕΔ και αυτο ειναι αδυνατον -απο οτι γνωριζετε- οσο ειμαι ασφαλισμενη στο ΟΓΑ. Θα ηθελα να με ενημερωσετε εσεις -εαν οχι- που μπορω να απευνθυνθω για να μαθω την διαδικασια διαγραφης μου απο τα μητρωα του ΟΓΑ (λογω οικονομικης αδυναμιας δηλωνω εισοδημα 7700 ) ευρω τι πρεπει δηλαδη να κανω για να διαγραφω .Σας ευχαριστω πολυ ...Με εκτιμηση Στελλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι αν έχετε πληρώσει εισφορές στον ΟΓΑ για 15 έτη, τότε δικαιούστε σύνταξη γήρατος, όταν φτάσετε στο όριο ηλικίας (67 ετών).
   Για να διακόψετε την ασφάλισή σας στον ΟΓΑ, θα πρέπει να μη χρωστάτε εισφορές και να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 95. Σας ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σας...δηλαδη εαν καταλαβα καλα και να διαγραφω τωρα απο τον ΟΓΑ - οπως επιθυμω- οταν φτασω στα 67 ετη μου θα δικαιουμαι συνταξη γηρατος απο τον ΟΓΑ επειδη εχω πληρωσει εισφορες επι 15 συναπτα ετη?αν στο διαστημα αυτο ασφαλιστω σε αλλον φορεα πχ ικα διατηρω ακομα το δικαιωμα αυτο της συνταξιοδοτησης απο τον ΟΓΑ ?Σας ευχαριστω πολυ εκ βαθεων Στελλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Κυρία Στέλλα,
  δεν έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τι θα ισχύει μετά 27 χρόνια. Με τα σημερινά δεδομένα μπορείτε να διακόψετε και στα 67 σας να πάρετε σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ. ΑΛΛΑ, δε γνωρίζουμε αν θα ισχύει αυτό τότε, δεδομένου ότι κάθε μήνα αλλά ζουν τα δεδομένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Καλη σας μερα...Σας ευχαριστω πολυ να ειστε παντα καλα ..Στελλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ... ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΙΣΟ ΚΑΤΙ.,, ΕΙΜΑΙ 19 ΧΡΟΝΟΝ ΦΕΤΟΣ ΤΕΛΙΟΣΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΟΨΟ 4.000 ΕΡΓΟΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ??? ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 21 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΑΥΤΟΣ ΔΙΛΑΔΙ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ??? ΣΙΝΟΛΙΚΑ ΠΛΙΡΟΝΟΥΜΕ 4 ΧΙΛΙΑΔΕΣ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ 4 Η ΜΑΜΑ ΣΙΝΟΛΟ 8 ΧΙΛΙΑΔΕΣ..ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΙΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ 4 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΕΛΙΩΣΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι κατανοητό το ερώτημά σας. Για ποιό λόγο σας ζητούν αυτά τα εργόσημα; Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε;

   Διαγραφή
 99. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥς ΕΚΕΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ?ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ....ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας δίδονταν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Κατόπιν της ενοποίησης των ταμείων και της υπαγωγής του ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα δίδεται σε όλους τους ασφαλισμένους αυτή η κάρτα υγείας. Ρωτήστε τον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 100. καλησπερα σας...θα ηθελα να ρωτησω κατι....το ταμειο το ΟΓΑ χορηγει δωρεαν εξετασεις για τεστ παπ κ μαστογραφια?σε εξωτερικο γιατρο εννοω οχι σε νοσοκομειο..ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακόμη και αν μπορείτε, μέσω ΕΟΠΥΥ, να επισκευθείτε συμβεβλημένους με αυτόν, γιατρούς, τις διαγνωστικές εξετάσεις σας θα πρέπει να τις κάνετε είτε σε νοσοκομείο, είτε σε διαγνωστικό κέντρο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

   Διαγραφή
 101. Καλησπερα θα ηθελα να κανω μια ερωτηση.αφορα την πεθερα μου πριν 15 μηνες χασαμε τον πεθερο μου ,ασφαλισμενο του ΟΑΕΕ,μολις χτες ,20-11-2013 βγηκε η συνταξη χηρειας της, 340 ευρω η ιδια εδω και 25 χρονια ειναι ασφαλισμενη του ΟΓΑ εγινε, 65 ετων τον Οκτωβρη του 2013 ,αδυνατει να καταβαλει τις εισφορες που απομενουν μεχρι τα 67 που δυστυχως εγινε πλεον το οριο του ΟΓΑ,αν δεν τισ καταβαλει τι γινετα; πληρωνει 550 το 6μηνο!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ταμειακά ζητήματα των ασφαλιστικών ταμείων, τα συζητάμε μόνο μαζί τους, προκειμένου να έχετε έγκυρη πληροφόρηση.

   Διαγραφή
 102. Η αδερφη μου μετα απο χρονια χειρουργια στα ματια της δεν βλεπει πλεον καθολου.πηγα στο κεπα και χρειαζεται και παραπεμπτικο απι τον ογα.τι δικαιολογητικα πρεπει να στειλω στον ογα.?για να παρω το παραπεμπτικο?ο γιατρος που εκανε τα χειρουργια ηταν σε κρατικο και μετα πηγε σε ιδιωτικο.η γνωματευση του ισχυει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά, στο ΚΕΠΑ καλό είναι να προσκομίσετε τις παλιές γνωματεύσεις, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόσφατη γνωμάτευση.
   Άσχετα με το αν ο γιατρός εργάζεται ως ιδιώτης, εφόσον σφραγίσει με το γνήσιο της υπογραφής του, τη γνωμάτευσή του, τότε έχει την ίδια ισχύ με τις γνωματεύσεις των δημόσιων νοσοκομείων.
   Σχετικά με το παραπεμπτικό, απευθυνθείτε απευθείας στον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 103. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, της περιοχής σας ή να πάτε στα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ, του νομού σας.

   Διαγραφή
 104. Ευχαριστω πολυ για την απαντηση.τα δικαολογητικα για να στειλω στον ογα για το παραπεμπτικο τα εχω ολα.μονο η γνωματευση οπως σας ειπα ειναι απο ιδιωτη γιατρο επικιρομενη.περνει ο ανταποκριτης να ρωτησει τον ογα εαν ισχυει να στειλουμαι το φακελο.αλλα δεν σηκωνουν τα τηλεφωνα.να στειλουμαι το φακελο με την γνωματευση που εχω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα αποτελούσε έκπληξη για μας αν απαντούσαν στα τηλέφωνα, στα κεντρικά του ΟΓΑ. Παρ' όλα αυτά, να στείλετε τα δικαιολογητικά σας.Είναι έγκυρο αυτό που σας λέμε.

   Διαγραφή
 105. Καλησπέρα σας. Η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη του ΟΓΑ και ο γιατρός της έδωσε παραπεμπτικό για κάποιες αναλυτικές εξετάσεις αίματος (καρκινικοί δείκτες, λύκος κ.α.) και είπε ότι δεν τις δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ και πρέπει να πληρώσει 280 ευρώ. Ισχύει αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είμαστε ο ΕΟΠΥΥ, ούτε ο ΟΓΑ, επομένως δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ζητήματα που αφορούν τις χρεώσεις των διαγνωστικών εξετάσεων ή της οικονομικής του πολιτικής.Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ για να σας απαντήσουν.

   Διαγραφή
 106. Καλησπέρα σας!
  Αντιμετωπίζει η μητέρα μου κάποιο πρόβλημα και θα ήθελα σας παρακαλώ να μου κάνετε μία διευκρίνιση-αν είναι εύκολο βεβαίως.- Το 2008 η μητέρα μου είχε υποβάλλει τα χαρτιά της στον ΟΓΑ προκειμένου στα 65 της χρόνια (πλέον 67) να λάβει σύνταξη ως ανασφάλιστη υπερήλικας (όταν συμπληρώσει το οριο ηλικίας.)Ως γνωστόν, έπρεπε να πληρώνει τις δόσεις εκείνες που απαιτούνταν προκειμένου να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.Παρόλα αυτά λόγω αδυναμίας πληρωμής δεν κατάβαλλε ποτέ κάποια δόση με αποτέλεσμα πρόσφατα να ενημερωθεί ότι τα χρήματα αυτά που οφείλει από το νέο έτος (2014) θα τα καταβάλλει μέσω της εφορίας.Παρεπιμπτόντως, το Φεβρουάριο ¨χάσαμε¨ τον πατέρα μου και πλέον τη σύνταξή του (ΙΚΑ) μειωμένη βέβαια, τη λαμβάνει η μητέρα μου και έχει και ασφάλιση ΙΚΑ εννοείται! Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ενδιαφέρεται να λάβει σύνταξη του ΟΓΑ ούτε και τη συμφέρει φυσικά υποχρεούται τις οφειλές αυτές να τις καταβάλλει?Έχω την εντύπωση πως όχι!Λόγω του ότι έχει άλλη ασφάλιση (ΙΚΑ) μπορεί να διαγραφεί από τα μητρώα του ΟΓΑ? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και καλές γιορτές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πείτε μας αν έχετε απευθυνθεί στον ΟΓΑ και τι σας απάντησαν.

   Διαγραφή
 107. Απευθύνθηκε η μητέρα μου στην τοπική ανταποκρίτρια του ΟΓΑ αλλά δυστυχώς λόγω του ότι έχει αναλάβει πολύ πρόσφατα τα καθήκοντα της -ως ανταποκρίτρια- δεν μπόρεσε να την κατατοπίσει!Εννοείται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε με τα κεντρικά του ΟΓΑ στην Αθήνα απλά ήθελα μέχρι τότε και για να μην αγχώνεται η μητέρα μου μια γνώμη.Απλά, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχει ήδη ασφάλιση και λαμβάνει σύνταξη λόγω χηρίας από το ΙΚΑ και δεν ενδιαφέρεται για σύνταξη του ΟΓΑ δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το ποσο που οφείλει (3000 ευρώ περίπου.)?? Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι... Σημειωτέον... ποτέ δεν έκανε χρήση παροχών του ΟΓΑ, ούτε και της εστάλλει ποτέ βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ, απλά τις ειδοποιήσεις της έστελναν για την εκάστοτε δόση.Εγώ αυτό που θέλω να γνωρίζω είναι εαν υποχρεούται η μητέρα μου παρότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη σύνταξη του ΟΓΑ αφού ήδη λαμβάνει από το ΙΚΑ να πληρώσει αυτές τις οφειλές στον ΟΓΑ?
  Ευχαριστώ και πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχουμε καταλάβει για ποιό λόγο η μητέρα σας έπρεπε να πληρώνει εισφορές για τη σύνταξη υπερηλίκων, εφόσον τη συγκεκριμένη σύνταξη όλοι οι Έλληνες άνω των 67 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από άλλον ασφαλιστικό φορέα....

   Διαγραφή
 108. Καλημέρα σας. είμαι ασφαλισμένος στον ογα πάσχω από ΧΑΠ και κάνω χρήση οξυγόνου στο σπίτι. μήπως ξέρετε κάθε πότε επιστρέφει ο εοπυυ τις δαπάνες για το ενοίκιο του οξυγόνου;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα εσωτερικά ζητήματα κάθε Ασφαλιστικού Ταμείου. Απευθυνθείτε στον ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 109. Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 82 ΕΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΗ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΒΑΡΕΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ (660 ΕΥΡΩ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2011, ΜΕ 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ (340 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ), ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000 ΕΥΡΩ . ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως σας απαντήσαμε και τηλεφωνικά, δικαιούται επίδομα κίνησης από την πρόνοια. Απευθυνθείτε στην πρόνοια της περιοχής σας, προκειμένου να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν.

   Διαγραφή
 110. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ, Η ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΟΜΩΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΙΔΙ 9 ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ Η ΕΙΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΧΝΕΙ ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Κ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΒΟΗΘΙΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ¨ΟΛΥΜΠΙΟΝ¨ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΓΑ? ΑΛΛΙΩΣ ΤΙ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 2000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΤΑ ΕΔΙΝΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να δείτε επακριβώς ποιά θεραπευτήρια της περιχής σας έχουν σύμβαση με τον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ, διότι οι συμβάσεις αυτές δεν είναι μόνιμες, μεταβάλονται ανά πάσα στιγμή.

   Διαγραφή
 111. Γεια σας θα ηθελα να κανω μια ερώτηση!Εχω παρει κατι γυαλιά ορασεως ,επιπλέον εχουμε τα απαραιτητα χαρτια ομως στην περιοχη μας δεν υπαρχει ανταποκριτης στον ΟΓΑ θα ηθελα να μαθω αν απευθυνθουμε στον υπευθυνο στον ΟΓΑ σε μια αλλη περιοχη που πρεπει ακριβώς να ρωτησουμε και τελικα (ποια χαρτια πρεπει να φέρουμε ρωταω γιατι ειμαστε απο μακριά)και ακομη ισχυει οτι παίρνουμε ενα μερος του ποσου απο αυτο που πληρώσαμε τωρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο Δήμο κάθε πόλης ή πρωτεύουσας νομού, υπάρχει ανταποκριτής του ΟΓΑ. Ρωτήστε στο Δήμο της πόλης που μένετε και θα σας πληροφορήσουν. Αν διαμένετε στην Αθήνα, επίσης ο δήμος σας θα σας ενημερώσει για το πού βρίσκονται τα γραφεία των ανταποκριτών του ΟΓΑ.
   Όλα τα ερωτήματα που μας θέτετε θα σας απαντηθούν από εκείνους, καθότι δεν είμαστε υπηρεσία του ΟΓΑ.

   Διαγραφή
 112. ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2005 ΉΜΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΕΠΑΙΡΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ. ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 1ον ΕΑΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΩ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΗΜΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ 2ο ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ ΠΟΣΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ??? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Αρχικά να σας προτείνουμε να υποβάλλετε ένσταση, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι αδικηθήκατε.
  Δεν καταλαβαίνουμε τι εννοείτε όταν μιλάτε για "επιβάρυνση".
  Για να συνεχίσετε να είστε ενεργός αγρότης θα πρέπει να δηλώνετε εισοδήματα από αγροτικές εργασίες. Τις λοιπές πληροφορίες θα σας τις πει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ της περιοχής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. EΝΝΟΩ ΟΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΥΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ? ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ Ο Ο.Γ.Α ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΘΑΛΨΗ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΙΣΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ( π.χ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ) ΘΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. ΑΠΛΑ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΟΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. απο την στιγμη που θα ξαναδηλωσω τα εισοδηματα απο τις αγροτικες εργασιες μεχρι να μου ξανα ερθει το βιβλιαριο ΟΓΑ θεωρημενο το χρονικο διαστημα αυτο που μεσολαβει θα ειμαι χωρις ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. τελειωσε η αναπηρικη μου συνταξη μετα απο εξεταση επιτροπης. Τωρα για να επανενταχτω σαν ενεργος αγροτης δηλωνοντας εισοδηματα απο αγροτικες εργασιες . στο διαστημα αυτο μεχρι να μου θεωρηθει ξανα το βιβλιαριο του ΟΓΑ ( περιπου 1 χρονο απο οτι μου ειπε ο ανταποκριτης του ογα ) θα ειμαι ανασφαλιστος ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Αν και σας έχουμε απαντήσει ήδη, δείτε πότε λήγει η ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη και μιλήστε με τον ανταποκριτή του ΟΓΑ για πιθανή παράτασή της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 71 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΡΗΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 85%..ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ Η ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Εάν η μητέρα σας λαμβάνει από τον ΟΓΑ, κάτω των 350 € περίπου το μήνα και δεν έχει ετήσιο εισόδημα άνω των 5.000€, τότε μπορεί να πάρει και από την πρόνοια επίδομα βαριάς αναπηρίας. Δεν υπάρχει όμως, σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο, επίδομα συνοδού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΟ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ Ο ΟΓΑ ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίδομα για νοσηλεύτρια, δικαιολογεί μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες νοσηλεύεται ο ασθενής σε νοσοκομείο (ως αποκλειστική). Σε κατ' οίκον νοσηλεία ή φροντίδα, δεν δικαιολογεί επίδομα.

   Διαγραφή
 122. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ....ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΓΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΩΝ... ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ, της περιοχής όπου διαμένετε και να εγγραφείτε. Εκείνος θα σας καθοδηγήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Καλησπέρα, έχω την μητέρα μου ασφαλισμένη στον ΟΓΑ, τα τελευταία χρόνια μπαίνει συνέχεια σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών , όμως λόγω ανικανότητας πληρωμής δεν ανανεώθηκε το βιβλιάριό της. Χρειάζεται άμεσα την φαμακευτική της αγωγή με ψυχιατρικά φάρμακα λόγω χρόνιας πάθησης, ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να πάρει παράταση το βιβλιάριό της λόγω της συγκεκριμένης ασθένειας και αν ναι αν υπάρχει σχετικός νόμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει παράταση βάσει νόμου. Έπρεπε να είχατε ξεκινήσει νωρίτερα τη διαδικασία ανανέωσης του βιβλιαρίου της μητέρας σας. Αφήνοντας αυτές τις εκκρεμότητες έως την τελευταία στιγμή, κανείς άλλος δεν θα έχει πρόβλημα, παρά μόνο η μητέρα σας...!
   Στην παρούσα φάση, ξεκινήστε να συνομιλείτε με τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου τμήματος, παρακαλώντας τον να δώσει μια παράταση και παράλληλα, απευθυνθείτε στην Πρόνοια για έκδοση βιβλιαρίου πρόνοιας.
   Επειδή όμως η μητέρα σας έχει ανάγκη τα φάρμακά της, θα προτείναμε να δειτε αν υπάρχουν Κοινωνικά Φαρμακεία, στο Δήμο σας ή σε κοντινότερους Δήμους.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ!!!

   Διαγραφή
 125. ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΠΕΘΑΝΕ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΑΠΌ ΤΟ 1988.ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΕΛΑΒΕ ΩΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 72,ΟΟ ΕΥΡΩ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ; ΠΟΣΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΓΑ σας δίνουμε το σημείο που αφορά τις συντάξεις χηρείας.
  Προκειμένου να διαβάσετε όλο το κείμενο, μπείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) και κατόπιν στις "Συνταξιοδοτικές Παροχές ΟΓΑ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. Jasas ,jati eno eho plirosi ta ergosima to 2013 mu irthan na pliroso ekstra 450 euro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για οικονομικά θέματα, απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα. Στην περίπτωσή σας, στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου όπου διαμένετε.

   Διαγραφή
 128. Καλησπέρα σας,
  Η μητέρα μου πλήρωνε εισφορές στον ΟΓΑ για 25 χρόνια αλλά θέλει να διακόψει γιατι έχει και ασφάλεια στο ΙΚΑ.Απο το ΙΚΑ μας είπανε ότι πρεπει να καταθέσουμε ένα δικαιολογητικό ότι δεν λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε και τι θα γίνει με τις εισφορές των 25 χρόνων;
  Eυχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κάθε περίπτωση είναι διαφορερική.

   Διαγραφή
 129. Είμαι ένας αλλοδαπός και είμαι ασφαλισμένος 7 χρόνια στο ΟΓΑ και θέλω να κάνω διακοπή επειδή έχω γραφτεί στο ΙΚΑ .Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής σας.

   Διαγραφή
 130. καλη σας μέρα
  η μητέρα μου διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκινο του μαστου, προχωρησε σε χειρουργικη επέμβαση και τώρα κανει χημειοθεραπείες.
  ειναι 64 χρονών και ασφαλισμένη στον ογα.
  δικαιούται πρόωρη σύνταξη;;επίσης δικαιούται κάποια έκπτωση σε εισητήρια για την μεταφορά της στο νοσοκομέιο;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Μ.Μ.Μ. για Ανέργους και Α.με.Α.

Οι άνεργοι καθώς και τα Α.με.Α., ως δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης , θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα Ath.ena Card προκειμένο...